Volebný program Komunistickej strany Slovenska

Súčasný stav:

Slovenská republika sa po roku 1989 dostala do všeobecnej krízy. Štát v súčasnej podobe vyčerpal svoje možnosti. Je najvyšší čas začať diskutovať o zmene jeho charakteru. Za dvanásť rokov úpadku ekonomiky, morálky a kultúry spoločnosti sa situácia značne vyhrocuje: na jednej strane stojí čoraz chatrnejší verejný sektor, na ktorý sú odkázané státisíce obyvateľov, na druhej strane neochotní politici, ktorí okrem iných vecí nedokážu reagovať ani na krízu verejných financií. Všetky zložky verejných financií (štátny rozpočet, Sociálna poisťovňa, štátne účelové fondy, obce a mestá, zdravotné poisťovne a Národný úrad práce) žijú čoraz intenzívnejšie na úkor budúcnosti a ich živorenie iba zmierňujú rezervy vytvorené v minulosti, či pôžičky realizované v súčasnosti.
Najvážnejším problémom verejných financií v SR je roztváranie nožníc medzi verejnými príjmami a výdavkami. V roku 2000 táto medzera presiahla 10 % hrubého domáceho produktu. V roku 2002 hrozí zvýšenie deficitu štátneho rozpočtu o 10,5 mld. Sk nad pôvodne plánovaný schodok 38 mld. Sk. Deficit zahraničného obchodu SR sa v roku 2001 vyšplhal na neuveriteľných 102 miliárd korún. Pri súčasnom vysokom schodku bežného účtu platobnej bilancie vyvoláva tento stav vysokú mieru napätia v ekonomickom vývoji. Nie je totiž vylúčené, že dôjde k ďalšiemu prehĺbeniu zadlženosti a k ohrozeniu ekonomickej stability krajiny, ktorá môže vyústiť do hlbokej menovej krízy. Súčasné Slovensko charakterizuje:

• Nízka výkonnosť národného hospodárstva.
• Slabá konkurenčná schopnosť priemyslu a poľnohospodárstva voči vyspelej časti Európy.
• Nedokončená reštrukturalizácia a transformácia mnohých sektorov ekonomiky a spoločnosti
• Redukcia vedecko-technickej základne priemyslu, úpadok kultúry a morálky.
• Beztrestné rozkrádanie štátneho majetku, jeho lacný výpredaj do zahraničia.
• Neplnenie plánu výstavby bytov, živorenie mnohých škôl, nemocníc a kultúrnych a rekreačných zariadení.
• Pokles životnej úrovne a vzrastajúci počet obyvateľov pod hranicou chudoby.
• Viac než 20-percentná miera nezamestnanosti. (Bez práce je vyše 500 000 ľudí v produktívnom veku .
• Strata sociálnych istôt.
• Slabá vymáhateľnosť práva.
• Viac ako dvojnásobný nárast vrážd, niekoľkonásobný nárast násilných trestných činov, niekoľkonásobný nárast prepadov a lúpeží.
• Enormný nárast narkománie a požívanie alkoholu u mladistvých.
Zo všetkých krajín V4 má slovenský občan najnižšiu mzdu. Slovenský podnikateľ platí neúmerne vysoké odvody do fondov. Nemôže si preto dovoliť vytvárať nové pracovné príležitosti. Pracovná sila na Slovensku sa realizuje zväčša v cudzích podnikoch, ktoré dostali od vlády daňové prázdniny na päť i viac rokov. Tento fakt hrubým spôsobom znevýhodňuje domácu podnikateľskú vrstvu.
Štátny dlh SR sa koncom roku vyšplhá na rekordných 448 miliárd Sk. Namiesto financovania nevyhnutných štrukturálnych reforiem použije vláda SR 50 miliárd Sk z predaja Slovenského plynárenského priemyslu na jeho zmiernenie.
Všeobecná devastácia Slovenska stále pokračuje. Je výsledkom živelne pôsobiaceho kapitalizmu na našom trhu, neobmedzeného súkromného vlastníctva a absolutizácie maximálneho zisku. Žiadna vláda SR nebola schopná za dvanásť rokov nielen zabezpečiť rozvoj, ale ani zastaviť hospodársky a spoločenský úpadok Slovenska.

