Volebný program Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie

Volebný manifest SDKÚ
Program pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2002


PRÍLEŽITOSŤ PRE LEPŠÍ ŽIVOT
Pokračovanie demokratickej vlády

1. Slovensko je v roku 2002 na ceste k slobodnej a prosperujúcej spoločnosti. Táto cesta je správna. Je však namáhavá, plná rizík a nástrah. Vydali sme sa na ňu už v roku 1989. Potom sme z nej zišli. Až vláda, ktorá vzišla z volieb roku 1998, sa na túto cestu energicky vrátila. Tohtoročné parlamentné voľby budú neopakovateľnou príležitosťou pre našu vlasť. Slovensko pre budúce roky potrebuje pokračovanie demokratickej vlády. Slovenská demokratická a kresťanská únia je zárukou takéhoto pokračovania.

2. SDKÚ je strana, ktorá nastoľuje globálne témy. Má program pre všetky úseky štátnej politiky. Je pokračovateľkou úsilia o spájanie programovo príbuzných strán, s ktorým vo voľbách v roku 1998 prišla Slovenská demokratická koalícia. SDKÚ sa hlási ku svojmu dielu zodpovednosti za činnosť vlády v uplynulom volebnom období. Mnohé bolo treba naprávať, mnoho bolo treba sadiť a začínať. A práve túto prácu, ktorú sme začali, chceme dokončiť, lebo má zmysel. Naša práca bude pokračovať. Reformy, ktoré sme rozbehli, potrebujú svoje zavŕšenie. Na ďalšie ešte slovenská spoločnosť čaká. SDKÚ tu prichádza s jasnou predstavou ako pokračovať pri pretváraní našej vlasti na slušnú, slobodnú, prívetivú a prosperujúcu demokratickú krajinu.

3. Netreba zabúdať, že aj demokratická revolúcia mala svojich porazených. A tí sa celkom zákonite usilujú využiť každý objektívny i subjektívny problém, každé zakopnutie demokratickej moci, aby podvracali jej autoritu, aby demokratov poštvali proti sebe, podnecovali sebectvo, so zámerom zvrátiť vývoj k demokracii. Vstup do NATO bude kvalitatívnym krokom, nezvratným upevnením demokracie. Aj keď ho podaktorí podporujú slovne, ich činy smerujú k izolácii. Preto niektorí odporcovia demokratickej moci zostrujú svoj odpor. Nemožno vylúčiť ani vedomú koordináciu motivovanú nielen ideologicky, ale najmä geopoliticky. Nebezpečenstvo návratu k autoritatívnemu režimu nie je ešte odvrátené.

4. Sú však aj sily, ktoré sa akoby už zmierili so smerovaním Slovenska do rodiny slobodných štátov Západu. Prihlásili sa k demokracii a jej inštitúciám. V skutočnosti si to však predstavujú len ako premaľovanie názvu starej firmy. Neprijali pravidlá slobodnej spoločnosti. Všade, kde sa len pozrieme, vidíme, ako sa usilujú o návrat starého vzťahu štátu voči občanom v nových podmienkach. Ako sa usilujú o upevňovanie svojich pozícií. Ako vytvárajú stovky malých komunistických skanzenov. Preto je tu toľko byrokracie, preto u nás ešte nejestvuje skutočná slobodná súťaž, v ktorej zvíťazia tí, čo sú naozaj lepší.

5. Preto Slovensko potrebuje vnútornú premenu spoločnosti. To je zásadná úloha do budúcich rokov. Po tom, ako vznikli demokratické inštitúcie, treba im dať aj demokratický obsah. Demokratický štát potrebuje ľudí, ktorí prijmú pravidlá slobodnej spoločnosti a budú sa podľa nich správať. O tento proces sa v našej spoločnosti vedie tichý, málo viditeľný, ale veľmi ostrý zápas. Väčšina politických strán u nás v tejto otázke nemá jasno. Sú v nich ľudia Východu, ako aj ľudia Západu. SDKÚ stojí v tomto zápase jasne a jednoznačne na strane ozajstnej západnej demokracie. Až víťazstvom síl, ktoré dajú demokratickým inštitúciám aj demokratický obsah, sa zavŕši demokratická revolúcia, ktorá sa začala v roku 1989. Je to zápas o slobodnú, otvorenú spoločnosť.

6. V zápase o demokraciu musia spolupracovať všetci, čo ju naozaj chcú. V tomto historickom období bude naďalej potrebné, aby spolupracovali stredopravicoví demokrati aj s demokratmi, ktorí uprednostňujú ľavicové politické predstavy. Keďže zápas o slobodnú spoločnosť je prvoradým záujmom našej vlasti, boli v uplynulom období nevyhnutné kompromisy v iných dôležitých otázkach. Napriek tomu sme presvedčení, že Slovensko potrebuje centristicko-pravicovú vládnu politiku. Je to politika, ktorá presadzuje spoločnosť samostatných a slobodných ľudí a štíhleho, spoľahlivého štátu. Štátu, ktorý nechce stále viac len rozdeľovať, čo nevytvoril. Štátu, ktorý poskytne predovšetkým bezpečný a spravodlivý rámec na samostatné rozhodovanie svojich občanov. Na budovanie občianskej zodpovednosti každého jednotlivca za svoj život.

7. SDKÚ zdôrazňuje zodpovednosť každého za svoj život. Úlohou štátu je vytvoriť priestor na slobodné rozhodovanie občanov. Úrady sa musia stať skutočným servisom pre občana, s jasnými a pevnými pravidlami na svoju činnosť.

8. SDKÚ chce vybudovať dôveru občanov vo svoj štát. Túto dôveru budú mať štátne orgány vtedy, keď budú dôsledne dodržiavať zákony a keď základom pre zákony a rozhodovanie štátnych orgánov budú hodnoty slobodnej spoločnosti.

9. Základom našej sociálnej politiky sú princípy osobnej zodpovednosti, spravodlivosti a solidarity. Solidarity jednej generácie s druhou, bohatých s chudobnými, ale aj spravodlivé pravidlá v príjmovej politike. Štát tu musí dbať o spravodlivosť, o to, aby solidarita nepodporovala pohodlnosť, ale naopak, práve aktivitu ľudí. SDKÚ preto bude presadzovať kombináciu princípu solidarity s princípom vlastnej príčinlivosti ľudí. Na solidaritu musí dohliadať štát, príčinlivosť každého človeka je súčasťou jeho vlastnej zodpovednosti za svoj život.

10. Slovenská demokratická a kresťanská únia vznikla z desaťročného zápasu o silnú demokratickú stredopravicovú politickú stranu. Zišli sa v nej kresťanskí demokrati, ale aj moderní konzervatívci a liberáli. Chceme byť alternatívou proti socialistickému paternalizmu, proti akémukoľvek politickému extrémizmu, ale aj alternatívou módnym experimentom bezhodnotových, marketingových strán, ktoré profitujú z nespokojnosti ľudí. Pod kresťanskou demokraciou a konzervativizmom rozumieme politiku inšpirovanú židovsko-kresťanským duchovným dedičstvom. Pod liberalizmom rozumieme predovšetkým úctu k slobode, a to i toleranciu k slobode inak zmýšľajúcich.


To sú základné východiská, na základe ktorých Slovenská demokratická a kresťanská únia ponúka pre volebné obdobie 2002 – 2006 tieto priority:

I. Slovenský národný záujem: Slovensko aktívnym členom NATO a Európskej únie

„Už nikdy viac Jalta“ – zásadné historické rozhodnutie pre celú generáciu

Ide o to, či sa našej generácii podarí dostať sa medzi rodinu demokratických národov Európy a sveta. To, čo sa v roku 1945 stalo v Jalte bez našej účasti, stalo sa tragickou traumou pre celú nasledujúcu generáciu. Dnes sme pred podobným osudovým rozhodnutím. S jediným podstatným rozdielom: tentoraz to závisí predovšetkým od nás. Presnejšie od budúcich volieb. Ich výsledok predurčí, či sa dostaneme do NATO a do Európskej únie. Nie je to iba zahraničnopolitická téma. Výsledok tohto rozhodnutia na desaťročia ovplyvní kvalitu nášho života vo všetkých oblastiach spoločenských vzťahov.

