Diár - prehľad TASR o podujatiach na Slovensku na pondelok 4. júna

--------------------------------------------------------------------- Uvedené informácie sú bez záruky. TASR nezabezpečuje ich spravodajské krytie v celom rozsahu --------------------------------------------------------------------- ====================================================================

P R E Z I D E N T SR ====================================================================

B R A T I S L A V A - V Kaplnke sv. Barbory v Prezidentskom paláci sa uskutoční o 11.00 h ekumenická bohoslužba, v rámci ktorej predstavitelia katolíckej cirkvi a Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku podpíšu Dohodu o vzájomnom uznaní svätého krstu medzi oboma cirkvami. O 11.45 h sa uskutoční v Zimnej záhrade Prezidentského paláca tlačová beseda s prezidentom SR Rudolfom Schusterom, predsedom KBS Františkom Tondrom a generálnym biskupom ECAV Júliusom Filom.

Prezident SR Rudolf Schuster prijme o 15.30 h v Prezidentskom paláci v Bratislave dezignovaného mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Keni Štefana Morávka pred odchodom na diplomatickú misiu.

O 16.00 h R. Schuster prijme primátora Brna Petra Duchoňa. =====================================================================

N Á R O D N Á R A D A SR =====================================================================

B R A T I S L A V A - V dňoch 4.-5. júna (pondelok-utorok) sa v zasadačke č. 148 v budove Kancelárie NR SR na Mudroňovej ulici č. 1 v Bratislave uskutoční 62. schôdza Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo.

Návrh programu: 1. Vládny návrh zákona o bankách a o zmene niektorých zákonov 2. Vládny návrh zákona o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru 3. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník a o zmene a doplnení zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov 4. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5. Vládny návrh zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení 6. Vládny návrh zákona o ochrane pred požiarmi 7. Správa o menovom vývoji SR za rok 2000 8. Návrh záverečného účtu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR za rok 2000

B R A T I S L A V A - Výbor Národnej rady SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport bude rokovať o 09.00 h v zasadačke č. 33 v budove NR SR.

Návrh programu: 1. Vládny návrh zákona o verejnej službe 2. Vládny návrh zákonníka práce 3. Vládny návrh zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení 4. Návrh záverečného účtu za rok 2000 - kapitola Ministerstvo školstva SR 5. Výročná správa o činnosti a hospodárení Študentského pôžičkového fondu vrátane účtovnej uzávierky za rok 2000 6. Návrh záverečného účtu za rok 2000 - kapitola SAV 7. Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2000 =====================================================================

V L Á D A SR =====================================================================

B R A T I S L A V A - V budove Úradu vlády SR na Nám. slobody č. 1 v Bratislave sa o 13.00 h uskutoční rokovanie Porady ekonomických ministrov (PEM) vlády SR.

Program:

1. Stav záväzkov zdravotníckych zariadení s dôrazom na záväzky voči dodávateľom energií, Sociálnej poisťovni, Národnému úradu práce a dodávateľom liekov a zdravotníckych pomôcok a návrh na ich riešenie

2. Kontrola postupu realizácie zmeny vlastníckych vzťahov, vyplývajúcich z Auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti

3. Správa o plnení vybraných úloh, vyplývajúcich z Auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti, ktoré sa týkajú zmien v oblasti rozpočtových a príspevkových organizácií v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR

4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

5. Návrh zákona o majetku vyšších územných celkov

6. Informácia o systéme kontrolnej činnosti v spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s.

7. Informácia o internetovej stránke spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s.

8. Návrh Memoranda o porozumení medzi vládou SR a spoločnosťou PUNCH International NV o priamej investícií spoločnosti PUNCH International NV na Slovensku

9. Návrh spôsobu privatizácie 49-% podielu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Bratislava

10. Stanovisko vlády SR k žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na dobudovanie priemyselného parku Vráble

11. Plán národného rozvoja

12. Spôsob určenia časti príjmov z privatizácie prirodzených monopolov pre Štátny fond životného prostredia

13. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik časť Bardejov, Dukelská ul. 15 Sklad č. 05