KSS ponúka a chce:
Komunistická strana Slovenska, ako jediná skutočne ľavicová strana na Slovensku, zreteľne vidí riešenie tejto ťažkej situácie. Ponúka program systémových zmien, ktoré majú priniesť ozdravenie hospodárstva, rast životnej úrovne, sociálne istoty, ekonomický, kultúrny a morálny rozvoj Slovenska. Chce zastaviť a zvrátiť tragédiu Slovenska -výpredaj majetku do zahraničia, obrovskú zadlženosť a využívanie lacnej pracovnej sily občanov Slovenska v cudzích továrňach. Pozdvihne nízku životnú úroveň našich občanov. Rozvinie vzdelanosť, vedu a kultúru na pôvodnú úroveň. Za dlhodobý cieľ považuje vytvorenie vyspelej, sociálne spravodlivejšej spoločnosti, ktorá by viedla k socializmu. Len tak bude mať každý občan právo na plnohodnotný a dôstojný život.

• Zaväzujeme sa vytvoriť podmienky na prácu každému, kto chce a môže pracovať. Podporíme pracovnú činnosť občanov v dôchodkovom veku. Dvadsaťpercentnú nezamestnanosť považujeme za tragédiu Slovenska. Treba ju čo najrýchlejšie znížiť na prijateľnú úroveň. Chceme zabezpečiť, aby na uliciach nebolo žobrákov.
• Vytvoríme podmienky na dôstojné bývanie pre každého občana. Podporíme výstavbu cenovo dostupných družstevných alebo nájomných bytov. Podstatnou mierou sa pričiníme k eliminácii novodobého javu - bezdomovectva.
• Zabezpečíme fyzickú bezpečnosť občanov, zlepšíme vymáhateľnosť ich práva na súdoch a v orgánoch štátnej a verejnej správy. Zabezpečíme verejný poriadok. Zdokonalíme ochranu štátnych hraníc proti medzinárodným zločincom, pašerákom drog a prevádzačom. Do Trestného zákona presadíme paragrafy s oveľa tvrdším postihom zločinov v súvislosti s drogami, násilnými trestnými činmi, organizovanými mafiami a korupciou.
• V centre nášho snaženia bude aj úsilie o psychickú bezpečnosť občanov. Postaráme sa o to, aby všadeprítomná cudzia propaganda nenahrádzala vzdelanie a účelovo a jednostranne neovplyvňovala myslenie občanov. Uzákoníme skutočne pluralitný systém informovanosti v médiách. Budeme rozvíjať domácu kultúru.
• V ohnisku pozornosti štátu bude rodina - základný článok spoločnosti a jej zdravý rozvoj. Chceme vytvárať výhodné finančné podmienky na získanie mladomanželskej pôžičky, na kúpu bytu a bytového zariadenia. Vytvoríme podmienky na oživenie rastu populácie a na ústretové kroky k výchove, vzdelávaniu a zdravému rozvoju mladej generácie. Premyslenou populačnou politikou zastavíme súčasné vymieranie slovenského národa.
• Vzdelanosť spoločnosti bude hlavným pilierom jej rozvoja. Podporíme všestranný rozvoj školstva a vedy tak, aby výchovno-vzdelávací proces mládeže bol na svetovej úrovni. Dáme zelenú rozvoju osobnosti učiteľa, vrátime mu spoločenské a hmotné postavenie. Zabezpečíme rast, funkčnosť a stabilitu výskumno-vývojovej základne.
• V duchovnom živote budeme vychádzať z koncepcie tolerancie, slobody náboženstva a práva na vlastný názor bez výnimky. Sme proti preferovaniu akéhokoľvek svetonázoru, budeme ho pokladať za čisto osobnú a nedotknuteľnú záležitosť. Presadíme, aby pôvodné kultúrne zariadenia slúžili kultúre.
• Zabezpečíme dodržiavanie práv národnostných menšín na úrovni európskeho štandardu, súčasne budeme odmietať snahy o narušenie územnej celistvosti Slovenskej republiky.
• Našim cieľom je svet bez vojen a násilia. Sme proti vstupu Slovenskej republiky do akéhokoľvek agresívneho vojenského paktu. Podporujeme celoeurópsku bezpečnosť, na tvorbe ktorej sa zúčastnia všetky štáty Európy. Presadzujeme systém rovnakej bezpečnosti pre všetky krajiny. Sme za vypísanie referenda o vstupe Slovenska do NATO.
• Budeme dôsledne uplatňovať slovenský národný záujem v procese vyjednávania o prípadnom vstupe SR do Európskej únie. Sme za vstup Slovenska do Európskej únie vtedy, ak naň bude Slovensko po všetkých stránkach pripravené. Vyhneme sa tak šokujúcemu stretu silnej a slabej ekonomiky s neblahým následkom pre obyvateľstvo.
• OSN považujeme za významný nástroj svetovej politiky. Sme za posilnenie jeho váhy pri riešení svetových konfliktov. OSN musí byť suverénna organizácia, a preto nesmie byť pod vplyvom žiadnej mocnosti.
• Chceme žiť v strednej Európe ako suverénny zvrchovaný štát s dobrými susedskými a medzinárodnými vzťahmi, založenými na rovnoprávnom partnerstve.

