Škola nemá právo nevydať vysvedčenie

Niektoré školy podmieňujú vydanie koncoročného vysvedčenia náhradou škody, ktorú žiak spôsobil. Zákon takúto možnosť nepripúšťa.

(Zdroj: Ilustračné - SME - Vladimír Šimíček)

BRATISLAVA. Rozbité okná, počmárané lavice, steny, vykopnuté dvere, odtrhnuté umývadlá, dolámané stoličky, lavice či upchaté toaletné misy, zdevastované šatne. Aj k takýmto prečinom dochádza v školách počas školského roku.

Školské poriadky na tieto situácie myslia a upozorňujú deti aj rodičov, že ak žiak úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, rodičia sú povinní škodu nahradiť alebo odstrániť na vlastné náklady.

To isté sa týka poškodených učebníc.

„Ak žiak v priebehu školského roka učebnicu poškodí, musí rozdiel na konci školského roku uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť ako novú,“ povedala Jana Pivková, riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Liptovskom Jáne.

Škoda verzus vysvedčenie

Viacerí rodičia sa nás pýtajú, či je možné, aby škola zadržala vysvedčenie, lebo rodič neuhradil škodu, ktorú jeho dieťa spôsobilo.

Za čo už rodičia zaplatili
 • Pred rokmi žiaci posledného ročníka prievidzskej Základnej školy na Ulici energetikov rozbíjali okná, rozkopali lavice, stoličky, dvere a znečistili steny. Aj keď to urobili až po prevzatí vysvedčenia, rodičia museli škodu uhradiť. Štyria dostali pokutu 17 eur, ďalší trinásti boli obvinení z vandalizmu.
 • Tento rok v marci na Základnej škole na Važeckej ulici na prešovskom sídlisku Šváby museli pri agresívnom správaní žiakov zasahovať tri policajné hliadky. Jeden zo žiakov zo špeciálnej triedy vyhodil z okna školský CD prehrávač, ďalší zničili žalúzie, vykopli dvere a poškodili školský majetok.

Podľa Igora Gallusa, riaditeľa odboru stredných odborných škôl ministerstva školstva, je to neprípustné.

„Školský zákon ani iný všeobecne záväzný právny predpis v oblasti školstva nepodmieňuje vydanie vysvedčenia nahradením škody, ktorú žiak spôsobil,“ povedal Gallus.

Dodal, že na konci školského roka vysvedčenie nedostávajú iba tí žiaci, ktorých nebolo možné klasifikovať alebo im riaditeľ povolil opravné skúšky.

Povinnosť vydať žiakom vysvedčenie je zakotvená v školskom zákone.

Za prvý polrok ho škola žiakovi odovzdá iba na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Na konci školského roku sa vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roku.

Podobne postupujú zamestnávatelia

Školy sa snažia zákon obísť a žiakov a rodičov strašia tým, že im vysvedčenie jednoducho nevydajú.

Ľuboš Tužinský, školský inšpektor Štátnej školskej inšpekcie, hovorí, že na to nemajú právo. „Je nám známe, že niektoré školy podmieňujú vydanie vysvedčenia uhradením škody, ale takýto postup nemá oporu v zákone.“

Školský inšpektor hovorí, že obdobnú situáciu riešia zamestnávatelia – pri vydávaní výstupného listu. Ak zamestnanec pri skončení pracovného pomeru nevrátil všetky veci, respektíve nenahradil škodu, zamestnávateľ mu výstupný list nedá, aj keď mu ho podľa zákona dať má.

Helena Pašiaková, riaditeľka Evanjelického gymnázia v Tisovci, povedala, že škola pri vymáhaní škôd nemá oporu v legislatíve.

Snažia sa to riešiť morálnym apelom. „Ale v poslednom období sme nič podobné riešiť nemuseli.“

Internáty si dlžníkov strážia

Vysokoškolák, ktorému sa končí ubytovanie v študentskom domove, musí mať vyrovnané všetky platby. Aj za poškodený majetok v spoločných priestoroch.

BRATISLAVA. Pokiaľ by vysokoškolák, ktorý končí štúdium, nemal vyrovnané finančné záväzky k univerzite či jej súčastiam, nemusel by dostať diplom o ukončení štúdia.

Prorektor Žilinskej univerzity Milan Trunkvalter povedal, že sa to môže týkať nevrátených kníh v univerzitnej knižnici, ale aj dlžôb v ubytovacích zariadeniach. Aj Vladimír Buzna, hovorca Katolíckej univerzity v Ružomberku, potvrdil, že takéto prípadné podlžnosti môžu byť prekážkou vydaniu dokladov o ukončení štúdia.

František Hulík, riaditeľ účelového zariadenia študentských domovov a jedální Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, hovorí, že ak by študent nemal vyrovnané všetky platby za internát, systém by ho neodhlásil.

„Ak sa vyskytnú nedostatky, napríklad poškodený inventár, vedúci technického a prevádzkového úseku vyčísli škodu a študent ju vyplatí v hotovosti,“ povedal Hulík.