14. Analýza správania sa obchodných reťazcov na trhu Slovenskej republiky

15. Informácia o priebehu verejnej obchodnej súťaže na predaj majetkovej účasti FNM SR na podnikaní spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a. s., Bratislava

16. Rôzne =====================================================================

O F I C I Á L N E N Á V Š T E V Y A P R I J A T I A : =====================================================================

B R A T I S L A V A - Na návštevu Slovenska pricestuje portugalský predsedu vlády António Guterres. Návšteva sa uskutočňuje na základe pozvania predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu a je vôbec prvou oficiálnou návštevou ministerského predsedu Portugalska od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Slovenský premiér uskutočnil svoju pracovnú návštevu Portugalskej republiky v decembri 1999.

V rámci svojho programu na Slovensku sa portugalský premiér A. Guterres stretne aj s prezidentom SR Rudolfom Schusterom, predsedom Národnej rady SR Jozefom Migašom a premiérom SR Mikulášom Dzurindom. Späť do vlasti odletí ministerský predseda Portugalska v stredu 6. júna v dopoludňajších hodinách.

Pracovný program portugalského premiéra sa začína v utorok 5. júna prijatím u predsedu NR SR Jozefa Migaša.

B R A T I S L A V A - Minister spravodlivosti Slovinskej republiky Ivan Blizjak bude o 09.30 h v Miestodržiteľskom paláci na Hlavnom námestí rokovať s ministrom spravodlivosti SR Jánom Čarnogurským. Ústrednými témami rozhovorov budú okruhy otázok týkajúce sa bilaterálnych slovensko-slovinských vzťahov v právnej oblasti, výmeny informácií o aktuálnych úlohách ministerstiev spravodlivosti oboch krajín v oblasti harmonizácie národného práva s právom Európskej únie, výkonu štátnej správy súdov a boja proti korupcii a organizovanégo zločinu.

Brífing oboch ministrov sa uskutoční o 12.00 h. Slovinského ministra spravodlivosti prijme o 15.00 h podpredseda vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj Pál Csáky a o 16.15 h prvý námestník generálneho prokurátora SR Martin Lauko.

B R A T I S L A V A - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Jaroslav Chlebo prijme o 10.30 h na MZV SR v Bratislave skupinu členov Panelu expertov BR OSN pre Libériu, o 14.00 h designovaného veľvyslanca Maroka Tajeddine Baddoua pri príležitosti odovzdania poverovacích listín a o 14.30 h veľvyslanca Juhoafrickej republiky Alfreda Tokolla Moleaha.

B R A T I S L A V A - Primátor Bratislavy Jozef Moravčík prijme o 09.30 h v Primaciálnom paláci delegáciu brnenského magistrátu vedenú primátorom Brna Petrom Duchoňom.

Brífing sa uskutoční o 12.30 h po skončení rokovania.

=====================================================================

T L A Č O V É B E S E D Y ===================================================================

B R A T I S L A V A - O výsledkoch rokovaní v Bruseli v oblasti rozvoja regiónov a menšinovej politiky bude na tlačovej besede informovať podpredseda vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj Pál Csáky. TB sa uskutoční o 14.00 h v budove Úradu vlády SR v Bratislave.

B R A T I S L A V A - O 10.00 h sa v hoteli Fórum, salónik Ataché, v Bratislave uskutoční tlačová konferencia spoločnosti Penta Group, a. s. o aktuálnych témach medializovaných v súvislosti s touto spoločnosťou.

B R A T I S L A V A - V Školiacom stredisku Ministerstva financií (MF) SR, na Štefanovičovej ulici v Bratislave sa uskutoční o 13.00 h pravidelná tlačová beseda ministerky financií SR Brigity Schmögnerovej o daňovom zaťažení a Novele zákona o rozpočtových pravidlách.

B R A T I S L A V A - Slávnostný podpis Dohody o krste sa uskutoční o 11.00 h v kaplnke v Prezidentskom paláci za účasti predstaviteľov Evanjelickej a Katolíckej cirkvi, najvyšších ústavných činiteľov ako aj členov diplomatického zboru.

Text dohody a spoločné stanovisko bude predmetom tlačovej konferencie, ktorá sa bude konať po slávnostnom podpise.

