Volebný program Aliancie nového občana

Štát musí zabezpečiť a garantovať dodržiavanie základných práv jednotlivca a vytvárať podmienky na uplatnenie prirodzeného práva každého z nás – kráčať za vlastným šťastím. Musí však stanoviť aj hranicu, kedy dodržiavanie a uplatnenie spomínaných práv jedného narúša neprípustným spôsobom práva iných.

Hlavné úlohy:

1. Organizácia riadenia správy štátu, ktorou je zabezpečená jeho reálna existencia.

2. Vytváranie podmienok na optimálnu tvorbu a spotrebu zdrojov. Je to praktická realizácia konkrétneho ekonomického programu, ktorou sa určujú možnosti na uplatnenie prirodzeného práva každého z nás kráčať za vlastným šťastím.

3. Zabezpečenie ochrany a uplatnenie práva, čím bude garantované dodržiavanie základných práv jednotlivca.

Volebný program Aliancie nového občana vychádza z predpokladu, že štát existuje a pôsobí z vôle jednotlivca, v mene jednotlivca a v prospech jednotlivca. Jeho prvoradou úlohou je zabezpečovať a vytvárať podmienky na práva každého z nás. Silný a fungujúci štát môže vytvoriť len spoločnosť so silným sebavedomím a s kvalitným jednotlivcom. Jednotlivcom, ktorý bude vyrastať v žičlivých podmienkach na svoj osobný rozvoj, ktorý bude motivovaný nádejou a ktorý bude vnímať spoločenské prostredie, zdravé, slušné, bezpečné a vhodné na jeho ďalší rozvoj. Jednotlivcom, ktorý bude cítiť spravodlivosť a rovnosť šancí, ktorý sa bude cítiť silný, sebavedomý, slobodný a ktorý sa bude snažiť investovať do seba s vedomím, že má reálnu šancu žiť lepšie a na vyššej úrovni.


Politický systém

1. Na Slovensku musí mať politický systém právnu podobu.
2. Všetko, čo je dôležité, musí byť upravené právom – jasnými pravidlami, ktoré určuje ústava a zákon.
3. Slovensko musí byť štátom, ktorý garantuje dodržiavanie ľudských práv, ktorý je tolerantný k menšinám a zabezpečuje ochranu individuálnej slobody a súkromného majetku.


Politické strany

1. Slovenský politický systém musí podporovať pluralitu a voľnú politickú súťaž politických strán.
2. Podporíme všetky kroky smerujúce k posilneniu verejnej kontroly politického systému najmä zákon o lobingu, financovaní politických strán a konflikte záujmov.


Volebný systém

1. Budeme presadzovať zníženie počtu poslancov NR SR na 100.
2. Podporujeme zmenu pomerného volebného systému na väčšinový tak, aby poslanci boli v dvojkolovom systéme volení priamo občanmi v jednotlivých regiónoch (volebných obvodoch) Slovenska.


Organizácia riadenia štátu


Zákonodarná moc

1. Je potrebné výrazne skvalitniť poslanecký zbor NR SR, k čomu do veľkej miery prispeje väčšinový volebný systém.
2. Podporujeme výrazné zúženie poslaneckej imunity a v trestnoprávnej oblasti jej úplné zrušenie.
3. Neopodstatnené výhody v sociálnom a materiálno-technickom zabezpečení poslancov by mali byť zrušené.


Výkonná moc

1. Uskutočniť zásadnú reorganizáciu výkonnej moci s cieľom znížiť jej rozsah, spotrebu a kompetenciu.
2. Organizovať výkonnú moc tak, aby zohľadňovala potreby občana.
3. Osobitnú pozornosť venovať konštrukcii, organizačnej štruktúre, vzťahom, väzbám a kompetenciám vlády SR.
4. Zredukovať počet členov vlády a jednotlivých ministerstiev.
5. Podporovať decentralizáciu výkonu štátnej moci.
6. Znížiť počet zamestnancov na ministerstvách a v ústredných orgánoch štátnej správy.


Verejná správa

1. V celom systéme verejnej správy podporujeme dlhodobé a koncepčné posilňovanie postavenia samospráv.


Organizácia verejnej správy

1. Podporujeme dokončenie reformy verejnej správy, ale so zásadnými zmenami, ktoré urýchlia a zvýšia jej kvalitu.
2. Pri hľadaní optimálnej podoby verejnej správy musíme vychádzať z týchto zásad:
• zúžiť a zjednodušiť pole pôsobnosti verejnej správy,
• znížiť náklady na prevádzku verejnej správy,
• akceptovať potreby občana a zabezpečiť dostupnosť verejnej správy,
• znížiť vplyv štátu a štátnej správy,
• výrazne redukovať počet orgánov a zamestnancov na všetkých stupňoch štátnej správy,
• rozdeľovať kompetencie v rámci verejnej správy výrazne v prospech samosprávy.

3. V súčasnom stave rozbehnutej reformy verejnej správy je preto nevyhnutné:
• vrátiť sa k auditu všetkých činností, ktoré verejná správa zabezpečuje;
• znížiť ich celkový rozsah a dosah;
• oceniť každú činnosť, ktorú verejná správa zabezpečuje, a následne k nej priradiť počiatočné a prevádzkové náklady na príslušnom stupni výkonu verejnej správy;
• spracovať finálnu podobu rozdelenia kompetencií na jednotlivé úrovne samosprávy, ktorá bude obsahovať aj materiálno-technické, ľudské a prevádzkové finančné potreby na ich zabezpečenie;
• nerozdeľovať peniaze na zabezpečenie aktivít samosprávy z centrálnych orgánov štátnej správy, zrušiť decentralizačnú dotáciu a daňovou reformou zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov pre činnosť samospráv na základe výberu vlastných daní, resp. príslušnej dotácie z iných regiónov;
• snažiť sa decentralizovať verejnú správu a čo najviac kompetencií presunúť na optimálne stupne samosprávy;
• stanoviť pravidlá na tvorbu sídelnej samosprávy;
• posúdiť kompetencie, ktoré zostávajú vo výkone štátnej správy, a navrhnúť optimálny model ich zabezpečenia, ktorý nebude počítať s paralelným zachovávaním okresných a krajských úradov a bude pripúšťať asymetrický model organizácie riadenia verejnej správy.


