Volebný program Strany maďarskej koalície

OBČAN...

NAŠIM CIEĽOM JE VYTVORIŤ SPOLOČNOSŤ SEBAVEDOMÝCH, VZDELANÝCH OBČANOV

ZA SPOLOČNOSŤ ZALOŽENÚ NA POZNANÍ!

Vytvorenie spoločnosti založenej na poznaní je európskym projektom. Naším najväčším kapitálom sú vzdelanie, znalosti a odbornosť. Práve preto spolu so zdôrazňovaním nenahraditeľnej úlohy vzdelávania v materinskom jazyku chceme náš výchovno-vzdelávací systém pretvoriť na systém vychádzajúci z princípu kvality. Základným predpokladom je, aby sme vzdelávanie pokladali za vec verejnú.

V duchu výchovno-vzdelávacej politiky vytvárajúcej rovnosť príležitostí veľkú pozornosť venujeme výchove, vyhľadávaniu talentov a ich podpore, ako aj rozvoju osobnosti. Musíme zvýšiť vzdelanostnú úroveň maďarského obyvateľstva
na Slovensku ako aj všetkých obyvateľov Slovenska.

ZA ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ PRE ŠTUDENTOV!

Zabezpečiť dostupnosť vzdelávania a výchovy patrí k základným princípom SMK. Pokladáme za dôležité podporovať žiakov a študentov, ktorí sú v nepriaznivej situácii. Pre nich navrhujeme zavedenie adekvátneho systému štipendií a iných účinných zvýhodnení. Navrhujeme zmeniť existujúci systém študentských pôžičiek nasledujúcim spôsobom: zvýšením základného kapitálu umožníme, aby sa o pôžičku mohlo uchádzať čo najviac záujemcov, resp. v záujme čo najväčšieho pohybu peňazí chceme podporovať čo najskoršie splatenie pôžičky. Budeme iniciovať účinnú kontrolu využívania pôžičky. Zasadíme sa o to, aby rozvíjanie komunikatívnych schopností, štúdium cudzích jazykov, resp. výučba výpočtovej techniky boli povinné, pretože osvojenie si týchto znalostí je dnes základným predpokladom úspešnosti jednotlivca a spoločnosti. Budeme iniciovať zriadenie sietí tzv. internetových domov, ktoré by aj v malých obciach každému sprístupnili služby v oblasti informatiky.

ZA VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V MATERINSKOM JAZYKU!

Dnes na Slovensku pripadá jedna vysoká škola alebo univerzita na 200 000 obyvateľov. Maďarská komunita na Slovensku by teda mala právo na dve najvyššie vzdelávacie inštitúcie. Strana maďarskej koalície si dala za cieľ založenie štátom financovanej, samostatnej maďarskej univerzity, pretože potrebujeme maďarských pedagógov, teológov, žurnalistov, osvetových pracovníkov a odborníkov z ďalších humanitných odborov, vyškolených v ich materinskom jazyku. Zároveň podporujeme odbornú prípravu v maďarskom jazyku na detašovaných oddeleniach maďarských univerzít na Slovensku v záujme vyrovnania podielu univerzitne vzdelaných s majoritným obyvateľstvom.


ZA KVALIFIKOVANÝCH A VÁŽENÝCH PEDAGÓGOV!

Zvýšenie kvality nášho vzdelávacieho systému si vyžaduje, aby sa pedagogické povolanie stalo príťažlivým. V predchádzajúcom období sme presadili, aby sa platy pedagogických pracovníkov ročne zvyšovali podľa miery inflácie. Budeme podporovať ďalšie zvyšovanie platov pedagógov (bez zvyšovania úväzku) a zavedieme systém výhodných úverov pre začínajúcich pedagógov. Tento systém predstavuje nízko úročené úvery s 5–10 ročnou splatnosťou, viazané na kúpu bytu, bytového zariadenia, výstavbu bytu. Vzdelávanie pedagógov chceme postaviť na nové základy. Na vytvorenie inštitucionálnych základov ďalšieho vzdelávania maďarských pedagógov navrhujeme zriadiť Dom maďarských pedagógov. Budeme presadzovať vytvorenie systému odborných služieb a hodnotenia vzdelávacích inštitúcií, ako aj výskum na vyhodnocovanie efektívnosti vzdelávania
a učenia sa.


V ZÁUJME ZACHOVANIA SVOJEJ IDENTITY ZA KULTÚRU VYTVÁRAJÚCU HODNOTY!

Podpora kultúry národnostných a etnických spoločenstiev si vyžaduje adekvátne prostriedky tak z ústredných, ako aj z regionálnych a miestnych zdrojov. SMK pripisuje slobode nezávislosti osvety a kultúry veľký význam. Tie si vyžadujú adekvátne právne pozadie a príslušné materiálne zdroje. Je nevyhnutné reformovať systém podpory osvetových aktivít. Tento systém by bol postavený na štyroch finančných zdrojoch, o ktoré by bolo možné sa uchádzať: sú to štátne, územné, miestne a nadačné dotácie. Ochranu hmotných a nehmotných hodnôt nášho kultúrneho dedičstva pokladáme za svoju
poprednú morálnu povinnosť.


ZA SLOBODU NÁBOŽENSKÉHO ŽIVOTA!

