Volebný program Občianskej konzervatívnej strany

Politici dnešnej Občianskej konzervatívnej strany stáli na Slovensku pri zrode dvoch kľúčových ponovembrových programov, Šance pre Slovensko (1990) a Spolu za lepšie Slovensko (1998).
Výzva pre Slovensko nadväzuje na jednej strane svojím principiálnym reformným charakterom na tradíciu oboch programov, na druhej strane je programom s celkom novým obsahom.
Predovšetkým je programom zásadným, dôsledným a skutočne konzervatívnym.
Je programom vecným, a nie programom nesplniteľných sľubov.
Je programom konkrétnym, ukazuje cesty, ktorými ho možno prakticky uskutočniť.
Je programom transparentným a verejne kontrolovatelným.
Je programom jasných priorít.
Je programom hospodárskej efektívnosti, je založený na takých hodnotách ako poctivosť, zodpovednosť, čestnosť, lojalita, solidarita.
Je programom morálne fungujücej ekonomiky a ekonomicky zabezpečenej solidarity.
Je programom previazanosti a vzájomnej závislosti rozvoja ekonomickej a sociálnej sféry.
Je programom úcty k slobode, k dôstojnosti ľudskej osoby, k prirodzeným právam a zodpovednosti voči rodinnému, národnému i širšiemu spoločenstvu.
Je dlhodobým programom a výzvou pre Slovensko budúcnosti.


I. NEŽIŤ NA ÚKOR INÝCH: OKS PRESADZUJE EKONOMIKU ZODPOVEDNOSTI

Hlavné problémy ekonomiky Slovenska

Ekonomická výkonnosť a konkurenčná schopnosť Slovenska je v súčasnosti nízka a naďalej zaostáva za mnohými, nielen západnými, krajinami. Zaostávanie ekonomiky Slovenska s nízkou produktivitou práce a kapitálu charakterizuje nízka miera ekonomickej aktivity subjektov a nedostatočná pružnosť a mobilita pracovných síl, nedostatočná efektívnosť a návratnosť investícií. Orientácia štruktúry ekonomiky a vývozu na výrobky s nízkou mierou zhodnotenia a na produkciu náročnú na energetické a surovinové zdroje a málo náročnú na ľudské zdroje, vysoká miera závislosti ekonomickej výkonnosti a konkurenčnej schopnosti na niekoľkých firmách a dovozu dôležitých energetických zdrojov z jednej krajiny (z Ruska) sú ďalšími negatívymi slovenskej ekonomiky.

Pretrvávajúce negatívne tendencie v ekonomike Slovenska sú v značnej miere zapríčinené veľkou, centralizovanou a nehospodárnou verejnou správou, značne zasahujúcou a finančne zaťažujúcou ostatné osobitne podnikateľské subjekty, neprehľadnými a nejednotnými pravidlami pre podnikanie a konkurenciu na trhu a nízkou morálkou v ekonomických procesoch a v celej spoločnosti.

Princípy ekonomickej politiky OKS

OKS bude cieľovo riešiť hlavné problémy ekonomiky Slovenska tak, aby dlhodobo presadzovala uplatňovanie princípov ekonomickej slobody, rovnosti šancí a osobnej zodpovednosti.

Ekonomickú slobodu dosiahneme: Znížením objemu prerozdeľovania vytvorených zdrojov v ekonomike a odštátnením a dokončením privatizácie. Vytvorením malej, decentralizovanej a hospodárnej vlády obmedzíme priame zasahovanie výkonnej moci do hospodárskych procesov. Znížime závislosť občanov od veľkej centralizovanej vlády. Prostredníctvom právneho poriadku budeme garantovať právnu istotu súkromného podnikania a majetku s garanciou ochrany pred zásahmi výkonnej moci.

Rovnosť šancí dosiahneme: Ekonomickou politikou na úrovni exekutívy vytvoríme konkurenčné prostredie s jasnými, rovnakými a zrozumiteľnými pravidlami pre všetkých. Sprehľadnením a zjednotením pravidiel umožníme zrovnoprávnenie šancí prístupu na trh, podnikania na ňom, ako aj výstupu z neho. Odstránime znevýhodnenie subjektov trhu prostredníctvom selektívnej výhody niektorých z nich formou rôznych typov dotácií, daňových úľav, záruk za úvery a podobne.

Osobnú zodpovednosť posilníme: Znižovaním foriem zásahu výkonnej moci do hospodárskych procesov sa zasadíme o obmedzovanie možnosti vzniku a šírenia nemorálneho správania, osobitne korupcie, klientelizmu a ich “pseudopravidiel”. Definovaním jasných pravidiel a ich presadzovaním v praxi prostredníctvom zabezpečenia vymáhateľnosti práva zabezpečíme osobnú zodpovednosť jednotlivcov a subjektov trhu za ich konanie.

Ciele ekonomickej politiky OKS

Riešením aktuálnych problémov v rámci ekonomickej stratégie OKS vytvoríme systémové predpoklady pre dlhodobý rast reálnej produktivity (najmä produktivity práce) v konkurenčnom prostredí, a tým aj pre neustále zlepšovanie ekonomických, sociálnych, duchovných a iných životných podmienok obyvateľov. Prostriedkom bude realizácia dlhodobej, ucelenej, ponukovo orientovanej hospodárskej politiky vlády s jasnými, rovnakými a zrozumiteľnými pravidlami, ktoré platia bez výnimky pre všetkých.

Dlhodobým cieľom OKS je slobodná a prosperujúca ekonomika, v ktorej vytvorené zdroje zostávajú súkromnej sfére ako jej tvorcovi a kde len opodstatnenú časť zdrojov získava verejná správa (vláda) na plnenie nevyhnutných úloh v spoločnosti. Predpokladom dlhodobejšieho ekonomického rozvoja je dodržiavanie nielen ekonomických a morálnych princípov, ale aj vytvorenie podmienok pre čo najväčší prístup k vzdelaniu a poznatkom.

Ťažiskovými cieľmi OKS budú najmä:
- podstatné zníženie úlohy verejnej správy a miery prerozdeľovania prostriedkov v ekonomike, pri jej súčasnej racionalizácii,
- vytvorenie a dodržiavanie prehľadných a jednotných ”pravidiel hry” podnikania a konkurencie na trhu,
- minimalizovanie možností vzniku a šírenia nemorálneho správania, osobitne korupcie, klientelizmu a ich ”pseudopravidiel”.

Podstatné zníženie úlohy verejnej správy a miery prerozdeľovania prostriedkov v ekonomike bude OKS smerovať k zabezpečovaniu jej úloh, ktoré jej v demokratickej spoločnosti s trhovou ekonomikou principiálne prináležia (najmä zabezpečovanie legislatívy a súdnictva, zahraničných vecí krajiny, obrany a bezpečnosti občanov, sociálneho štandardu objektívne znevýhodnených občanov a vzdelania detí). Svojou politikou bude OKS zabezpečovať právny rámec pre zmluvnú istotu, garanciu vlastníctva a hospodársku slobodu. Verejná správa má byť podstatne menšia, hospodárnejšia a decentralizovaná, zároveň efektívnejšia a silnejšia v oblastiach, ktoré má zabezpečovať (typickým príkladom je fungovanie súdnictva).
Podstatné zníženie rozsahu činnosti verejnej správy a následné zvýšenie dostupnosti ”vlastných” zdrojov v podnikateľskej sfére a obyvateľov je v podmienkach Slovenska prioritným cieľom hospodárskej politiky pre občanov, ako aj skutočnej reformy verejných financií. Cieľom OKS je znížiť podiel verejných výdavkov a podiel výdavkov štátneho rozpočtu k HDP, a tým ponechať rozhodovanie o použití väčšieho objemu zdrojov na občanov a firmy. Na dosiahnutie tohto cieľa bude OKS presadzovať odstraňovanie všetkých foriem zasahovania vlády do podnikateľského prostredia, znižovanie výdavkov na spotrebu verejnej správy a sociálnych výdavkov.

OKS navrhne:
- privatizáciu všetkých zostávajúcich podielov štátu v hospodárskych subjektoch, privatizáciu pôdy a lesov,
- obmedzenie a postupné zrušenie dotácií do poľnohospodárstva (spolu s ich zrušením v Európskej únii), zrušenie dotácií do všetkých ostatných hospodárskych aktivít,
- neposkytovanie ďalších štátnych záruk za úvery podnikateľským subjektom,
- zrovnoprávnenie subjektov na trhu voči štátom zvýhodňovaným subjektom (železnice, zdravotníctvo, energetika a ďalšie, z ktorých viaceré sú chránené voči konkurzom, sú dotované, so štátnymi garanciami za úvery a príjemcami finančných výpomocí a rôznych foriem oddĺženia, napr. z príjmov z privatizácie),
- znižovanie a racionalizáciu výdavkov na objem miezd zamestnancov verejnej správy, ako aj na nákup tovarov a služieb najmenej o 25 %, zníženie početnosti štátneho aparátu s lepším využitím mzdových zdrojov,
- znižovanie výdavkov na sociálne transfery až na úroveň zabezpečenia základnej požadovanej úrovne v nadväznosti na reformy v jednotlivých súčastiach systému financovania sociálnej sféry a v rámci nich prenesenia váhy na súkromný pilier (napríklad dôchodkového zabezpečenia, zdravotníctva a vysokého školstva).