Základnými piliermi nášho programu sú vzťahy Slovenskej republiky k Európskej únii a NATO

Slovensko historicky a kultúrne prirodzene patrí k západnej civilizácii. Zdieľa rovnaké hodnoty a princípy osobnej slobody, úcty k ľudským právam, zmyslu pre spravodlivosť a zodpovednosť, demokracie, vlády zákona a voľného trhu. Ich konkrétnym vyjadrením je dnes spoločenstvo vyspelých demokratických krajín združených v Európskej únii a ochrana týchto hodnôt v NATO.
Severoatlantickú alianciu považujeme nielen za vojenskú obrannú organizáciu, lež aj za organizáciu, ktorej cieľom je chrániť slobodu, kultúrne dedičstvo, hodnoty demokracie, trhového hospodárstva, právneho poriadku a ľudských práv.
Princíp kolektívnej obrany v rámci NATO považujeme za najefektívnejší spôsob zaistenia bezpečnosti Slovenskej republiky. SDKÚ je za urýchlené členstvo v NATO. Vstupom do NATO Slovensko nebude len pasívnym konzumentom kolektívneho bezpečnostného systému, chceme v ňom mať aktívnu úlohu. Severoatlantická aliancia je nielen najdôležitejším pilierom európskej bezpečnosti, ale aj zárukou hospodárskej stability.
Európska únia a NATO znamenajú príležitosť urýchliť modernizáciu krajiny.

SDKÚ vo svojej zahraničnej politike ponúka príležitosť zabezpečiť trvalú slobodu, demokraciu, bezpečnosť a prosperitu občanom Slovenska:

SDKÚ je zárukou splnenia predpokladov na vstup Slovenskej republiky do NATO tak, aby naša vlasť dostala pozvánku po jesenných voľbách tohto roku a aby sa stala plnoprávnym členom aliancie v roku 2004.
SDKÚ považuje trvalú americkú angažovanosť v európskej bezpečnostnej architektúre za zásadne dôležitú. Zároveň podporujeme aj posilňovanie európskeho bezpečnostného piliera v rámci EÚ.
SDKÚ urobí všetko pre rýchly vstup Slovenska do Európskej únie. Ukončíme rokovania s EÚ do konca roka 2002 tak, aby naši občania volili poslancov do Európskeho parlamentu v roku 2004 ako voliči plnoprávneho členského štátu EÚ.
SDKÚ podporí zjednodušenie a väčšiu transparentnosť vzťahov medzi európskymi inštitúciami, konkrétne:
• vypracovanie Európskej ústavnej zmluvy, ktorá by mala vymedziť, o ktorých záležitostiach budú samostatne rozhodovať národné štáty a ktoré budú v kompetencii EÚ,
• prijatie Charty základných práv EÚ (európsky štandard ľudských práv)
• jasnejšie rozlíšenie medzi zákonodarnou a výkonnou mocou, kompetencií medzi nimi i smerom k členským štátom,
• zvýšenie legitimity európskeho rozhodovania posilnením parlamentných prvkov Európskeho parlamentu i národných parlamentov.
SDKÚ sa bude zasadzovať za prehĺbenie európskeho integračného procesu s postupným posilňovaním kompetencií európskych inštitúcií pri dôslednom rešpektovaní zásady subsidiarity.
SDKÚ bude podporovať ďalšie budovanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ.
SDKÚ bude venovať zvýšenú pozornosť dobrým susedským vzťahom. Budeme podporovať aktívne zapájanie sa Slovenska do regionálnych zoskupení a budovanie regionálnej politiky Slovenskej republiky.


II. Vzdelané Slovensko

Vzdelávanie je nevyhnutnou podmienkou prežitia našej civilizácie

Schopnosť učiť sa je najdôležitejšou schopnosťou, vďaka ktorej človek prežíva a víťazí. Preto sa v súčasnom svete vzdelávanie stalo celoživotnou potrebou. Investícia do vzdelania je investíciou do vyššej kvality života. Rast vzdelanosti je najlepším prostriedkom na prekonávanie globálnych problémov spoločnosti, ako je napríklad nezamestnanosť a kriminalita. Vzdelanie patrí k nevyhnutným predpokladom konkurencieschopnosti a prosperity, a to tak na úrovni jednotlivca, ako aj celej spoločnosti.

Základnými piliermi nášho programu sú: zvyšovanie kvality a zvyšovanie kapacity

Základnou spoločenskou potrebou pri uskutočňovaní premeny našej vzdelávacej sústavy je požiadavka na ustavičné zvyšovanie kvality. Táto požiadavka je vnútorne spojená i s nevyhnutnosťou rozširovania kapacity predovšetkým stredného a vysokého školstva.
Skutočnosť, že pre obmedzenú kapacitu vyššieho ako stredného školstva dnes po strednej škole ďalej študuje len asi 55 % tých, ktorí by študovať chceli, považujeme za jeden z najzávažnejších problémov, ktorý pred nami stojí. SDKÚ preto považuje za jednu zo svojich najvyšších priorít tento stav zmeniť, aby sa v priebehu 5 – 6 rokov kapacita vyššieho ako stredného školstva zvýšila tak, aby mohol študovať v zásade každý, kto chce a spĺňa formálne kritériá.
Ak chceme obstáť v súťaži s moderným svetom nestačí iba učiť sa definície a „hotové pravdy“. Cieľom zvyšovania kvality musí byť orientácia vzdelávacej sústavy na podnecovanie tvorivých schopností žiakov a študentov. Preto budeme podporovať rozširovanie diferenciácie a špecializácie škôl, skvalitňovanie výučby cudzích jazykov a investície do moderných technických vyučovacích prostriedkov. Sme za zrovnoprávnenie štátneho, súkromného a cirkevného školstva.

SDKÚ vo svojej politike v oblasti vzdelania ponúka príležitosť modernej, otvorenej školskej sústavy a celoživotného vzdelávania:

SDKÚ bude presadzovať uskutočnenie reformy vzdelávania na základných a stredných školách, ktorá je pripravená v projekte Millénium.
SDKÚ v oblasti základného školstva zameria svoju pozornosť na obsahovú stránku vzdelávania. Vytvoríme podmienky na to, aby sa väčšmi uplatnil individuálny prístup pedagóga k žiakovi.
SDKÚ sa bude zasadzovať za významné zvýšenie úrovne financovania školstva vrátane výraznej úpravy platov učiteľov všetkých kategórií. Pri úprave platov budeme vychádzať výlučne z výkonových a kvalitatívnych parametrov práce.
SDKÚ pripraví kariérny poriadok pre pedagogických pracovníkov, ktorý bude založený predovšetkým na priebežnom rozširovaní kvalifikácie. Jeho súčasťou bude systém pravidelného objektívneho hodnotenia a spravodlivého odmeňovania.
SDKÚ bude presadzovať pokračovanie každoročného zvyšovania príjmu rozpočtovej kapitoly vysokého školstva tak, aby sa do roku 2006 dostalo financovanie vysokého školstva zo štátneho rozpočtu na úroveň 1 % HDP ročne.
SDKÚ bude presadzovať základné školstvo plne hradené z verejných zdrojov. Pri vysokom školstve budeme presadzovať čiastočné spoplatnenie a umožnenie viaczdrojového financovania. Spoplatnenie bude spojené so systémom zvýhodnených študentských pôžičiek a sociálnych štipendií tak, aby sa zlepšil prístup k vzdelaniu, zvýšila sa kapacita vyššieho ako streného školstva, zlepšila sa jeho kvalita a zlepšilo sa odmeňovanie učiteľov..
SDKÚ bude podporovať úsilie, aby vysoké školy mohli získavať prostriedky podnikateľskou činnosťou.
SDKÚ vytvorí perspektívne prostredie pre mladých absolventov. (Napr. pomocou pri zakladaní rodiny, získavaní bytov, zamestnania a pod.) Tieto opatrenia nebudú mať podobu sociálnej podpory, ale budú motivačným generátorom ich dobrých vlastností.
SDKÚ bude presadzovať významné zvýšenie financovania výskumu na vysokých školách. V tomto duchu budeme transformovať organizáciu a financovanie vedy a výskumu.
SDKÚ bude presadzovať sprísnenie, skvalitnenie a uplatňovanie kritérií akreditačnej komisie, aby vysoké školy vychovávali skutočných odborníkov a výsledok niekoľkoročného štúdia nebol iba získanie vysokoškolského diplomu, ale skutočná odborná pripravenosť.
SDKÚ výrazne podporí vzdelávanie znevýhodnených skupín obyvateľstva, pripraví a presadí dlhodobý projekt takéhoto vzdelávania aj v spolupráci s Európskou úniou.
SDKÚ považuje za nevyhnutnosť výrazne podporiť celoživotné vzdelávanie. Vytvoríme podmienky na to, aby sa v systéme celoživotného vzdelávanie využívala napr. aj verejnoprávna televízia a internet. Chceme dobudovať projekt Infovek a využiť ho aj na celoživotné vzdelávanie.
SDKÚ bude presadzovať rozširovanie možností externého štúdia.
SDKÚ bude presadzovať zamedzenie korupcie v školstve, najmä zvýšením kapacity škôl.
SDKÚ bude podporovať medzinárodnú spoluprácu na všetkých úrovniach vzdelávania.
SDKÚ masívne podporí výučbu cudzích jazykov na základných a stredných školáchtak, aby sa každý absolvent strednej školy vedel dohovoriť minimálne v jednom cudzom jazyku.


III. Rodina – srdce celej spoločnosti

Rodina je základom spoločnosti

Rodinu považujeme za základ života jednotlivých členov spoločnosti. Sme presvedčení, že túžba založiť si rodinu, túžba po deťoch a ich výchove, potreba vytvárať hodnoty a tie neskôr zanechať svojim potomkom je od vzniku ľudstva hlavným motorom vývoja spoločnosti.
Rodiny sú prirodzenými pevnosťami spoločenského života. V rodine sa väčšina ľudí prvýkrát stretáva s umením žiť s inými ľuďmi. V rodine sa budujú základy zmyslu pre poriadok, pravidlá, autoritu. Rodina je základnou ekonomickou jednotkou predovšetkým v oblasti spotreby. Niekedy je i svojbytnou výrobnou jednotkou. Rodina môže byť zdrojom veľkého potenciálu solidarity. Zdravé rodiny sú základom zdravej spoločnosti. Rozklad rodín vedie k rozkladu spoločnosti.
Sme presvedčení, že zmyslom rodiny je pestovať v každom svojom členovi prirodzený pocit zodpovednosti za svoju existenciu a prijatý systém hodnôt odovzdávať ďalšej generácii. Základným poslaním rodiny je však nepochybne zodpovedná výchova detí, zabezpečenie ich zdravého vývoja a citového zázemia. Všetky tieto úlohy môže napĺňať len zdravá ekonomicky aktívna rodina.
Vychádzame z princípu, že náhradná starostlivosť štátu je najdrahšia. Navyše podľa sociologických prieskumov sú deti, ktoré vyrastali v detských domovoch často nedostatočne pripravené na život a v dospelosti potom vo zvýšenej miere prepadávajú do sociálnej siete. Chceme i pre tieto deti umožniť rodinný typ výchovy.

Základnými piliermi nášho programu sú podpora zdravej rodiny a pomoc rodinám a ich členom v kríze

Naším cieľom je zabezpečovať optimálne podmienky na vznik a život zdravých rodín. Tam, kde sa však rodiny a ich členovia dostanú do problémov, predovšetkým tam, kde sa stretávame s násilím, s ohrozením zdravého vývoja detí, tam budeme presadzovať nástroje na poskytovanie pomoci.
Demografický vývoj na Slovensku nie je dobrý. V minulom roku sa prvýkrát v našej modernej histórii narodilo menej ľudí ako umrelo. Budeme presadzovať opatrenia na zvýšenie pôrodnosti.
Aj v našej rodinnej politike budeme podporovať zodpovednosť rodín za svoj život.

SDKÚ vo svojej politike pre rodiny ponúka príležitosť na ich zdravý život, väčšiu slobodu a ochranu:

SDKÚ bude presadzovať také nástroje, ktoré podporia zdravú rodinu, zamedzia prepadávanie rodín do sociálnej siete a naopak, budú pomáhať rodinám odkázaným na pomoc štátu ekonomicky sa osamostatniť.
SDKÚ bude presadzovať prijatie nového moderného zákona o rodine. Zákon o rodine nesmie diskriminovať neúplné rodiny, ak je v nich zabezpečený zdravý vývoj detí. Nový zákon o rodine musí chrániť v plnej miere práva detí a nie iba práva ich biologických rodičov, ako to bolo doteraz.
SDKÚ bude presadzovať podporu rodinám prostredníctvom daňového zvýhodnenia. Terajší systém odpočítateľnej položky na dieťa je jednoznačne výhodný pre vyššie príjmové skupiny a nepomáha rodinám s nižšími príjmami, kde sa zaraďujú najmä mladé rodiny. Navrhneme zrušenie tohto princípu a jeho nahradenie jednotnou sumou, jednoduchším a adresnejším daňovým kreditom.
SDKÚ bude presadzovať prijatie takých opatrení, ktoré podporia rozvoj bytovej výstavby a rozvoj trhu s bytmi. Nedostatok a nedostupnosť bytov je jednou z hlavných prekážok pre mladých ľudí pri rozhodovaní o založení rodiny.
SDKÚ podporuje vyplácanie príspevkov na každé dieťa. Príspevok chápeme ako súčasť podpory štátu deťom, nie ako sociálnu dávku. Prijmeme nástroje, ktoré zabránia zneužívaniu príspevkov na deti, napríklad ich vyplácanie v naturálnej forme, v častejších intervaloch, prípadne viazanie týchto dávok na plnenie iných povinností (zabezpečenie školskej dochádzky a pod.)
SDKÚ bude presadzovať, aby prídavky na deti ako súčasť rodinnej politiky boli vyplácané iba do 18. roku dieťaťa. Podpora pre študentov zo sociálne slabších rodín by sa mala byť zabezpečovať systémom sociálnych štipendií a študentských pôžičiek.
SDKÚ bude okrem priamych ekonomických nástrojov na podporu rodinám presadzovať aj ďalšie opatrenia na zlepšovanie kvality života rodiny. Podľa sociologických výskumov v transformujúcich sa krajinách zaznamenávame vysokú preťaženosť najmä žien. Tie musia popri zamestnaní zvládať i starostlivosť o domácnosť a rodinu. Budeme podporovať rozvíjanie flexibilného pracovného času a pracovného času na polovičný úväzok. Budeme podporovať projekty s motivačnými nástrojmi, vytvárať podmienky priamo u zamestnávateľov, aby rešpektovali rodičovskú úlohu svojich zamestnancov.
SDKÚ bude presadzovať dôsledné dodržiavanie práv detí. Zasadíme sa za prijatie samostatného zákona na ochranu práv detí. Významným krokom bolo prijatie zákonov na potláčanie domáceho násilia v rodinách smerom k ochrane obete a ochrane práv detí. Práva detí by však mali byť legislatívne definované aj pre deti, ktoré vyrastajú v zdravej a harmonickej rodine. Podľa dnešných noriem sa dieťa nechápe ako samostatná bytosť s vlastnými právami, ktoré by mala garantovať nielen rodina, ale aj škola a celá spoločnosť.
SDKÚ sa bude venovať aj deťom v náhradnej výchove. Budeme podporovať projekty transformácie súčasných detských domovov internátneho typu na rodinný typ výchovy. Naším cieľom je zabezpečiť všetkým deťom náhradnú rodinnú starostlivosť. Budeme presadzovať zásadu, aby sa dieťa nemohlo umiestniť v náhradnej starostlivosti len z ekonomických dôvodov. Ak sa rodina alebo jeden z rodičov ocitne v zlej sociálnej situácii pomoc sa musí poskytnúť rodine tak, aby sa rodinné väzby nepretrhli.
SDKÚ bude významnou mierou podporovať aktivity mimovládnych organizácií, ktoré sa angažujú v sociálnej oblasti, teda aj tie, ktoré sa venujú projektom podpory rodine, napríklad rodinné centrá, materské centrá, krízové centrá, ktoré poskytujú pomoc týraným a zanedbávaným deťom a pod.