Základným predpokladom slobodného náboženského života je praktizovanie viery v materinskom jazyku. Pokladáme za svoju úlohu doriešiť vzdelávanie katolíckych teológov v maďarskom jazyku. Strana maďarskej koalície, rešpektujúc nezávislosť cirkví, bude na domácich aj zahraničných fórach naďalej bojovať za splnenie oprávnenej požiadavky maďarských katolíkov žijúcich na Slovensku – za vymenovanie maďarského biskupa, resp. za vytvorenie maďarského biskupstva. Budeme presadzovať inštitucionalizovanie Teologickej akadémie Jána Kalvína, legislatívnu podporu
pre diakonskú službu v reformovanej cirkvi a navrátenie zhabaného majetku reformovanej cirkvi.


ZA PERSPEKTÍVNU BUDÚCNOSŤ MLADEJ GENERÁCIE!

Účinnými opatreniami by sme chceli zabrániť odchodu ambicióznych mladých ľudí do zahraničia. Budeme iniciovať vypracovanie programového balíka vlády na podporu prvého zamestnania . Ako jednu z jeho súčastí navrhujeme zvýšiť štátny príspevok pre zamestnávateľa na výdavky spojené so zamestnancom na 50%(né). Dali sme si za cieľ zjednodušiť založenie malých a stredných podnikov, znížiť daňové zaťaženie, čo povzbudí podnikateľského ducha mladých ľudí. Vypracovaním účinného systému úverov na byt budeme podporovať šance mladých získať byt. Zasadíme sa o to, aby študenti univerzít časť štúdia absolvovali v zahraničí. SMK je za zrušenie povinnej základnej vojenskej služby, resp. za vytvorenie profesionálnej armády.RODINA...

NAŠIM CIEĽOM JE ZVÝŠENIE KVALITY ŽIVOTA RODÍN

ZA EXISTENČNÚ ISTOTU RODÍN!

Inštitút rodiny prežíva ďalšiu krízu, a to predovšetkým v dôsledku zásadných spoločenských a politických zmien. Jedným z dôsledkov tejto krízy je znižovanie počtu obyvateľstva; z dôvodu existenčných starostí majú rodiny čoraz menej odvahy privádzať na svet deti. Tento nepriaznivý proces chce SMK zvrátiť pomocou účinného systému podpory rodín. Chceme presadiť, aby pracovníci s nízkymi príjmami za každé svoje dieťa, ktoré pravidelne navštevuje školu, mohli okrem odpočítateľnej položky, platnej v súčasnosti, znížiť svoj daňový základ o ďalších 12 tisíc korún ročne. V prípade, že odpočítateľná suma presiahne daňový základ, navrhujeme zavedenie tzv. daňového úveru. To znamená, že daňovník môže požiadať o vrátenie sumy presahujúcej daňový základ. V záujme zvyšovania vzdelanosti treba v prípade školopovinných detí zmeniť rodinné prídavky na < na>.


ZA SLUŠNÉ PODMIENKY BÝVANIA!

Jedným z významných výsledkov uplynulého obdobia bolo vytvorenie priaznivého systému úverov na byt. Dlhodobý štátny úver na byt je v súčasnosti úročený 4%, vďaka čomu po mnohých rokoch aj sociálne skupiny s nižšími príjmami majú možnosť vytvoriť si vlastný domov. Tento výdobytok hodláme ďalej rozvíjať tým spôsobom, aby úver bol dostupný pre čo najširší okruh záujemcov.
Pokladáme za žiaduce modifikovať podporu na bývanie v tom zmysle, aby sa zabránilo tomu, že by sa rodiny a jednotlivci, ktorí sa prechodne dostali do ťažkej finančnej situácie, stali bezdomovcami.


ZA PRÁCU, ABY ZNOVA NADOBUDLA VÁŽNOSŤ!

Vlani sa po dlhšom čase znova zvýšili reálne mzdy. Analýzy zároveň potvrdzujú, že príjem polovice zamestnancov sotva dosahuje 85 % priemernej mzdy. Strana maďarskej koalície je presvedčená, že výhoda založená na lacnej pracovnej sile je neudržateľná. Preto chceme, aby sa v budúcnosti minimálna mzda postupne priblížila k 50 % platnej priemernej mzdy. Aj tým by sme chceli podporovať záujem obyvateľstva o zamestnanie, pretože v dôsledku rastu rozdielu medzi minimálnou mzdou a dávkou sociálnej pomoci bude znova výhodné nastúpiť do zamestnania. Takisto aj reformou systému sociálnych podpôr chceme posilniť záujem o zamestnanie. Naším cieľom je znížiť závislosť tých, čo sú odkázaní na sociálnu výpomoc. Poskytovanie sociálnych dávok chceme v prípade dospelých a práceschopných osôb podmieňovať vykonávaním práce, pretože aj tým sa dá znížiť možnosť zneužívania sociálnych dávok. Zamestnávateľov ilegálne zamestnávajúcich pracovníkov by sme prísne trestali, lebo práca na čierno znamená ďalšiu záťaž pre poctivých občanov. Pokladáme za účinné zavedenie doplnkových dávok
pre pracovníkov v nižších mzdových kategóriách.