V celkovom hospodárení, kontrole a transparentnosti bude OKS presadzovať:
- vyrovnaný štátny rozpočet a cieľové smerovanie k vyrovnanému hospodáreniu s verejnými financiami, zakotvenie tohto princípu v ústave (deficitné hospodárenie bude možné iba v prípade nepredvídaných externých vplyvov, pričom bude vždy definovaný spôsob a čas vyrovnania vzniknutého deficitu,
- zastavenie zvyšovania verejného dlhu a jeho postupné znižovanie (s podstatným financovaním výnosmi z privatizácie),
- podstatnú decentralizáciu verejnej správy vrátane prenesenia financií na územné samosprávy,
- povinné predkladanie plánovaných výsledkov hospodárenia v zákonoch o štátnom rozpočte jednoznačne, to znamená bez osobitných paragrafov umožňujúcich vláde zvyšovať schodok nad rámec zákonného limitu v inom paragrafe,
- zavedenie povinného zverejňovania výdavkov verejnej správy vo všetkých oblastiach.

Výrazné zníženie váhy verejnej správy v ekonomike a následné podstatné zníženie daňového a odvodového zaťaženia prispeje k ponechaniu väčšej časti vytvorených zdrojov v súkromnej sfére. Zvýšenie voľných finančných prostriedkov umožní nárast súkromných úspor, investícií i tvorbu nových pracovných miest. Presmerovanie značnej časti finančných prostriedkov z ekonomického centra ”späť” k súkromným jednotkám zároveň podporí zvyšovanie (ekonomickej) slobody subjektov, zvyšovanie ich osobnej zodpovednosti a podnikateľskej aktivity. To bude následne pôsobiť na dlhodobo udržateľný ekonomický rozvoj a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov Slovenska.
Ponechanie značnej časti finančných prostriedkov v súkromných rukách zároveň prispeje k zvýšeniu občianskeho, aktívneho a dobrovoľného prístupu, a tým aj k reálnemu fungovaniu demokratických pravidiel v spoločnosti. Významný pokles miery prerozdeľovania cez verejné financie tiež minimalizuje ďalšie dva hlavné problémy v ekonomike SR – neprehľadné a nejednotné pravidlá pre podnikanie a rozmáhajúcu sa korupciu.
Cieľ odstránenia všetkých foriem priameho zasahovania verejnej správy do podnikateľského prostredia (najmä prostredníctvom dotácií, poskytovania záruk za úvery, poskytovania daňových úľav, či poskytovania licencií) nie je pre zabezpečenie ďalšieho cieľa - vytvorenie prehľadných a jednotných pravidiel na trhu - postačujúci. Cieľová prehľadnosť a jednotnosť legislatívnych ”pravidiel hry”, a tým aj rovnosť šancí v podnikaní, si naviac vyžaduje splnenie nasledovných podporných cieľov, o ktoré sa bude OKS zasadzovať:
- zjednodušenie, sprehľadnenie a zjednotenie kritérií pre možnosť vstupu na trh,
- minimalizovanie rôznych foriem nedokonalej konkurencie (monopolných, oligopolných a iných postavení) na trhu a zabezpečenie jednoznačných a významných kompetencií Protimonopolného úradu ako nezávislého úradu, kontrolujúceho slobodnú súťaž na trhu,
- zabezpečenie (legislatívnych) podmienok pre vymáhateľnosť práva, vrátane efektívnych súdov a inštitútu záložného práva k hnuteľným veciam,
- zabezpečenie nespochybniteľnej ochrany a práv investorov, veriteľov a minoritných akcionárov,
- posilnenie kompetencií a zodpovednosti bankového dohľadu a dozoru nad kapitálovým trhom.

Naplnenie uvedených cieľov je v značnej miere potrebné podporiť prostredníctvom zmeny formálnych pravidiel a minimalizovaním príležitostí ku korupcii. Podporným cieľom by malo byť zároveň eliminovanie vplyvu úzkych lobistických záujmových skupín. Dosiahnutie cieľov minimalizovania korupcie si vyžaduje aj zmenu neformálnych pravidiel smerom k praktickému každodennému dodržiavaniu etických hodnôt a aktívnej netolerancie voči korupcii. Zodpovedá to niekoľko-generačnému procesu.
Okrem toho je nevyhnutné rovnoprávne postavenie všetkých subjektov na trhu štátnych, aj súkromných, domácich aj zahraničných a maximálne obmedzenie a zrušenie rôznych druhov licencií a povolení obmedzujúcich súťaž na trhu a umožňujúcich vznik korupcie.

Energetika

OKS podporuje trhovú dereguláciu cien a liberalizáciu trhu s energiami, úplnú privatizáciu výroby a distribúcie elektrickej energie a plynu a zároveň spoľahlivú štátnu reguláciu prirodzených energetických monopolov.

V konkurenčnom trhovom prostredí bez mäkkých rozpočtových obmedzení pre štátne energetické podniky a bez sanácie ich strát zo štátneho rozpočtu sa budú môcť konkurenčne uplatniť aj malé a domáce zdroje energie a alternatívne zdroje energie, napríklad solárna, veterná či geotermálna energia.

Infraštruktúra

OKS podporuje pluralitu vlastníctva diaľnic a tým aj súkromné investície do ich rozvoja, čo umožní rýchlejšie dobudovanie základnej siete diaľnic na Slovensku, vrátane zavedenia mýta.
OKS podporuje možnosť privatizácie železníc a dopravnej infraštruktúry, čo urýchli prechod na trhové správanie a zníženia nadmernej prezamestnanosti železníc.

Poľnohospodárstvo

Oblasť poľnohospodárstva tvorí významnú súčasť ekonomiky SR. Na rozdiel od ostatných oblastí hospodárstva však v poľnohospodárstve prebehlo najmenej štrukturálnych zmien. OKS chce preto uplatniť v poľnohospodárstve súbor zásadných reforiem, ktoré budú súčasťou celkovej ekonomickej stratégie a budú v ňom uplatňované všetky jej základné princípy. V súčasnosti sa v poľnohospodárstve vypuklejšie prejavujú všetky neduhy hospodárstva SR so všetkými negatívnymi dopadmi nielen na poľnohospodársky sektor, ale aj na celkovú ekonomiku, rozvoj vidieka, zamestnanosť a životnú úroveň jeho obyvateľov.

Za hlavné problémy poľnohospodárstva OKS považuje: pôsobenie významnej časti manažmentov poľnohospodárskych podnikov orientovaných na získavanie netrhových dotačných a iných výhod v netrhovom, netransparentnom korupčnom prostredí, nerovnaké postavenie jednotlivých subjektov voči štátnemu rozpočtu a rozhodnutiam rezortného ministerstva, nízku produktivitu práce, nízku pracovnú a technologickú disciplínu, nízku kapitálovú vybavenosť, deformované ceny, deformované, subjektívne prideľované a netransparentné dotácie a ďalšie ochranárske opatrenia, poľnohospodársku výrobu, ktorá nereaguje alebo nedostatočne reaguje na domáci a zahraničný dopyt, regionálne aj celkovo ekonomicky neodôvodnenú štruktúru výroby čo do kvality aj objemu, neprepojenosť (uzavretosť navzájom) prvovýroby a potravinárskeho priemyslu, pretrvávajúce štátne vlastníctvo, deformované vlastnícke vzťahy, aktívnu snahu vlády zabrániť vysporiadaniu vlastníctva a odštátnenie, nedostatočnú ochranu existujúceho súkromného vlastníctva.

Definované problémy bude OKS riešiť v rámci celkovej koncepcie ekonomickej stratégie. Ich riešenie je možné dosiahnuť iba realizáciou ucelenej, dlhodobej ekonomickej politiky štátu. Realizácia takejto politiky povedie k zvýšeniu príjmov poľnohospodárov, zlepšeniu konkurenčného prostredia a následnému rastu produktivity celého sektora.

Základné kroky OKS na dosiahnutie ekonomických cieľov v poľnohospodárstve:

V oblasti vlastníctva:
- dôsledná ochrana vlastníctva, narovnanie pokrivených zákonov (vydanie družstevných podielnických listov, dokončenie reštitúcie, transparentne a vykonanie a dokončenie pozemkových úprav v súlade s ústavným princípom ochrany vlastníctva),
- odstránenie klientelistických vzťahov ministerstva pôdohospodárstva, štátneho pozemkového fondu a vybraných poľnohospodárskych podnikov pri ochrane vlastníctva
- zabezpečenie rovnakých práv a rovnakých podmienok na štátnu ochranu vlastníctva všetkým subjektom vo vlastníckych vzťahoch,
- dosiahnutie stavu, aby sa privatizáciou pôdy a lesov výrobcovia stali vlastníkmi. Zrušenie štátneho Slovenského pozemkového fondu, privatizovanie lesov a zrušenie štátneho podniku Lesy SR. Prevedenie zvyšnej pôdy a lesov na obce s cieľom následnej privatizácie,
- zmena dedičského práva – odstránenie drobenia pozemkov pri dedení ponechaním v celku a finančným alebo iným primeraným vysporiadaním dedičov navzájom.