Výkon verejnej správy

1. Dodržiavať zásadu, podľa ktorej právny poriadok v právnom štáte určuje postup orgánov verejnej správy tak, aby neboli porušované práva občanov.
2. ANO bude podporovať zníženie vplyvu všetkých orgánov verejnej moci o rozhodovaní v konaní jednotlivca.
3. Všade tam, kde to bude legislatívne a vecne možné, treba zrušiť povoľovanie a súhlasy orgánov verejnej správy a nahradiť ich tzv. registračným konaním – ktoré bude občanovi ukladať len oznamovaciu povinnosť.


Štátna správa

1. ANO bude podporovať zrušenie trojstupňového riadenia štátnej správy, výraznú redukciu činností a kompetencií zabezpečovaných štátnou správou a na jej základe aj zníženie počtu zamestnancov a orgánov štátnej správy.


Súdna moc

1. Budeme presadzovať reorganizáciu všeobecného súdnictva a najvyššieho súdu.
2. Počet sudcov je nevyhovujúci a má výrazný vplyv na prieťahy v konaní – počet sudcov je potrebné zvýšiť minimálne o 50 %.
3. Vytvoriť podmienky, aby do dvoch rokov prišlo na okresných a krajských súdoch k špecializácii sudcov.
4. Zlepšiť materiálno-technické podmienky súdov tak, aby mohli zhotovovať audiovizuálne záznamy z rokovania.
5. Manažment súdnictva oddeliť od samotného súdenia.
6. Najvyšší súd SR sa musí dostať do postavenia orgánu prioritne zjednocujúceho súdnu prax.
7. Urýchliť zavedenie projektu „súdny manažment“ na všetky súdy SR.
8. Zmeniť činnosť obchodných registrov tak, aby bolo priamo v právnom predpise uvedené, aké podklady (taxatívny výpočet) treba doložiť na podateľňu obchodného registra.


Tretí sektor

1. Budeme podporovať všetky aktivity MVO, ktoré otvorene a transparentne pôsobia v prospech občanov.
2. Čo najplynulejšie a najefektívnejšie zavedenie asignácie 1%-nej dane do praxe.
3. Okruh osôb, ktoré môžu využiť možnosť asignácie 1%-nej dane, by mal byť rozšírený aj na právnické osoby.Makroekonomika


Makroekonomická stabilita

1. Cieľom ANO je obnoviť makroekonomickú stabilitu.
2. Chceme znížiť schodok bežného účtu platobnej bilancie na udržateľnú úroveň.
3. Budeme presadzovať výrazné zníženie schodku verejných financií v porovnaní s rokom 2002.
4. Chceme optimalizovať koordináciu finančných politík.
5. Budeme liberalizovať nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam pre zahraničné právnické a fyzické osoby, s osobitným prístupom k nadobúdaniu ornej pôdy.

Finančný trh

1. Budeme presadzovať vytvorenie integrovanej regulačnej inštitúcie ako základu nezávislého a profesionálneho dohľadu nad celým finančným trhom.
2. Zabezpečíme transparentné nakladanie s majetkom, ktoré spravuje Slovenská konsolidačná, a. s.
3. Chceme zabezpečiť centralizované vyrovnanie pohľadávok štátu a verejnoprávnych inštitúcii na profesionálnej úrovni.
4. Podporíme zavádzanie medzinárodných štandardov správy a riadenia podnikov.
5. Zvýšime daňovú motiváciu občanov pre investovanie do cenných papierov.Hospodárska politika

Podpora podnikania

1. Do roku 2006 chceme dokončiť harmonizáciu podnikateľského prostredia s legislatívou EÚ.
2. Vytvoríme podmienky na posilnenie kapitálového trhu.
3. Chceme vytvoriť pre podnikateľské subjekty dlhodobé pravidlá pri zachovaní rovnosti šancí.
4. Chceme posilniť postavenie podnikateľa v oblasti správneho práva a ochrany jeho majetku.
5. Úpravou legislatívy o konkurze a vyrovnaní chceme odstrániť prieťahy v konkurzných konaniach.
6. Chceme znižovať mieru prerozdeľovania verejných financií tak, aby sa zdroje alokovali tam, kde sa vytvárajú, teda v podnikateľskom sektore.
7. Budeme novelizovať Zákonník práce, aby sa dosiahlo zrovnoprávnenie postavenia zamestnanca a zamestnávateľa atď.
8. Chceme presadiť komplexnú reformu daňového systému, vrátanie sprehľadnenia daňovej legislatívy.
9. Sme za zrovnoprávnenie postavenia štátu a podnikateľov.
10. V rámci licenčného konania podporujeme zavedenie nárokového a aukčného spôsobu prideľovania licencií.
11. Aktívne budeme podporovať plné využívanie prostriedkov z fondov EÚ.
12. Prioritou ANO je plnenie ekonomických kritérií súvisiacich so vstupom do EÚ.

Priemyselná politika

1. Chceme využiť všetky možnosti na posilnenie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu.
2. V zmysle platnej legislatívy budeme podporovať budovanie priemyselných parkov.
3. Orientáciu priemyselnej výroby chceme smerovať na používanie výrobných technológií s minimálnym vplyvom na životné prostredie.
4. Chceme budovať a modernizovať infraštruktúru v súlade s regionálnymi zámermi SR a v súlade so zámermi EÚ, pričom vypracujeme zoznam projektov na obdobie 2 – 4 rokov s definovaním ich finančného krytia.

Zahraničné investície

1. Rozpracujeme stratégiu financovania a inštitucionálneho usporiadania programu zahraničných investícií.

Zahraničný a vnútorný obchod

1. Štrukturálnymi zmenami zvýšime exportnú výkonnosť ekonomiky, pričom budeme preferovať dovoz špičkových technológií.
2. Presadíme vytvorenie inštitucionálnych, personálnych a finančných predpokladov na teritoriálne zmeny zahraničného obchodu SR.
3. Chceme podporiť rozvoj prihraničného zahraničného obchodu.
4. Posilníme reguláciu vnútorného obchodu skvalitnením súčasne platnej legislatívy.