ZA VYTVORENIE PODMIENOK NA ZAMESTNANIE MATIEK!

Jednou z prioritných smerov európskej sociálnej politiky je vytvorenie rovnosti medzi rodmi a eliminácia všetkých foriem diskriminácie na základe pohlavia. Strana maďarskej koalície pripisuje mimoriadny význam odstráneniu skrytej diskriminácie a vytvoreniu rovnosti pohlaví na pracovnom trhu a v oblasti miezd. V súlade s týmito princípmi podporujeme návrat matiek s malými deťmi do sveta práce, čo je podľa nás riešiteľné prácou na čiastkový úväzok, resp. podpornými programami. Treba umožniť čerpanie rodičovskej dovolenky aj pre starých rodičov. Zladenie rodinných a profesijných funkcií má nielen sociálnopolitický, ale aj ekonomický význam. Chceme podporovať zapojenie žien do politického diania, zvyšovať ich zastúpenie vo verejnom živote. Služby poskytované rodinám chceme rozšíriť o ďalšie možnosti opatrovania a starostlivosti v rámci rodiny.


VÁŽME SI ŽIVOT NAPLNENÝ PRÁCOU!

Obyvateľstvo Slovenska postupne starne. V záujme udržateľnosti nášho dôchodkového systému je nevyhnutné dokončiť reformu sociálneho poistenia. Druhým pilierom dôchodkového poistenia je zavedenie osobných účtov, ktoré pracovníkom umožnia, aby si významnú časť svojho dôchodku ušetrili z vlastnej mzdy. SMK chce zvýšiť kvalitu života dôchodcov tým, že sa zasadí o to, aby služby poskytované dôchodcom boli pre nich dostupné.


ZASTAVME ŠÍRENIE CHUDOBY!

Sociálnymi skupinami, ktoré sú najviac ohrozované chudobou, sú zdravotne postihnutí občania, občania s malým dôchodkom, veľké rodiny a neúplné rodiny. Pokladáme za svoju prioritnú úlohu podporovať tieto skupiny, resp. zastaviť ich pauperizáciu. Keďže chudoba a nezamestnanosť sú viazané na regióny, tento proces sa podľa nás dá zastaviť rozvojom ekonomicky, sociálne a inak zaostalých oblastí. Využívanie daností a možností týchto oblastí je úlohou regionálnych samospráv. Môžu na to využiť aj pomoc poskytovanú Európskym sociálnym fondom.

ZA ZDRAVÉ RODINY!

Šťastná rodina zákonite znamená aj zdravú rodinu. Preto má mimoriadny význam vytvorenie systému domácich lekárov; jeho základom je priamy kontakt rodiny a domáceho lekára. Vďaka nemu možno ľahšie zmapovať generačné ochorenia a účinnejšie im predchádzať. Ochrana zdravia detí je úlohou nás všetkých. V záujme toho je potrebná reforma systému podpory pediatrov. Musíme presadiť, aby poplatky za lieky pre deti boli čo najnižšie. Budeme iniciovať dotovanie lacnejších a rovnako účinných liekov domácej výroby z rozpočtových prostriedkov.

ZA REFORMU V ZDRAVOTNÍCTVE!

Musíme si uvedomiť, že situácia zdravotníctva je závislá od výkonnosti ekonomiky. Preto, podobne ako reforma v ekonomike a sociálnej oblasti, aj v zdravotníctve sú štrukturálne zmeny nevyhnutné. Reforma zdravotníctva sa síce už v uplynulom období začala, na jej úspešné zavŕšenie je však potrebných viac rozpočtových prostriedkov, ako aj odborne fundovaných a schopných manažérov. Zároveň je nevyhnutné potlačiť korupciu bujnejúcu v zdravotníctve. Pre účinné fungovanie ordinácií je bezpodmienečne nutné vytvoriť podmienky na ich predaj a dokončiť ich privatizáciu. Chceme aj v zdravotníctve posilňovať spravodlivejšie uplatňovanie regionálnych záujmov. Musíme vytvoriť väčšie možnosti na to, aby regióny disponujúce potrebnými finančnými prostriedkami mohli výraznejšie zasahovať do fungovania nemocníc. Pokladáme za dôležité rozšíriť rýchlu zdravotnícku pomoc, ktorá by mohla byť základom na účinnejšie zdravotnícke zabezpečenie vidieka.

ZA TRANSPARENTNÉ FINANCOVANIE ZDRAVOTNÍCTVA!

Sme za vytvorenie viaczdrojového systému financovania, ktorý sa opiera o štátny rozpočet a regionálne rozpočty, poisťovne, sponzorské príspevky, individuálne príspevky chorých, ako aj o výhodné bankové úvery a ich garancie, poskytované zdravotníckym zariadeniam. Treba presne stanoviť, aké služby a náklady možno hradiť z povinného zdravotného poistenia. Musíme vytvoriť podmienky pre systém doplnkového poistenia, slúžiaci na financovanie ošetrení mimo základnej starostlivosti. V záujme rovnosti príležitostí pokladáme za dôležité, aby sa pre začínajúcich súkromných lekárov vypracoval výhodný systém úverov, ktorý by mohli využívať na vytvorenie svojej praxe a zakúpenie diagnostických prístrojov.