B R A T I S L A V A - Liberálnodemokratická únia (LDÚ) bude mať tlačovú konferenciu o 10.00 h v sídle LDÚ na Nábr. arm. gen. L. Svobodu v Bratislave. Témy TK:

- návrh zmeny postavenia Fondu národného majetku

- problematika oddĺženia Slovenskej televízie

B R A T I S L A V A - Tlačová konferencia ANO sa bude konať o 11.00 h v Dome novinárov v Bratislave. Na TB budú zverejnené podrobnosti o sprivatizovaní SPaP a zaujímavé informácie o spoločnosti DUNAJSERVIS.

B R A T I S L A V A - Matica slovenská (MS) usporiada tlačovú besedu o 10.30 h v priestoroch MS na Grösslingovej ulici č. 23 v Bratislave.

Témou bude 140. výročie Memoranda národa slovenského a Vedecká konferencia k Memorandu, ktorá sa bude konať v dňoch 6. a 7. júna v Martine. Na TB sa zúčastní predseda MS Jozef Markuš.

B R A T I S L A V A - Tlačová beseda o záveroch jarného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia (PZ) NATO, ktorá sa uskutočnila 27. - 31. mája vo Vilniuse za prítomnosti delegácie NR SR, bude o 11.00 h v budove Národnej rady SR (NR SR), m. č. 149. O záveroch zasadnutia a o rozširovaní NATO bude informovať predseda Výboru NR SR pre integráciu František Šebej.

B R A T I S L A V A - Tlačová konferencia pri príležitosti Celoštátneho odborného seminára cirkevných a súkromných škôl v rámci Fóra pedagogiky sa uskutoční o 12.30 h v priestoroch SÚZA na Drotárskej ulici č. 46 v Bratislave. Témou bude poslanie cirkevných a súkromných škôl ako integrovanej súčasti výchovno-vzdelávacej sústavy, vznik a vývoj cirkevných a súkromných škôl po roku 1989 a perspektívy cirkevného a súkromného školstva na Slovensku.

B R A T I S L A V A - O 10.00 h sa v hoteli Fórum, salónik Ataché, v Bratislave uskutoční tlačová konferencia spoločnosti Penta Group, a. s. o aktuálnych témach medializovaných v súvislosti s touto spoločnosťou.

B R A T I S L A V A - O 13.00 h sa v Školiacom stredisku Ministerstva financií (MF) SR, na Štefanovičovej ul. v Bratislave uskutoční pravidelná tlačová beseda ministerky financií SR Brigity Schmögnerovej o daňovom zaťažení a Novele zákona o rozpočtových pravidlách.

B R A T I S L A V A - V zasadacej miestnosti Strediska cenných papierov, a. s., SR na Mickiewiczovej ulici č. 4 v Bratislave sa o 10.00 h uskutoční tlačová konferencia SCP o výsledkoch hospodárenia SCP v roku 2000.

B R A T I S L A V A - Tlačová beseda Pražského komorného baletu sa uskutoční v Českom centre na Hviezdoslavovom námestí 8 v Bratislave. Dôvodom pre stretnutie s novinármi je turné Pražského komorného baletu po SR v júni tohto roku.

B R A T I S L A V A - "Povinné poistenie motorových vozidiel: Poisťovne chcú hrať fair play" bude témou tlačovej besedy Slovenskej asociácie poisťovní. TB sa uskutoční o 10.00 h sa v kongresovej sále hotela Tatra v Bratislave.

B R A T I S L A V A - Tlačová beseda Slovenskej hokejbalovej únie (SHbÚ) pred odletom slovenskej hokejbalovej reprezentácie na MS seniorov v hokejbale v kanadskom Toronte (6.-10. júna, obhajoba titulu majstra sveta), sa uskutoční o 10.00 h v Dome športu, Junácka 6, Bratislava, miestnosť č. 105.

Na tlačovej besede sa zúčastnia tréneri ŠŠR, generálny sekretár SHbÚ a kapitán ŠŠR.

B R A T I S L A V A - Tlačová beseda Slovenskej golfovej únie sa uskutoční o 11.00 h v Zimnej záhrade hotela Holiday Inn, Bratislava.