Zdroje na splnenie programu KSS:
Za hlavný zdroj hodnôt KSS považuje vzdelanie, kvalifikáciu, pracovné zručnosti občanov Slovenska so schopnosťou tvorivosti, samostatnosti a iniciatívy pri riešení vyskytujúcich sa problémov. V tomto vytvoríme optimálne podmienky všetkým občanom SR.
Aby KSS splnila program, je potrebné:

• Štát musí vlastniť viac ako 50% majetku v strategických podnikoch, prírodných zdrojoch a peňažných ústavoch. Na to je potrebná alokácia zdrojov s maximalizáciou ziskov pre potreby Slovenska. KSS je za pluralitnú, demokratickú, sociálne spravodlivú spoločnosť, v ktorej spolu koexistujú tri formy vlastníctva: štátne, družstevné a súkromné. Navrhujeme dôsledne prešetriť priebeh a metódy privatizácie v každom volebnom období.
• Zaviesť komplexnú, odborne riadenú hospodársku politiku s čo najširším využitím domácich výrobných zdrojov, domácich surovín, tvorivého potenciálu, vzdelanosti a pracovitosti občanov pre blaho Slovenska a nie pre zahraničný kapitál. Nenecháme si ďalej ničiť hospodárstvo živelnosťou, neodbornosťou a diletantstvom ekonomických a politických kormidelníkov. Chceme zabrániť ďalšiemu zadlžovaniu Slovenska a zvrátiť nepriaznivý ekonomický vývoj krajiny. Podstatným spôsobom znížime mieru korupcie a štátno-byrokratického šafárenia s verejnými prostriedkami. Koncepčným riadením zvýšime exportnú schopnosť slovenskej ekonomiky. Kontrolou importu a vývozom sofistikovaných výrobkov s vyššou mierou pridanej hodnoty dosiahneme rovnováhu obchodnej bilancie SR .
• Oživiť národné hospodárstvo prostredníctvom investícií do nákupu a vývinu moderných technológií.
• Zachovať družstevnú veľkovýrobu ako záruku prosperujúceho poľnohospodárstva. Podporiť vytváranie agro-priemyselno-obchodných komplexov, kde sa od výroby až po predaj budú využívať domáce zdroje.
• Obmedziť dovoz subvencovaných poľnohospodárskych výrobkov, ktoré môže vyprodukovať domáce poľnohospodárstvo.
• Chrániť domáci trh a slovenských výrobcov postaviť v daňovej oblasti na úroveň strategických zahraničných investorov.
• Presadiť daňovú reformu s vyšším daňovým zaťažením luxusných výrobkov, neproduktívneho a nadštandardného majetku a monopolných výrobcov.
• Podporovať drobné a stredné podnikanie tak, aby sa pre občanov stalo atraktívnym.
• Presadzovať zamestnanecké podnikové rady a podporovať účasť zamestnancov na riadení podnikov, kde má väčšinu štát.
• Zabrániť, aby sa Slovensko stalo hračkou v záujmoch medzinárodných korporácií.