Energetika

1. Ekonomickými stimulmi podporíme znižovanie energetickej náročnosti.
2. Chceme odstrániť krížové dotácie cien energií. Ceny musia odrážať liberalizáciu trhu a zabezpečovať primeraný zisk.
3. Budeme vytvárať podmienky na zahraničný obchod s elektrickou energiou.
4. ANO chce odstrániť plošné dotácie tepla pre obyvateľstvo pri kompenzovaní dosahov na sociálne slabšie skupiny.
5. Podporujeme budovanie kogeneračných zdrojov.
6. Zavedieme programy podpory pre budovanie nových technologických zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

Surovinová politika

1. Podporíme prijatie nového banského zákona v súlade s legislatívou EÚ.
2. Budeme realizovať novú klasifikáciu zásob a zdrojov nerastných surovín podľa klasifikácie OSN.
3. Zavedieme celoštátnu evidenciu prognózovaných zdrojov nerastných surovín vrátane jej aktualizácie.

Bytová politika

1. ANO je za sfunkčnenie trhu s bytmi.
2. Prijmeme koncepciu štátnej podpory úverovania bytovej výstavby.
3. Prehodnotíme súčasnú mieru ochrany nájomníkov voči vlastníkom.
4. Chceme postupne deregulovať nájomné.
5. Prehodnotíme výšku dane z prevodu nehnuteľností.
6. Podporujeme zvýšenie spoluúčasti samosprávnych orgánov na riešení bytovej otázky.
7. Stanovíme reálny splátkový kalendár na záväzky samospráv, ktoré na ne prešli zo štátu.


Daňová a colná politika

Daňová politika

1. Cieľom daňovej reformy ANO je povzbudenie podnikateľského prostredia a minimalizovanie dosahov na príjmy štátneho rozpočtu.
2. Chceme znížiť sadzby dane z príjmov právnických osôb na úroveň 15 – 19 %, a to postupne, na základe vyhodnotenia dosahov už vykonaných zmien v zákone.
3. Prehodnotíme rozsah príjmov zdaňovaných zrážkou, ako aj percentuálnu výšku zrážkovej dane.
4. Sprehľadníme a zjednodušíme daňovú legislatívu.
5. Prepracujeme systém valorizácie základnej odpočítateľnej položky na daňovníka.
6. Opätovne prerozdelíme daňové pásma a sadzby tak, aby sme dosiahli optimálnejšie rozloženie daňového zaťaženia príjmov fyzických osôb.
7. Chceme spresniť podmienky paušálneho zdaňovania príjmov fyzických osôb.
8. Pri DPH a spotrebnej dani budeme akceptovať záväzky a podmienky vyplývajúce z prístupových rokovaní s EÚ.
9. Zavedieme oceňovacie princípy do zdaňovania v rámci majetkových daní.
10. V oblasti miestnych daní vytvoríme priestor pri získavaní zdrojov na lokálnom princípe.
11. ANO chce vybudovať funkčný, plne kompatibilný systém v rámci daňovej a colnej správy SR a členských štátov EÚ.
12. Budeme pokračovať v personálnom dobudovaní daňovej a colnej správy popri prehodnotení systému vnútorného usporiadania riadiacich štruktúr, s postupným prechodom na manažérsky systém riadenia.
13. Podporujeme prepojenie informačných systémov a databáz daňovej a colnej správy.

Colná politika

1. Chceme pokračovať v znižovaní váhy colných príjmov v štruktúre štátneho rozpočtu.
2. Budeme modernizovať a zefektívňovať colnú správu.
3. Vytvoríme podmienky na elektronickú správu integrovaného colného sadzobníka.
4. Do roku 2006 zabezpečíme úplnú harmonizáciu colnej legislatívy s legislatívou EÚ.


Dotačná a subvenčná politika

1. ANO nebude uplatňovať krížové dotácie, a to ani v oblasti energetiky, plynárenstva či dopravy.
2. Chceme prechádzať na uzatváranie 5-ročných zmlúv vo verejnom záujme, ktoré musia byť záväzné pre každú vládu.
3. Budeme reformovať podporný systém pôdohospodárstva s cieľom zachovať konkurencieschopnosť vidieka.
4. Chceme stabilizovať objem dotácií v zmysle legislatívy EÚ.
5. Naším cieľom je zjednodušiť a sprehľadniť systém agrodotácií a ich poskytovanie na báze ekonomickej rentability.
6. Budeme pokračovať v odstraňovaní deformačných vplyvov na ceny poľnohospodárskych komodít.


Štrukturálne zmeny

1. ANO chce presadzovať systémovo orientovanú štrukturálnu politiku.
2. Chceme znižovať mieru prerozdeľovania vytvoreného národného dôchodku.
3. Budeme reformovať výdavky verejných rozpočtov.
4. Dobudujeme trhovú infraštruktúru.
5. Podporíme posilnenie vynucovacieho a regulačného rámca štátu.
6. Chceme zvýšiť mobilitu výrobných faktorov v ekonomike.
7. Zvýšime stimuly pre rozvoj súkromného podnikania.


Verejné financie

1. ANO bude presadzovať zmenu rozpočtovej politiky.
2. Chceme reformovať financovanie samosprávnych orgánov a verejnej správy.
3. Budeme presadzovať reformy sociálneho systému vrátane dôchodkovej reformy.
4. V oblasti rozpočtovej politiky chceme prejsť na zavedenie 4-ročného finančného cyklu.
5. Využijeme všetky nástroje na efektívne manažovanie štátneho dlhu.
6. Podporujeme urýchlené zriadenie a sfunkčnenie štátnej pokladnice.
7. Reformou sociálneho systému chceme dosiahnuť adresnosť vo vyplácaní dávok.
8. Zavedením daňovej, dôchodkovej, a sociálnej reformy spolu s reformou rozpočtovej politiky (aj prostredníctvom 4-ročného finančného cyklu), systému štátnej pokladnice a manažovania štátneho dlhu znížime výdavky štátneho rozpočtu o 1/3 v horizonte 4 – 6 rokov.

Regionálna politika

1. Cieľom ANO je zmenšovať ekonomické rozdiely medzi regiónmi, stanoviť priority regionálneho rozvoja a riešiť záväzky z minulých období.
2. Sformujeme strednodobú hospodársku stratégiu jednotlivých regiónov.
3. Chceme stanoviť priority regiónov a území.
4. Dobudujeme systém služieb v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a tvorby pracovných miest.
5. Chceme rozlíšiť výšku miestnych daní a poplatkov jednotlivých regiónov.
6. Budeme vytvárať priestor na multizdrojové financovanie, zamerané na rozvoj infraštruktúry.
7. Cieľom ANO je dodržať od roku 2003 vyrovnané priebežné financovanie miest, obcí a VÚC.

