Volebný program Demokratickej strany

MUSÍ TO BYŤ INAK

Šťastný tucet pre slobodu a prosperitu

1. Nižšie dane, nižšia nezamestnanosť
2. Zadlžovať naše deti je nemorálne
3. Dodržiavajme pravidlá, preč s korupciou
4. Skončíme šikanovanie občanov štátom
5. Sme hrdí na svoju obec, mesto, kraj
6. Chceme spravodlivú dôchodkovú reformu
7. Pripojme sa !
8. Máme na viac, než byť len montážnou dielňou
9. Pomáhajme len tým, ktorí to skutočne potrebujú
10. Rodina – prostredie, v ktorom chceme žiť
11. Vstúpme do Európy hlavným vchodom
12. Dajme našej krajine nový charakter


Všetci vieme, že to musí byť inak.
Demokratická strana Vám chce ukázať cestu, ako na to.


MUSÍ TO BYŤ INAK

Šťastný tucet pre slobodu a prosperitu


1. Nižšie dane, nižšia nezamestnanosť

Demokratická strana presadila zníženie daní a bude v tom pokračovať aj naďalej.

Dnešné daňové a odvodové zaťaženie oberá ľudí o prácu
Vysoké dane odoberajú ľuďom prostriedky na investovanie, rozvoj ekonomiky a tvorbu nových pracovných príležitostí, dávajú ich do rúk štátnym úradníkom, ktorí nič netvoria, len naše peniaze často neefektívne prerozdeľujú. Znižovanie daňového a odvodového zaťaženia bude motivovať občanov podnikať a znižovať ich závislosť od štátu a umožní zamestnať sa ďalším ľuďom.

Viac prostriedkov občanom, ich rodine a deťom
Znížením daní a odvodov dosiahneme, aby viac prostriedkov ostalo občanom a rodinám, aby o svojich peniazoch rozhodoval predovšetkým občan sám a nie úradník. Štát plytvá našimi peniazmi a pritom si často neplní svoje základné povinnosti. Budeme sa preto usilovať o čo najnižšiu mieru daňového a odvodového zaťaženia občanov.

Rozvoj podnikania a celého hospodárstva
Vysoké daňové a odvodové zaťaženie v Slovenskej republike tlmí podnikateľskú aktivitu a brzdí rast nášho hospodárstva. Vysoká cena práce spôsobená vysokými odvodmi bráni podnikateľom zamestnávať nových ľudí a hrozí postupnou stratou konkurencieschopnosti slovenských firiem. Jedine rozvoj podnikania zabezpečí riešenie vysokej nezamestnanosti. Podnikatelia potrebujú mať dostatok zdrojov pre rozvoj svojich podnikov.

Spravodlivá rovná daň 15 %
Presadzujeme zavedenie rovnej sadzby dane z príjmov pre fyzické i právnické osoby vo výške 15 % s podmienkou, že nik nebude platiť viac ako dnes. Zrušenie nespravodlivej progresivity zdanenia a výnimiek v daňových zákonoch, zníženie daňového zaťaženia a úprava výpočtu základu dane, menej administratívy a zjednotenie sadzieb DPH na úrovni bližšej k 10 %, bude silným impulzom pre rozvoj podnikania, zníženie nezamestnanosti a trvalo udržateľný hospodársky rast.

Demokratická strana sa bude za každých okolností usilovať o čo najnižšiu mieru daňového a odvodového zaťaženia občanov.


2. Zadlžovať naše deti je nemorálne

Demokratická strana vždy presadzovala znižovanie štátneho dlhu, z tejto cesty nezídeme.

Vyrovnaný štátny rozpočet, menší dlh
Politici by nemali mať právo zvyšovať štátny dlh a posúvať tak účet za dnešnú spotrebu budúcim generáciám. Štát musí zostavovať vyrovnaný rozpočet. Celkový schodok verejných financií má byť nulový. To sa dá dosiahnuť krátením výdavkov, ktoré pôjde ruka v ruke s nevyhnutnými reformami. Verejné výdavky by mali byť stanovované podľa výšky príjmov, a nie naopak. Každé mimoriadne príjmy vlády, či už daňové alebo privatizačné, musia byť prednostne použité na zníženie štátneho dlhu a nie na ďalšie rozhadzovanie.