Ciele KSS v politickom systéme
Komunistická strana Slovenska ako nová a jediná skutočne ľavicová strana na Slovensku bola znovu založená v roku 1992. Chce nadviazať na všetky úspechy a pozitíva budovania socializmu na Slovensku s cieľom vyvarovať sa chýb, nedostatkov a nedemokratických praktík bývalej KSČ.
Za dlhodobý cieľ považujeme postupné vytvorenie vyspelej sociálne spravodlivejšej spoločnosti, ktorá by viedla k socializmu s právom každého občana na plnohodnotný a dôstojný život bez výnimky.
K tomu treba:

• Zaviesť systémové zmeny pre posilnenie úlohy štátu a jeho moderného riadenia, ktoré prinesú ozdravenie hospodárstva, rast životnej úrovne, sociálne istoty, ekonomický, kultúrny a spoločenský rozvoj Slovenska.
• Vytvoriť slobodnú, občiansku, pluralitnú spoločnosť, založenú na parlamentnej demokracii, spoločnosť, ktorá vytvorí legislatívne a právne podmienky na sociálnu spravodlivosť pre všetkých občanov.
• Presadiť dôkladné dodržiavanie ľudských práv a slobôd občanov s možnosťou občanov podieľať sa na správe verejných vecí, aby niesli svoj diel zodpovednosti za stav spoločnosti.
• Rovnosť občanov pred zákonom. Zaručiť vymáhateľnosť práva. Základné ľudské slobody a práva nemôže ovplyvňovať výška majetku, lobistické skupiny, stranícke záujmy ani klientelizmus rôzneho druhu.
• Pluralitné zastúpenie vo vedení všetkých politických a nepolitických orgánov. Uzákoniť pomerné zastúpenie poslancov vo všetkých orgánoch parlamentu a v zastupiteľských orgánoch.
• Zvýšiť zodpovednosť štátu a celej verejnej správy za politiku, ekonomiku a kultúru.

Ciele v hospodárskej politike KSS
KSS pokladá vzdelanosť, modernizáciu, rozvoj domácej - slovenskej ekonomiky za hlavné smery rozvoja spoločnosti. Nepovažuje za ne zahraničných poradcov a zahraničné investície. Cieľom hospodárskej politiky je zvyšovanie životnej úrovne, plnohodnotný a dôstojný život pre všetkých občanov a nie iba pre benefit úzkej menšiny.
Z toho dôvodu:

1. Je potrebné, aby štát vlastnil viac ako 50% majetku v rozhodujúcich a strategických podnikoch, prírodných zdrojoch a peňažných ústavoch.
Len taká vláda môže plnohodnotne vládnuť a zlepšovať životné podmienky občanov, efektívne ovplyvňovať nezamestnanosť, životnú úroveň, účinne eliminovať vyčíňanie mafií, ovplyvňovať mieru korupcie a kriminality. Vláda, ovplyvňovaná silnými zahraničnými korporáciami, je v úlohe správcu cudzieho majetku. Má možnosť rozhodovať len v hraniciach, ktoré jej povolil vlastník majetku, ovplyvňujúci chod ekonomiky. Jasne to ukazujú fakty o rozvoji Slovenska za posledných 12 rokov.
• Orientovať sa na rozvoj veľkých, rozhodujúcich a strategických podnikov s domácou rozhodovacou právomocou. Dlhodobým cieľom KSS nie je nútené vyvlastňovanie, ale cieľavedomé budovanie verejného a samosprávneho spoločenského sektora, v ktorom by mal každý zamestnanec príležitosť plniť rolu vlastníka.
• KSS je toho názoru, že pre niektoré odvetvia hospodárstva, ako napríklad pre tretí sektor, je výhodné mať súkromné vlastníctvo, naproti tomu štát by mal mať väčšinový podiel v majetku strategických podnikov.
• Rozvoj vedy a výskumu má byť jednou z hlavných podmienok rozvoja vyspelej spoločnosti. Preto chceme zabrániť rozkladu výskumno-vývojovej základne a zabezpečiť jej rast, funkčnosť a stabilitu.
• KSS je za dôrazné prešetrenie privatizácie a zastáva názor, že privatizácia a predaj podnikov do zahraničia je tragédiou Slovenska. Je zároveň jedným z hlavných zdrojov chudoby a všeobecného úpadku spoločnosti.
2. Našim cieľom je zaviesť komplexnú, modernými metódami riadenú hospodársku politiku, aby sa využívali výrobné zdroje, domáce suroviny, tvorivý potenciál a pracovitosť občanov Slovenska pre blaho Slovenska a nie pre zahraničný kapitál. Rozumnou zahranično-ekonomickou politikou zabrániť ďalšiemu zadlžovaniu Slovenska. Znížiť zadĺženosť štátu a zahraničné úvery presmerujeme do budovania infraštruktúry a moderných technológií, podieľať sa na vypracovaní strednodobého výhľadu vývoja štruktúry slovenského hospodárstva. V čo najkratšom čase vytvorť hospodársko-ekonomické podmienky na čo najväčšiu zamestnanosť nášho obyvateľstva.
KSS v tejto téze vychádza z faktu, ktorý vyplýva z vývoja Slovenska za posledných dvanásť rokov. Komplexná efektívne riadená hospodárska politika je výkonnejšia než divoký "voľný trh". Jasne to dokladujú údaje o vývoji hospodárstva Slovenska za posledných 60 rokov. Preto chceme:
• Chrániť vnútorný trh, domácu výrobu, domácich producentov zrovnateľne s ochranou v krajinách ekonomického a obchodného spoločenstva a cielene podporovať vývoz.
• Zachovať družstevnú veľkovýrobu ako záruku prosperujúceho poľnohospodárstva. Podporiť vytváranie agro-priemyselne-obchodných komplexov, kde od výroby až po predaj sa budú využívané domáce zdroje. Obmedziť dovoz subvencovaných poľnohospodárskych výrobkov. Pričiniť sa o to, aby sa poľnohospodárstvo vrátilo na cestu zabezpečovania potravinovej sebestačnosti Slovenska.
• Presadiť ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesov. V žiadnom prípade nedovolíme, aby pôda, lesy a vodné zdroje vykúpili zahraničné podnikateľské skupiny.
• Zabrániť, aby sa Slovensko stalo hračkou v strategických záujmoch medzinárodných korporácií.

Ciele KSS v sociálnej politike
Pre zdravý rozvoj spoločnosti je nevyhnutne potrebné, aby jej členovia mali zabezpečené sociálne istoty.

1. Vzdelanie
• Vzdelanosť spoločnosti považujeme za hlavný pilier jej rozvoja. Preto chceme podporovať školstvo a vedu, aby úroveň výchovy a vzdelávania mládeže bola na svetovej úrovni. Zabezpečíme rozvoj osobnosti učiteľa, vrátime mu spoločenské a hmotné postavenie, aké učiteľom -šíriteľom vzdelania právom patrí.
• Vzdelanosť musí vychádzať z vedeckých poznatkov, musí viesť k úcte k životu, človeku, mravnosti, národným a kultúrnym tradíciám, k ochrane ekosystému, k úcte k iným národom a národnostiam a mierovému spolunažívaniu rôznych rás a civilizácií. Zároveň má zabezpečovať poznanie škodlivosti rasizmu, fašizmu, xenofóbie a vykorisťovania.
• Hlavný základ vzdelanostnej sústavy budú tvoriť štátne školy financované zo štátneho rozpočtu. Súkromné školy budú financované zo súkromných zdrojov.
Chceme taktiež:
• Garantovať bezplatnú výchovu a vzdelávanie na všetkých stupňoch štátnych škôl. Na vysokých školách vytvoriť účinný systém prospechových a sociálnych štipendií.
• Zabezpečiť podmienky pre rozvoj vedecko-výskumnej činnosti vysokoškolských učiteľov na vysokých školách v spolupráci s výrobnými podnikmi.
• Zabezpečiť štátny program celoživotného vzdelávania každého občana, ktorý oň prejaví záujem.
• Podporovať rozvoj materských škôl ako základ k predškolskej príprave.