Reforma samosprávnych orgánov a verejnej správy

1. Chceme dosiahnuť ekonomicky žiaducu veľkosť sídiel, ktoré by mali mať aspoň 5000 obyvateľov.
2. Budeme presadzovať podieľanie sa štátu na splatení dlhov, ktoré vznikli presunom kompetencií.
3. Budeme podporovať multizdrojový princíp financovania, ktorý vytvára priestor na samostatnú aktivitu a stratégiu samosprávnych orgánov.
4. Podporujeme asymetrický model štruktúry krajov a okresov.
5. Presadzujeme prirodzenú regionalizáciu územia SR na VÚC aj za cenu zvýšenia ich počtu.
6. Chceme výrazne redukovať orgány samosprávy a verejnej správy.
7. Budeme redukovať počet ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy, vrátane redukcie počtu členov vlády a počtu zamestnancov týchto orgánov.
8. Cieľom ANO je komplexná novelizácia kompetenčného zákona.


Odvetvové štrukturálne zmeny

1. Budeme presadzovať spojenie rozpočtovej politiky a použitia predvstupových fondov EÚ na financovanie štrukturálnych zmien.
2. Zefektívnime výdavky a činnosti štátnych orgánov vrátane štátneho rozpočtu.
3. S cieľom získať dodatkové zdroje spracujeme systém boja s čiernou a šedou ekonomikou.
4. Budeme presadzovať spolufinancovanie kľúčových reforiem v jednotlivých odvetviach dodržiavaním princípu 30 % zdrojov z EÚ, 30 % zdrojov zo štátneho rozpočtu a 40 % zdrojov zo samospráv.

Rezort zdravotníctva

1. Chceme zastaviť rast dlhu a vyrovnať hospodárenie.
2. Budeme presadzovať zmenu princípu financovania na tieto okruhy:
• solidárne financovanie základného balíka,
• individuálne financovanie osobného balíka,
• financovanie nákladov na prevádzku ministerstva.
3. Zmeníme poistný systém tak, že systém povinného a doplnkového poistenia rozdelí obsah doteraz poskytovaných služieb na základný a osobný doplnkový balík služieb.
4. Chceme zmeniť zdravotnícku sieť, aby bola flexibilná a postavená na kontraktačnej štruktúre a na základe kritérií ceny ponúkanej poskytovateľom.
5. Presadzujeme rovnosť šancí a povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, bez ohľadu na vlastníctvo.
6. Chceme zmeniť kompetencie tak, že štát nebude poskytovať zdravotnícke služby a kontrola bude financovaná poskytovateľmi a nebude závislá od štátu.


Reforma sociálneho systému

1. Chceme prehodnotiť a dobudovať systém štátnej sociálnej podpory tak, aby bol adresný, kontrolovateľný a efektívny.
2. Budeme presadzovať poskytovanie príspevkov štátnej sociálnej podpory len jedným subjektom – orgánom miestnej štátnej správy.
3. Chceme ponechať rozhodovanie a poskytovanie štátnych sociálnych dávok v kompetencii štátnej správy.
4. Podporujeme systém výplaty viacerých druhov príspevkov z jedného výplatného miesta.
5. Chceme zaviesť jednotné automatizované spracovanie agendy štátnej sociálnej podpory s prepojením na ďalšie informačné systémy.
6. Zmeníme zákon o zamestnanosti.
7. Budeme prehodnocovať súčasnú štruktúru a pôsobnosť orgánov Národného úradu práce.
8. Presadzujeme motivačné pôsobenie poskytovania podpory v nezamestnanosti aj dávok sociálnej pomoci vo vzťahu k prijatiu do zamestnania.

Trh práce

1. ANO chce spružniť trh práce.
2. Podporujeme dochádzku za prácou, resp. mobilitu pracovnej sily v súlade s filozofiou EÚ.
3. Budeme presadzovať pružnejšie formy zamestnávania formou pracovných úväzkov na dobu určitú.
4. Výrazne posilníme kontrolu nelegálnej práce.
5. Naším cieľom je sprehľadniť a sfunkčniť financovanie politiky trhu práce.

Dôchodková reforma

1. Chceme predísť hroziacej kríze financovania dôchodkového systému zavedením povinného kapitalizačného piliera.
2. Naším cieľom je znížiť odvodové zaťaženie z dnešných 28 % na 21 % z vymeriavacieho základu, pričom 7 % pôjde na osobné účty občanov a 14 % bude určených na odvody do Sociálnej poisťovne.
3. Opatreniami v daňovej oblasti zvýšime záujem občanov o dobrovoľné formy sporenia na dôchodok tak, aby dobrovoľný systém postupne nadobudol rozhodujúcu váhu.
4. Umožníme občanom slobodne sa rozhodnúť, v akom veku odídu do dôchodku, pričom rozhodnutie bude podmienené výlučne akumulovaním požadovaného objemu prostriedkov na osobnom účte a dosiahnutím veku 50 rokov.
5. Chceme pravidelne valorizovať dôchodky priznané podľa starého systému o sumy adekvátne rastu životných nákladov.
6. Okrem priebežného systému zabezpečovaného Sociálnou poisťovňou chceme otvoriť dôchodkový systém súkromnému sektoru a zaviesť v tejto oblasti pluralitu.
7. Zabezpečíme účinnú ochranu poistencov, a to najmä zavedením nezávislého dohľadu a vytvorením garančného fondu.


Reforma školstva

Základné a stredné školy

1. Cieľom reformy je zmeniť klasickú slovenskú školu na modernú európsku školu 21. storočia , ktorá bude kompatibilná so školami EÚ a bude rešpektovať celoeurópske hodnoty.
2. Do školského systému chceme zaviesť trhové princípy, pretože škola potrebuje minimum štátnych zásahov.
3. Základnou zmenou existujúceho systému financovania na viaczdrojový systém podporujúci vzdelanie konkrétneho žiaka bude zavedenie vzdelávacích poukazov.
4. Podporujeme viaczdrojový systém financovania pozostávajúci z týchto zdrojov:
• štátny rozpočet,
• obecné a regionálne zdroje,
• celoštátne rozvojové granty,
• zisky z podnikateľskej činnosti,
• príjmy z prenájmov v mimovyučovacom čase,
• príspevky a dary od rodičov,
• zdroje z EÚ,
• úvery, pôžičky a iné zdroje.
5. Budeme presadzovať štyri kategórie hodnoty vzdelávacieho poukazu, pričom ďalším kritériom bude veľkosť školy, a bude obsahovať príspevok od štátu na štandardné a nadštandardné vzdelávanie, na mimoškolskú záujmovú činnosť a na zabezpečenie doplnkových služieb.
6. Chceme podporiť vzdelávanie, ktoré žiakom poskytne spôsobilosť kreatívne pracovať s informáciami, učiť sa v systéme celoživotného vzdelávania a komunikovať na úkor encyklopedického učenia.