IV. Program pre aktívnych a zodpovedných ľudí (ekonomický program)

Ekonomická činnosť človeka – aktivita smerujúca k väčšej slobode

Základom nášho prístupu k ekonomickej politike nie je profesionálno-technický súhrn poučiek, ale filozoficko-morálny postoj. Ekonomickú činnosť človeka nepovažujeme len za nevyhnutnú povinnosť, ktorá zabezpečuje prostriedky obživy, ale chápeme ju aj ako aktivitu prispievajúcu k väčšej slobode ľudí.
Základom našej ekonomickej politiky je zásadná podpora každej poctivej ekonomickej aktivity. Vychádza z toho, že nie zopár mocných a bohatých, ale státisíce, ba milióny tzv. jednoduchých ľudí dokážu tvorivo využiť príležitosť urobiť niečo pre seba a pre svoju rodinu, ak ju dostanú. Náš program je programom zásadnej podpory životnej poctivosti. Vychádza z presvedčenia, že bohatstvo nie je ani zlé, ani dobré. Je príležitosťou na väčšiu slobodu človeka. Základná morálna dimenzia vo veci bohatstva sa viaže k otázke, ako sa človek k nemu dostane. Budeme robiť zásadný rozdiel medzi tými, čo prišli k majetku nepoctivo, a tými, čo každodennou namáhavou prácou a podnikavosťou postupne zvyšujú úroveň svojho bohatstva. A tým aj bohatstva spoločnosti.
SDKÚ sa takto stavia otvorene k mravnej výzve spoločnosti rozdelenej na bohatých a chudobných. Odmieta politiku, ktorá sa stavia na stranu bohatých bez toho, aby rozlišovala etický rozmer. Nepodporuje však ani socialistické riešenie, ktoré je ku každému individuálnemu vlastníctvu podozrievavé.

Základnými piliermi nášho programu sú podpora každej poctivej ekonomickej aktivity, zodpovednosť každého za svoj život a znižovanie rozsahu povinností voči štátu

Budeme presadzovať udržanie ekonomickej stability najmä zodpovednou rozpočtovou politikou a menovou politikou. Zasadíme sa za postupné zníženie daňového a odvodového zaťaženia tak, aby podiel verejných financií na HDP výhľadovo dosiahol úroveň 30 – 35 %. Udržanie takéhoto podielu je jedným z najefektívnejších nástrojov boja proti nadmernému etatizmu, paternalizmu a byrokracii. Naším cieľom je zníženie štátneho dlhu a smerovanie verejných financií k vyrovnanému stavu. Popri znižovaní podielu verejných výdavkov na HDP je to veľmi ambiciózny cieľ. Presadiť ho bude možné len za podmienky, že urýchlime realizáciu reforiem vo výdavkovo náročných odvetviach, ako je sociálny systém, zdravotníctvo, školstvo a poľnohospodárstvo.
Za jednu z najdôležitejších úloh pre najbližšie roky považujeme podstatné zníženie nezamestnanosti. Okrem vytvárania nových pracovných príležitostí podporou podnikateľského prostredia a okrem ďalších opatrení v oblasti hospodárskej politiky, k zníženiu nezamestnanosti sú potrebné opatrenia predovšetkým v oblasti sociálnej politiky, ale aj školskej politiky. Budeme týmto opatreniam venovať mimoriadnu pozornosť.
Súčasná príjmová štruktúra obyvateľstva nie je vyhovujúca. Na Slovensku dnes dominuje mnohopočetná nižšia príjmová vrstva, a stredný stav tvorí úzky okruh spoločnosti. To chceme zmeniť. Jedným zo zásadných spoločenských zámerov SDKÚ je všestranná politická podpora na utváranie širokej strednej vrstvy ako stabilizátora demokratickej spoločnosti. Dlhodobým cieľom našej politiky je, aby stredný stav tvoril, podobne ako vo väčšine vyspelých demokratických krajín, až šesťdesiat percent práceschopného obyvateľstva.
Súčasná ekonomika Slovenska trpí veľkými deformáciami, ktoré bránia plnšiemu rozvoju tvorivej aktivity obyvateľstva. Aby sme tieto deformácie odstránili, treba dokončiť reformy, ktoré položia základy modernej spoločnosti. Chceme také reformy, ktoré budú v ľuďoch posilňovať vedomie osobnej zodpovednosti za svoj sociálny štandard. Takéto reformy sú zaručenou cestou k prosperujúcej a spravodlivejšej spoločnosti. Ľudia, ktorí chápu svoj život ako tvorivú aktivitu, budú mať viac bohatstva a v spoločnosti sa vytvorí oveľa viac pracovných miest.
Reforma daňovej sústavy a sociálneho systému privedie našu spoločnosť na cestu ekonomickej slobody pre široké vrstvy obyvateľstva nášho štátu. Dlhodobým cieľom našej daňovej politiky je zníženie celkového daňového a odvodového zaťaženia. Uskutočnenie daňovej reformy výrazným spôsobom podporí vznik silnej strednej vrstvy.
Chceme, aby štát minimálne zasahoval do ekonomiky. Jeho úlohou je zabezpečovať rámec pre slobodnú súťaž. Pri tejto svojej funkcii však musí byť dôsledný a pevný. Preto bude naším cieľom štát, ktorý bude mať autoritu a bude schopný zabezpečiť dodržiavanie zákonov.
Pokles rozsahu zásahov štátu do slovenskej ekonomiky považujeme za jeden zo základných predpokladov zvyšovania konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva, a tiež za kľúčový nástroj v boji proti korupcii. Preto budeme i naďalej podporovať rozširovanie pôsobenia trhových princípov.
Naším cieľom je integrovať slovenskú ekonomiku do EÚ, zároveň aktívne ovplyvňovať európsku ekonomickú politiku v smere posilnenia jej pružnosti a konkurencieschopnosti.
Za kľúčový predpoklad úspechu slovenskej ekonomiky preto považujeme, aby sa štrukturálne reformy podarilo bez zbytočného meškania realizovať aj v doteraz zaostávajúcich oblastiach, ktorými sú najmä sociálny systém, školstvo a zdravotníctvo.
Budeme presadzovať zodpovednú makroekonomickú politiku, ktorá zabezpečí priaznivé prostredie pre podnikateľskú sféru, najmä stabilný kurz koruny, nízke úrokové sadzby a priestor na rast objemu úverov v súkromnom sektore.
Tak ako vláda Mikuláša Dzurindu priviedla Slovensko do OECD a na prah NATO a EÚ, cieľom SDKÚ pre budúce volebné obdobie je pripraviť Slovensko na zavedenie eura, ktoré bude vyvrcholením integrácie Slovenska medzi vyspelé štáty sveta.
Budeme vytvárať čo najlepšie podmienky na rozvoj malého a stredného podnikania, ktoré je vo všetkých vyspelých krajinách najvýznamnejšou súčasťou silnej strednej vrstvy.
Poľnohospodárstvo považujeme za sektor, v ktorom napriek jeho niektorým špecifikám musia v zásade platiť trhové podmienky a slobodná konkurencia. Dnešný systém podpory poľnohospodárstva pokladáme za neprehľadný a neefektívny a málo konkurencieschopný. Cieľom agrárnej politiky SDKÚ je budovanie výkonného poľnohospodárstva, ktoré si po vstupe do EÚ zachová dostatočnú mieru konkurencieschopnosti na domácich i európskych trhoch.
Obrovské aktíva lesov by mali prinášať podstatne lepšie finančné výsledky ako je to v súčasnosti. Lesné hospodárstvo sa musí v prvom štádiu obísť bez dotácií zo štátneho rozpočtu a neskôr by, naopak, malo do rozpočtu odvádzať časť svojich ziskov.
Budeme presadzovať princíp, aby sa príjmy z privatizácie zásadne používali len na znižovanie štátneho dlhu. Výnimku môžu predstavovať len také významné projekty, ako je napríklad posilnenie zdrojov na dôchodkovú reformu, alebo na reformu financovania vysokého školstva.
V právnom rámci podnikateľského prostredia sme v rokoch 1999 – 2002 urobili značné zmeny. Zaviedli sme nový systém konkurzov, zakotvili sme reformu záložného práva, reformu obchodného práva, posilnenie ochrany minoritných akcionárov, posilnenie informačnej povinnosti, zaviedli sme trestnoprávnu zodpovednosť štatutárov, rozhodcovské konanie, posilnili sme ochranu hospodárskej súťaže, upravili sme reguláciu prirodzených monopolov, posilnili sme práva veriteľov. V budúcom volebnom období za kľúčové považujeme vytvorenie predpokladov na efektívnu aplikáciu tejto legislatívy v praxi.
Za najdôležitejšiu oblasť pre nadchádzajúce roky považujeme z hľadiska spravodlivého podnikateľského prostredia zvýšenie vymáhateľnosti práva a zabezpečenie prehľadnosti a predvídateľnosti právneho prostredia.
V boji s korupciou sme v uplynulom období dosiahli mnoho úspechov, a to predovšetkým v odvetviach, kde výrazne pokročili reformy. Príkladom je finančný sektor alebo privatizácia. V budúcnosti sa pozornosť musí zamerať na pokračovanie eliminácie korupcie vo všetkých oblastiach, ale najmä tam, kde reformy prebiehali zatiaľ pomalšie, teda najmä v súdnictve, zdravotníctve či školstve.
Trh práce považujeme za významnú súčasť trhového hospodárstva a preto budeme presadzovať také zmeny, ktoré povedú k vyššej pružnosti tohto trhu. Pokladáme to nielen za nevyhnutný predpoklad konkurencieschopnosti, ale aj za dôležitý nástroj znižovania nezamestnanosti.
Naším cieľom v budúcom volebnom období bude aj znižovanie administratívnych prekážok v podnikaní a tiež dotváranie rozumného inštitucionálneho rámca podnikateľského prostredia.