REGIÓNY...

NAŠIM CIEĽOM JE POZDVIHNUTIE VIDIEKA

VYCHÁDZAJME ZO ZDROJOV SVOJHO REGIÓNU!

Regióny Slovenska disponujú značným priemyselným a poľnohospodárskym potenciálom, potenciálom v oblasti služieb, kvalifikovanými ľudskými zdrojmi, ako aj významným prírodným bohatstvom. Naším cieľom je podporou hodnototvornej práce občanov a využívaním daností regiónov prispievať k rozvoju jednotlivých oblastí.
Za kľúčové úlohy rozvoja ekonomiky pokladáme rozvoj konkurencieschopnej výroby orientovanej na export a zvýšenie objemu zahraničných investícií.

ZA ŽIVOTASCHOPNÉ REGIÓNY!

Základom rozvíjania oblastí je vytvorenie homogénnych a efektívnych regiónov. Územnosprávne rozdelenie Slovenska, ktoré vzniklo roku 1996 a potvrdilo sa roku 2001, nezohľadnilo priemyselné, poľnohospodárske, dopravné a kultúrne tradície a väzby regiónov Slovenska. V dôsledku toho sa rozdrobili také prirodzené regióny ako Spiš či Žitný ostrov. Nezlepšila sa ani situácia gemerskej, novohradskej oblasti, ani oblastí v medzibodroží a
pri Uhu. Aj v dôsledku týchto skutočností je potrebné prehodnotiť samosprávny systém z roku 2001, a to tak z hľadiska homogenity, ako aj z hľadiska efektívnosti. Cieľom Strany maďarskej koalície aj naďalej zostáva vytvorenie územnosprávnych jednotiek založených na prirodzených regiónoch.

ZA ROZVOJ ÚZEMÍ NA EURÓPSKEJ ÚROVNI!

Rozvoj zaostávajúcich regiónov hodláme dosiahnuť prostredníctvom koordinovaného využívania verejných financií, dotácií z Európskej únie a regionálnych zdrojov. Sme za to, aby sa do regiónov, ktoré to najviac potrebujú, dostávali okrem priamych štátnych dotácií aj štátne prostriedky na rozvoj, ako úverové konštrukcie (záruky na pôžičky, bonifikácia úrokov), štátne prémie (napr. na vytvorenie pracovných miest), možnosť výhodných odpisov, daňové úľavy (regionálneho alebo regionálno-odvetvového charakteru).

ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ PRE VŠETKY INICIATÍVY NA ROZVOJ!

Európska únia chce vo veľkej miere pomôcť ekonomickému rozvoju krajiny práve prostredníctvom rozvoja jednotlivých oblastí. Strana maďarskej koalície, podobne ako to robila už v rokoch 1998–2002 ako členka vlády, chce vytvoriť transparentný, nekorupčný systém využívania grantov z EÚ, v rámci ktorého by sa každý záujemca mohol uchádzať o podporu za rovnakých podmienok. Pri efektívnom využívaní dotácií z EÚ zohrajú významnú úlohu ekonomicky posilnené oblastné samosprávy.

PODPORUJME MIESTNE INICIATÍVY!

V ostatnom čase sme svedkami narastania počtu samosprávnych, podnikateľských a civilných združení, ktoré vznikli s cieľom rozvoja (najmä v južných regiónoch Slovenska). Keďže tieto iniciatívy sú dobrým príkladom na budovanie zdola, usilujeme sa, aby na štátnych podporách a dotáciách z EÚ v oveľa väčšej miere participovali také lokálne združenia a euroregióny, ktorých prioritou je vytváranie pracovných miest a ekonomický rozvoj vlastného regiónu.

ZA EFEKTÍVNY ROZVOJ PODNIKANIA!

Malé a stredné podniky v našej krajine zamestnávajú čoraz viac pracovníkov. Preto sa budeme zasadzovať o to, aby sa zjednodušil postup pri zakladaní podnikov, aby sa znižovalo daňové zaťaženie malých a stredných podnikov, rozširovali možnosti na výhodné úvery a rozširovala sieť poradenských a rozvojových inštitúcií (agentúr). Podporujeme rozšírenie tzv. podnikateľských inkubátorov, ktoré na určitý čas, za nízku cenu (spočiatku bezplatne) zabezpečujú pre začínajúcich malých podnikateľov priestory, vybavenie, ako aj odborné poradenstvo. Skúsenosti z okolitých krajín ukazujú, že priemyselné parky pre stredné a veľké podniky sú úspešnými inštitúciami na zabezpečenie investícií a pracovných miest. Preto budeme presadzovať zriaďovanie priemyselných parkov v čo najkratšom čase po celej krajine. Budeme iniciovať novelizáciu zákona o zriaďovaní priemyselných parkov, aby sa rozšíril okruh uchádzačov aj o združenia pre rozvoj, fungujúce pri samosprávach. Umožní sa tým zapojenie podnikateľského kapitálu do zriaďovania priemyselných parkov. Budeme sa zasadzovať o to, aby sa úradný postup pri zriaďovaní priemyselných parkov zjednodušil, pričom chceme pre samosprávy a rozvoj združenia uľahčiť a stransparentniť podmienky kúpy pozemku na zriadenie priemyselného parku.