Vysoké školy

1. ANO chce obmedziť vplyv štátu na vysoké školy a zvýšiť ich autonómiu.
2. Konkurenciu medzi vysokými školami podporíme liberalizáciou poskytovateľov vzdelávania.
3. Budeme presadzovať dôsledné zavedenie nového vysokoškolského zákona s potrebnou novelizáciou.
4. Bakalársky stupeň vzdelania bude tvoriť dôležitú súčasť vzdelávania.
5. Chceme presadzovať možnosť prijatia na VŠ bez prijímacích pohovorov.
6. Rozpracujeme novú koncepciu vzdelávania, kompatibilnú so systémom EÚ.
7. Chceme zaviesť systém celoživotného vzdelávania a nových foriem dištančného vzdelávania.
8. Budeme presadzovať nový systém viaczdrojového financovania s participáciou študentov za súčasnej podpory prijatia legislatívnych noriem umožňujúcich pôžičky, štipendiá, odpisy z daní atď.

Veda a výskum

1. Chceme prepracovať systém štátnej podpory rozvoja vedy a techniky.
2. Rozpracujeme zásady viaczdrojového financovania.
3. Budeme podporovať prepojenie vysokých škôl s vedecko-výskumnými ústavmi.
4. Eliminujeme neperspektívne a neefektívne smery výskumu a vývoja prostredníctvom ekonomických nástrojov.
5. Prerozdeľovanie prostriedkov na vedu a výskum chceme realizovať prostredníctvom nezávislej grantovej agentúry.
6. Finančné prostriedky chceme rozdeľovať prostredníctvom verejnej súťaže.
7. Chceme zaviesť jasné pravidlá vzniku existencie a zániku verejných organizácií v oblasti vedy a výskumu s dôrazom na ich flexibilitu.

Znalostná ekonomika

1. Osvetou a podporou implementácie informačných technológií chce ANO rozvíjať oblasť malého a stredného podnikania.
2. Naším cieľom je upraviť legislatívu a vydávanie štandardizačných noriem pre oblasť informatizácie spoločnosti.
3. Budeme koncentrovať racionálne pôsobenie štátu v oblasti informatizácie na jeden štátny orgán, na rozdiel od súčasného stavu, keď je to v kompetencii až ôsmich orgánov štátnej správy.
4. Chceme presadiť úpravu učebných osnov a dovybavenie škôl tak, aby každý žiak získal počítačovú gramotnosť.


Rezort obrany

1. Chceme budovať ozbrojené sily na princípe účelnej dostatočnosti a na základe možností slovenskej ekonomiky tak, aby sme sa stali plnohodnotným členom Severoatlantickej aliancie.
2. Za aktuálny a najvhodnejší variant budovania ozbrojených síl považujeme ich plnú profesionalizáciu.

3. Pri znižovaní početného stavu v rezorte sa budeme podieľať na tvorbe primeraných odchodových podmienok pre prepúšťaných vojakov z povolania a občianskych zamestnancov.
4. Dosahy transformácie v rezorte nechceme posudzovať len z hľadiska osobných problémov, ale aj z hľadiska obcí a regiónov, ktorých sa reforma dotýka rušením vojenskej infraštruktúry.
5. Transformácia ozbrojených síl musí zabezpečiť nadstranícky charakter pôsobnosti a postavenia Armády SR.
6. Ozbrojené sily SR musia v tomto transformačnom procese získať schopnosť flexibility reagovania na zmeny bezpečnostného prostredia a umožňovať vlastný rozvoj v požadovanej miere ostatných členských krajín Severoatlantickej aliancie.
7. Na plnenie úloh transformačného procesu a úloh vyplývajúcich z členstva v NATO chceme ročne vyčleniť pre potreby rezortu obrany 2 % z HDP.
8. Vstup SR do NATO budeme politicky orientovať na vytváranie možností postupného začlenenia kapacít nášho vojenského priemyslu do štruktúr európskeho obranného priemyslu.


Rezort pôdohospodárstva

1. Základnou prioritou ANO v tejto oblasti je výroba zdravých potravín v konkurencieschopnom európskom trhovom priestore.
2. Chceme minimalizovať deformácie trhu s agrokomoditami tak, aby producenti potravín mali zabezpečenú primeranú rentabilnosť.
3. Budeme presadzovať rovnoprávnosť a plnú zhodu pri realizácii princípov fungovania spoločnej poľnohospodárskej politiky v rámci EÚ.
4. Osídlenie vidieka chceme podporovať týmito nástrojmi:
• vytváraním prac. príležitostí reštrukturalizáciou agropotravinárskeho komplexu,
• zvyšovaním životnej úrovne na vidieku za účasti všetkých rezortov,
• diverzifikáciou činností a aktivít podľa rozvojových programov regiónov.
5. Podporíme zvýšenie intenzity výroby v produkčných oblastiach; v horších prírodných podmienkach chceme realizovať ekologické projekty a programy krajinotvorby.
6. Budeme podporovať postupný prechod na dotačný systém EÚ, v rámci ktorého chceme:
• vykonať zatriedenie oblastí SR podľa požiadaviek EÚ,
• inštitucionálne zastrešiť politiku tvorby a ochrany životného prostredia vrátane zdrojov podpôr,
• do obdobia vstupu podmieniť poberanie štátnych podpôr sprísnenými parametrami výroby,
• odstrániť tituly deformujúce zásady hospodárskej súťaže,
• vyriešiť preukaznosť a pravdivosť štatistických zisťovaní.
7. Podporíme funkčnú a nezávislú pôdohospodársku samosprávu a zasadíme sa o liberalizáciu zákona o Slovenskej poľnohospodárskej a priemyselnej komore.
8. V oblasti hospodárenia s lesmi chceme podporiť prenos kompetencií na samosprávu a riešiť transformáciu štátnych lesov.
9. Presadzujeme realizáciu vodohospodárskej politiky podporou výstavby zdrojov pitnej vody najmä v deficitných oblastiach.
10. Na úseku vodných tokov chceme zvýšiť ochranu pred povodňami, zabezpečiť plnenie rozmanitosti funkcií tokov a dosiahnuť oprávnené ceny za vodohospodárske služby a činnosti.
11. V oblasti vlastníctva pôdy podporujeme transparentný prevod neidentifikovateľnej pôdy prevažne na jej užívateľov a prípravu na otvorenie trhu s pôdou v rámci EÚ
13. Chceme sprehľadniť nakladanie s družstevným majetkom a legislatívne vyriešiť obchodovanie s družstevnými podielnickými listami.