B A N S K Á B Y S T R I C A - Tlačová beseda o vývoji kriminality na území Banskobystrického kraja za predchádzajúci týždeň sa uskutoční o 10.00 h na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru.

K O Š I C E - Na Krajskom úrade v Košiciach bude mať o 10.00 h tlačovú besedu prednosta KÚ Štefan Vranovský. Informovať bude o výsledkoch kontroly verejného obstarávania v kraji.

K O Š I C E - V košickom hoteli Slovan sa uskutoční o 13.00 h tlačová beseda o príprave 8. ročníka medzinárodnej balónovej fiesty Mototrade Baloon Cup. =====================================================================

S E M I N Á R E - K O N F E R E N C I E - P R E D N Á Š K Y =====================================================================

B R A T I S L A V A - Diskusné fórum Nezávislého združenia ekonómov Slovenska (NEZES) na tému Sociálna politika, nezamestnanosť - reality a perspektíva sa začne o 16.00 h v miestnosti č. 141 na 1. poschodí Univerzitnej knižnice na Michalskej ulici č. 1 v Bratislave.

B R A T I S L A V A - V dňoch 4. a 5. júna sa uskutoční v SÚZA na MZV SR na Drotárskej ceste č. 46 v Bratislave celoštátny odborný seminár pre cirkevné a súkromné školy. Odborný seminár bude predchádzať celoštátnej konferencii učiteľov na tému K problematike koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v SR v rámci Fóra pedagogiky, ktorá sa uskutoční 13.-15. júna 2001 v Parku kultúry a oddychu v Bratislave.

Cieľom seminára je zoznámiť sa s poslaním a špecifikami cirkevných škôl, ich výchovnými projektami, projektami špeciálnych cirkevných škôl, ako aj v oblasti výchovy a vzdelávania mimo vyučovania i v záujmovej činnosti a s ich výsledkami. Tiež získať informácie o vzniku, vývoji a poslaní cirkevného školstva v Európskych krajinách. Výsledkom seminára je navrhnúť odporúčania MŠ SR, ktoré by mali byť zohľadnené pri realizácii dokumentu Národný program výchovy a vzdelávania v SR.

B R A T I S L A V A - V Nové obrazy je názov prednášky Clausa Newesa z Hanburgu, ktorú bude mať o 17.00 h v Pálffyho paláci v Bratislave. Prednáška je realizovaná v spolupráci s Goetheho inštitútom Inter Nationes v Bratislave a Nadáciou Európska kultúrna spoločnosť a je už piatou v rámci širšie koncipovaného cyklu Súčasné európske umenie.

B R A T I S L A V A - Prezentačná prednáška s diskusiou V súlade s človekom aj prírodou - od počatia k zrelosti sa uskutoční o 18.00 h v priestoroch Osvetového strediska Kramáre na Stromovej ulici.

T U R E C K Ý V R C H - Tradičná strelecká súťaž novinárov, zaoberajúcich sa armádnou tematikou Novinárska muška - Memoriál Katky Fornerovej sa bude konať vo Výcvikovom vojenskom priestore Turecký vrch.

K U C H Y Ň A - Americkí príslušníci 555. letky U.S. Airforce z talianskeho Aviana budú na 33. leteckej základni v Kuchyni cvičiť na základe medzištátnej americko-slovenskej dohody a pri výcviku budú využívať cvičnú neexplozívnu muníciu. Výcvik bude trvať do 15. júna, zúčastní sa na ňom osem stíhačiek F-16 a približne 250 príslušníkov vzdušných síl USA. =====================================================================

P R O G R A M Y D I V A D I E L =====================================================================

B R A T I S L A V A - Legendárnu inscenáciu Radošinského naivného divadla s názvom Jááánošííík uvedú o 19.00 h Radošinci na svojej domácej scéne v bratislavskom Istropolise. Režisérom staronovej hry je študent VŠMU Jakub Nvota a v hlavných úlohách, ktoré svojho času preslávili Stanislava Štepku a Milana Markoviča, sa tentoraz predstavia Mojmír Caban a Csongor Kassai.

B R A T I S L A V A - Obnovenú premiéru projektu Petra Kubu Prvé lásky (láska v rôznych dobách a podobách) uvedú o 19.00 h v Divadle LUDUS v Bratislave.