ZA ROZVOJ VIDIEKA, ZA DEDINSKÝ TURIZMUS!

Rozloženie malých a stredných miest na Slovensku možno označiť za takmer harmonické. To poskytuje dobrý základ pre rozvoj oblastí s mestským centrom. Naším cieľom je, aby sa sieť hromadnej dopravy rozvíjala v prepojení na malé a stredné mestá s rozvojovým potenciálom, čo bude mať priaznivý dopad na denné cestovanie za prácou, a tým aj
na zvýšenie zamestnanosti s oblasti. Žiaľ, sme svedkami toho, že ťažko dostupné menšie lokality ležiace ďalej od miest, dedinky a osady sa vyľudňujú, postupne zanikajú. V záujme zastavenia tohto procesu budeme podporovať rozvoj miestnych služieb a remesiel v malých obciach. Budeme presadzovať vytvorenie štátom podporovanej siete dedinských správcov, manažérov rozvoja mikroregiónov, ktorí budú v rámci regiónu zodpovední
za rozvoj viacerých malých usadlostí. Hlavnou úlohou dedinského správcu či manažéra bude riešenie spoločných problémov malých obcí, vypracovanie rozvojových projektov a pomoc
pri ich realizácii. Veľký význam pripisujeme rozvoju b>dedinského turizmu (cykloturistiky, vodnej, liečebnej, jazdeckej, poľovníckej, vinárskej, gastronomickej, športovej turistiky), pretože môže byť hlavným odvetvím oblastí síce zaostalých, ale disponujúcich dobrými podmienkami.

ZA PREPOJENIE REGIÓNOV!

Lepšiu prepojenosť regiónov chceme zabezpečiť modernizáciou cestných komunikácií. Naším cieľom je vybudovanie južného ťahu, ktorá by spojila dunajskostredský, galantský, šaliansky, novozámocký, levický, veľkokrtíšsky, lučenecký, rimavskosobotský, rožňavský, košický a košicko-vidiecky okres. S jeho výstavbou treba začať v nasledujúcom volebnom období. Zároveň budeme iniciovať modernizáciu komunikácie medzi Košicami a Kráľovským Chlmcom. Vypracoval sa plán na modernizáciu mosta cez Dunaj v Komárne. V nadchádzajúcom volebnom období hodláme tento projekt čo najskôr realizovať. Vďaka výstavbe mostu Márie Valérie pri Štúrove ožila osobná doprava cez Dunaj. Rozšíriť sa však musí nákladná doprava, preto budeme presadzovať čo najskoršie začatie výstavby ďalšieho mosta cez Dunaj, slúžiaceho aj nákladnej doprave.

DAJME ŠANCU TURIZMU!

Popri dedinskom turizme Strana maďarskej koalície venuje pozornosť aj rozvoju celého cestovného ruchu. Cestovný ruch je totiž medzi odvetviami svetovej ekonomiky na treťom mieste po naftovom a zbrojnom priemysle. Slovensko má všetky predpoklady na to, aby náležitým spôsobom profitovalo z tohto ekonomického odvetvia budúcnosti. V záujme dosiahnutia tohto cieľa SMK bude presadzovať rozšírenie infraštruktúry potrebnej na rozvoj cestovného ruchu a zefektívnenie marketingovej činnosti jednotlivých regiónov.

ZA PRIECHODNÉ HRANICE, ZA MNOHOSTRANNÚ CEZHRANIČNÚ SPOLUPRÁCU!

Naším cieľom je vytvoriť takú sústavu podmienok na celoštátnej úrovni, ktorá čo najefektívnejšie umožní spoluprácu územných samospráv na Slovensku s územnými orgánmi a inštitúciami iných (predovšetkým európskych) krajín. Jedným z hlavných predpokladov cezhraničnej spolupráce so susednými krajinami je sieť ľahko priestupných hraničných priechodov, vhodných tak pre osobnú, ako aj nákladnú dopravu. Osobitnú pozornosť budeme venovať tomu, aby kompetentné ústredné orgány pružnejšie a pozitívnejšie posudzovali žiadosti obcí a mikroregiónov oblastí pozdĺž hraníc o zriadenie nových hraničných priechodov. Tento krok vnímame ako rozvíjanie infraštruktúry medzi dvoma krajinami, čo je rentabilnou investíciou aj potom, keď sa staneme členmi Európskej únie. Po zániku hraničných priechodov totiž cestné komunikácie a železnice budú slúžiť aj naďalej. Preto je naším cieľom vytvorenie takej siete hraničných priechodov, ktorá môže slúžiť aj nákladnej doprave.

ZABEZPEČME KRAJINE CHLIEB!

Podporujeme intenzívnu, efektívnu poľnohospodársku produkciu južných regiónov, zohľadňujúcu aj aspekty ochrany životného prostredia, ako aj spravodlivejšiu deľbu vyprodukovanej hodnoty medzi prvovýrobcami, spracovateľským priemyslom a obchodom. Chceme postaviť štátnu dotačnú politiku na nové základy, aby vychádzala z charakteru danej oblasti. V súlade s európskymi skúsenosťami venujeme osobitnú pozornosť rozšíreniu a efektívnemu fungovaniu rodinných hospodárstiev.