SDKÚ vo svojej ekonomickej politike ponúka príležitosť na väčšiu slobodu, spravodlivosť, ale i zodpovednosť každého občana.

SDKÚ sa vo sfére verejných financií zameria na zvýšenie ich efektívnosti, zníženie ich deficitu a následne aj na pokles odvodového zaťaženia.
SDKÚ v rámci reformy riadenia verejných financií nadviaže na pripravené projekty, ako je napríklad koncepcia zavedenia systému štátnej pokladnice. V celom okruhu verejných financií zavedieme tvrdé rozpočtové obmedzenia. V žiadnej oblasti sa nemôže spotrebovať viac zdrojov než je na ňu vyčlenených vo schválenom rozpočte.
SDKÚ bude dbať o poriadok vo verejných výdavkoch. Autorita štátu sa začína pri rozpočtovej disciplíne: je potrebné zvrátiť vývoj k zadlžovaniu budúcnosti. Pripravíme ústavný zákon o rozpočtovej disciplíne, ktorý zahrnie možnosť veta vlády pri návrhoch zákonov a pozmeňovacích návrhoch poslancov s nekrytými rozpočtovými dôsledkami.
SDKÚ presadí v rámci reformy riadenia verejných financií aj ďalšie sprehľadnenie vzťahov medzi štátnym rozpočtom a ostatnými zložkami verejných financií, ako je Sociálna poisťovňa, Národný úrad práce či zdravotné poisťovne. Významné miesto v reforme verejných financií bude mať aj hospodárenie Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu, ktoré je nevyhnutné sprehľadniť a zefektívniť.
SDKÚ bude i naďalej podporovať nezávislosť Národnej banky Slovenska a bude sa zasadzovať za intenzívnu komunikáciu medzi vládou a centrálnou bankou pri formulovaní hospodárskej politiky vlády.
SDKÚ pripraví a uskutoční fiškálnu decentralizáciu tak, aby sa na jednej strane neohrozila stabilita verejných financií, ale na druhej strane aby sa zabezpečila primeraná ekonomická a fiškálna autonómnosť samosprávy. Zvyšovanie vlastných daňových príjmov samospráv nesmie viesť k zvyšovaniu celkového daňového a odvodového zaťaženia.
SDKÚ bude presadzovať taký systém vertikálneho a horizontálneho vyrovnávania vo verejnej správe, ktorý bude do istej miery vyrovnávať rozdiely vo finančnej sile jednotlivých územných samospráv, zároveň však nebude obmedzovať ich motiváciu a zodpovednosť.
SDKÚ bude presadzovať na jednej strane nižšie sadzby daní a predovšetkým odvodov, na druhej strane však musí existovať prísny, spravodlivý a efektívny výber daní a odvodov. V tejto oblasti bude SDKÚ podporovať intenzívnejšie využívanie informačných technológií, napríklad vo forme podávania daňových podaní cez internet.
SDKÚ bude podporovať zjednodušenie daňového systému úpravou nejednoznačných paragrafov a rozšírením možnosti využiť paušálnu daň až do hodnoty povinnej registrácie pre DPH. Odpočítateľnú položku na dieťa navrhujeme nahradiť jednoduchším a adresnejším daňovým kreditom.
SDKÚ v zásade podporuje myšlienku zavedenia rovnakej dane na úrovni 14 – 15 %, avšak jej zavedenie sa musí dostatočne prediskutovať a pripraviť. Návrhy na jej okamžité zavedenie považujeme za nezodpovedný a nekompetentný populizmus.
SDKÚ považuje za omnoho zásadnejšiu otázku ako je znižovanie daní alebo zavedenie rovnakej dane znižovanie odvodového zaťaženia. Práve vysoké odvodové zaťaženie je najväčšou bariérou rastu zamestnanosti, rozvoja malého a stredného podnikania a vyššieho ekonomického rastu. Najmä preto sa chceme v najbližšom volebnom období sústrediť na reformy a opatrenia, ktoré ho umožnia znížiť. Unáhlené a nepripravené zníženie daní, alebo predčasné zavedenie rovnakej dane by mohlo zvýšením deficitu verejných financií ohroziť alebo oneskoriť potrebné opatrenia na znižovanie odvodového zaťaženia.
SDKÚ za zasadí za zníženie odvodov:
• Znížením platieb do fondu nemocenského poistenia a presunutím týchto platieb za krátkodobú nemocnosť priamo na zamestnávateľov. Pre malých a stredných podnikateľov umožníme v prípade ich záujmu pokračovanie dnešného systému hradenia nemocenských dávok, avšak, samozrejme, pri nezmenenej výške poistného.
• Zásadným posilnením váhy kapitalizačného piliera dôchodkového systému aj s použitím ďalších zdrojov z privatizácie na tento účel.
• Znížením platieb za poistenie pre prípad nezamestnanosti spolu so zásadným obmedzením dnešného neefektívneho a netransparentného systému aktívnej politiky trhu práce.
• Reformou zdravotníctva postavenou na jasnom zadefinovaní obmedzeného rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej povinným poistným, na tvrdom rozpočtovom obmedzení, komerčnom pripoistení.
SDKÚ bude ako konečný cieľ v oblasti pôsobenia štátu v rôznych podnikateľských subjektoch presadzovať privatizáciu vlastníckych podielov štátu a zníženie štátneho dlhu z takto získaných prostriedkov, a teda zníženie každoročných nákladov na platenie úrokov zo štátneho dlhu.
SDKÚ bude aktívne vystupovať proti ideám korporatívneho štátu, kde niektoré úlohy patriace štátu sú zákonom zverované do rúk korporácií a inštitúcií, ktoré sú pod kontrolou len určitých relatívne úzko vymedzených skupín.
SDKÚ s ohľadom na alarmujúci demografický vývoj Slovenska pripraví a odštartuje reformu dôchodkového systému. Jej výsledkom bude vytvorenie druhého, tzv. kapitalizačného piliera.
SDKÚ bude presadzovať zvýšenie existujúceho objemu prostriedkov na rozšírenie kapitalizačného piliera na financovanie nákladov dôchodkovej reformy z privatizácie tých podielov, ktoré zatiaľ zostali vo vlastníctve štátu.