Rezort dopravy, pôšt a telekomunikácií

Cestná doprava

1. Prioritou ANO je dobudovanie diaľničného spojenia z Bratislavy do Košíc.
2. Pri príprave nových úsekov budeme vychádzať z dlhodobej koncepcie diaľničnej a cestnej siete a preveríme možnosť rozvoja tzv. južného ťahu a spojenia sever − juh. Umožníme vstup podnikateľských subjektov do údržby cestnej siete na dodávateľskom princípe.
3. Systém štátnych dotácií chceme nahradiť prísne adresnými sociálnymi zľavami v zmysle zmlúv vo verejnom záujme tam, kde je to v záujme štátu.

Železničná doprava

1. Podporujeme ukončenie reštrukturalizácie Železníc SR, pričom v činnostiach, kde nie je potrebná účasť štátu, presadzujeme privatizáciu.
2. Chceme zmeniť legislatívu tak, aby mohli byť regionálne trate odovzdané do správy regiónov.
3. Podporíme rozvoj nákladnej dopravy formou kombinovanej dopravy a skvalitnenie osobnej, medzimestskej a prímestskej dopravy.

Vodná doprava

1. Presadzujeme systém vodnej dopravy prostredníctvom dopravcov bez majetkovej účasti štátu.
2. V legislatíve chceme vyriešiť kolíziu kompetencií medzi správcom toku a správcom vodnej cesty.
3. Chceme aktualizovať koncepciu rozvoja vodnej dopravy tak, aby rešpektovala dopyt.

Letecká doprava

1. Presadzujeme realizáciu leteckými dopravcami bez majetkovej účasti štátu.
2. Podporujeme vlastníctvo hlavných letísk akciovými spoločnosťami s účasťou štátu, prípadne regiónov a obcí.

Pošta

1. Presadzujeme liberalizáciu poštového trhu tak, aby rozsah vyhradených služieb zúžil pôsobenie monopolu.
2. Cieľom ANO je, aby Slovenská pošta predstavovala zákaznícky orientovanú akciovú spoločnosť s majoritným vlastníctvom štátu a s cenami, na základe ktorých poskytovateľovi nevzniká strata.

Telekomunikácie

1. Podporujeme plnú liberalizáciu telekomunikačného trhu
2. Chceme presadzovať alternatívne možnosti šírenia internetu a elektronických médií v obciach.


Rezort životného prostredia

1. Chceme systémovo presadzovať vhodnú personálnu a finančnú politiku rezortu.
2. Podporujeme zvyšovanie podielu zneškodňovania odpadov spaľovaním. Pre tento cieľ je potrebné na území SR vybudovať spaľovňu nebezpečných odpadov.
3. Cieľom ANO je riešiť systém efektívneho zhodnocovania odpadov, predovšetkým materiálového zhodnocovania odpadov tak, aby sa optimálne využívali finančné kapacity Recyklačného fondu a zabezpečila sa prehľadnosť procesu prideľovania finančných prostriedkov.
4. Vypracujeme harmonogram dobudovania čistiarní odpadových vôd a dobudovania kanalizačného systému, aby do roku 2006 bol vykonaný taký objem prác, že neohrozí termín splnenia tejto požiadavky EÚ, ktorý je v r. 2015.
5. Budeme presadzovať vybudovanie pracoviska, ktoré bude zabezpečovať kvalitnú a rýchlu prípravu projektov v zmysle požiadaviek Európskej komisie, t. j. manažérsky zabezpečovať projekty v primeranom množstve a kvalite s cieľom plne využiť finančné fondy EU.
6. Chceme vypracovať jasnú a ucelenú koncepciu projektov v oblasti životného prostredia, so zameraním nielen na čistiarne odpadových vôd, ale aj na ochranu ovzdušia, odstraňovanie starých záťaží, viacvrstvové, komplexné projekty na riešenie problematiky regiónov. Chceme sa orientovať aj na medzinárodné projekty.
7. Podporíme komplexné dobudovanie Slovenskej inšpekcie životného prostredia.


Cestovný ruch

1. Cieľom ANO je zvýšenie devízových príjmov z cestovného ruchu tak, aby do konca volebného obdobia predstavovali cca 1,5 mld USD.
2. Na základe zvýšeného podielu cestovného ruchu na HDP chceme dosiahnuť zvýšenie financovania jeho propagácie v SR a v zahraničí.
3. Chceme vytvoriť program pre ľudí zamestnaných v cestovnom ruchu s motivačnými prvkami pre zamestnávateľov a zamestnancov.
4. Presadzujeme doriešenie vzťahov a kompetencií Národného úradu pre cestovný ruch – VÚC – Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.
5. Chceme zaviesť maximálnu liberalizáciu cezhraničného pohybu zahraničných návštevníkov vrátane prehodnotenia vízovej politiky s krajinami s incomingovým potenciálom.
6. Budeme podporovať opatrenia smerujúce k maximálnej bezpečnosti prostredníctvom zahraničných návštevníkov.
7. Podporujeme aktívnu úlohu a najmä prezentáciu Slovenska v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu typu WTO, USTOA, IHACEETB atď., súčasne s riešením otázky financovania zahraničnej propagácie.
8. Chceme venovať dôraz internetovej prezentácii Slovenska na rozhodujúcich svetových portáloch.
9. Dobudovanie rozhodujúcich miest prvého prijatia a styku s cudzincami vrátane dobudovania železničných staníc považujeme za prioritu.
10. Chceme propagovať cestovanie po Slovensku miestnymi komunikáciami s cieľom zvýšiť návštevnosť miestnych atrakcií cestovného ruchu.
11. Budeme presadzovať začlenenie vybraných hotelov do medzinárodných rezervačných systémov a stanovíme presné hranice medzi charakterom zdravotných a rekreačných kúpeľov.
12. Budeme podporovať kapitálové posilnenie podnikov v oblasti cestovného ruchu na základe verejného úpisu akcií (napr. Real Investment Trust).