Menej štátnych záruk a dotácií, viac prostriedkov na slušné podnikanie
Vďaka štátnej podpore sa realizujú podnikateľské zámery, ktoré by inak nemali šancu v konkurenčnom prostredí uspieť. Peniaze zo štátnej podpory nezískavajú tí najlepší, tí sú úspešní a podnikajú aj bez nich, ale práve menej schopné manažmenty, ktoré sa nedokážu presadiť do priazne spotrebiteľov. Ich riskantné projekty potom zaplatíme z vlastného vrecka. Navrhneme razantné zníženie takejto štátnej podpory, ktorá berie peniaze schopným, slušným a úspešným, na ktorých sa priživujú neschopní a neúspešní.

Úradníci budú musieť šetriť
Nižšie dane donútia byrokratický systém k väčšej efektivite. Skončí sa plytvanie našimi peniazmi. Štát bude mať menej príležitostí zasahovať do našich životov a sústredí sa na to najdôležitejšie: na obranu, bezpečnosť, spravodlivosť, právo a pomoc tým, ktorí to skutočne potrebujú.

Demokratická strana bude presadzovať šetrenie verejných prostriedkov. Nechceme našim deťom vystaviť účet za našu márnotratnosť.


3. Dodržiavajme pravidlá, preč s korupciou

Demokratická strana presadila zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý výrazne pomáha v boji proti korupcii.

Prostriedky štátu na to najdôležitejšie
Úlohou štátu je zaistiť slobodu zmluvných vzťahov, vynucovať ich plnenie, chrániť voľnú súťaž a slobodný prístup na trh. Dnes sa však štát snaží všetko regulovať, obmedzovať a zabezpečovať, no každý vidí, že len málo z toho skutočne dokáže. Stojí to príliš veľa a i tak sú verejné služby zabezpečované nekvalitne. Demokratická strana bude vždy brániť nadmernej štátnej moci. Štát by sa mal preto sústrediť len na nevyhnutné veci, a to predovšetkým na tvorbu a presadzovanie pevných pravidiel rovnako platných pre všetkých.

Menej príležitostí ku korupcii
Najvýhodnejšie je sa korupcii vyhnúť. Korupcia je však jedným z dominantných znakov práve zaopatrovateľského a prebyrokratizovaného štátu, ktorého hlavným cieľom je rozdeľovať naše peniaze a tým nám vládnuť. Boj proti korupcii je preto bojom za zmenu charakteru štátu! Dnes nám štát berie každú druhú korunu, ktorú zarobíme, a práve tieto peniaze sú potom predmetom korupcie. Redukciou moci úradníkov a verejných výdavkov, obmedzením licencií a regulácií, reformou zdravotníctva, školstva, poľnohospodárstva a presunom právomoci na samosprávy najlepšie obmedzíme príležitosti ku korupcii.

Viac sily pri vymáhaní práva, vláda zákona
Nebudeme tolerovať žiadne prejavy korupčného, nezákonného, či neetického správania zložiek verejnej správy (súdy, polícia, prokuratúra, verejná správa) ani politikom. Refoma súdnictva, zavedenie manažerského riadenia súdnictva, ktoré obmedzuje možnosť zasahovania do súdneho konania, umožní efektívny a rýchly výkon spravodlivosti. Zjednodušíme právny systém, takže sa úradníci nebudú skrývať v spleti noriem a pravidiel, len aby zakryli svoje vlastné záujmy.

Demokratická strana sa bude presadzovať vynakladanie verejných prostriedkov tak, aby štát nebránil podnikaniu a rozvoju spoločnosti, ale sústredil sa len na bezpečnosť a dodržiavanie pravidiel hry.


4. Skončíme šikanovanie občanov štátom

Demokratická strana navrhla zákon o zákaze šikanovania občanov zo strany verejnej moci.

Napravíme vzťah občana k verejnej moci
Vzťah človeka - občana a daňového poplatníka - k štátu je založený na rovnoprávnosti. Orgány verejnej moci však k občanom pristupujú z pozície moci, ktorá je charakteristická aroganciou a neochotou. Demokratická strana sa postaví na stranu občana. Chceme, aby občan cítil, že je suverénom vo vlastnej krajine.