SDKÚ považuje za súčasť reformy dôchodkového systému aj nevyhnutnosť postupného zvýšenia veku na odchod do dôchodku pre ženy aj mužov.
SDKÚ považuje vyriešenie vlastníckych vzťahov k pôde a podporu rozvoja trhu s pôdou za jeden zo základných predpokladov ozdravenia a zvýšenia efektívnosti slovenského poľnohospodárstva. Budeme sa zasadzovať za umožnenie prevodu vlastnícky neidentifikovateľnej pôdy zo správy Slovenského pozemkového fondu do majetku obcí.
SDKÚ bude presadzovať reálne zrovnoprávnenie prístupu všetkých podnikateľov na pôde k štátnym programom a efektívnejšiu kontrolu a elimináciu stále rozšíreného zneužívania štátnej pomoci. Za jeden z prostriedkov efektívnejšieho využívania štátnej podpory považujeme programové financovanie s pravidelným vyhodnocovaním efektívnosti plnenia vytýčených cieľov.
SDKÚ bude podporné programy v horších pôdnych a klimatických podmienkach orientovať na extenzívne poľnohospodárstvo a agroturistiku.
SDKÚ bude podporovať rast domácich a príliv zahraničných investícií do ekologicky perspektívnych výrob. V rámci podpory rozvoja turistického sektora budeme podporovať environmentálne premyslené iniciatívy v podobe ekoturizmu, liečebných a rehabilitačných pobytov s využitím prírodného prostredia a zdrojov.
SDKÚ navrhne, aby zmluvy medzi štátom a železnicami každoročne schvaľovala vláda spoločne s návrhom štátneho rozpočtu. V týchto zmluvách bude presne definovaná objednávka štátu v oblasti zabezpečovania osobnej prepravy a investícií do železničnej infraštruktúry, a jej finančné krytie bude zabezpečené v rozpočte.
SDKÚ bude presadzovať v oblasti dopravy vyvážený rozvoj cestnej a železničnej infraštruktúry s dôrazom na zohľadňovanie ekologických parametrov.
SDKÚ pripraví a presadí Zákon o verejnej hromadnej doprave, ktorým sa vytvorí právny rámec pre stabilne vzťahy medzi objednávateľmi verejnej hromadnej dopravy (štát, samosprávne kraje, obce a mesta) a jej poskytovateľmi.
SDKÚ preskúma možnosti zavedenia systému regionálnej integrovanej dopravy, aby občan v svojom regióne mohol cestovať na jeden cestovný lístok všetkými druhmi verejnej dopravy (MHD, SAD, železnica) a dostal tak kvalitnú alternatívu k individuálnej automobilovej doprave.
SDKÚ sa bude v oblasti bývania orientovať na podporu súkromných investícií do bytovej výstavby a výstavby rodinných domov. Budeme podporovať využívanie hypotekárnych úverov a prehodnotíme fungovanie štátnej podpory prostredníctvom stavebného sporenia a štátnej podpory bývania s cieľom zvýšiť efektívnosť aj v tejto oblasti. Dokončíme dereguláciu nájomného a urýchlime vytvorenie efektívneho trhu s bytmi.
SDKÚ bude presadzovať, aby sa inštitút štátnych záruk poskytoval iba na prefinancovanie splatných úverov so štátnou zárukou, a aj to len v nevyhnutných prípadoch.
SDKÚ bude podporovať úsilie, aby slobodná dohoda zamestnanca a zamestnávateľa o podmienkach ich vzájomného pracovného vzťahu zohrávala podstatne väčšiu úlohu ako je to v súčasnosti. Opravíme chyby, ktoré vznikli v novom Zákonníku práce.
SDKÚ v boji s korupciou bude presadzovať čo najširšie využívanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zavedenie transparentného verejného obstarávania, ako aj masívnejšie využívanie internetu vo verejnom sektore.
SDKÚ presadí pravidlá na sprehľadnenie dotačnej politiky. V oblasti udeľovania dotácií doplníme povinnosť ministerstiev zverejniť nielen to, kto, prečo, načo, v akej výške dotáciu dostal, ale aj to, prečo ju nedostal niekto iný. Zverejňovať sa budú aj všetky sťažnosti neúspešných žiadateľov o dotácie. Podporíme zjednodušovanie podmienok na udeľovanie dotácií a podstatne rozšírime ich nárokovateľnosť zo zákona na úkor subjektívneho rozhodovania štátnych úradníkov.
SDKÚ bude v budúcom volebnom období presadzovať systém, ktorý umožní zrýchlený zápis do katastra nehnuteľností za zvýšený poplatok. Neskôr by malo nasledovať prenesenie všetkých administratívnych operácií s katastrálnymi úradmi na internet.
SDKÚ bude podporovať reformu, ktorá zmení charakter obchodného registra zo súdnej činnosti na administratívny úkon. Výsledkom bude nielen odbremenenie sudcov, ale aj možnosť zaviesť zrýchlený zápis do registra za zvýšený poplatok.
SDKÚ dokončí realizáciu schválenej licenčnej politiky. Jej výsledkom bude nielen zásadné zníženie počtu licencií, ale aj ďalšie sprehľadnenie procesu ich udeľovania. Jeho základom bude konanie založené predovšetkým na aukciách.
SDKÚ bude presadzovať dokončenie privatizačného procesu. Keďže neexistuje nijaký racionálny dôvod aby štát vystupoval v sieťových odvetviach aj v pozícii vlastníka, podporíme predaj zostávajúcich štátnych podielov nielen v Slovenských elektrárňach, ale aj v ostatných sieťových podnikoch. Navrhneme sprivatizovať aj ostatné firmy, ktoré z rôznych dôvodov zostali vo vlastníctve Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ako sú napríklad ZSNP Žiar nad Hronom alebo strojárske podniky sústredené v DMD holding.
SDKÚ bude zároveň s dokončením privatizácie podporovať liberalizáciu a rozvoj konkurenčného prostredia v sieťových odvetviach.

V. Spravodlivá a k aktivite motivujúca sociálna politika

Rovnosť príležitostí a existenčná istota

Náš základný postoj v oblasti ekonomickej a sociálnej politiky je princíp rovnosti príležitostí. Nerovnosť životných situácií, do ktorých sa ľudia dostávajú, chceme korigovať sociálnou politikou tak, aby sa ľuďom poskytla ľudsky dôstojná existenčná istota. Sociálna politika však nesmie priniesť stratu stimulácie a drahý, neefektívny a masovo zneužívaný sociálny systém tak, ako je to dnes.

Základnými piliermi nášho programu v oblasti sociálnej politiky sú solidarita a podnecovanie vlastnej príčinlivosti

Reforma sociálneho systému je výzvou, ktorá nás čaká v budúcom volebnom období. Dnešný sociálny systém považujeme za príliš drahý, nedostatočne adresný, vo veľkej miere zneužívaný, komplikovaný a nemotivujúci k hľadaniu si zamestnania a zodpovednému správaniu.
Naším cieľom je presadzovať takú reformu sociálneho systému, aby bola zabezpečená dôstojná existenčná úroveň pre všetkých, ktorí si z objektívnych dôvodov nemôžu pomôcť sami. Zároveň však musí obsahovať účinné mechanizmy brániace zneužitiu a také nástroje, ktoré budú motivovať občanov k tomu, aby sa snažili opustiť sociálnu sieť. Sociálny systém by sa nemal orientovať na strednú, a už vôbec nie na vyššiu príjmovú vrstvu spoločnosti.
Sme za princíp: Nie menej peňazí do systému sociálnej pomoci, ale ich spravodlivejšie a adresnejšie rozdelenie.

SDKÚ vo svojej sociálnej politike ponúka príležitosť na riešenie životných situácií ľudí v núdzi a starobe

SDKÚ považuje za svoju prioritu presadiť dokončenie dôchodkovej reformy.
SDKÚ zásadným spôsobom sprísni a zefektívni boj proti čiernej práci. Zmeníme Zákonník práce tak, aby nebol prekážkou zvyšovania zamestnanosti a ekonomického rastu, aby zamestnanec a zamestnávateľ mali vzájomne viac voľnosti pri dohode o základných podmienkach práce.
SDKÚ bude riešiť sociálnu pomoc nezamestnaným na zásade, podľa ktorej sociálna dávka musí byť dostatočne nižšia ako mzda za prácu. Aby sme posilnili túto zásadu a zvýšili motiváciu pracovať navrhneme, aby dlhodobo nezamestnaný, ktorý sa zamestná, mohol istý čas poberať popri mzde aj časť doterajšej sociálnej dávky. Toto opatrenie by sa týkalo aj začínajúcich živnostníkov a malých podnikateľov. Zároveň zvýšime motiváciu hľadať si a prijať zamestnanie, a to aj väčším znevýhodnením tých, ktorí zamestnanie neprijmú, ale aj zvýhodnením tých, ktorí sa zamestnajú.
SDKÚ bude presadzovať všetky nástroje vedúce k znižovaniu miery nezamestnanosti. Zabezpečíme pokračovanie prílevu zahraničných investícií. Budeme presadzovať zníženie daní a odvodov, zmenu Zákonníka práce, potláčanie a eliminovanie čiernej práce.
SDKÚ bude presadzovať zásadné sprísnenie a kontrolu režimu prideľovania invalidných dôchodkov a systému kompenzácií sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia. Nárast nákladov za posledné roky svedčí o tom, že v týchto oblastiach dochádza k masovému zneužívaniu systému. Posúdenie postihnutia a nevyhnutný rozsah kompenzácií zveríme do rúk odborných komisií. Zákon stanoví iba maximálnu možnú výšku kompenzácie.
SDKÚ bude presadzovať inú definíciu sociálnej podpory pre dlhodobo nezamestnaných tak, aby sa nechápala ako príjem, ale ako podpora zo strany štátu na preklenutie stavu sociálnej núdze. Sociálne dávky musia byť krátkodobé, musia sa prehodnocovať a nadväzovať na povinnosť aktívne spolupracovať pri hľadaní si práce, prípadne na povinnosť odpracovať istý počet hodín na verejnoprospešných prácach alebo v sociálnych službách. Presadíme princíp „peniaze iba pre aktívnych, nie pre pasívnych“.
SDKÚ bude presadzovať systém jednej sociálnej podpory pre celú rodinu, alebo pre jednotlivca podľa jeho aktuálnej finančnej situácie.
SDKÚ presadí koncepciu integrácie zdravotne postihnutých do života, aby mohli pracovať a plnohodnotne sa zúčastňovať na živote spoločnosti.
SDKÚ sa hlási k projektom transformácie sociálnych služieb na princípe vytvárania verejno-súkromných partnerstiev. Verejná správa definuje potrebu a vyčlení finančné prostriedky a súkromní poskytovatelia služieb poskytnú službu. Zavedieme stanovenie základných štandardov na financovanie a kvalitu sociálnych služieb, systém udeľovania licencií a kontroly. SDKÚ presadí zrovnoprávnenie pre všetky inštitúcie poskytujúce sociálne služby.
SDKÚ bude podporovať dobrovoľnú pomoc bohatších chudobnejším prostredníctvom charity a dobročinnosti. Štát bude stimulovať takéto správanie ekonomicky (najmä daňovými nástrojmi), inštitucionálne (stimulujúcimi podmienkami na vznik a rozvoj neštátnych organizácií pôsobiacich v tejto oblasti), aj morálne (podporou atmosféry žičiacej charite a dobročinnosti).

VI. Moderný, zdravý a kultúrny národ

Prijímame výzvy nového tisícročia

Vstúpili sme do nového veku. Do sveta nových možností i nových nebezpečenstiev. V modernej politike musíme byť pripravení na tieto výzvy nových časov. Občania Slovenska musia držať krok s hlavným prúdom vývoja ľudstva. Naša politika je politikou začiatku tretieho tisícročia.
Jedným z najviditeľnejších znakov tejto doby je informačná revolúcia. Doterajšia politika v tejto oblasti riešila iba okrajové stránky tohto nového fenoménu. Vstupujeme do éry informačnej spoločnosti prestupujúcej všetky oblasti života spoločnosti. V našej politike chceme vytvárať podmienky na využitie všetkých príležitostí, ktoré informačný vek prináša.
Súčasný spôsob života kladie nové nároky aj na zdravie ľudí. Sme v období bolestivej transformácie nášho zdravotníctva, ale aj v období premeny v oblasti vedomia vlastnej zodpovednosti ľudí za svoj zdravotný stav.
Jednou z najvážnejších výziev morálne a technicky vyspelej spoločnosti je aj zodpovedný vzťah k životnému prostrediu. Sme presvedčení, že príroda, jej ochrana a zveľadenie je nielen otázkou zodpovednosti voči nasledujúcim generáciám, ale aj príležitosťou pre zvýšenie kvality nášho života.
Kultúra je základným prvkom národnej identity. Má charakter nielen prostriedku, ale aj jedného z cieľov duchovného rozvoja občanov. Patrí medzi najúčinnejšie formy živej diplomacie a má najzrozumiteľnejšiu výpovednú hodnotu o našej civilizačnej úrovni.