ZA VYSPORIADANIE VLASTNÍCTVA PÔDY!

Strana maďarskej koalície urobí všetko pre to, aby sa pôda neznámych vlastníkov dostala do vlastníctva obcí, a to po vypršaní termínu na zákonné vysporiadanie vlastníctva pôdy (do roku 2006). Dovtedy sa budeme zasadzovať o to, aby obecné samosprávy dostali na základe zákona právo veta pri prenajímaní pôdy patriacej pod správu Štátneho pôdneho fondu a mohli toto právo aj využívať, resp. aby mali možnosť vypovedať alebo prehodnotiť už existujúci nájomný vzťah. Pokladáme za potrebné urýchliť zákonom regulovaný proces vysporiadania vlastníctva pôdy a definitívne doriešiť otázku tzv. náhradných pozemkov, aby aj na nich mohla prebiehať plnohodnotná poľnohospodárska výroba. Treba vytvoriť možnosť na uplatnenie nároku na znovuzískanie vlastníckych práv ku kedysi zoštátnenej pôde v tých prípadoch, keď oprávnený vlastník alebo jeho právoplatný dedič nie z vlastnej viny premeškal zákonom stanovené lehoty a z tohto dôvodu jeho nároky štátne orgány zamietli. V priebehu rokovaní s Európskou úniou chceme venovať osobitnú pozornosť ochrane domáceho trhu a poľnohospodárskej pôdy. Zasadzujeme sa o to, aby dotácie EÚ pre poľnohospodárstvo rozdeľovali medzi starými a novými členmi Únie podľa princípu rovnosti.

ZA ČISTÚ KRAJINU!

Ochrana životného prostredia je nielen základným predpokladom zdravého života, ale aj povinnosťou nás všetkých, pretože životné prostredie prenechávame svojim deťom a vnukom. S výchovou k pozitívnemu vzťahu k prírode treba začať čo najskôr, preto podporujeme školské vyučovanie zamerané na ochranu životného prostredia. Zasadzujeme sa za ochranu prírodných zdrojov energie, za zachovanie kvality spodných a povrchových vôd. Chcem podnecovať občanov k tomu, aby urobili všetko pre zdravé životné prostredie. Preto budeme podporovať iniciatívy zamerané týmto smerom. Podporujeme rozvoj miestneho spracovania odpadov, ako aj využívanie miestnych zásob vody. Urobíme všetko pre to, aby pokračoval proces, ktorý sa začal za ostatné štyri roky a ktorý v porovnaní s predchádzajúcim obdobím priniesol významný objem investícií, predovšetkým v najzaostalejších okresoch. Chceme v nadchádzajúcom volebnom období zvýšiť počet obcí napojených na diaľkový vodovod, kanalizáciu a čističky. Aj to prispeje k vytvoreniu lepších podmienok pre nás aj pre zahraničných investorov.


MAĎARSKÉ SPOLOČENSTVO...

NAŠÍM CIEĽOM JE VYTVORENIE SAMOSTATNÉHO MENŠINOVÉHO PRÁVNEHO POSTAVENIA


Slovensko je mnohonárodný a multikultúrny štát. Strana maďarskej koalície vypracovala program zameraný na posilnenie právneho postavenie Maďarov na Slovensku. Chceme, aby jeho hlavné prvky boli prístupné pre všetky menšiny žijúce na území našej krajiny.

VEZMIME SVOJ OSUD DO VLASTNÝCH RÚK!

Sme presvedčení o tom, že reprezentáciu záujmov menšín môže garantovať len systém menšinových samosprávnych inštitúcií. Budeme iniciovať prijatie zákona o menšinách, ktorý by upevnil a rozšíril sústavu existujúcich menšinových inštitúcií a pravidlá ich fungovania; budeme podporovať dostupnosť ústavných práv menšinových spoločenstiev a ich garancie.

NA RODNEJ ZEMI MATERINSKÝM JAZYKOM!

Slovensko v roku 2001 prijalo Európsku chartu menšinových alebo regionálnych jazykov, ktorá je významným právnym základom na rozšírenia jazykových práv menšín žijúcich
na našom území. Na to, aby sa tieto práva mohli v plnej miere uplatniť, však treba prijať ďalšie zákony. Preto bude Strana maďarskej koalície iniciovať rozšírenie zákona o používaní jazykov menšín v zmysle prijatých ustanovení Európskej charty menšinových alebo regionálnych jazykov.

ZA ROVNAKÉ PRÍLEŽITOSTI PRE MENŠINY!

Strana maďarskej koalície dôsledne bojuje proti všetkým formám otvorenej a skrytej diskriminácie. Rovnosť príležitostí však musíme zabezpečiť aj pre menšiny. Vypracovaním antidiskriminačného zákona chceme presadiť zákaz rasovej, etnickej, náboženskej a inej diskriminácie. Strana maďarskej koalície podporuje zrovnoprávnenie Rómov v každej oblasti života. Zasadzujeme sa o vypracovanie takých programov, ktoré sú postavené na aktívnej účasti Rómov. Jedným v programov na rozvoj tohto etnika je vyškolenie rómskych asistentov. Títo odborníci po návrate do vlastnej komunity pomôžu pri tom, aby sa Rómovia organizovali vlastnými silami.ŠTÁT...