V oblasti dotácií:
- zabránenie netransparentnosti a korupcii,
- zmena dotácií na verejne kontrolované a transparentné, výlučne adresné a cielené, poskytované na produkciu, nikdy nie paušálne, na hektár a pod.,
- ako prvý krok určenie podmienky skutočnej efektivity, dotovanie len podľa pravidiel účelnosti a adresnosti, verejne, s rovnosťou šancí a úplne transparente,
- zrovnoprávnenie prístupu k dotáciám, vyrovnanie nerovnosti v dotáciách medzi bývalými manažérmi družsztiev a ostatnými podnikateľmi v poľnohospodárstve, vyrovnanie šance pre každého samostatne hospodáriaceho roľníka voči bývalým JRD a ich “transformovaným” nástupcom,
- zavedenie skutočnej kontroly vynaložených prostriedkov nezávislým orgánom, (nie ministerstvom pôdohospodárstva),
- postupné znižovanie dotácií (ročne zhruba o 10% až 20%),
- smerovanie k postupnému zrušeniu dotácií do výroby poľnohospodárskych produktov aj potravín v EÚ a na Slovensku a súbežné liberalizovanie všetkých cien aj v agrosektore,
- dotovanie iba krajinotvornej činnosti na vidieku, ktorá nie je ekonomicky sebestačná, ako napr. lúčne hospodárstvo v podhorských oblastiach.

Odstránenie akékoľvek zasahovania štátu do poľnohospodárskeho trhu:
- ponechanie iba legislatívy a výkonu pri uplatňovaní zákonov v praxi,
- odmietnutie subjektívneho zasahovania do trhu, rozhodovania o výrobe a obchode,
- zabezpečenie toho, aby výkon verejnej správy fungoval iba ako servis,
- zabezpečenie kontroly nezávislými orgánmi: veterinárna správa, kontrola hospodárenia v lesoch, kontrola hospodárenia na pôde, kontrola dotácií, kým nebudú zrušené, a ďalšie kontrolné funkcie musia byť nezávislé na politických vplyvoch a verejne kontrolovateľné.

Uplatnenie trhových princípov agrosektore:
- čo najskôr úplná liberalizácia cien v SR aj v EÚ,
- zrušenie možnosti subjektívneho a netransparentného rozhodovania z centra,
- postupne odstránenie dotácie,
- odstránenie akékoľvek zasahovania štátu a verejnej správy do trhu (žiadne kvóty, žiadne centrálne plánované množstvá nezávisle od podnikateľských subjektov),
- odstránenie všetkých ochranárskych opatrení (v súlade s liberalizáciou trhu EÚ).

Realizácia uvedených krokov spôsobí zvýšenie konkurencie v poľnohospodárstve s následným rastom produktivity a zvýšením príjmov poľnohospodárskych podnikov. Zmení sa štruktúra poľnohospodárskej produkcie vrátane útlmu jej určitej časti (napr. zmena niektorých plodín v horských oblastiach, zatrávnenie pôdy, zalesnenie pôdy). Táto zmena bude však výsledkom reálnych trhových podmienok a nie administratívnych zásahov štátu.

Podstatným znížením daňového zaťaženia obyvateľov a poľnohospodárskych producentov a liberalizáciou trhu bude možné platiť za potraviny vyššie ceny, ktoré zabezpečia dostatočný príjem a uživia poľnohospodárov. Zníženie daní taktiež spôsobí, že spotrebiteľ nezaplatí za skutočné trhové ceny potravín viac, ako platí za dnešné potraviny, ktorých ceny sú regulované a subvencované prostredníctvom daní.

OKS nepovažuje doterajšie štátne politiky voči vidieku vrátane dotácií z centralizovaných zdrojov za správne.

Na zastavenie úpadku vidieckych sídiel, prejavujúceho sa dnes nárastom chudoby, nezamestnanosti, starnutím vidieckej populácie, vyľudňovaním, pustnutím sídiel a kultúrneho dedičstva na vidieku považuje OKS za nevyhnutné:
- dôslednú decentralizáciu verejnej správy podľa princípu subsidiarity,
- dôslednú fiškálnu decentralizáciu s vyváženým a nedemotivujúcim horizontálnym a vertikálnym prerozdeľovaním,
- podstatné zníženie daní a odvodov a úsporu verejných financií s ponechaním peňazí občanom, rodinám, podnikateľom, obciam a regiónom,
- dôsledné uplatnenie trhu aj v poľnohospodárstve, čo zabezpečí ekonomickú sebestačnosť poľnohospodárskym podnikom a samostatne hospodáriacim roľníkom,
- zvýšenie vzdelanosti,
- rozvoj občianskej spoločnosti na vidieku s aktívnou participáciou miestnych obyvateľov na správe obcí a regiónov, na činnosti spolkov a záujmových združení,
- aktivitu obyvateľov vidieka v podnikaní, obchode a službách.


II. PENIAZE TOMU, KTO ICH ZAROBIL: OKS PRESADZUJE NÍZKE DANE

OKS navrhne nasledovnú úpravu daní:

Sadzby dane zo všetkých príjmov fyzických osôb

Do príjmu 120 tisíc korún ročne sadzba dane 0%

Príjmy nad 120 tisíc korún ročne sadzba dane 16%

Sadzba dane zo všetkých príjmov právnických osôb sadzba dane 16%

OKS navrhne zrušiť odpočítateľné položky, zaviesť 2 pásma u fyzických osôb ako prechod na rovnú daň (s čo najnižšou sadzbou a s dlhodobým cieľom zaviesť nulovú sadzbu dane z príjmov a preniesť váhu zdanenia na nepriame dane).

OKS navrhne:
- zmenu ústavy, aby na zvýšenie daní bol potrebný súhlas troch pätín všetkých poslancov NR SR a pre zníženie daní súhlas jednoduchej väčšiny poslancov NR SR,
- zníženie odvodov do sociálnych fondov zo súčasných 50,8 % na 33 % v nadväznosti na reformy v jednotlivých súčastiach systému financovania sociálnej sféry a v rámci nich prenesenia váhy na súkromný pilier,
- urýchlenie odpisovania majetku a vyššie odpisové sadzby,
- sprehľadnenie a zjednodušenie daňového systému vrátane odstraňovania selektívnych nástrojov v daňovom systéme (napríklad rôznych sadzieb v rámci tej istej dane či iných selektívnych zvýhodnení a výnimiek),
- jednotnú sadzbu DPH 17%, okrem potravín a liekov, kde navrhujeme prechodne ponechať 10% sadzbu,
- v nadväznosti na zavedenie rovnej dane zníženie administratívnych nákladov na správu daní.


III. SILNÝCH POVZBUDIŤ, SLABÝCH PODPORIŤ: OKS PRESADZUJE ADRESNÚ SOCIÁLNU POLITIKU

Problémy súčasného sociálneho systému

Sociálnu situáciu na Slovensku charakterizujú problémy ako všeobecne nízka životná úroveň obyvateľov v porovnaní s krajinami EÚ, neexistencia ekonomicky silnej strednej vrstvy, vysoká miera a dlhodobý charakter nezamestnanosti, nízke a spriemerované dôchodky, prepad niektorých skupín obyvateľstva na úroveň chudoby a nedostatok odhodlania a schopností ľudí riešiť svoju sociálnu situáciu vlastnými silami.

Súčasný sociálny systém je paternalistický. Vysoká miera daňového a odvodového zaťaženia a ďalšie štátne zásahy a regulácie, neprehľadné a často porušované pravidlá pôsobia demotivačne na aktivitu a iniciatívu ľudí. Vysoká miera prerozdeľovania a nadmerná miera vynucovanej solidarity vedú k spoliehaniu sa na štát a oslabovaniu vlastnej zodpovednosti za životné podmienky. Sociálny systém je neadresný a neefektívny. V minimálnej miere zohľadňuje princíp zásluhovosti (dôchodky, nemocenské dávky) a potrebnosti. Nepôsobí motivačne. Sociálna pomoc nesmeruje iba ku tým, ktorí sú na ňu nevyhnutne odkázaní, ale je uplatňovaná plošne, bez reálnej potreby. Sociálny systém je centralizovaný a v nedostatočnej miere vytvára podmienky pre uplatnenie prirodzených a dobrovoľných foriem solidarity a pre poskytovanie sociálnych služieb súkromnými a mimovládnymi subjektami. Sociálny systém je nákladný, finančné toky sú neprehľadné a netransparentné. Je zložitý, obsahuje veľké množstvo dávok a sociálnych služieb, ale aj výnimiek z princípu univerzálnosti, mnohé dávky sú nesystémové a neštandardné. Kvalita poskytovaných služieb klesá. Znižuje sa schopnosť systému financovať nároky, čo spôsobuje rast dlhov, vrátane skrytých a potenciálnych.

Princípy sociálnej politiky OKS

Princípy sociálnej politiky OKS sú osobná zodpovednosť jednotlivca, subsidiarita sociálneho systému a adresná sociálna solidarita.

Osobná zodpovednosť jednotlivca znamená, že životná úroveň a sociálna situácia človeka sú v prvom rade vecou jeho vlastného úsilia a aktivity. Podmienkou naplnenia osobnej zodpovednosti človeka za svoju sociálnu situáciu je uplatnenie princípu ekonomickej slobody. Najlepším prostredím pre uplatnenie princípov ekonomickej slobody a osobnej zodpovednosti je trhová ekonomika s minimálnymi zásahmi štátu a nízkymi daňami a odvodmi.

Subsidiarita sociálneho systému znamená, že východiskom sociálneho systému je zodpovednosť jednotlivca za svoju rodinu a zodpovednosť rodiny za svojich členov. Tam, kde túto zodpovednosť nedokáže uniesť jednotlivec alebo rodina, nastupuje priestor pre dobrovoľné formy solidarity v podobe charity a sociálnych aktivitít cirkví a mimovládnych organizácií. Až tam, kde sa situácia nedá riešiť týmto prirodzeným spôsobom, je oprávnený vstup verejného sektora, predovšetkým obce, prípadne regiónu do sociálnej politiky. Štát nemá vykonávať priamo sociálnu politiku, jeho úlohou je definovať pravidlá, kontrolovať a vynucovať ich dodržiavanie. Priamy vstup štátu do výkonu sociálnej politiky je oprávnený až vtedy, keď situáciu nie je možné riešiť žiadnym iným spôsobom, a iba za účelom garantovania minimálneho životného štandardu.