Študenti, ktorým dokážu poškodenie majetku v spoločných priestoroch, musia uhradiť vzniknuté škody. Ak sa nenájdu páchatelia, finančné náklady na odstránenie škôd znášajú všetci ubytovaní z nájomného.

Ak školák stratí tašku, v ktorej mal knihy, uhradí ich

Rodičia často nevedia, ako reagovať, keď im škola oznámi, že ich dieťa spôsobilo škodu na majetku. Aké práva majú a kedy musia zaplatiť? Advokátka im poradí.

Náš syn údajne zlomil počas veľkej prestávky na školskom dvore detskú preliezačku. Škola od nás chce, aby sme uhradili škodu na školskom majetku vo výške 74 eur. Musíme ju nahradiť v plnej výške?

V zmysle Občianskeho zákonníka sa má žiak v škole správať tak obozretne, aby nedochádzalo ku škode na majetku. Ak si túto povinnosť nesplní, koná protiprávne a zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením tejto povinnosti.

Ak žiak používal detskú preliezačku v súlade so svojimi povinnosťami, pričom škoda na nej vznikla bez jeho zavinenia, za takúto škodu nie je zodpovedný. Môže ísť napríklad o prípad, keď preliezačka praskla v dôsledku opotrebenia.

Na druhej strane, ak žiak používal detskú preliezačku protiprávne a v rozpore so súhlasom službukonajúceho pedagóga, zodpovedá za škodu, ktorá na nej vznikla.

Predmetom náhrady je skutočná škoda i to, čo poškodenému ušlo nepoužívaním poškodeného predmetu.

Pojem skutočná škoda síce nie je presne vymedzený, ale z logiky veci vyplýva, že za takúto škodu možno považovať aj náklady na obstaranie novej veci, a to aj vtedy, ak prevyšujú jej cenu v čase vzniku škody.

Na rodičovskom združení nám triedna učiteľka oznámila, že niektoré z detí zničili školský majetok v šatni. Vinník sa nepriznal, a tak škodu má uhradiť celý kolektív. Sme povinní sa na škodu poskladať?

Ak škodu spôsobí viac žiakov, zodpovedajú za ňu spoločne a nerozdielne.

Zodpovednosti sa zbaví iba ten, kto preukáže, že škodu nemohol zaviniť. To znamená, keď v čase jej vzniku bol mimo priestorov šatne, u lekára alebo na inom mieste.

Ak je šatňa v priestoroch školy bežne dostupná všetkým žiakom, ako aj cudzím návštevníkom školy, pričom škola nie je schopná preukázať, kedy a ktorí žiaci majetok v šatni poškodili, nie je oprávnená vymáhať škodu od kolektívu určitých žiakov.

Našej dcére mimo školy ukradli školskú tašku so školskými učebnicami a ďalšími školskými dokumentmi. Krádež sme nahlásili, máme o tom potvrdenie z polície. Škola ale po nás chce, aby sme učebnice, ktoré dcéra nestratila vlastnou vinou, zaplatili. Má na to v tomto prípade nárok?

Aj pre tento prípad platí, že žiak je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku. Ak si napríklad desaťročný žiak, ktorý je schopný rozpoznať protiprávnosť konania a jeho dôsledky, zabudne školskú tašku v autobuse alebo ju pohodí mimo dohľadu v parku a následne mu ju niekto ukradne, je povinný nahradiť škodu za ukradnuté školské učebnice a školské pomôcky.

advokátka Kristína Ďuračková
Duplikát nahrádza originál

Ak by ste nevedeli nájsť originál vysvedčenia zo základnej či zo strednej školy, môžete požiadať o vydanie odpisu vysvedčenia.

1. Pri strate ročníkového vysvedčenia, maturitného vysvedčenia alebo výučného listu je potrebné predložiť škole, ktorú ste navštevovali, čestné vyhlásenie o strate vysvedčenia a žiadosť o vystavenie odpisu vysvedčenia.

2. V žiadosti treba uviesť školský rok, za ktorý odpis žiadate, triedu, ktorú ste vtedy navštevovali, meno triedneho profesora.

3. Ďalej sa vyžaduje kolok v hodnote: 1,5 eura za maturitné vysvedčenie a za výučný list, tri eurá za ročníkové vysvedčenie.

4. V prípade straty maturitného vysvedčenia je možné vydať duplikát vysvedčenia iba jedenkrát.

5. Škola zvyčajne duplikát vyhotoví do desiatich dní.

6. Absolventi vysokých škôl môžu žiadať o vyhotovenie osvedčeného odpisu vysokoškolského diplomu, o výpis výsledkov vysokoškolského štúdia alebo o vydanie odpisu dokladu v cudzom jazyku.

7. Výšku vyhotovenia odpisu vysokoškolského diplomu určujú vnútorné predpisy univerzity. Napríklad na Univerzite Komenského v Bratislave zaplatí žiadateľ 33,20 eura, za vyhotovenie kópie vysvedčenia o štátnej skúške 33 eur.

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa pohybujú od 15 do 70 eur, v závislosti od konkrétnej fakulty a úkonu, ktorý študent žiada. Na Žilinskej univerzite sa druhopis diplomu spoplatňuje sumou 17 eur, od septembra, po úprave cien, to bude 20 eur.