2. Zamestnanosť
• KSS pokladá polmiliónovú nezamestnanosť ekonomicky spôsobilého obyvateľstva za tragédiu Slovenska, ktorej negatívne dôsledky sa budú prejavovať v spoločnosti ešte veľa rokov. KSS považuje právo na prácu za jedno zo základných ľudských práv. Preto budeme vytvárať podmienky na vytváranie pracovných príležitostí s výhľadom možnosti práce pre každého, kto chce pracovať.
• Cielene podporíme rast ekonomiky v regiónoch s najväčšou nezamestnanosťou.
• Štátnym programom hospodárskej politiky i legislatívou vytvoríme podmienky na získanie pracovných miest pre absolventov škôl.

3. Bývanie a rodina
KSS považuje právo na bývanie za jedno zo základných ľudských práv. Vyriešenie bytových potrieb v spoločnosti je základom pre zdravý vývin rodiny.
Preto je potrebné:
• Vypracovať dlhodobú koncepciu bývania a výstavbu nových, cenovo dostupných bytov a obnovu staršieho bytového fondu.
• Poskytovať mladomanželské pôžičky až do výšky 200 000 Sk za nízke úroky.
• Zvýšiť prídavky na deti.
• Budovať verejné bezplatne dostupné ihriská pre mládež.
• Dosiahnuť rovnoprávne postavenie žien, ich účasť na riadení spoločnosti a slobodné rozhodovanie o materstve.
• Zabezpečiť právo dôchodcov na dôstojný život. Podporiť automatickú a plnú valorizáciu dôchodkov dva razy do roka. Zachovať zľavy pre dôchodcov v prípade cestovania, služieb a účasti na kultúrnych a športových podujatiach. Nepredĺžovať vekovú hranicu na odchod do dôchodku.

4. Zdravotníctvo
• KSS pokladá kapitalistický princíp voľného trhu a maximálneho zisku v zdravotníctve za neprijateľný. Tento princíp diskriminuje chudobných občanov.
• KSS je za koexistenciu štátnych a súkromných zdravotníckych zariadení.
• Budeme podporovať bezplatné zdravotníctvo pre všetkých na základe všeobecného zdravotného poistenia. Na splnenie toho cieľa je nevyhnutné vytvoriť a prevádzkovať štátnu všeobecnú zdravotnú poisťovňu.
• Vypracujeme program štátneho financovania preventívnych zdravotníckych programov.
• Vytvoríme sieť zdravotníckych zariadení, ktoré nebudú privatizované.
• Pričiníme sa o spravodlivejšie oceňovanie práce kvalifikovaného stredného zdravotníckeho a pomocného personálu.
• Nadštandardné zdravotné služby si budú podľa želanej výšky poskytnutého komfortu hradiť pacienti.

5. Kultúra
• Garantovať dostupnosť hodnôt umenia, literatúry, kultúrneho dedičstva a kultúrnej vzdelanosti najširším vrstvám občanov bez ohľadu na ich majetkové možnosti.
• Chrániť a podporovať národnú kultúru. Chrániť a obnovovať kultúrne a historické pamiatky.
• Zvýšiť financovanie a vplyv verejnoprávnych médií na Slovensku
• Presadzovať, aby sa v médiách dôsledne dodržiavali zásady plurality, demokracie a objektívneho informovania. Zvýšiť kultúrnu úroveň vysielaných programov.
• Štátom vytvárať a finančne podporovať strediská voľného času.
• Prijať zákon na zákaz reklamy tabakových výrobkov a alkoholu a zneužívanie detí v reklame.