Európska integrácia a reformy

1. Cieľom ANO je dosiahnuť maximálne priblíženie a harmonizáciu domáceho podnikateľského prostredia s prostredím charakteristickým pre Európsku úniu.
2. Zvýšime konkurencieschopnosť ekonomiky SR, a to najmä uskutočnením štrukturálnych reforiem.
3. Budeme dodržiavať záväznosť spolufinancovania, ktorá je zásadnou podmienkou pomoci zo strany EÚ.
4. Chceme dôsledne presadzovať proces harmonizácie daňových systémov SR s procesom harmonizácie daní EÚ.
5. Presadzujeme taký proces zmien, ktorý smeruje k tomu, aby Slovensko bolo v horizonte 10 – 15 rokov aktívnym a plnoprávnym členom Európskej únie a Európskej menovej únie, a to s plne fungujúcou trhovou ekonomikou.


Právo a bezpečnosť

1. Dodržiavanie ústavy všetkými štátnymi orgánmi musí byť samozrejmosťou.
2. Pripravíme novelu ústavy, ktorou sa upravia voľby zástupcov SR v európskom parlamente.
3. ANO bude presadzovať, aby každý jednotlivec, ktorého základné právo alebo slobodu poruší právna úprava určená v zákone, vo vykonávacom predpise k zákonu alebo vo všeobecne záväznom nariadení orgánu územnej samosprávy, mal právo ústavnou sťažnosťou žiadať o zrušenie takej právnej úpravy.
4. Navrhneme zákon, ktorý podrobne upraví legislatívny proces a vymedzí postavenie a všetky vzťahy i kompetencie zainteresovaných inštitúcií podieľajúcich sa na tejto činnosti.
5. Je potrebné obmedziť vydávanie podzákonných predpisov ústrednými orgánmi štátnej správy tak, aby tieto zákony uplatňovali, a nie ich popierali alebo sa od nich odkláňali.


Správne konanie

1. Zrušenie 35 rokov starého zákona o správnom konaní a jeho nahradenie novým právnym predpisom považujeme za zásadný krok smerom k právnemu štátu.
2. Správne konanie je potrebné zrýchliť a zefektívniť.
3. Nový zákon o správnom konaní musí presne vymedziť kompetencie orgánov verejnej moci a určiť jasné pravidlá ich postupu.
4. Nová právna úprava musí určiť jasné pravidlá dôsledkov nezákonného rozhodnutia zo strany štátu alebo orgánov samosprávy voči občanovi.


Vymožiteľnosť práva

1. Zvýšením počtu sudcov a lepším materiálno-technickým vybavením rezortu skrátiť prieťahy v konaní.
2. Zvýšiť verejnú kontrolu súdov, sudcov a ich rozhodnutí.
3. Zaviesť systém vnútornej súdnej inšpekcie.
4. Znižovať byrokratickú záťaž.
5. Sprísniť podmienky posudzovania činnosti sudcov, vrátane zodpovednosti za vlastné rozhodnutia.


Rovnosť pred zákonom

1. Zrušiť neopodstatnené výhody, ktoré požívajú niektoré skupiny, ako napríklad ústavní činitelia, poslanci, členovia vlády a ústredných orgánov štátnej správy atď.
2. Zodpovedne prijímať úpravy v sociálnej oblasti tak, aby štát neprekročil svoje finančné možnosti.
3. Bojovať proti všetkým prejavom protekcie a nerovnakého postavenia pred zákonom, ktoré by mohli nastať na základe rôzneho osobného, majetkového či sociálneho postavenia v spoločnosti.
4. Zrovnoprávniť postavenie štátneho a súkromného sektora v očiach zákona.


Ľudské práva

Dodržiavanie ľudských práv

1. Budeme presadzovať novelizáciu ústavy, ktorou sa zabezpečí lepšia a dôslednejšia ochrana základných práv a slobôd jednotlivcov Ústavným súdom SR.
2. Individuálne práva každého jednotlivca musia byť oveľa lepšie chránené pred zneužívaním verejnej moci a jeho šikanovaním zo strany byrokracie.

Menšinové práva

1. Budeme dôsledne dbať na dodržiavanie práv národnostných menšín tak, aby každá z nich nachádzala v oficiálnej štátnej politike svoj priestor vytvorený na základe rovnakých pravidiel a rovnakého prístupu.
2. Budeme iniciovať vznik agentúry Európskej komisie národnostnej menšiny.
3. V oblasti národnostných menšín bude oficiálna politika ANO vychádzať z týchto princípov:
• vylúčenie všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie;
• rovnosť pred zákonom;
• ochrana a rozvoj kultúry národnostných menšín;
• zachovanie národnej identity, náboženstiev, jazykov a tradícií národnostných menšín;
• nevyhnutnosť prístupu národnostných menšín k médiám;
• vytvorenie voľných a slobodných cezhraničných kontaktov s osobami legálne žijúcimi v iných štátoch;
• vytvorenie orgánov a inštitúcii reprezentujúcich a obhajujúcich záujmy národnostných menšín;
• v otázke menšinových jazykov:
* ich uznanie a podpora,
* uľahčenie ich výučby a štúdia,
* podpora vzájomného rešpektovania a porozumenia medzi jazykovými skupinami.


Rómska menšina

1. Sme presvedčení, že neriešenie rómskeho problému ohrozuje nás všetkých.
2. Presadzujeme nový prístup k riešeniu rómskej problematiky pozostávajúci z nasledujúcich krokov:
- centralizácia zdrojov určených na riešenie rómskeho problému;
- vytvorenie centra na riešenie rómskej problematiky a jeho situovanie na východné Slovensko;
- zriadenie tzv. štátnej misionárskej činnosti ktorej činnosť bude upravená zákonom a budú v nej pôsobiť absolventi VŠ (psychológia, sociálna práca či VaVD).