Zabránime šikanovaniu občanov
Demokratická strana navrhla a bude presadzovať prijatie zákona proti šikanovaniu občanov zo strany verejnej moci. Spolu so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám dostane vzťah občan - štát bližšie k partnerskému, vytvorí aj tlak na racionalizáciu výkonu moci v štáte. Namiesto behania po úradoch sa budú občania venovať svojej práci a firmy podnikaniu. Zmení sa aj vzťah občanov k úradom. Dosiahneme minimalizovanie a zjednodušenie dokumentov a dokladov, ktoré musí občan predkladať v styku s úradmi. Zákonom dôjde aj k modernizácii a internetizácii výkonu verejnej správy a je v súlade s deklarovaným trendom prechodu k elektornickej vláde.

Demokratická strana považuje napravenie vzťahu štátu k občanovi za svoju prioritu a bude naďalej presadzovať zákon proti šikanovaniu občanov zo strany verejnej moci. Prednejší je nám občan pred úradníkom.


5. Sme hrdí na svoju obec, mesto, kraj

Demokratická strana sa podieľala na príprave reformy verejnej správy.

Verejná správa bližšie občanom
Slovensko premeškala jedinečnú príležitosť reformovať verejnú správu, zefektívniť ju a priblížiť občanom. Zastali sme v polovici cesty, no Demokratická strana je odhodlaná naďalej bojovať za naplnenie pôvodnej koncepcie. Budeme presadzovať zrušenie okresných úradov a čo dôsledný prechod právomocí na regióny a obce. Chceme, aby si občania sami v obciach a krajoch rozhodovali o veciach, ktoré sa týkajú predovšetkým ich a nie štátni úradníci z Bratislavy.

Viac prostriedkov regiónom
Priblíženie verejnej správy občanom je podmienené fiškálnou decentralizáciu, čiže reformou správy daní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou decentralizácie. Len takto bude možný skutočný presun právomocí na obce a samosprávne kraje. Štát sa chce zbaviť povinností, no nie financií. Demokratická strana sa bude preto zasadzovať o presun právomocí spolu s financiami.

Rozvoj historických regiónov
Veľkým potenciálom Slovenska je rozvoj regiónov. Nie však umelých výtvorov vzniknutých nakreslením čiary na mape, ale tradičných historických regiónov. Len s nimi môžu občania cítiť spätosť. Dnešné územné členenie Slovenska je na účely samosprávy absolútne nevyhovujúce. V súvislosti s postupným posilňovaním postavenia samosprávy je preto zmena územného členenia nevyhnutná. Pre životaschopnosť a rozvoj regiónov bude potrebné postupne vyrovnávať ekonomické rozdiely.

Demokratická strana bude dôsledne presadzovať prechod právomocí a financií na samosprávy a priblíženie verejnej správy občanom. Bližší je vlastná obec a kraj a nie štát.


6. Chceme spravodlivú dôchodkovú reformu

Demokratická strana vypracovala návrh reformy dôchodkového systému a jej financovanie prostredníctvom zdrojov z privatizácie.

Reforma je nevyhnutná
Štátny systém dôchodkového zabezpečenia potláča vzťah medzi úsilím a odmenou zaň. Svojím fungovaním pripomína pyramídovú hru, keď dnešná generácia pracujúcich financuje minulú. Navyše, pomer počtu pracujúcich na počet dôchodcov sa neustále znižuje. Dlh systému dosahuje 190 % ročného HDP, čiže približne 1.900 miliárd korún. Priebežný systém musí byť nahradený kapitálovým sporením na osobnom účte.

Menej platenia, viac na dôchodku, rast ekonomiky
Dôchodkový systém založený na princípe osobných účtov si vyžaduje menšie odvody a zaručuje výrazne vyššie dôchodky. Je spravodlivejší, lebo výška dôchodku je úmerná tomu, ako usilovne občan pracoval a koľko si ukladal na svoj účet. Zavedenie tohto systému povedie k tvorbe prostriedkov, ktoré bude možné investovať do rozvoja podnikania a tvorby nových pracovných príležitostí.

Odchod do dôchodku, kedy bude občan chcieť, dedenie úspor
Občan sa sám rozhodne, kedy odíde do dôchodku, a ako použije prostriedky usporené na vlastnom osobnom účte do tejto doby. Dnešným dôchodcom a pracujúcim, ktorí sú blízko dôchodkového veku, bude systém v prípade realizovania takejto reformy garantovať príjmy a dávky v minimálne dnešnej výške valorizovanej o mieru inflácie.