Ciele zahraničnej politiky KSS
Zahraničná politika KSS sa riadi princípom priateľského spolunažívania rôznych kultúr a civilizácií. Naším cieľom je mierový svet bez zbraní, násilia a vykorisťovania. Chceme byť súčasťou novej mierovej svetovej civilizácie. Chceme žiť v strednej Európe ako suverénny nezávislý štát s dobrými susedskými a medzinárodnými vzťahmi.

• V rámci týchto princípov chceme zabezpečiť životné záujmy občanov Slovenska v podmienkach globalizácie a európskej integrácie. Budeme obhajovať nezávislosť, štátnu zvrchovanosť a územnú celistvosť štátu, obranu obyvateľov a majetku Slovenska.
• Sme za to, aby sa k vstupu Slovenska do NATO vyjadrili občania v referende. Sme za celoeurópsku bezpečnosť, v ktorej budú všetky štáty Európy. Budeme usilovať o obnovenie pôvodného poslania OBSE ako univerzálnej európskej bezpečnostnej organizácie. Budeme presadzovať, aby celoeurópska bezpečnosť bola súčasťou celosvetovej bezpečnosti pod patronátom OSN.
• Žijeme vo svete zvýšeného výskytu ozbrojených konfliktov a zbraní hromadného ničenia. Ich použitie by spôsobilo obrovské škody našej civilizácii. Preto budeme presadzovať mierové - diplomatické riešenie každého problému. Sme proti zámeru USA vybudovať systém protiraketovej obrany, ktorá znamená porušenie zmluvy ABM a prakticky roztáča nové kolo zbrojenia.
• Každé nasadenie armády SR v cudzine budeme podmieňovať súhlasom NR SR a rozhodnutím Bezpečnostnej rady OSN.
• OSN považujeme za významný nástroj celosvetového kolektívneho politického rozhodovania. Sme za posilnenie jeho váhy pri riešení konfliktov na zásadách vzájomného rešpektovania a kolektívnej bezpečnosti. OSN musí byť suverénna organizácia a nesmie byť pod vplyvom žiadnej mocnosti. Podporujeme rozhodujúcu úlohu OSN v boji s medzinárodným terorizmom v súlade s Chartou OSN.
Budeme:
• presadzovať zodpovednosť nadnárodných korporácií za riešenie sociálnych, ekonomických a ekologických problémov, na ktorých majú svoj podiel,
• dôsledne uplatňovať slovenský národný záujem v procese vyjednávania o prípadnom vstupe SR do Európskej Únie. V rámci vzťahu k EÚ budeme presadzovať rovnaké právo občanov Slovenska na voľný pohyb pracovných síl a zamestnanie v EÚ, rovnaké právo na spravodlivú odmenu za prácu a rovnaký prístup v príprave na povolanie a na dôchodkové a zdravotné zabezpečenie ako v ostatných členských štátoch,
• prechádzať z jednostrannej závislosti na integráciu do EÚ a vytvárať hlbšie väzby aj mimo rámca EÚ,
• podporovať nadštandardné vzťahy s Českou republikou za účelom ďalšieho zbližovania občanov Českej a Slovenskej republiky.
KSS chce svojím volebným programom inšpirovať a iniciovať občanov, aby vyvodili adekvátne dôsledky z nahromadenia problémov a z neúspechov, ktoré zaznamenala pravicová politika na Slovensku po novembrovom prevrate 1989.
Potreba riešiť tieto problémy je veľmi naliehavá. V roku 2002 urobí slovenská spoločnosť dôležité rozhodnutia o svojom budúcom smerovaní. Ovplyvnia jej vývoj v priebehu prvých desaťročí 21. storočia. Slovenská republika bude musieť preukázať, či je schopná znovu sa zaradiť medzi vyspelé krajiny sveta, alebo skončí na periférii európskej civilizácie. Voľbou nášho programu sa môžete aj vy podieľať na formovaní budúcnosti našej krajiny, v ktorej právo na plnohodnotný a dôstojný život musí mať každý občan.

KSS predkladá svoj program voličom:
• svojim členom a sympatizantom,
• mládeži oklamanej a zmanipulovanej sľubmi o virtuálnej slobode a falošnej demokracii,
• staršej generácii, ktorej odmenou za celoživotnú prácu je intolerancia, nízky dôchodok a neúcta zo strany štátnych orgánov,
• nezamestnaným, ktorých schopnosťami súčasný systém opovrhuje,
• obyvateľom dedín, prežívajúcim len vďaka svojej tvrdej práci a tradičnej skromnosti,
• príslušníkom ozbrojených zložiek, ktorí zneužívaním a politickým ovplyvňovaním strácajú hrdosť na svoju prácu,
• technickej inteligencii, ktorá nemá možnosť realizovať svoj myšlienkový potenciál,
• umelcom všetkých žánrov, ktorých tvorivá činnosť je v súčasnosti nežiadúca,
• pedagógom a lekárom, aby znovu získali možnosť plnohodnotne uzdravovať a vzdelávať národ,
• pracujúcim, ktorým odobrali akúkoľvek ochranu a podporu a sú vydaní zvoli zamestnávateľov,
• odborárom, podvádzaným vlastným vedením,
• všetkým unaveným a znechuteným sústavnými spormi v politických štruktúrach, ktoré sa nevenujú výkonu svojej moci, obohacujú sa na úkor ekonomicky najslabších vrstiev a spoločného majetku ľudu vytváraného desaťročiami a ženú náš štát spolu s jeho obyvateľmi do všeobecného bankrotu, politickej a hospodárskej závislosti na cudzom kapitále.

Uchádzame sa o priazeň vás všetkých v spoločnom záujme o dobro a slobodu občana v slobodnej vlasti.
Vaša KSS

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 3. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 5. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 7. Rastie nám pokrivená generácia?
 8. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 9. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 10. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 1. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 3. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 4. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 5. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 6. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 7. Detské zúbky sú veda
 8. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 9. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 8 315
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 3 141
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 691
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 055
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 220
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 216
 7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 090
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 984
 9. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 895
 10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 852

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kažimír prezidentovi Kiskovi odporučil, aby sa vzdal daňového tajomstva

Kiskovi sa do vysvetľovania financovania kampane nechce, mimovládky by čakali viac.

DOMOV

Ľudí “na konci sveta“ župan v Prešove nezaujíma

Ľudí v Prešovskom samosprávnom kraji trápia cesty a nezamestnanosť.

Čo je nové na SME

SMEnaživo: Diskusia s kandidátmi na bratislavského župana

Príďte dnes o 18.00 diskutovať.

SVET

Merkelová nebude mať na Úniu čas, doma ju čaká veľa problémov

Francúzsko-nemecký motor Európy sa môže po voľbách zaseknúť.

Neprehliadnite tiež

Domov

Župan by ma v prvom rade mohol presvedčiť, na čo mi je a čo robí

Marianna Varjanová už vyše 20 rokov podniká v cestovnom ruchu v okrese Bardejov. Hovorí, že viac ako podporu by od úradov chcela pokoj.

Domov

Žiadne potraviny a autobus raz za týždeň. Okraj kraja, na ktorý sa zabudlo

Ľudia v Prešovskom samosprávnom kraji o práci župana veľa nevedia. Trápia ich najmä cesty a nezamestnanosť, ale aj životné prostredie.

Domov

Režisérka Nvotová: Dúfam, že školení o korupcii sa zúčastní aj Fico

Protikorupčné pochody majú zmysel, aj keď požiadavky študentov zostávajú zatiaľ nevypočuté, hovorí pre SME režisérka Tereza Nvotová.

Domov

Kiskovi sa do vysvetľovania financovania kampane nechce, mimovládky by čakali viac

Minister Kažimír prezidentovi odporučil vzdať sa daňového tajomstva. Aliancia Fair-play varuje pred zneužívaním témy proti politickým súperom.