B R A T I S L A V A - Šiesty medzinárodný festival pantomímy Kaukliar 2001 bude o 19.06 pokračovať v Divadle Aréna. Účinkovať bude Barbara Čudra v programe Tanec Odissi - klasickom indickom tanci, tanečnom rozprávaní príbehov z eposu Ramayana.

T R N A V A - Členovia Trnavského divadla uvedú o 10.00 h a 14.00 h v Trnavskom divadle hudobnú rozprávku Zlaté kura od autora Vladimíra Orlova.

K O Š I C E - V košickom divadle pripravili pre deti o 10.00 h baletnú rozprávku Oskara Nedbala a Norberta Bodnára Z rozprávky do rozprávky.

K O Š I C E - Staromestské divadlo pod vedením Ľuby Blaškovičovej a Petra Raševa pripravilo o 19.30 h reprízu hry Ephraima Kishona, maďarského rodáka, žijúceho v Izraeli, "Romeo a Júlia... po 30-tich rokoch. Ide o prvú inscenáciu Staromestského divadla, ktorá nie je pôvodná.

H U M E N N É - Rozprávku Tisíc a jednej noci o mocnom čarodejovi, duchovi lampy a sile ľudskej lásky Aladinova čarovná lampa uvedie žilinské Mestské divadlo Maják v Humennom. Dramatizáciu pripravil T. Rosický podľa predlôh Aladina z rozprávok Tisíc a jednej noci, ruského filmu a francúzskeho komiksu. ===================================================================== V E R N I S Á Ž E - K O N C E R T Y - K R S T Y - F E S T I V A L Y =====================================================================

B R A T I S L A V A - Tradičná strelecká súťaž pracovníkov masmédií zaoberajúcich sa vojenskou a bezpečnostnou problematikou Novinárska muška - memoriál Kataríny Fornerovej, novinárky, ktorá tragicky zahynula v roku 1996 pri plnení pracovných povinností, sa uskutoční na vojenskej strelnici Turecký vrch neďaleko Bratislavy.

Súčasťou branno-športovo-spoločenského podujatia bude meranie síl v presnosti oka a streľby na terč z vojenských ručných zbraní. V samostatných kategóriách muži, ženy a vojenskí profesionáli budú strieľať zo samopalu vzor 58, tvoriaceho základnú zbraň súčasnej osobnej výzbroje každého vojaka Armády SR. Druhou zbraňou bude malokalibrový samopal vzor 61, tzv. škorpión, využívaný predovšetkým prieskumnými jednotkami, a do tretice osobná zbraň dôstojníkov a veliteľov - pištoľ vzor 82.

Na 22. ročník Novinárskej mušky zavíta aj minister obrany SR Jozef Stank a ďalší predstavitelia rezortu, ktorí sa stretnú s pracovníkmi masmédií nielen pred terčmi, ale aj na neformálnej tlačovej besede.

B R A T I S L A V A - Pri príležitosti XVIII. ročníka Bienále ilustrácií Bratislava, ktoré sa už tradične uskutoční začiatkom septembra v Bratislave, pripravilo Rakúske kultúrne fórum Bratislava (premenované Rakúske kultúrne centrum) a Dom umenia pre deti BIBIANA výstavu rakúskych detských ilustrovaných kníh. Výstava, ktorú zostavil Inštitút literatúry pre mládež so sídlom vo Viedni, bude bratislavskej verejnosti sprístupnená od pondelka 4. júna do 22 júna 2001 vo výstavných priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra na Zelenej ulici.

Inštalácia 36-tich nezvyčajných detských knižiek poskytuje prehľad o témach a ilustračných štýloch, ktoré sú charakteristické pre súčasnú rakúsku modernú ilustrovanú knihu. Výstava ponúka prierez tvrobou rakúskych autorov, ilustrátorov a vydavateľstiev s čo najaktuálnejším dianím v oblasti tvorby detských kníh v Rakúsku. Okrem diel známych autorov (Barbara Frischmuth, Ernst Jandl, Christine Nöstlinger, Renate Welsh) obsahuje kolekcia aj knihy mladších., menej známych tvorcov, Hlavným kritérium výberu bola literárna a ilustrovaná kvalita diel. Vernisáži o 17.00 h bude predchádzať seminár na tému ilustrovaných knižiek v Rakúsku a na Slovensku, ktorý sa začne o 15.00 h v Mozartovej sieni Rakúskeho veľvyslanectva.

B R A T I S L A V A - Filmový klub Mladosť v spolupráci s kultúrnym oddelením Španielskeho kráľovstva pripravilo v dňoch 4. a 5. júna už druhú prehliadku španielskeho filmu v tomto roku, tentokrát s podtitulom Vojna a mier. Filmy, ktoré diváci uvidia prinášajú rôznorodé pohľady na vojnu a na ľudí, ktorí sú s vojnou konfrontovaní. Prehliadku otvorí o 18.00 h tragikomický film Bicykle sú na leto, kde vojna vtrhne do pokojného života dospievajúceho Lousita a jeho rodiny. O 20.00 h premietnu film slávneho režiséra Carlosa Sauru Ach, Carmela.

B R A T I S L A V A - Prezentácia knihy Peta Rákosa Národní povaha naše a těch druhých sa uskutoční o 17.30 h v Českom centre v Bratislave. Knihu predstavia politológ Bohumil Doležal, historik Ľubomír Lipták a filozof Ondrej Meszáros.

P E Z I N O K - Výstavu s názvom AMFO a DIAFOTO 2001 o 17.0é h sprístupnia verejnosti v Dome kultúry v Pezinku.

Výstava potrvá do 17. júna.

T R E N Č I A N S K E T E P L I C E - V kine Prameň v Trenčianskych Tepliciach sa uskutoční o 16.00 h slávnostné odovzdanie Ceny Karla Čapka za rok 2000.

D U N A J S K Á S T R E D A - Záverečným koncertom a vyhlásením výsledkov o 19.30 h v SNG - Veremesova vila ukončia 10. ročník medzinárodného akordeónového festivalu.

Č A D C A - Kysucká galéria v Čadci pozýva na slávnostné otvorenie prvej výstavy v novo zrenovovaných priestoroch Kysuckej galérie v Mestskom dome. Výstavu s názvom Kreslíme hudbu otvoria o 10.00 h.

Expozícia bude prístupná do 8. septembra.

S P I Š S K Á N O V Á V E S - Od 4. do 8. júna sa na Spišskom hrade uskutoční celodenný animačný program pre deti nazvaný Putovanie za minulosťou alebo poďte s nami hradnými nádvoriami...

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 9 333
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 6 521
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 152
 4. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 4 052
 5. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 425
 6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 294
 7. Kam do tepla v januári? 2 295
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 996
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 895
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 156

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Verejný nepriateľ Soros. Ako Orbán decimuje kritikov a ničí mimovládky

Maďarský premiér si spravil agendu z útokov na migrantov, médiá aj zahraničné organizácie. Vzoprieť sa mu vie málokto.

KOMENTÁRE

Maďari sa už inak ako smiechom brániť nevedia

Antiorbánovský front sa ocitol v situácii, keď vysvetľovanie stratilo význam.

KOMENTÁRE

Milujeme Slovensko

Vieme, že na to máme vo všetkých možných disciplínach.

Neprehliadnite tiež

Košickí policajti na diaľnici pri Poprade havarovali

Zrazili sa s cestárskym pluhom, jeden skončil v nemocnici.

Anketa: Ako Kaliňák pomohol Rómom?

Minister vnútra Robert Kaliňák ohlásil ďalšiu rómsku reformu. Odborníci odpovedajú, ako si počínal s rómskou problematikou

Kaliňák chcel „robiť poriadok v osadách“, no zatiaľ v nich robí len marketing

Rómska reforma, ktorú nedávno ohlásil minister vnútra, je už niekoľkou v poradí počas jeho desaťročného ministrovania. Odborníkom chýbajú výsledky.

Podľa štátu si príroda sama s prasacím morom neporadí

V čase, keď sa pri slovenských hraniciach objavil africký mor prasiat, zaznamenali aj premnoženie diviakov, ktoré ho prenášajú.