7. Pripojme sa!

Jedným z najvýznamnejších fenoménov posledných rokov je prudký rozvoj informačných a komunikačných technológií, ktoré zbližujú ľudí, podporujú rozvoj hospodárstva zefektívňujú služby, posilňujú regionálny rozvoj a zjednodušujú občanovi účasť na správe vecí verejných. Vo využívaní Internetu však výrazne zaostávame za vyspelým svetom. Demokratická strana považuje za prioritu pre rozvoj hospodárstva a vzdelanosti na Slovensku rozvoj Informačných technológií a Internetu. Podporíme vytvorenie podmienok pre masový prístup k Informačným technológiám a Internetu širokým vrstvám a vzdelávanie v tejto oblasti v školskom, ale aj v produktívnom veku obyvateľstva. Používanie moderných spôsobov komunikácie zefektívni a priblíži verejnú správu občanom, ktorí už nebudú šikanovaní neochotnými úradníkmi. Rovnako to výrazne napomôže ekonomickému rastu. Pripojme sa k vyspelému svetu priamo z našich domovov!

8. Máme na viac, než byť len montážnou dielňou

Škola – miesto, kam chodia deti rady
Škola má vychádzať v ústrety požiadavkám rodičov a žiakov. To znamená, že by sa týmto požiadavkám mala prispôsobovať aj sieť škôl. V perspektíve odporúčame prejsť na kupónový systém financovania školstva, ktorý zavedie konkurenciu medzi školami. Je nevyhnutné redukovať učivo, najmä na stredných školách s dôrazom na samostatnú tvorivú prácu v školách - na rozdiel od memorizovania faktov a poučiek. Osnovy nie je dobré určovať v takom širokom rozsahu, ako dnes.
Prepojiť štúdium na strednej škole s vysokoškolským, a zároveň dodať váhu maturitnej skúške je možné prostredníctvom štátnej maturity. Jej absolvovanie bude vstupenkou na vysokú školu. Každej škole však treba ponechať právo, aby si sama vybrala študentov.

Vysoké školy – miesta, kde sa tvorí a odovzdáva vzdelanie
Vysoké školy vo vyspelej krajine musia umožniť, aby každý, kto má na to dostatočnú vôľu a schopnosti, mohol získať primerané vysokoškolské vzdelanie v odbore, ktorý si zvolí. Vysoké školy majú byť čo najmenej regulované štátom. Slovensko potrebuje i diferencované terciárne vzdelávanie, ktorého dôležitou súčasťou bude podstatne rozšírená sieť vyšších odborných škôl (z terajších 8 na aspoň 30, v kompetencii samosprávnych krajov). Výskum a vývoj, najmä základný, financovaný prevažne z verejných zdrojov, je potrebné čo najužšie prepojiť s vysokoškolským vzdelávaním. Konkurenčné vzťahy, tlak na kvalitu a efektivitu vo výskume sa dosiahne dôrazom na projektové, nie inštitucionálne financovanie vedy a techniky.

Najlepšie je investovať do vzdelania
To neplatí iba na verejné prostriedky, ale aj na súkromné osôb vynaložené na financovanie vzdelávania, či už vlastného, alebo iných ľudí. Takéto vynakladanie súkromných prostriedkov by malo byť stimulované daňovým systémom. Každý riadny študent, ktorý o to požiada, by mal dostať študentskú pôžičku z komerčnej banky, s nízkym úrokom (bonifikovaným štátom) a odloženou dobou splatnosti.

Úcta ku kultúre a ochrana pamiatok je plodom vzdelania
Občan má právo na kultúru, ktoré má obsahovať na jednej strane prístup k informáciám a ku kultúrnym hodnotám (nielen etnického, ale aj svetonázorového či umelecky náročného charakteru) a na strane druhej možnosť spolurozhodovať o dianí v kultúre formou občianskeho charakteru prostredníctvom mimovládnych organizácií. Je potrebné chrániť kultúrne hodnoty, predovšetkým hmotné kultúrne dedičstvo, pričom je dôležité zachovať ochranu vlastníckych vzťahov na jednej strane ako aj princíp, že ani vlastník nemôže ničiť kultúrnu pamiatku na strane druhej. Podpora umeleckej tvorby bude spočívať vo vytvorení grantového systému, zabezpečení transparentnosti finančných tokov, umožnení nekomerčného umeleckého prejavu vo všetkých oblastiach tvorby.