Bezpečnosť


Vonkajšia bezpečnosť

1. Za základný národnobezpečnostný záujem Slovenska považujeme integráciu SR do NATO.
2. Mimoriadnu pozornosť budeme venovať parlamentnej kontrole ozbrojených síl a spravodajských zložiek.
3. Plnenie úloh vonkajšej bezpečnosti musí byť vždy v súlade so slobodou, s demokraciou a s dodržiavaním základných ľudských práv.
4. Budeme presadzovať vybudovanie demokratickej armády, ktorá bude schopná reagovať na potenciálne riziká a ohrozenia.
5. Podporujeme plnú profesionalizáciu Armády SR.

Zahraničná politika

1. Podporovať integráciu SR do politicko-ekonomických a bezpečnostných štruktúr.
2. Vytvárať podmienky na spoluprácu slovenských regiónov s regiónmi EÚ.
3. Udržiavať dobré vzťahy so susednými krajinami a vyvážené bilaterálne kontakty s rozhodujúcimi krajinami sveta.

Slovensko a EÚ

1. Podporiť čo najrýchlejšie začlenenie SR do EÚ.
2. Participovať v Európskom konvente na diskusii o európskej budúcnosti a o úlohe SR ako budúcom členovi rozšírenej EÚ.
3. Budeme presadzovať, aby sa Charta základných práv, ktorá poskytuje záruky ďalšieho liberálneho, politického a hospodárskeho rozvoja v Európe, stala právne záväznou v rámci nového dokumentu EÚ.
4. ANO odmieta zrušenie Benešovych dekrétov.

Medzinárodné organizácie

1. Budeme presadzovať posilňovanie pozícií SR v tých medzinárodných organizáciách, ktoré majú kľúčový význam z hľadiska rozvoja SR.

Stredná Európa

1. Naďalej presadzovať veľmi intenzívnu spoluprácu v stredoeurópskom priestore, a to najmä prostredníctvom Visegrádskej štvorky.
2. Podporujeme spoločný vstup Visegrádskej štvorky do EÚ.
3. Podporovať regionálnu spoluprácu, ktorej konečným cieľom je vytvorenie fungujúceho mnohonárodnostného regiónu Bratislava – Viedeň – Györ, ktorý má všetky predpoklady stať sa z jedným najprosperujúcejších regiónov v celej Európe.


Susedské vzťahy a Ruská federácia

1. Naďalej udržiavať dobré vzťahy s Českou republikou.
2. Pokračovať v spolupráci s Poľskom, ktoré pokladáme za strategického partnera.
3. Podporovať konštruktívny dialóg s Maďarskom.
4. Zintenzívniť spoluprácu s Ukrajinou.
5. Prehlbovať spoluprácu s Rakúskom, ktoré je členským štátom EÚ.
6. Podporovať rozvoj bilaterálnych vzťahov s Ruskou federáciou.


Vnútorná bezpečnosť

1. Výrazne zlepšiť a zefektívniť boj proti organizovanému zločinu, ktorý bude vychádzať z týchto zásad:
• klásť dôraz na potieranie ekonomickej trestnej činnosti, drogovej kriminality, výpalníctva a korupcie;
• zvýšiť tresty za distribúciu a obchodovanie s drogami;
• na základe zákona zriadiť tzv. bezpečné mestečko ako cielený program efektívneho boja proti organizovanému zločinu;
• zlepšiť program ochrany svedkov;
• účelnejšie využiť finančné prostriedky štátneho rozpočtu na boj proti zločinnosti a kriminalite;
• zlepšiť postavenie vyšetrovateľov a zvýšiť ich počet;
• uplatňovať alternatívne tresty ako napr. peňažný trest, trest prepadnutia časti majetku, trest verejnoprospešných prác a pod. ;
• veľký dôraz klásť na prevenciu kriminality, najmä u mládeže.
2. Rekodifikáciou Trestného zákona a Trestného poriadku zjednodušiť, zefektívniť a skrátiť trestné konanie a zosúladiť ho s trestným právom krajín EÚ.
3. Mimoriadnu pozornosť venovať potláčaniu všetkých prejavov rasizmu, intolerancie a xenofóbie.
4. Budeme presadzovať, aby základným kritériom hodnotenia práce polície bola spokojnosť občana, a nie policajná štatistika.


Boj proti korupcii

1. Prijať zákon, ktorý účinne vyrieši konflikt záujmov verejných činiteľov.
2. Rozšíriť projekt súdny manažment na všetky súdy.
3. Eliminovať možnosti vzniku korupcie v polícii, na prokuratúre a súdoch.
4. Posilniť kontrolu v samospráve.
5. Zdokonaliť kontrolný systém verejnej správy.
6. Zverejňovať podrobné informácie o čerpaní prostriedkov z predvstupových fondov EÚ.
7. Zefektívniť činnosť katastrov nehnuteľností.
8. Zvyšovať transparentnosť financovania politických strán.


Záver

Po prvom roku pôsobenia v politike ANO predkladá svoj volebný program. Je odrazom vedomostí, skúseností, viery a presvedčenia, že práve takéto riešenia sú pre našu krajinu tými najlepšími. Nemáme patent na rozum ani zrnko múdrosti a nežijeme ani s pocitom vlastnej neomylnosti. Všetko, čo ponúkame, myslíme úprimne a čestne a ak sa ukáže iný názor alebo lepšie riešenie, radi ho budeme rešpektovať a podporovať.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 707
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 12 132
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 880
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 475
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 424
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 152
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 550
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 422
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 365
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 105

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.

PLUS

Angela Merkelová: Krízová manažérka, ktorá ochránila Nemcov

Má dobré nervy a zvláda krízové situácie.

Neprehliadnite tiež

Domov

Aké stíhačky môže kúpiť Slovensko a ktoré ponuky sú nereálne?

Rozhodovať sa bude len medzi gripenmi a stíhačkami F-16. Analytik by radšej bral menej kusov, ale modernejších lietadiel

Domov

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine kontrolovaných zmrzlinární zistili hygienici nedostatky.

Domov

Z eurofondov sa nič nerozkradlo, Plavčan urobil kroky, hovorí Paška z SNS

Vláda robí dlhodobé opatrenia proti korupcii, povedal Ján Podmanický zo Smeru.

Domov

Danko nemá problém zasmiať sa na ľudovej tvorivosti aj na jeho účet

Prekáža mu, keď niektoré strany manipulujú verejnou mienkou.