Solidarita znamená, že ľudia majú morálnu povinnosť nielen voči sebe a svojim najbližším, ale aj voči ostatným ľuďom. Solidarita by však nemala byť bezmedzná a plošná, nemala by nahrádzať princíp osobnej zodpovednosti, iba ho dopĺňať v situáciach, keď sa človek nemôže postarať sám o seba. Preto by solidarita mala byť adresná. Mala by byť zameraná na jasne formulované ciele (zdravie, vzdelanie, garantovanie minimálneho životného štandardu, podpora rodín s deťmi, podpora postihnutých, mimoriadne situácie). Mala by byť adresovaná ľuďom, ktorí si nie sú schopní pomôcť si sami. Dobrovoľné formy solidarity by mali mať prednosť pred vynucovanými.

Ciele OKS v oblasti sociálnej politiky

Cieľom OKS v oblasti sociálnej politiky je v čo najväčšej miere dosiahnuť:
- motivačný charakter systému vo vzťahu k aktivite a iniciatíve ľudí,
- cielenú adresnosť sociálnej politiky,
- funkčnosť systému (zvyšovanie kvality služieb, znižovanie sociálnych problémov),
- efektívnosť a hospodárnosť,
- prehľadnosť a transparentnosť,
- decentralizáciu, odštátnenosť a pluralitu výkonu sociálnej politiky,
- prechod na systém s dominantnou váhou súkromného financovania,
- posilňovanie dobrovoľného princípu,
- konkurenčné prostredie a reálnu cenotvorbu v sociálnej sfére.

Zamestnanosť

Za základný nástroj zvyšovania zamestnanosti OKS považuje hospodársku politiku založenú na znižovaní daní a odvodového zaťaženia a na jednoduchých, stabilných a a prehľadných pravidlách pre podnikateľov.

OKS navrhne:
- liberalizáciu pracovného práva – spružnenie trhu práce, jednoduchšie nadviazanie i rozviazanie pracovného pomeru, odstránenie garantovaného vplyvu odborov na pracovný proces,
- zrušenie Národného úradu práce. Oddelenie pasívnej a aktívnej politiky zamestnanosti. Vyplácanie podpory v nezamestnanosti prejde pod Sociálnu poisťovňu. Verejnoprospešné práce budú organizovať obce a VÚC. Sprostredkovanie pracovných príležitostí a rekvalifikáciu budú môcť realizovať obce a VÚC, rovnako aj súkromné a mimovládne agentúry,
- podmienenie vyplácania sociálnych dávok nezamestnaným ich účasťou na verejnoprospešných prácach,
- tvrdšie postihy za čiernu prácu a zefektívnenie kontroly,
- zrušenie zákonov o štátnej a o verejnej službe a prijatie nových zákonov (efektívnejší, pružnejší výkon štátnej a verejnej služby, povinnosti úradníkov voči občanom, motivujúce odmeňovanie za výkon, otvorenie sa verejnej služby novým a mladým ľuďom zvonku) a nového Zákonníka práce (čo najvoľnejšie zmluvné vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, dobrovoľnosť pri kolektívnom vyjednávaní),
- zrušenie zákona o tripartite.

OKS chce zmeniť ”filozofiu" verejnoprospešných prác: už nebudú vnímané ako prostriedok znižovania nezamestnanosti, ale ako kritérium pre posudzovanie charakteru nezamestnanosti. Finančné dávky budú kvalifikované ako "protihodnota" za vykonané verejnoprospešné práce (v nezmenenej výške). Nezamestnaní, ktorí nebudú ochotní zúčastňovať sa na verejnoprospešných prácach, nebudú sociálnu pomoc dostávať vo finančnej hotovosti (alebo iba v minimálnej miere), ale v naturálnom vyjadrení (strava, ošatenie, uhradenie časti nájomného, poskytnutie prístrešia). Dôsledokom bude obmedzenie možnosti práce na čierno, zvýšenie motivácie zamestnať sa, lepšie rozlíšenie subjektívnych a objektívnych dôvodov sociálnej núdze a verejný profit z verejnoprospešných prác.

Zdravie

OKS navrhuje úplnú zmenu financovania a celého systému poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj zmenu postavenia pacienta z pasívneho na aktívnu účasť ako platiteľa a príjemcu zdravotníckych služieb.
Dnešný systém nemá ekonomicky odôvodnené pravidlá ani možnosti racionálnej regulácie ponuky a dopytu. Je založený na úplnej štátnej garancii poskytovania zdravotnej starostlivosti vychádzajúcej z falošnej interpretácie ústavy o bezplatnom zdravotníctve. Zdravotné poisťovne pôsobia iba ako medzisklad peňazí, ktorých je v zle nastavenom, úradne určenom, a teda zle štrukturovanom systéme s neobmedzeným dopytom nedostatok. Poisťovne nie sú motivované k tvorbe zisku a nenesú nijaké finančné riziko. Riziko znáša štátny rozpočet, čiže daňovníci, avšak títo ho nemôžu nijako ovplyvniť. Preto poisťovne aj ministerstvo zdravotníctva, cez ktorého subjektívne a byrokratické rozhodovanie tečie časť zdrojov z verejných financií do zdravotníctva, podliehajú korupcii. Ďalšia korupcia je u poskytovateľov zdravotníckych služieb, ktoré sú nedostatkové, bez možnosti transparentnej kontroly a bez vynútiteľnosti kvality. Systém nie je transparentne kontrolovateľný, neexistujú v ňom merateľné pravidlá a je zneužívaný všetkými jeho účastníkmi. Dôsledkom je kríza poskytovania zdravotníckych služieb a extrémny rast dlhu.

Reforma zdravotníctva vyžaduje odstrániť zasahovanie štátu do financovania a prevádzky zdravotníctva a presunúť vlastníctvo zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní do súkromnej sféry. V zdravotníckych zariadeniach, v ktorých zostanú zachované (na prechodnú dobu) kompetencie verejného sektora, treba uskutočniť ich dôslednú decentralizáciu na samosprávu spojenú s decentralizáciou daňového systému, s čo najširším uplatňovaním samosprávneho princípu.

OKS navrhne:
- zrušenie byrokratického určovania, aké a koľko prvkov má mať doteraz štátom určovaná sieť zdravotníckych zariadení,
- ponechanie existencie zariadení a služieb na konkurenciu a voľnú súťaž, v ktorej má každý poskytovateľ zdravotníckych služieb rovnaké príležitosti a šance,
- vytvorenie ekonomicky definovaného prostredia,
- zavedenie zákonne stanoveného minimálneho štandardu, ktorý bude plne hradený z povinných solidárnych zdrojov cez zdravotné poisťovne. Zákonný štandard bude mať nižší rozsah, ako je dnešný temer bezbrehý nárok, miera solidarity bude nižšia, ale dostatočná pre nevyhnutné zdravotnícke služby pre každého občana. Poisťovne budú zodpovedné za výber peňazí a za ich (účelné) vynakladanie a budú kontolovať náklady na zdravotnícke služby. Budú tvoriť vlastný zisk, budú zodpovedné za svoje straty a budú kontrolované nezávislým orgánom ako ostatné poisťovne (Úrad pre finančný trh). Zdravotnícke zariadenia budú tiež zodpovedné za svoj zisk aj za svoje straty.

Celý systém musí byť otvorený, musí podliehať platným ekonomickým pravidlám a zákonom s transparentnou trhovou tvorbou cien zdravotníckych služieb aj cien liekov, s rovnosťou šancí každého účastníka systému a musí podliehať v plnej miere zákonu o konkurze a vyrovnaní. Konkurencia zdravotných poisťovní na jednej strane a zdravotníckych zariadení a poskytovateľov služieb na strane druhej vyradí z trhu neefektívne zdravotnícke zariadenia a poisťovne, nastolí motivačné prostredie s tlakom na zvyšovanie kvality a odstráni prostredie vyvolávajúce korupciu. Okrem povinného zdravotného poistenia zákonom stanovených štandardných služieb bude naviac existovať doplnkové nepovinné poistenie a možnosť prílevu ďalších súkromných zdrojov priamo alebo cez charitatívne organizácie a priame platby od občanov. Žiadne zdroje nebudú do zdravotníctva plynúť zo štátneho rozpočtu.
Vytvorí sa tým priestor na to, aby zodpovednosť aj riziko prevzali sami občania a pacienti, čo má najväčší význam pre prevenciu ochorení, a aby zodpovednosť a riziko v plnej miere prevzali tiež zdravotné poisťovne ako nákupcovia služieb a sami poskytovatelia zdravotníckych služieb. Vznikne vzťah medzi vloženými peniazmi a tým, čo za ne občan dostane, poisťovne budú motivované kontrolovať efektívnosť poskytovaných služieb a zdravotníci a zdravotnícke zariadenia budú mať rámci konkurencie záujem poskytovať kvalitnejšie služby.
Kompetenciou štátu bude tvorba pravidiel a zákonov a kontrola ich dodržiavania nezávislým odborným orgánom.

Staroba

OKS pripravila návrh dôchodkovej reformy, ktorý spočíva v prechode z priebežného verejného dávkového systému na kapitalizačný súkromný príspevkový systém s osobnými účtami a súkromnými dôchodkovými fondami. Návrh OKS predpokladá vytvorenie systému dôkladnej kontroly dôchodkových poisťovní.

Dlhodobým cieľom je podľa OKS súkromný, dobrovoľný, kapitalizačný systém. Ako prvý krok od súčasného priebežného systému navrhuje OKS vytvorenie trojpiliérového systému:
1. priebežný systém (Sociálna poisťovňa) – dôchodky podľa doterajšieho systému pre ľudí, ktorí už nemôžu vstúpiť do kapitalizačného systému, teda dnešných dôchodcov a ľudí nad 50 rokov. Neskôr môže byť zrušený.
2. povinný kapitalizačný systém (súkromné dôchodkové fondy) – dominantný, postupne je vhodné previesť ho na dobrovoľný kapitalizačný systém (aký je napr. vo Veľkej Británii).
3. doplnkové dôchodkové poistenie sa premení na dobrovoľný otvorený súkromný systém s jasnými vlastníckymi vzťahmi, pri zmene kapitalizačného piliera na dobrovoľný sa “druhý” a “tretí” pilier stanú rovnocennými.

OKS navrhuje:
- zníženie celkového odvodového zaťaženia pre účely dôchodkového poistenia z 28 % na 19 % vymeriavacieho základu,
- rozdelenie povinných odvodov medzi prvý a druhý pilier, s dôrazom na druhý pilier a s postupnou minimalizáciou až zánikom prvého piliera a jeho presunutím do sociálnej pomoci,
- financovanie dôchodkovej reformy zo ziskov z privatizácie, z dlhodobých úverov, z dlhopisov a prípadne aj z úspor verejných financií,
- postupný prechod na platenie poistného zamestnancami, nie zamestnávateľmi,
- dôsledné uplatnenie princípu univerzálnosti sociálneho poistenia pre všetky pracovné kategórie (zrušenie odlišných režimov pre silové rezorty), rovnaký vek odchodu mužov a žien do dôchodku,
- zrušenie nesystémových dávok a dôchodkov (sociálnych dôchodkov, dôchodkov manželky a dôchodkov za výsluhu rokov), neskôr zrušenie vdovských a vdoveckých dôchodkov,
- nahradenie sirotských dôchodkov dávkami v rámci sociálnej podpory.

V rámci dožívajúceho priebežného systému bude OKS presadzovať zvyšovanie dôchodkov priamo podľa inflácie. Pre súčasných dôchodcoch OKS navrhne dočasné narovnávanie ich starobných dôchodkov. Cieľom tohto opatrenia bude viac zvýšiť príjem tým, čo majú nižší dôchodok, lebo rozdiely nevznikli prevážne rozdielnym pracovným príjmom, ale pravidlami dávkového systému.

Ochrana pred dočasnou stratou príjmu

OKS presadzuje vytvorenie systému skutočného sociálneho poistenia, v ktorom sa uplatní princíp osobnej zodpovednosti a miera nárokov sa bude odvíjať od výšky príspevkov. OKS presadzuje jasnejšie oddelenie dôchodkového poistenia od systému krátkodobých sociálnych dávok. Zároveň navrhuje zjednotenie systémov poskytujúcich krátkodobé poistné dávky počas dočasnej straty príjmu (nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti) v rámci Sociálnej poisťovne. Sociálna inštitúcia sa stane inštitúciou pre spoločný výber všetkých druhov povinného poistného (dôchodkové, nemocenské, v nezamestnanosti, pri povinnom poistení aj spoločný výber zdravotného poistného, nepovinné bude ponechané na súkromné poisťovne). Účelové fondy v rámci poisťovne budú striktne oddelené a presúvanie prostriedkov medzi nimi bude zakázané.

OKS navrhne:
- zníženie celkovej výšky poistných odvodov z dnešných 50,8 % na 33 %,
- dobrovoľný charakter úrazového poistenia,
- vyplácanie nemocenských dávok počas prvých dvoch týždňov práceneschopnosti zamestnávateľom pri súčasnom znížení poistných odvodov,
- striktné dodržiavanie zásady, že výška nemocenských dávok a podpory v nezamestnanosti sa odvíja od vymeriavacieho základu poistného (rovnaký vymeriavací základ pre platenie odvodov i pre vyplácanie dávok),
- zrušenie príspevku na kúpeľnú starostlivosť.

Invalidita

OKS presadzuje decentralizáciu systému podpory zdravotne postihnutým. OKS navrhne opatrenia na zvýšenie motivácie zdravotne postihnutých pracovať. Finačná podpora štátu bude postihnutému garantovať minimálny štandard. Zdravotne postihnutí, ktorí sa zamestnajú, nebudú musieť platiť poistné odvody, čím sa zvýši záujem zamestnávateľov o nich. Zároveň budú naďalej dostávať finančnú podporu zníženú o výšku odpustených odvodov.

OKS navrhne prehodnotenie invalidných dôchodkov, preskúmanie, či vo všetkých prípadoch existujú dôvody na ich poskytovanie, či nedochádza k zneužívaniu systému. OKS navrhne transparentný systém rozhodovania a kontroly.

Chudoba

OKS uznáva potrebu garantovania minimálneho životného štandardu ľuďom, ktorí nie sú schopní postarať sa o seba. Garantovaný minimálny štandard však nesmie pôsobiť na občana demotivačne pri hľadaní si zamestnania a riešení jeho situácie vlastnými silami.


OKS navrhuje
- prehodnotenie výšky životného minima tak, aby nepôsobilo demotivačne,
- posudzovanie životného minima nie vo vzťahu k jednotlivcovi, ale vo vzťahu k rodine, a nielen vo vzťahu k príjmu, ale aj vo vzťahu k majetku,
- decentralizáciu systému sociálnej pomoci,
- individuálne posudzovanie potreby sociálnych príspevkov (na úrovni obecnej samosprávy) na udržanie minimálneho životného štandardu (testovanie príjmov rodiny, majetkových pomerov rodiny),
- tri úrovne príspevku pre udržanie životného minima:
1. zamestnaným, ktorých príjmy nedosahujú životné minimum (na rodinu),
2. nezamestnaným, ktorí sa podieľajú na verejnoprospešných prácach alebo sa rekvalifikujú,
3. ostatným nezamestnaným (naturálna forma),
- decentralizáciu a odštátnenie systému sociálnych služieb (prechod na samosprávu, na mimovládne organizácie, na súkromnú sféru),
- rovnaké podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb, pluralita a konkurenčné postavenie poskytovateľov sociálnych služieb,
- viazanie finančnej podpory na občana, ktorý si sám vyberie poskytovateľa sociálnej služby, nie na inštitúciu poskytujúcu sociálnu službu.

OKS je presvedčená, že sociálna politika má adresne podporovať tých, ktorí sa nemôžu o seba postarať sami. Preto budeme presadzovať zjednodušenie v súčasnosti neprehľadného systému sociálnej politiky a redukciu súčasného veľkého množstva sociálnych dávok. Navrhneme zrušenie nesystémových dávok a jednorázových finančných príspevkov (príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na trojčatá a dvojčatá, príspevok pri vzniku a zániku pestúnskej starostlivosti, príspevok na pohreb, príspevku na bývanie), resp. ponechanie možnosti, aby obce na základe vlastného rozhodnutia vyplácali niektoré z týchto príspevkov. Po profesionalizácii armády bude zrušený aj príspevok rodinám vojakov základnej služby a občanom na civilnej službe.

Bývanie

OKS presadzuje uplatnenie trhových vzťahov aj v oblasti bývania.

OKS navrhuje:
- dereguláciu nájomného,
- voľnejšie vzťahy medzi vlastníkom bytu a nájomcom,
- zachovanie podpory hypotékarných úverov (finančný príspevok štátu na nižšie úroky, postupne ústup štátu z ich podpory),
- zlepšenie podmienok pre poskytovanie záruk za úvery (rýchlejšia možnosť exekúcie založených nehnuteľností),
- úplný ústup štátu zo stavebného sporenia,
- ráznejší postup voči neplatičom (ubytovne s minimálnym štandardom).

Výstavbu bytov, vrátane nájomných, je potrebné nechať na súkromných investorov. Obce budú mať možnosť investovať z vlastných prostriedkov do výstavby nájomných bytov, infraštruktúry a sociálneho bývania. Navrhneme zrušiť neštandardné formy priamej podpory výstavby z prostriedkov štátneho rozpočtu.


IV. RODINA JE ZÁKLAD SPOLOČNOSTI: OKS PRESADZUJE PODPORU RODÍN S DEŤMI

Rodina je prirodzeným, základným a štát predchádzajúcim spoločenstvom. Preto je štát povinný spoločenstvo rodiny rešpektovať a chrániť. Sme presvedčení, že základom rozvoja spoločnosti je usporiadaná rodina.

OKS bude preto presadzovať:
- rešpektovanie poslania a postavenia rodiny v spoločnosti a jej autonómie,
- posilnenie zodpovednosti rodičov za výchovu ich detí (napr. širšia možnosť výberu vzdelávacích zariadení),
- nahradenie plošného systému prídavkov na deti znížením daní z príjmu a odvodov, nulovou sadzbou dane pre nižšie príjmové skupiny a prenesením ťažiska podpory na mladé rodiny s deťmi,
- vyplácanie rodičovského príspevku vo výške minimálnej mzdy rodičom, ktorí sa celodenne starajú o dieťa v predškolskom veku,
- podmienenie vyplácania sociálnych dávok zabezpečením školskej dochádzky školopovinných detí v rodine,
- presnejšiu úpravu rodičovských práv a povinností voči deťom v prípade rozvodu (širšie uplatnenie spoločnej starostlivosti rodičov o dieťa, presnejšia úprava stanovovania výživného tak, aby pokrývalo potreby dieťaťa, zaistenie kontaktu dieťaťa s oboma rodičmi),
- zrušenie zákona o náhradnom výživnom,
- minimalizáciu času pobytu detí v detských domovoch, sprísnenie kritérií pre posudzovanie záujmu rodičov o deti umiestnené v detských domovoch, zjednodušenie podmienok pre adopciu, urýchlenie procesu adopcie,
- decentralizáciu systému podpory rodín na obce.V. ÚRADNÍK MÁ SLÚŽIŤ OBČANOVI: OKS PRESADZUJE ÚČINNÚ SPRÁVU VECÍ VEREJNÝCH

Verejná správa

Slovenskú republiku charakterizuje centralizovaná verejná správa. Nedôslednosť v napĺňaní pôvodne prijatej koncepcie reformy verejnej správy viedla k vzniku hybridného systému, ktorý je možno označiť ako pokus o novú redistribúciu centrálnej moci a o výraz pohŕdania tradičnými regiónmi.

V oblasti územnosprávneho členenia OKS navrhne zmenu územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky, cieľom ktorej bude vytvorenie 15 územných a správnych celkov – žúp rešpektujúcich hranice prirodzených regiónov Slovenska. Župu pokladáme za základnú jednotku regionálnej samosprávy, s vedomím, že len také územnosprávne členenie krajiny, ktoré je založené na princípoch regionálnej identity, na homogenite územia a súdržnosti obyvateľstva môže priniesť skutočnú zmenu vo vzťahu občanov k územiu na ktorom žijú, k jeho spravovaniu i k spravovaniu vlastných občianskych vecí.

OKS navrhne:
- zníženie počtu členov vlády zo súčasných 20 na 11, zrušiť funkcie podpredsedov vlády bez rezortov, zrušiť ministerstvá privatizácie a výstavby (prevedenie kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja na ministerstvo životného prostredia a regionálneho rozvoja), zlúčiť ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo školstva a ministerstvo kultúry, ministerstvo hospodárstva a ministerstvo dopravy,
- zníženie počtu zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy, kompetencie ktorých budú decentralizované, na orgány samospráv,
- skutočnú decentralizáciu právomocí orgánov štátu v území na orgány samospráv obcí a vyšších územných celkov,
- zachovanie existencie a práce dvoch nezávislých (presonálne, finančne i kompetenčne) štruktúr systému verejnej správy – samosprávy a štátnej správy,
- obmedzenie pôsobnosti štátnej správy v mestách, obciach a regiónoch len na vymedzené oblasti a predovšetkým na podpornú, spoluorganizačnú a v kompetenčne príslušných oblastiach aj kontrolnú funkciu,
- zrušenie okresných a krajských úradov,
- zachovanie súčasnej siete špecializovanej štátnej správy na úseku požiarnej ochrany, colnej správy, vojenskej správy, pracovísk, NÚP, pracovísk daňovej správy, správy katastra nehnuteľností, hygieny a ich doplnenie o živnostenské úrady a pozemkové úrady,
- vytvorenie systému správneho súdnictva,
- vytvorenie decentralizovanej správy daní a v jej rámci zákonom garantovaných originálnych daní samospráv i podielu samospráv na centrálne vyberaných daňových príjmoch štátu bude finančným základom pre prácu samospráv obcí a vyšších územných celkov. Našim cieľom je zabezpečiť, aby po ukončení privatizácie, odštátňovania majetku tvorili miestne a regionálne rozpočty minimálne 50 % z rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky.

Životné prostredie

S rozvojom verejnej správy súvisí neoddeliteľne ochrana životného prostredia. Sami tvoríme prostredie, v ktorom žijeme. Doslova tu platí: ako si ustelieš, tak budeš ležať. OKS podporuje zodpovednosť jednotlivcov, samosprávy a vlády za prostredie, v ktorom žijeme.
OKS sa pridŕža v ochrane a tvorbe životného prostredia praktických a vecných kritérií, potreby zrozumiteľných, demokratických a všeobecne zdieľaných zákonov a ich transparentného dodržiavania, teda aj vymožiteľnosti práva a odstránenia korupcie. Pred globálne používaným všeobecným pojmom trvalo udržateľného rastu uprednostňuje OKS vecný súlad konkrétneho ekonomického, sociálneho, environmentálneho, politického a kultúrneho konania ľudí, založeného na osobnej slobode a zodpovednosti.
Ústava deklaruje, že hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Oba tieto prívlastky deformujú uplatňovanie skutočného trhového hospodárstva a navrhujeme ich vypustiť. Skutočná zodpovednosť jednotlivcov, samosprávy a vlády za životné prostredie, za prostredie, v ktorom žijeme, sa nedá nahradiť deklaráciou v ústave.
Životné prostredie chápe OKS ako celý priestor našej civilizácie. Hodnoty životného prostredia, akými sú kultúrne prostredie, prírodné prostredie, kvalita mestských a vidieckych sídiel, ich krása, historická a sociálna hodnota, kultúrna a sociálna hodnota dopravných, priemyselných a poľnohospodárskych štruktúr a ich vplyv na zdravie človeka majú svoju merateľnú ekonomickú cenu.
Ochrana, opatera a uchovávanie hodnôt prostredia, v ktorom žili predkovia, v ktorom dnes žijeme my a v ktorom budú žiť naše deti, patrí k základným konzervatívnym ekonomickým, legislatívnym, morálnym, kultúrnym aj vzdelanostným hodnotám. Dobré životné prostredie nadväzuje na všetko tradičné a osvedčené, čo sa z minulosti Slovenska zachovalo alebo sa dá znovuoživiť.

Zásady OKS pre dobré životné prostredie

Ochrana nie je iba reštrikcia a už vôbec nemôže byť najhoršou byrokratickou centralizovanou korupčnou ”reštrikciou” nerešpektujúcou ekonomické ani morálne hodnoty. Najlepšia ochrana životného prostredia je ekonomická motivácia a zodpovedné konanie slobodných jednotlivcov podľa merateľných a akceptovaných zásad a noriem.
Na riešenie problémov životného prostredia, akými sú ekologické dlhy z obdobia socializmu aj po ňom, znečistenie všetkého druhu, poškodenie prírody a krajiny, poškodenie krásy a kultúrnosti krajiny, neefektívne využívanie prírodných zdrojov, nekvalita a zdravotná závadnosť potravín, ako aj na reguláciu zásahov do prostredia v budúcnosti treba použiť trhovo zlúčiteľné nástroje. Treba zahrnúť merateľné vplyvy výroby, obchodovania a služieb na životné prostredie do cien investícií, tovarov a služieb.
OKS považuje dôslednú decentralizáciu, vrátane daní a uplatnenie princípu subsidiarity za nevyhnutný predpoklad uplatnenia zodpovednosti občanov v záujme dobrého životného prostredia.
V štátnej správe a samospráve OKS presadzuje odpolitizovanie a nezávislosť správy, kontroly a udeľovania sankcií v oblasti životného prostredia, ako aj zrušenie neodôvodnenej a neúmerne vysokej ochrany území, ktorá obmedzuje prirodzený rozvoj regiónov.
Ďalším predpokladom je trasparentnosť a verejná kontrola činnosti a rozhodnutí verejnej správy, účasť verejnosti, občanov, podnikateľov a mimovládnych organizácií, uplatnenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a ďalších nástrojov občianskej spoločnosti.
Predpokladom uchovávania hodnôt prostredia, v ktorom žijeme, je výchova a vzdelanie občanov o hodnotách životného prostredia.
OKS podporuje trhovo orientovanú, od štátu a byrokratických rozhodnutí nezávislú vedu a výskum aj v oblasti životného prostredia, na súkromnej či verejnej báze a na základe ekonomických kritérií a kontrolovateľného grantového systému.
Zákony, pravidlá, zdieľané hodnoty aj ekonomické náklady na ochranu životného prostredia môžu pôsobiť efektívne, ak sú v súlade a integrálnou súčasťou všetkých, nielen “environmentálnych” ľudských činností, pretože tie sú vzájomne prepojené.
Využívanie a rešpektovanie týchto zásad je prevenciou vzniku nových environmentálnych škôd a dlhov v budúcnosti.

Nástroje OKS pre dobré životné prostredie

V oblasti legislatívy bude OKS presadzovať:
- racionálne normy, adresnú zodpovednosť, nezávislú kontrolu a vymáhateľné sankcie za environmentálne škody,
- zrušenie výnimiek z dodržiavania zákonov,
- harmonizáciu s legislatívou EÚ – aj v rámci EÚ budeme presadzovať vecné kritériá,
- zrušenie všetkých štátnych a verejných fondov a účtov “využívaných na ochranu životného prostredia”, presun nákladov na odstránenie a prevenciu znečistenia a merateľných škôd na životnom prostredí na ich pôvodcov,
- zrušenie recyklačného fondu a presun nákladov na recykláciu a odstraňovanie odpadov na výrobcov, obchodníkov a poskytovateľov služieb a do cien výrobkov a obalov (čo zvýši podiel vratných obalov a recykláciu surovín),
- zákaz výroby toxických produktov a vykonávania zdravie poškodzujúcich činností bez ohľadu na skupinové záujmy výrobcov, obchodníkov, či spotrebiteľov.

V oblasti verejných financií bude OKS presadzovať:
- zrušenie štátnych fondov a postupné prenesenie všetkých finančných tokov zo štátneho rozpočtu do “ekologických” investícií a programov,
- prenesenie zodpovednosti na výrobcov, obchodníkov a poskytovateľov služieb, na jednotlivcov a na miestne, prípadne na regionálne samosprávy,
- prenesenie zodpovednosti za recykláciu surovín a obalov a za odstránenie znečistenia a odpadov na ich pôvodcov,
- priame zabudovanie ekologických nákladov do pokiaľ možno súkromných investícií a do ceny tovarov a služieb.

Vyvážený územný rozvoj a podpora rozvoja regiónov a vidieka. Nástroje regionálneho rozvoja ako súčasti programu OKS smerujú:
- k rozvoju ľudského potenciálu,
- k rozvoju malého a stredného podnikania, využívajúceho miestne suroviny, pracovné sily a tradície,
- k rozvoju hospodárstva a zamestnanosti na vidieku,
- k revitalizácii miest a vidieka,
- k vyváženému rozvoju regiónov.

V oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva bude OKS presadzovať:
- privatizáciu všetkého majetku – pôdy a lesov,
- rovnocenné trhové prostredie pre všetkých účastníkov trhu bez ochranárskych opatrení
- ochranu súkromného vlastníctva,
- perspektívne ponechanie dotácií iba na udržanie štruktúr kultúrnej vidieckej krajiny do tej doby, kým výrobcovia a poskytovatelia služieb (napr. v agroturistike) nebudú pri tejto činnosti ekonomicky sebestační,
- privatizáciu hydromelioračných zariadení v prospech ich užívateľov.

V oblasti dopravy bude OKS presadzovať:
- liberalizáciu cien dopravy,
- privatizáciu dopravy,
- zahrnutie ochrany životného prostredia do nákladov,
- privátne investície do hromadnej dopravy (napr. súkromné diaľnice s výberom mýta, súkromné železnice, metro v Bratislave), ktoré znížia celkové náklady a zabránia environmentálnym škodám.

V oblasti vodného hospodárstva bude OKS presadzovať:
- zreálnenie cien vody, ktoré zohľadnia aj náklady na ochranu vodných zdrojov,
- privatizáciu a zrušenie verejných investície do vodohospodárskych systémov, čo zabráni neekonomickým a neracionálnym riešeniam systému protipovodňovej ochrany a zásobovania pitnou vodou.

V oblasti priemyslu bude OKS presadzovať:
- odstránenie všetkých zásahov vlády do hospodárstva,
- zahrnutie odôvodnených environmentálnych nákladov do cien tovarov a služieb, čo spôsobí racionalizáciu spotreby surovín a energie a urýchli reštrukturalizáciu priemyslu,
- nulovú toleranciu výnimiek zo zákonov chrániacich životné prostredie,
- efektívnu kontrolu a sankcionovanie neplnenia environmentálnych predpisov, napr. množstva emisií všetkého druhu a inej záťaže prostredia.

V oblasti energetiky bude OKS presadzovať:
- liberalizáciu cien energií,
- zahrnutie odôvodnených environmentálnych nákladov do cien energií,
- úplnú privatizáciu celej energetiky,
- vytvorenie konkurenčného prostredia,
- úplné odštátnenie, vytvorenie reálnej ceny energií a transparentného konkurenčného prostredia, ktoré je priaznivé pre:
a) diverzifikáciu energetických zdrojov,
b) znižovanie spotreby energie a pre vyšší podiel alternatívnych zdrojov energie (slnečná, veterná, vodná atď.),
c) útlm ekonomicky dlhodobo nákladnej jadrovej energie hradenej doteraz výlučne z verejných zdrojov.

Trhové princípy zvýhodnia využívania obnoviteľných zdrojov energie a surovín odstránia alebo podstatne znížia znečisťovanie a zvýšia podiel recyklovateľných surovín, materiálov a obalov. Trhové princípy ochrany životného prostredia zvyšujú efektivitu jeho ochrany, podporujú šetrné využívanie prírodných zdrojov, odstraňovanie environmentálnych záťaží a zabraňujú poškodzovaniu prostredia.
OKS považuje tieto princípy a kroky za cestu k ozdraveniu ľudského, prírodného a kultúrneho prostredia, za cestu k obnove a rozvoju prírodných a kultúrnych súčastí ľudských sídiel a celej krajiny, akými sú zeleň, krása miest a dedín či estetika tovární. Je to tiež cesta k oživeniu vidieka a k rozvoju regiónov. Je to cesta občanov Slovenska k pocitu dobrého domova.


VI. DOBRÉ ZÁKONY, ÚČINNÁ SPRAVODLIVOSŤ: OKS PRESADZUJE VYKONATEĽNOSŤ PRÁVA

OKS nechápe politiku len ako nástroj moci, ale predovšetkým ako nástroj na presadzovanie hodnôt. Je jej vzdialený aj “legislatívny optimizmus”, naivná pozitívnoprávna predstava, že na zlepšenie stavu spoločnosti stačia iba a len zákony.

OKS je však zároveň stranou reforiem. Chápe, že dobré, systémové a vynütiteľné právne predpisy vychádzajúce z prirodzenoprávnych základov môžu byť významným príspevkom k spoločenskej zmene. Preto OKS navrhuje prehĺbenie reformy ústavnoprávneho rámca Slovenskej republiky, nápravu deformácií vlastníckych vzťahov, kodifikáciu trestných a civilných kódexov, zásadnú zmenu správneho poriadku, prehodnotenie procesu normotvorby a posilnenie účasti verejnosti v ňom, dokončenie reformy súdnictva a tiež dôkladnú analýzu postavenia prokuratúry.

Ústava SR

OKS bude presadzovať prijatie úplne novej a modernej ústavy. Kým sa tak nestane, OKS sa zasadí aspoň za nápravu deformácií, ktoré neboli zo základného zákona odstránené ani schválením veľkej novely z roku 2001. Ide najmä o vytvorenie realistickej preambuly, rešpektujúcej občiansky charakter štátu, zrušenie niektorých deklaratórnych a nevynútiteľných práv hospodárskej a sociálnej povahy, odstránenie duplicitnej úpravy niektorých základných práv, zadefinovanie základných práv a povinností politických strán a hnutí, stanovenie povinnosti vyrovnaného štátneho rozpočtu, zadefinovanie explicitného práva obcí a vyšších územných celkov na samosprávu, rozšírenie základného zákona o rámcovú úpravu zákazu konfliktu záujmov, zúženie poslaneckej imunity, zrušenie tzv. spočívajúceho poslaneckého mandátu, komplexnú zmenu oddielu venovaného referendu a zúženie referenda na otázky existencie a suverenity štátu, presunutie oddielu týkajúceho sa prezidenta republiky z hlavy venovanej výkonnej moci do osobitnej hlavy, posilnenie inštitútu verejného ochrancu práv najmä vo vzťahu k všeobecným súdom a zabezpečenie jeho prístupu k ústavnému súdu.

Náprava deformácií v oblasti vlastníckych vzťahov

OKS bude dôsledne presadzovať reštitúcie, rehabilitácie, ale najmä “depoľnokomunizáciu”, teda zásadnú zmenu zákona o pôde a o transformácii družstiev. OKS zároveň navrhne v záujme posilnenia vlastníckeho práva občanov upraviť systém vyvlastňovania vo verejnom záujme prehodnotením výpočtu náhrad z “vyhláškových” cien za ceny trhové.

Trestné právo

OKS bude podporovať všetky kľúčové princípy rekodifikácie trestného práva hmotného, ktorými sú zmena systematiky trestného zákona, prechod z materiálneho chápania trestného činu na formálne a spresnenie definícií niektorých trestných činov. OKS sa hlási k zavedeniu trestno-právnej zodpovednosti právnických osôb. OKS bude presadzovať skrátenie predprípravného trestného konania, v rámci ktorého sa dnes dôkazy obstarávajú a vykonávajú de facto dvakrát (na polícii a následne u vyšetrovateľa) a podporí zavedenie inštitútu vyšetrovacieho sudcu, zavedenie tzv. vyhľadávania, čiže možnosti polície odovzdať vec po uskutočnení základných vyšetrovateľských úkonoch priamo prokurátorovi, zavedenie možnosti uzavrieť zmier a tiež posilnenie postavenia poškodeného v trestnom konaní.

Reforma správneho konania

OKS navrhne, aby tzv. správny poriadok výrazne zjednodušil a skrátil správne konanie a tiež aby takéto konanie presnejšie procedurálne “zošnuroval”, čím by sa administratívny proces viac priblížil civilnému. Za týmto účelom OKS bude presadzovať obmedzenie svojvôle správneho orgánu, a to limitáciou možnosti tzv. správnej úvahy orgánu, zjednodušenie a skrátenie správneho konania zúžením možnosti podávať mimoriadne opravné prostriedky a zároveň významným skrátením lehôt na vydanie rozhodnutia, a zverenie rozhodovania o odvolaní proti prvostupňovému rozhodnutiu orgánu verejnej správy priamo súdom.

Zodpovednosť štátu za škodu

OKS si je plné vedomá, že právna úprava určujúca podmienky náhrady škody zapríčinenej nezákonným rozhodnutím štátu alebo nesprávnym úradným postupom, je stará a absolútne nepostačujúca. Dôkazom toho okrem iného je, že veľká väčšina sťažností proti Slovenskej republike na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu je kvôli prieťahom v konaní, čiže kvôli nesprávnemu úradnému postupu. OKS sa preto hlási k potrebe prijať v tejto oblasti úplne nový zákon, v ktorom nebude absentovať napr. ani zodpovednosť územnej samosprávy za nezákonný alebo nesprávny postup, úprava individuálnej zodpovednosti pracovníkov verejnej správy konajúcich, resp. nekonajúcich v rozpore s právnymi predpismi a podobne.

Zmeny v procese normotvorby

Približne 80 percent schválených zákonov predkladá vláda. OKS v tejto súvislosti dlhodobo upozorňuje, že návrhy zákonov pripravované vládou sú často nekvalitné. Preto jedným z riešení, ktoré bude OKS presadzovať, je zásadná zmena štruktúry legislatívnej rady vlády, najdôležitejšieho poradného orgánu exekutívy. OKS navrhne zrušenie rezortného charakteru legislatívnej rady a jej vytvorenie na báze odborníkov z právnických fakúlt, právneho výskumu, úradu pre aproximáciu práva, členov právnických komôr, zástupcov ústavnoprávneho výboru parlamentu a sudcov. Zasadania reformovanej legislatívnej rady vlády budú verejné. Inou zmenou bude návrh na inštitucionalizáciu tzv. verejných vypočutí (híringov), nového štádia legislatívneho procesu predchádzajúceho prvému parlamentnému čítaniu, v rámci ktorého sa prostredníctvom novelizácie rokovacieho poriadku Národnej rady vytvorí možnosť verejnosti vyjadrovať sa v parlamente k jednotlivým právnym predpisom. OKS zároveň zváži potrebu prijatia osobitného zákona o reguláciu lobingu.

Súdnictvo

OKS bude presadzovať majoritu sudcov v Súdnej rade SR a zriadenie samostatnej rozpočtovej kapitoly pre Súdnu radu SR, racionalizáciu súdnych obvodov, teda zrušenie viacerých malých okresných súdov a vytvorenie štyroch kompetenčne a technicky dostatočne vybavených krajských súdov, zriadenie sudcovskej akádemie, samostatného vzdelávacieho strediska fungujúceho na báze “sudca školí sudcu” a ďalšie postupné zavádzanie počítačovej techniky do systému prijímania, prideľovania a celkovej správy súdnych podaní.

Prokuratúra

OKS bude navrhovať procesnú samostatnosť prokuratúry a odstránenie jej monokracie a premenu na štátne zastupiteľstvo.


VII. ČÍM VIAC VIEM, TÝM SOM BOHATŠÍ: OKS PRESADZUJE VZDELANOSŤ A KULTÚRNOSŤ

Výchovu a vzdelávanie pokladá OKS za základné predpoklady pre slobodný rozvoj osobnosti, prijímanie ľudských a občianskych práv a slobôd a pre rešpektovanie základných ľudských a občianskych povinností. Úlohou výchovy a vzdelávania je formovanie občanov, ktorí sa stotožňujú so základnými hodnotami demokratického právneho štátu, rešpektujú ľudské práva a z nich vyplývajúce povinnosti a zodpovednosť.

Inštitucionálna úroveň výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách

Výchovný a vzdelávací program OKS vyrastá z presvedčenia, že ťažiskovú úlohu výchovno – vzdelávacieho systému musia zohrávať slobodné vzdelávacie inštitúcie.

Preto bude OKS presadzovať:
- dôslednú decentralizáciu rozhodovacích právomocí v oblasti materských, základných a stredných škôl,
- v nadväznosti na našu koncepciu reformy verejnej správy zmenu tých kompetencií, ktoré samosprávy obcí a VÚC teraz vykonávajú v podobe preneseného výkonu štátnej správy, na ich originálne kompetencie, a to v oblasti personálnej i finančnej,
- zmenu financovania verejnej správy, založenú na decentralizácii správy daní, ktorá vytvorí podmienky pre adekvátne financovanie prevádzky materských, základných a stredných škôl v podobe finančného príspevku na jedného žiaka z úrovne centrálneho rozpočtu štátu, z verejných rozpočtov samospráv i z prostriedkov získaných samostatnou hospodárskou činnoťou škôl. Príspevok štátu na výchovu a vzdelávanie bude pritom jedným z príjmov verejných rozpočtov samospráv obcí a VÚC.
- dôsledný presun doterajšieho majetku štátu v školách do majetku samospráv obcí a VÚC,
- vznik školských úradov obcí a samospráv VÚC pri zachovaní zodpovednosti štátu za obsah vzdelávania, vzdelávacích štandardov a pri zachovaní adekvátneho podielu štátu na finančnom zabezpečení plnenia týchto programov v podobe príspevku do verejných rozpočtov samospráv,
- pluralizáciu v doteraz centralizovanom systéme tvorby a schvaľovania nových učebníc a učebných textov, s cieľom umožniť používanie viacerých alternatívnych učebníc v predmete, na základe slobodnej voľby škôl,
- tvorbu takého prostredia, v ktorom sa posilní vytváranie najmä obecných škôl, ale aj škôl súkromných a cirkevných, produkcia vlastných vzdelávacích programov na školách a vzdelávanie a prepojenie škôl a školských zariadenií na lokálny i celoštátny trh práce,
- tvorbu prostrednia, v ktorom bude vzdelanie dostupné všetkým, bez rozdielu národnosti a rasy.

Obsah výchovy a vzdelávania a poslanie školy

Paralelne s reformou inštitucionálnej úrovne školského systému Slovenskej republiky sa musí uskutočniť reforma výchovy a vzdelávania. OKS sa stotožňuje s názormi, ktoré súčasný stav slovenskej spoločnosti nepokladajú len za výsledok problematického vývoja transformujúcej sa ekonomiky, ale aj a najmä za výsledok nedostatočnej múdrosti a etickej citlivosti ľudí. Cieľom OKS v oblasti výchovy a vzdelávania potom je výchova dobrého, vzdelaného a tvorivého človeka.

Výchova a výchovné ciele

Základným a prirodzeným prostredím pre výchovu je rodina. Škola a učitelia vystupujú voči rodine ako partneri vo výchove detí.

OKS bude do výchovných programov vo výchovno – vzdelávacom program škôl presadzovať formovanie úcty a rešpektu k tradičným konzervatívnym hodnotám, ako sú:
- úcta k ľudskému životu a životu vôbec,
- úcta a zodpovednosť voči iným ľuďom a voči sebe samému,
- úcta a zodpovednosť voči rodičom, rešpekt voči rodičovskej autorite a hodnotám úplnej rodiny,
- úcta a rešpekt k hodnotám občianskej spoločnosti, s dôrazom

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Moskva alebo Petrohrad?
 2. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
 3. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
 4. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
 5. Nový Jaguar XF Sportbrake
 6. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
 7. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov
 8. Výhodné a lacné neznamená to isté, ani pri PZP
 9. Keď ide o zdravie a majetok, rozhodujú sekundy
 10. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program
 1. Moskva alebo Petrohrad?
 2. Aké auto si vybrať - nové, zánovné alebo jazdené?
 3. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
 4. Nový článokHB Reavis predstavuje projekt Stanica Nivy na veľtrhu
 5. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
 6. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
 7. Nový Jaguar XF Sportbrake
 8. Tradičné bratislavské dvory sú späť. V Jarabinkách sú až dva
 9. Jeden nákup a všetko vybavené, alebo one stop shopping
 10. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
 1. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 17 703
 2. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov 7 013
 3. Moskva alebo Petrohrad? 6 003
 4. Tradičné bratislavské dvory sú späť. V Jarabinkách sú až dva 3 327
 5. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program 2 400
 6. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 1 869
 7. S odletmi z Košíc leto nekončí. A tie ceny! 1 848
 8. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli 1 840
 9. Chcela vyliečiť syna, vyvinula prírodnú kozmetiku Ťuli a Ťuli 1 758
 10. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni 1 411

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Lesník: Tetrov z lesov nemizne preto, že tam ťažíme

Riaditeľ odštepného závodu Lesov SR v Liptovskom Hrádku JÁN VRBENSKÝ hovorí, že za holé časti národných parkov môžu kalamity, nie lesníci.

DOMOV

Ochranár, pred ktorým cúvli lesníci aj štát

Za dlhodobý prínos získal Bielu vranu Erik Baláž.

KOMENTÁRE

Už opäť Air Kiska

Kiskov portrét zaujíma v obrazárni nepriateľov Fica (Smeru a SNS) stále popredné miesto.

Neprehliadnite tiež

Domov

Tohtoročné Ceny Pamäti národa získali Slováci Matejčíková a Šimko

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v Národnom divadle v Prahe.

Domov

Na zhromaždenie pri príležitosti 17. novembra prišli stovky ľudí

Novozvolení župani a lídri opozície sa stretli v Bratislave.

Domov

Lesník: Tetrov z lesov nemizne preto, že tam ťažíme

Riaditeľ odštepného závodu Lesov SR v Liptovskom Hrádku JÁN VRBENSKÝ hovorí, že za holé časti národných parkov môžu kalamity, nie lesníci.

Domov

Lykožrút opäť na scéne. Trnka ho riešil mucholapkami, Vareha metličkami

Debata o nekontrolovanej ťažbe v chránených lesoch znovu otvorila aj tému lykožrútov. Dvaja ministri pre nich čelili stíhaniu.