9. Pomáhajme len tým, ktorí to skutočne potrebujú

Súčasný systém sociálneho zabezpečenia je založený na mechanizme, ktorý narúša prirodzenú ľudskú solidaritu. Prebujnený sociálny systém podkopáva najdôležitejšie ľudské cnosti, slobodu a zodpovednosť za seba samého. Štát, ktorý by mal poskytovať záchrannú sociálnu sieť sa stal inštanciou prvej pomoci, na ktorý sa všetci obracajú so všetkými problémami V celom systéme chýba akýkoľvek vzťah medzi príspevkami a získanými dávkami. Okamžitá reforma je nevyhnutná, pretože onedlho môže dôjsť k zrúteniu celého systému.
Budeme presadzovať zmenu systému vyplácaných dávok, ich postupné obmedzovanie a zmenu prístupu štátnej sociálnej politiky na adresné poskytovanie sociálnej pomoci. Motivácia pracovať, podnikať a tvoriť hodnoty nesmie byť narúšaná príliš štedrým sociálnym systémom. Budeme podporovať rozvoj tretieho sektora a posilnenie jeho účasti v tejto oblasti. Budeme presadzovať zvýšenie percenta daňových asignácií v prospech mimovládnych organizácií, ktoré by sa časom mohli stať základom financovania tretieho sektora.
Kľúčom k zníženiu nezamestnanosti je podpora efektívneho podnikateľského prostredia, ktorá spočíva v znížení daní a odvodov, kumulácii súkromných peňazí v domácej ekonomike (dôchodková reforma), liberalizácii pracovnoprávnych vzťahov a v odbúravaní administratívy pri vzniku firmy i pracovného miesta. Nie je potrebné zachovať Národný úrad práce a jeho pobočky v súčasnej podobe. Evidencia nezamestnaných, výplata sociálnych dávok, starostlivosť o núdznych a využitie verejnoprospešných prác treba zveriť do právomoci samospráv.


10. Rodina – prostredie, v ktorom chceme žiť

Vychádzame z presvedčenia, že rodinám najviac pomôžeme vtedy, keď budú mať rodičia dobré zamestnania a štát im nebude brať prostriedky neúmerne vysokými daňami. Rodičia budú ochotní privádzať deti na svet vtedy, keď budú mať pocit väčšieho bezpečia na ulici, aby sa mali kde hrať, kde sa nebudú báť otráveného životného prostredia, keď si budú môcť slobodne zvoliť školu, ktorá ich bude vzdelávať, lekára, ktorý ich bude liečiť, keď nebudú musieť odchádzať do ekonomického exilu a keď Slovensko bude patriť medzi krajiny, kde sloboda a prosperita je skutočne realitou.
Chceme podporovať predovšetkým rodiny s deťmi, a to buď priamou alebo nepriamou formou (s odlišným režimom v prípade starostlivosti o ťažko zdravotne postihnuté dieťa). Prídavky na deti sa budú vyplácať len pre rodiny s nízkym príjmom. Výrazné zvýšenie odpočítateľnej položky na každé dieťa z daňového základu namiesto vyberania a prerozdeľovania daní na prídavky na deti. Budeme podporovať výraznú liberalizáciu tzv. malého školstva a rozšírenie možností rodičov zvoliť si školu vhodnú pre svoje dieťa, otvorený systém pôžičiek pre študentov vysokých škôl a jeho koordinácia so systémom štipendií.