NAŠIM CIEĽOM JE VYTVORENIE BEZPEČNÉHO PRÁVNEHO ŠTÁTU SLÚŽIACEHO OBČANOM

PRETVORME ÚLOHU ŠTÁTU!

Štátu za podmienok trhovej ekonomiky prisudzujeme predovšetkým stimulačnú a regulačnú úlohu. Štát môže do procesov hospodárskej súťaže zasahovať len do tej miery, aká je bezpodmienečne nevyhnutná v záujme dynamického rozvoja ekonomiky. Základnou požiadavkou je, aby štát vytvoril stabilné a vypočítateľné prostredie všetkým aktérom ekonomiky a vytváraním priaznivých podmienok podnecoval podnikateľského ducha.

Z hľadiska ekonomickej reštrukturalizácie a vytvárania pracovných miest je mimoriadne dôležité zvyšovanie počtu a ekonomickej úlohy malých a stredných podnikov. V rozpočtovej oblasti musíme ďalej znižovať paternalistickú, prerozdeľovaciu úlohu štátu. V porovnaní s hrubým domácim produktom treba naďalej znižovať objem štátneho rozpočtu. Je dôležité, aby sa ďalšie činnosti a služby presunuli zo štátnej sféry do konkurenčnej sféry, resp. do neziskových organizácií.
Prvoradou úlohou novej vlády bude finančná decentralizácia hospodárenia štátu, aby samosprávy mali na vykonávanie svojich rozširujúcich sa kompetencií čoraz viac príjmových zdrojov; tie sa majú z ústrednej roviny presunúť do regionálnych rozpočtov.

ZA ŽIVOT V OBČIANSKOM BLAHOBYTE!

Spokojný a pokojný život našich občanov bude bežnou realitou len vtedy, keď občania nebudú musieť zápasiť s ťaživými existenčnými starosťami. Jedným zo základných predpokladov tohto blahobytu je zachovanie ekonomickej rovnováhy, resp. vytvorenie dynamického rozvoja ekonomiky. Prioritnou úlohou nasledujúceho volebného obdobia bude zabezpečenie 4–5 percentného, dlhodobo udržateľného ekonomického rozvoja. SMK so svojim tímom odborníkov má jasné predstavy o praktickom uskutočnení týchto cieľov.

Ďalším znižovaním daňového zaťaženia a iných odvodov chceme posilňovať podnikateľského ducha našich občanov. Zjednodušením a stransparentnením právnych noriem chceme znížiť objem administratívnej práce spojenej s podnikaním; účinnými krokmi chceme potlačiť korupciu na úradoch. Máme pripravené účinné kroky na odstránenie korupcie vo všeobecnosti. Tieto opatrenia slúžia na zvyšovanie výkonnosti ekonomiky, konkurencieschopnosti a efektívnosti a sú nevyhnutné z hľadiska priblíženia sa k Európskej únii a vstupu do Únie.

ZA PRÁVA OBCÍ A MIEST NA SAMOSPRÁVU!

Jednou z hlavných cieľov Strany maďarskej koalície je posilňovanie princípu samosprávnosti. Veríme, že naše problémy môžeme najúčinnejšie riešiť vtedy, ak budeme
k občanovi čo najbližšie a umožníme mu, aby sa aktívne zúčastnil na prijímaní rozhodnutí, ktoré sa ho týkajú.

V tomto duchu treba uznať právo miestnych samospráv na vlastné zdroje príjmov, ako aj na to, aby zdroje, ktoré majú k dispozícii, mohli v rámci svojich kompetencií slobodne využívať. Ekonomické základy miestnych samospráv môžeme vytvoriť reštrukturalizáciou štátneho financovania, komplexnou daňovou reformou. Súčasťou nového daňového systému je iný spôsob vyrubovania daní, ako aj zmena v rozpočtových pravidlách samospráv. Ďalšiemu upevňovaniu samospráv slúžia zmenené podmienky rozdeľovania daní a vyrovnanie ekonomických rozdielov medzi samosprávami.

ZA ŽIVOT V BEZPEČÍ!

Bez posilnenia verejnej bezpečnosti je pokojný život našich rodín a detí nemysliteľný. Bezpečnosť našich občanov chceme garantovať zvýšením účinnosti trestného stíhania, resp. prevencie zločinnosti; to si vyžaduje zabezpečenie úzkej spolupráce medzi štátnym zastupiteľstvom a políciou. Podporujeme okamžité zavedenie inštitútu vyšetrovacieho sudcu. Bude účinným prostriedkom v boji proti korupcii na súdoch aj na prokuratúrach. Zároveň pokladáme za dôležité opätovné nastolenie dôveryhodnosti a spoločenskej prestíže polície a súdov. Preto presadzujeme sprísnenie trestov za zneužitie policajnej a sudcovskej moci. Presunom verejnosprávnych služieb – vydávania občianskych preukazov, cestovných pasov, vodičských preukazov – na samosprávnu úroveň chceme prispieť k odbremeneniu polície.

ZA ČISTÝ VEREJNÝ ŽIVOT!