Kto nezaplatí, je vylúčený

Vysokoškolák, ktorý neuhradí školné za nadštandardnú dĺžku štúdia alebo súbežné štúdium, sa môže dostať pred disciplinárnu komisiu fakulty.

BRATISLAVA. Ak si študent nesplní zákonom stanovené povinnosti, za čo sa považuje aj povinnosť zaplatiť školné, môže byť zo štúdia vylúčený.

Od čoho závisí vydanie dokladu o vzdelaní

Odovzdanie diplomu môže fakulta alebo univerzita podmieniť:

 • vrátením kníh do univerzitnej knižnice a zaplatením pokút v nich,
 • zaplatením poplatkov v ubytovacích zariadeniach,
 • úhradou škôd v internáte,
 • úhradou nadštandardného štúdia,
 • úhradou súbežného štúdia.

Základná a stredná škola môžu podmieniť odovzdanie vysvedčenia vrátane maturitného, ak:

 • existujú neuhradené záväzky za zničený školský majetok v čase vyučovania.

Týka sa to:

 • lavíc, skríň a iného nábytku, počítačov,
 • dverí či šatne,
 • pokreslených stien,
 • zdevastovaného WC aj zariadení na školskom dvore,
 • zapožičaných učebníc či učebných textov, a to aj vtedy, ak došlo k ich strate.

„Diplom a vysvedčenie o štátnej skúške univerzita vydáva iba potom, čo študent splní všetky podmienky predpísané na riadne skončenie štúdia daného študijného programu,“ povedala Emília Hrušovská, vedúca oddelenia študijných vecí rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave.

Najviac problémov s tým vysokoškoláci mali pred tromi rokmi, keď školy začali zisťovať, či neštudujú aj inde. Študenti museli podpísať čestné vyhlásenie.

Riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania ministerstva školstva Jozef Jurkovič povedal, že vysoké školy by mali neplatičov riešiť, kým vykonajú štátne záverečné skúšky. „Nedá sa jednoznačne povedať, ako by mali postupovať, keďže je to ich právomoc. Je to na tenkom ľade.“

Vysoké školy priznávajú, že školné od tých, na ktorých sa vzťahuje, tvrdo vyžadujú. Pre SME to priznala aj matka študenta, ktorého sa to týka.

„Nestihli sme zaplatiť Prešovskej univerzite v lehote celú sumu školného za prekročenie štúdia a pár týždňov pred obhajobou štátnych záverečných skúšok dostal syn predvolanie pred disciplinárnu komisiu fakulty,“ povedala Jara Hríbiková. Dôvodom malo byť porušenie povinnosti preukázať úhradu školného.

Zo sumy 1000 eur študent fakulte dlhoval tretinu, zaplatil ju až po termíne. Disciplinárna komisia nakoniec dospela k názoru, že neskorú platbu nebude považovať za priestupok.

Podľa matky by škola mala brať do úvahy, že štandardná dĺžka štúdia nebola prekročená vlastnou vinou študenta. „Syn mal smolu, že sa stal obeťou chaosu v našom školstve a doplatil na niečo, čo nemôže ovplyvniť,“ povedala matka.

Stratil rok štúdia, lebo jeho odbor prišiel o akreditáciu, a keďže prekročil vek 25 rokov, vzťahuje sa naňho podľa zákona o vysokých školách povinnosť zaplatiť školné.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Hitparáda štiav
 2. 14. ročník AmCham „JOB FAIR“ v Košiciach
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 5. Malé knedličky, veľké dojmy
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 7. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 8. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 9. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 10. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 850
 2. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 236
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 678
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 972
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 773
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 4 067
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 506
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 116
 9. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017 2 372
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 184

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kocáb: Kisku už dlho uznávam, ocenenie ma šokovalo

Pre SME hovorí, že je hrdý slniečkar. Keď pôjdeme tvrdou silou, nemáme šancu.

KULTÚRA

Minúta po minúte: Moonlight má prvého Oscara

Odovzdávanie budeme sledovať naživo.

TECH

Nokii sa podarilo vstať z mŕtvych. Ukázali Nokiu 3310

Majú Android, nízku cenu a dobrý hardvér.

ŠPORT

Sagan ukázal cit pre taktiku a ešte lepšiu formu ako pred rokom

V sobotu bol druhý, v nedeľu už vyhral.

Neprehliadnite tiež

Raper Kali: Silným motívom je smrť Róberta Remiáša

Raper Kali, vlastným menom Koloman Magyary (34), napísal titulnú pesničku k filmu Únos. Tvrdí, že ho obdobie 90. rokov láka.

Kaliňák sa potichu zmieril so sporným stavbárom z Gorily

Rezort vnútra viedol sériu súdnych sporov so stavebnou firmou Euro-Building, ktorá figuruje vo viacerých kauzách. Potichu uzavreli zmier.

Prioritou v rómskej otázke je vzdelávanie, zhodli sa účastníci relácie

Vláda predstavila akčné plány na integráciu rómskej menšiny.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop