Krádeže detí si rodičia môžu odsedieť

Zo všetkých priestupkov mladiství najčastejšie kradnú. Ich opakované prehrešky už ale nebudú bez trestu.

Do osemnástych narodenín by si tínedžeri nemali dať ani jedno pivo.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – SITA)

Ak súd dokáže, že rodičia umožnili deťom páchanie priestupkov a vystavili ich spustnutiu, môžu sa dostať do väzenia.

BRATISLAVA. Od septembra to budú mať niektorí rodičia ťažšie. Kým doteraz mohli skončiť vo väzení, ak sa ich maloleté deti dopustili trestných činov, teraz sa k tomu pridajú aj priestupky detí. Vo väzení tak môžu stráviť dva roky.

Postihnúť to môže napríklad aj rodičov troch chlapcov od 9 do 13 rokov, ktorí sa v júni vlámali do skladu a odniesli si rôzne záhradné náradie, odevy, obuv a detské hračky. Spôsobili škodu za asi 250 eur.

Polícia ich stíhanie zastavila, lebo pre nízky vek nie sú trestne zodpovedné. Ak však niečo podobné urobia po septembri a opakovane, ich rodičia môžu na to doplatiť väzením.

Koniec nahovárania detí

Podľa novely Trestného poriadku, ktorú tento týždeň prezident podpísal, sa budú za priestupok považovať napríklad krádeže tovaru do hodnoty 266 eur. Novela má zabrániť tomu, aby rodičia nahovárali deti na kradnutie v obchodoch, záhradách, na poliach, v lese, v rybníkoch a podobne. Bude platiť od 1. septembra.

Predkladateľ návrhu Kamil Krnáč (SaS) povedal, že novela trestného zákona sa bude dotýkať páchania všetkých druhov priestupkov bez ohľadu na to, na akom úseku správy sa ich konkrétne dieťa mladšie ako 18 rokov dopustí.

„Aby rodič mohol byť odsúdený, musí ísť o opakované páchanie priestupkov dieťaťom. Nestačí spáchať len jeden priestupok,“ povedal Krnáč.

Zároveň musí ísť o také páchanie priestupkov, ktoré vedú k spustnutiu dieťaťa (tento termín používa aj zákon). „Či dané správanie viedlo k spustnutiu dieťaťa bude musieť rozhodnúť súd,“ vysvetlil Krnáč.

Najviac je vlámačiek

V prvom polroku Prezídium Policajného zboru zaznamenalo 596 prípadov krádeží vlámaním, pod ktoré sa podpísali mladiství.

Podľa hovorcu Michala Slivku cudziu vec aspoň v malej hodnote si za spomínané obdobie prisvojilo 218 mladistvých páchateľov.

Ďalších 169 prichytili pri trestnom čine krádeže úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, dreva z pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu alebo rýb z rybníka s intenzívnym chovom.

Krnáč hovorí, že práve toto konanie mladistvých bolo dôvodom, prečo SaS prišla s pozmeňovacím návrhom.

„Spoločnosť musí mať záujem na zdravom vývine maloletých a mladistvých a to predovšetkým sankcionovaním osôb, ktoré im umožňujú dopúšťať sa týchto konaní, keďže následne vedú k ich spustnutiu,“ upozorňovali poslanci.

Súhlasili všetci

Vlani bolo podľa údajov Generálnej prokuratúry za trestné činy detí súdených 902 ľudí, z toho za ohrozovanie mravnej výchovy mládeže odsúdili 886 osôb. Spolu 86 osobám bol uložený trest odňatia slobody nepodmienečne.

„V týchto číslach sú zahrnuté všetky osoby, teda nielen rodičia, ale môže ísť aj o vychovávateľov, osvojiteľov, starých rodičov a podobne,“ povedal Ján Čentéš, zástupca riaditeľa trestného odboru Generálnej prokuratúry.

Za postihovanie rodičov aj za priestupky detí v rámci novely Trestného poriadku hlasovala v parlamente koalícia aj opozícia.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská si myslí, že opatrenie zostane iba na papieri. Iní poslanci sa nazdávajú, že má význam to odskúšať.

Aké tresty hrozia rodičom

Väzenie až na dva roky Za záhaľčivosť

 • Na dva roky sa môžu rodičia dostať do väzenia, „ak dieťa z nedbanlivosti vydajú nebezpečenstvu spustnutia“, napríklad ho navádzajú na záhaľčivý život.

Za školskú dochádzku

 • Ak rodičia dieťaťu tolerujú vymeškávanie vyučovacích neospravedlnených hodín alebo mu bránia v povinnej školskej dochádzke.

Za nemravný život

 • Ak mu umožňujú žiť nemravným životom.

Za zamestnávanie

 • Rovnaký trest hrozí tým, čo zamestnajú dieťa mladšie ako 15 rokov.

Za opakované krádeže

 • Ak dieťa opakovane prichytia pri krádeži tovaru, ktorého hodnota bude vyššia ako 266 eur.

Za násilie v školách

 • Medzi priestupky, za ktoré hrozí rodičom väzenie, budú zaradené aj priestupky proti občianskemu spolunažívaniu alebo priestupky proti majetku, kam patrí aj násilie v školách.
 • Novela však priestupky presne nedefinuje. Za priestupok je zodpovedná osoba staršia ako 15 rokov. V prípade, ak bude osoba konať závažnejším spôsobom alebo z osobitného motívu a bude to preukázané, trestná sadzba sa zvýši na šesť mesiacov až päť rokov.

Postihy za alkohol detí

1. Zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov jednoznačne zakazuje predaj, podávanie alebo umožnenie požívania alkoholických nápojov mladistvým osobám do 18 rokov.

2. Maloleté osoby do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, kde sa podávajú alkoholické nápoje.

3. Za takýto priestupok je možné uložiť pokutu až do výšky 33 eur zákonnému zástupcovi alebo písomné pokarhanie.

4. Pokutu nemožno uložiť mladistvým, ale len ich zákonným zástupcom, dáva ju obecný úrad v mieste trvalého bydliska.

5. Súbežne môže byť postihovaný aj ten, kto umožnil požitie alkoholického nápoja, ak je to právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie pokutou od 165 eur do 6638 eur. Pokutu ukladá taktiež obec.

Alkohol láka po celý rok

Maloletí sú povinní podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo vyšetreniu.

BRATISLAVA. Od začiatku prázdnin ošetrili v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave sedem spitých detí. Ďalšie policajti prichytili v Banskej Bystrici, Nitre aj Prievidzi.

Zákon jednoznačne zakazuje „predaj, podávanie alebo umožnenie požívania alkoholických nápojov mladistvým osobám do 18 rokov“ a preto si školáci nemôžu vypiť ani len jedno pivo, povedal Juraj Rumanovský z veliteľstva Mestskej polície v Bratislave.

V bratislavskom Starom Meste je najviac možností, kde si deti môžu vypiť. Za prvý polrok tohto roku tam úrad udelil rodičom detí do 15 rokov tri pokuty za priestupok pitia alkoholu na verejnosti.

Ďalších 21 oznámení sa týka mladistvých od 15 do 18 rokov, v 11 prípadoch úrad udelil pokarhanie. No prípady spitých detí riešia na celom Slovensku. Napríklad v Nitre našli mladistvého s 1,72 promile alkoholu v dychu. Pät detí tam hospitalizovali.

Podľa zákona sú mladiství a maloletí pri podozrení z použitia alkoholu povinní podrobiť sa dychovej skúške.

Liečbu opitých tínedžerov môžu vymáhať

Ošetrujúci lekári sú povinní zdravotným poisťovniam hlásiť prípady hospitalizácie maloletých detí pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.

BRATISLAVA. Rodičia opitých detí okrem pokuty, ktorú dostanú v mieste bydliska od miestneho úradu, môžu čakať aj účet od zdravotnej poisťovne.

Tá si môže (no aj nemusí), vymáhať vynaložené peniaze na liečbu ich dieťaťa priotráveného alkoholom.

Čo to môže stáť
 • Poisťovňa môže vymáhať peniaze za liečbu dieťaťa priotráveného alkoholom.
 • Môže to byť od niekoľkých stoviek až po tisíce eur.

„V prípade, že si stav intoxikácie alkoholom alebo inou návykovou látkou maloletých detí vyžaduje hospitalizáciu na internom oddelení, je hradená v rámci verejného zdravotného poistenia,“ povedala hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union Judita Smatanová.

To isté sa týka hospitalizácie na oddelení jednotky intenzívnej starostlivosti alebo v tých komplikovanejších prípadoch aj na anestéziologicko-resucitačnom oddelení.

Poisťovne sa o takejto hospitalizácii dozvedia od ošetrujúcich lekárov. Tí sú povinní do zdravotnej poisťovne nahlásiť, že prijali pacienta pod vplyvom užitia návykovej látky.

„Zdravotná poisťovňa môže vynaložené prostriedky za zdravotnú starostlivosť vymáhať súdne od zákonného zástupcu,“ dodala Smatanová. Je to rovnaký prípad, ako keď ich vymáha priamo od poistenca, ak ide o dospelú osobu.

Výška nákladov na detoxikáciu závisí od závažnosti prípadu a s tým súvisiacim rozsahom poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Rádovo to môže byť od niekoľkých stoviek až po tisíce eur.

Na kúpalisko až 10-roční

Dieťa mladšie ako desať rokov nesmie chodiť samotné na kúpalisko alebo k vodným plochám.

BRATISLAVA. Podľa prevádzkových pokynov kúpalísk má vstup do ich areálov bez dozoru dospelej osoby len dieťa staršie ako desať rokov. „Pokiaľ má menej rokov, musí ho sprevádzať dospelá osoba,“ povedala Lívia Némethová, vedúca oddelenia marketingu kúpaliska Vadaš Thermal v Štúrove.

Vek dieťaťa je súčasťou prevádzkových pokynov, ktoré kúpaliskám schvaľujú regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Pokladník teda nesmie samotnému dieťaťu, ktoré ešte nemá 10 rokov, predať lístok.

Pokyny riešia aj vstup detí do bazénov. Deťom neplavcom do 15 rokov je vstup do bazéna povolený len v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov, ktorá vie plávať. Bez uvedeného sprievodu je deťom-neplavcom vstup do bazéna zakázaný.

Dieťa bez dozoru? Zodpovedný je rodič

Od akého veku zostane dieťa samotné, záleží na rodičoch. Ak ešte nemá pätnásť, nesmie byť len tam, kde sa nalieva alkohol.

BRATISLAVA. Mnohé deti sú počas prázdnin neraz celé dni odkázané samy na seba. Právna norma, ktorá by upravovala, od akého veku môže rodič pustiť dieťa samotné do nákupných centier či do mesta, nie je súčasťou žiadneho predpisu.

„Vo všeobecnosti zostáva zodpovednosť za maloleté dieťa na rodičovi,“ povedal Juraj Rumanovský z veliteľstva Mestskej polície v Bratislave.

Rodič je zodpovedný aj za večerný príchod dieťaťa domov. Počas leta predĺžená večierka detí na sídliskách spôsobuje straším obyvateľom hlavybôľ. Mnohí sa sťažujú, že vysedávajú vonku aj po 21. hodine.

Rumanovský však hovorí, že pokiaľ deti sedia vonku po 21. hodine a nerušia okolie, nedá sa to kvalifikovať ako priestupok. O rušení nočného pokoja sa dá hovoriť až od 22.00 do 6.00 hodiny. Vtedy môže zasiahnuť mestská polícia

Inak by to bolo, ak by sa dieťa do 15. rokov nachádzalo po 21. hodine bez dozoru dospelých na verejne prístupných miestach, kde sa podávajú alkoholické nápoje.

„Toto konanie je už možné považovať za priestupok,“ povedal Rumanovský. Zákonný zástupca maloletého môže za takýto priestupok dostať od obce pokutu až do výšky 33 eur.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 2. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 5. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 6. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 7. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 8. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 9. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 10. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 1. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
 2. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 3. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 4. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 5. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 6. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 7. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 8. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 9. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 10. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 5 731
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 782
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 4 202
 4. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 3 297
 5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 095
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 045
 7. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 524
 8. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 521
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 080
 10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM® 671

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Miliónové dotácie od Plavčana dostali aj pochybné firmy

Niektoré firmy, ktoré podporilo ministerstvo školstva, aby sa venovali vývoju a inováciám, nemajú s výskumom žiadne skúsenosti.

SVET

Poľsko zažíva nežnú revolúciu. Vracia sa pred rok '89?

Vládna presila najnovšie ovládne aj súdy. Únia je takmer bezmocná.

KOMENTÁRE

Minister Plavčan už dávno nemal existovať

Na znôšku legislatívnych náhod sa už nemôže pozerať ani koalícia.