11. Vstúpme do Európy hlavným vchodom

Slovensko bude patriť medzi krajiny, kde sloboda a prosperita je skutočne realitou, len vtedy, keď budeme zdieľať spoločné hodnoty demokracie a keď budeme schopní sa vysporiadať s minulosťou dávnejšou aj nedávnou. Chceme byť ale rovnocennými partnermi a máme právo kritizovať, čo pokladáme za nesprávne.
Slovenská zahraničná politika v prístupovom procese do EÚ by mala trvať na zachovaní princípov rovnosti pri čerpaní prostriedkov spoločných pre členské krajiny. Je dobré, aby čo najviac kandidátskych krajín vstúpilo do EÚ naraz. Mali by byť pritom zachované princípy fiškálnej a kultúrno-etickej zvrchovanosti rozhodnutí NR SR (rovnako je potrebné si zachovať, kvôli konkurencieschopnosti, právo rozhodovať v čo najväčšej šírke o dôležitých oblastiach pracovného sociálneho práva). V tomto smere je potrebné koordinovať slovenské stanoviská s inými kandidátskymi krajinami minimálne z Višegrádskeho regiónu.
Po vstupe do EÚ by Slovensko malo podporovať radikálnu reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, úsilie ostatných členských krajín o odbyrokratizovanie EÚ a jej centrálnych orgánov a väčšiu slobodu podnikania a práce v EÚ a jednoznačnú orientáciu bezpečnostných a vojenských štruktúr EÚ na Severoatlantickú alianciu.
NATO je kľúčovým prvkom bezpečnosti severotlantického priestoru a Slovensko nemá k NATO lepšiu alternatívu. Demokratická strana so znepokojením vníma snahy niektorých európskych politikov znížiť jeho váhu v prospech ešte nefunkčných štruktúr bezpečnostnej politiky EÚ. Je nesporné, že európske krajiny by mali hrať dôležitejšiu úlohu pri presadzovaní mieru na vlastnom kontinente. Na to je však potrebné zvýšiť pomer výdavkov na obranu v pomere k HDP a reštrukturalizovať jednotky stavané na veľké pozemné konflikty nepriateľských armád na jednotky schopné rýchleho presunu a nasadenia kdekoľvek vo svete.


12. Dajme našej krajine nový charakter

Štát nemá ryby rozdávať, pretože ich nie je dosť. Má ale vytvárať podmienky, aby si ich ľudia mohli chytať sami. Keď sa štát snaží rozhodovať a starať o všetko, občania vždy čoskoro zistia, že to nezvláda, že to robí nekvalitne a draho. Väčšinu služieb, ktoré si necháva vo svojej moci, môže podstatne efektívnejšie zabezpečovať súkromný sektor.
Ak chce štát skutočne kvalitne zabezpečovať svoje základné úlohy, nemôže mať prsty všade. Demokratická strana preto chce malý ale silný štát, ktorý má v pôsobnosti len tie činnosti, ktoré vedú k ochrane práv občanov, k bezpečnosti ich osôb a majetku. V týchto oblastiach má mať ale reálnu možnosť a silu uplatniť svoju moc s najvyššou mierou efektivity a dôslednosti.
Demokratická strana sa chce intenzívne zasadzovať za reformu a sprehľadnenie právneho systému, za zlepšenie práce súdov a výkonu spravodlivosti. Občania majú predsa plné právo žiť v právnom štáte, v právnom systéme, ktorý je zrozumiteľný a jasný, bez nadbytočnej regulácie právnych vzťahov. Chceme zastaviť expanziu štátu, zrušiť zbytočné pečiatky. Toto je cesta k väčšej slobode pri podnikaní, k zahraničným investíciám, znamená menší priestor pre korupciu a klientelizmus. Podporíme vybudovanie informačného systému, ktorý priblíži administratívu k občanovi. Čo najviac agendy by mali vykonávať samosprávy zodpovedné svojím voličom. Zároveň chceme vybudovať systém, v ktorom neštátne organizácie budú rovnocenným partnerom k štátnym organizáciám, či ich alternatívou alebo priamo konkurenciou.
Uvedené kroky povedú k zmene zaopatrovateľského a korupčného charakteru štátu. Takto sa dostaneme z veku postkomunizmu do demokracie a fungujúceho trhového hospodárstva bez prívlastkov.Všetci vieme, že to musí byť inak.
Demokratická strana Vám chce ukázať cestu, ako na to.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Rastie nám pokrivená generácia?
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 026
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 12 253
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 913
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 446
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 445
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 112
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 544
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 430
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 353
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 097

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.

PLUS

Angela Merkelová: Krízová manažérka, ktorá ochránila Nemcov

Má dobré nervy a zvláda krízové situácie.

Neprehliadnite tiež

Domov

Aké stíhačky môže kúpiť Slovensko a ktoré ponuky sú nereálne?

Rozhodovať sa bude len medzi gripenmi a stíhačkami F-16. Analytik by radšej bral menej kusov, ale modernejších lietadiel

Domov

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine kontrolovaných zmrzlinární zistili hygienici nedostatky.

Domov

Z eurofondov sa nič nerozkradlo, Plavčan urobil kroky, hovorí Paška z SNS

Vláda robí dlhodobé opatrenia proti korupcii, povedal Ján Podmanický zo Smeru.

Domov

Danko nemá problém zasmiať sa na ľudovej tvorivosti aj na jeho účet

Prekáža mu, keď niektoré strany manipulujú verejnou mienkou.