Jedným zo základných predpokladov očistenia verejného života je, aby orgány činné v trestnom konaní účinnými prostriedkami bojovali proti korupcii na všetkých úrovniach štátnej správy. Za takéto prostriedky pokladáme využívanie špeciálnych agentov (provokatérov). Na účinný boj proti korupcii je neodmysliteľné rýchle a príkladné rozhodovanie prokuratúry a súdov, ako aj spolupráca občanov. V boji proti korupcii musí budúca vláda postupovať príkladným spôsobom. Ak sa niektorý člen vlády dostane do podozrenia z korupcie a svoju nevinu nevie nad všetky pochybnosti preukázať, musí sa okamžite vzdať svojej funkcie. Ak by nebol ochotný abdikovať, predseda vlády navrhne prezidentovi republiky jeho odvolanie.

ZA ŽIVOT V PRÁVNOM ŠTÁTE!

Základným predpokladom fungovania demokratického štátu je rešpektovanie zákonov a základných ľudských práv. K najdôležitejším princípom Strany maďarskej koalície patrí zrušenie dôsledkov diskriminačných právnych noriem prijatých na základe princípu kolektívnej viny. Musíme sa usilovať o to, aby naša krajina splnila svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodných dokumentov, a to tak z hľadiska menšinových, ako aj ľudských práv všeobecne. Musíme vytvoriť podmienky na uplatňovanie práv detí a zákonnými úpravami musíme dosiahnuť prísne trestanie násilia páchaného v rodine.

VYUŽIME MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE!

Máme záujem na dynamickej regionálnej a susedskej politike, ako aj na tom, aby sa v krajinách Višegrádskej spolupráce začal dialóg o budúcej úlohe nášho regiónu v Európskej únii. Usilujeme sa o posilnenie ekonomických dimenzií stredoeurópskej spolupráce. Prostredníctvom bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv musíme zabezpečiť, aby oblasti s prebytočnou pracovnou silou mohli na prechodný čas saturovať potreby oblastí zápasiacich s nedostatkom pracovnej sily.

POĎTE S NAMI DO EURÓPY!

Naša krajina stojí pred historickým medzníkom. Vstupom do Európskej únie môžeme dlhodobo zabezpečiť ekonomický rozmach Slovenska a jeho demokratické fungovanie. Našu medzinárodnú bezpečnosť zasa môže zaručiť jedine naše čo najskoršie členstvo v NATO.

Je neodškriepiteľnou zásluhou odstupujúcej vlády, že sa Slovensko stalo pre Európsku úniu a NATO prijateľným a príťažlivým partnerom. Strana maďarskej koalície mala na tom podstatný podiel, pretože vďaka jej zodpovednému prístupu k politike patrí dnes Slovensko medzi najperspektívnejších uchádzačov o členstvo v EÚ a NATO.

Tento trend pokladáme za smerodajný aj pre nasledujúce obdobie. Rozhodujúcou úlohou vlády v rokoch 2002–2006 bude vstup do EÚ. Nasledujúca vláda bude mať za úlohu uplatňovať záujmy krajiny v najvýznamnejších otázkach.

Je dôležité, aby sme poznali strategické procesy spojené s budúcnosťou Európskej únie a aby sme si vytvorili postoje v súlade s našimi záujmami. Chceme klásť veľký dôraz
na priblíženie Európskej únie občanom, na to, aby o otázkach, ktoré sa ich týkajú, a o mnohorakých možnostiach, ktoré sa im núkajú, občania dostávali informácie z prvej ruky. V záujme získania členstva v NATO musíme urýchliť reformu armády, čo predpokladá vytvorenie málopočetnej, akcieschopnej profesionálnej armády.

Základným predpokladom na dosiahnutie všetkých našich cieľov je, aby sme mali vládu, ktorá nielen slovami hlása dôležitosť euroatlantickej integrácie, ale svojím konaním a ochotou spolupracovať sa skutočne pričiňuje o lepšiu budúcnosť krajiny a o úspech všetkých jej občanov.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 5. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 6. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 9. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 10. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 1. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 2. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 5. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 6. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 7. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 8. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 16 876
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 581
 3. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 3 561
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 002
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 164
 6. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 093
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 040
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 854
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 329
 10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 144

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

V nemocnici ho nesledovali, ako mali. Mal len tri roky a zomrel na cukrovku

Úrad pred dohľad zistil, že nitrianska nemocnica v liečbe chlapca pochybila.

DOMOV

Prieskum Focus: Vládne strany oslabujú

Smer stratil takmer dve percentá. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH.

KOMENTÁRE

Čo čakať od Beblavého a štefunkovcov? Viac Európy

Môžeme očakávať, že budeme počuť viac kritiky Fica.

Neprehliadnite tiež

Domov

Limit na doplatky pacientov sa má týkať aj pomôcok i potravín

Viacerým vracajú poisťovne peniaze za lieky od roku 2011.

Domov

V nemocnici ho nesledovali, ako mali. Mal len tri roky a zomrel na cukrovku

Úrad pred dohľad zistil, že nitrianska nemocnica v liečbe chlapca pochybila.

Domov

Neúspešný Kiskov protikandidát naňho podal podnet

Behýl žiada výbor parlamentu, aby preskúmal porušenia zákona o verejnom záujme.