Základnými piliermi nášho programu v tejto oblasti sú: otvorenosť výzvam novej doby, vernosť kultúrnym tradíciám nášho národa a podpora zdravia občanov

Informačná revolúcia prináša nový spôsob komunikácie spoločnosti. Nové možnosti prináša predovšetkým internet. Naša politika bude hľadať najvšestrannejšie využitie tejto siete. Vidíme v tom nielen nové možnosti komunikácie, ale aj oveľa otvorenejšie a prehľadnejšie vzťahy vo verejnom živote. Naším cieľom pre najbližšie obdobie je zabezpečiť stav, aby všetky deti mali možnosť pracovať s internetom.
Budeme chrániť princípy slobody médií a jestvovania skutočne konkurenčného prostredia. Elektronické média sú významnou súčasťou realizácie ústavného práva občanov na informácie. Nezastupiteľnú úlohu má v tomto období verejnoprávna televízia a rozhlas.
Zdravie je jednou zo základných a najdôležitejších hodnôt našej spoločnosti. Reforma zdravotníctva musí smerovať k racionálnejšiemu využívaniu verejných zdrojov. Z nich by sa mala financovať zdravotná starostlivosť len na základnej úrovni, ktorú zadefinuje nový liečebný poriadok. Reformou sa musia vytvoriť ekonomické a inštitucionálne podmienky na vznik skutočného zdravotného poistenia, ktoré bude založené na dobrovoľnom princípe.
Budeme presadzovať zásadu, podľa ktorej každý občan je v prvom rade sám zodpovedný za svoje zdravie, štát však musí vytvoriť reálne podmienky na poskytovanie a organizáciu zdravotníckej starostlivosti.
V našej environmentálnej politike budeme vychádzať z vízie trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti, ktorú chápeme ako prirodzenú súčasť zdravo fungujúcej ekonomiky založenej na princípoch efektívneho využívania a vyváženej distribúcie zdrojov.
Budeme presadzovať účinnú ochranu biodiverzity a systémovú ochranu prírody s cieľom trvalo zabezpečiť prírodné a kultúrne dedičstvo Slovenska.
V oblasti kultúry považujeme za nevyhnutné zachovávať a podporovať jej rozmanitosť a pluralitu v profesionálnej, neprofesionálnej, štátnej i neštátnej sfére, nezávisle od vplyvu ideológie a straníckych záujmov.
Kultúru vnímame aj ako dôležitý ekonomický faktor. Investície do kultúrnych pamiatok a kultúrnych zariadení sú investíciami do trhu práce. Kultúru tiež chápeme ako jeden zo základných pilierov rozvoja cestovného ruchu. Naším cieľom je vytvoriť podmienky na viaczdrojové financovanie kultúry a jej slobodného rozvoja a zabezpečiť predpoklady na poznávanie, ochranu a sprístupnenie kultúrneho dedičstva.

SDKÚ vo svojej politike v oblasti informačných technológií a informačnej politiky ponúka príležitosť na novú kvalitu komunikácie medzi ľuďmi

SDKÚ bude presadzovať maximálny rozvoj používania internetu, počítačovej gramotnosti a moderných technológií. Považujeme to za jednu z priorít našej politiky.
SDKÚ bude pokračovať v zavádzaní internetu do škôl. Tieto školské strediská by však nemali slúžiť len pre žiakov, ale po skončení výučby by sa mali stať centrom osvety medzi obyvateľstvom.
SDKÚ je za čo najširšie sprístupnenie poskytovania internetových služieb.
SDKÚ bude podporovať čo najrýchlejšie zavedenie využívania elektronického podpisu do praxe. Vytvoríme podmienky pre elektronický obchod.
SDKÚ podporí uvedenie do prevádzky štátny informačný systém (e-Government). Tento systém zásadným spôsobom zvýši efektivitu práce štátnych orgánov, umožní nové formy komunikácie medzi občanom a štátom a zvýši prehľadnosť rozhodovania úradov.
SDKÚ podporuje posilnenie spoločenskej autority, samosprávneho princípu riadenia a právomocí všetkých volených riadiacich a kontrolných orgánov Slovenskej televízie a to najmä:
• ich otvorením nepolitickým osobnostiam a početným rozšírením na reprezentatívnejšie zastúpenie záujmov verejnosti,
• účinným zamedzením dominantného vplyvu politických strán, zároveň však zárukou na trvalú kontrolu a zodpovedajúci vplyv pre opozičné politické názory.

SDKÚ vo svojej politike pre oblasť zdravotníctva ponúka príležitosť na zdravý život

SDKÚ bude presadzovať hlbšie systémové zmeny. Ich cieľom bude vyriešiť najvypuklejšie systémové deformácie, ako je pokračujúce mäkké rozpočtové obmedzenie, nedostatočná stimulácia k úsporám, nedostatočný tlak na znižovanie nadmerných kapacít.
SDKÚ bude presadzovať otvorenejšiu liekovú politiku s určitou trvalou a vopred danou spoluúčasťou pacienta. Základné lacnejšie lieky však budú dostupné každému, lebo doplatok za ne bude len minimálny.
SDKÚ pripraví a presadí prijatie nového zákona o zdravotnom poistení. Zámerom tohto zákona bude posilniť kontrolné mechanizmy štátu k zdravotným poisťovniam a zaviesť také rámce do poisťovacieho systému, aby podporoval a vyhľadával kvalitné a hospodárne poskytovanie zdravotníckej starostlivosti. Zavedieme možnosť zdravotného pripoistenia, ktoré zaručí vyšší štandard starostlivosti a zníži rozsah korupcie v rezorte.
SDKÚ bude presadzovať optimálnu sieť lôžkových zdravotníckych zariadení tak, aby existujúce nemocnice poskytovali kvalitné služby. Zavedieme reálny systém financovania lôžkových zdravotníckych zariadení (DRG systém), ktorý umožní plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Podporíme výraznejšie investície hlavne do informačných technológií a do tepelného hospodárstva, bez ktorých sú ďalšie reformy a úspory nerealizovateľné.
SDKÚ podporí zavedenie nových, podstatne lacnejších moderných liečebných metód ambulantnej chirurgie a jednodňovej chirurgie. Podporíme rozvoj a vytváranie lepších podmienok na poskytovanie špecializovanej liečby mimo nemocničných zariadení.
SDKÚ bude podporovať prevenciu. Je lepšie a aj lacnejšie chorobám predchádzať, ako ich liečiť. Sme za zavedenie preventívnych programov na včasné odhaľovanie kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, ktoré sú najčastejšou príčinou úmrtnosti u nás.
SDKÚ bude presadzovať vyvážený pomer troch základných pilierov zdravotného systému: výdavkov, kvality a dostupnosti. Budeme klásť veľký dôraz na etiku služieb rešpektujúcich dôstojnosť každého pacienta, na dôstojné postavenie lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov v spoločnosti.

VII. Právo a poriadok (Demokratický a bezpečný štát v službe občanom)

Štát slobodných občanov

Základným poslaním štátu je utvoriť rámec na dôstojný a slobodný život svojich občanov.
Takýto štát nesmie obmedzovať slobodu, tvorivosť občanov, ich schopnosť dohodnúť sa na spoločných veciach na úrovni rodiny, dobrovoľných združení, obcí či samosprávnych krajov. Avšak tam, kde štát vytvára pravidlá, musí mať autoritu na zabezpečenie ich dodržiavania. Chceme štíhly, nie drahý, ale silný štát.
Pluralitná spoločnosť rešpektuje existenciu rôznych názorov a záujmov. Podporujeme taký pluralizmus, ktorého základom je sloboda myslenia a sloboda prejavu. Bez takéhoto slobodného pluralizmu nemôže jestvovať demokratická spoločnosť. Politická činnosť nesmie podliehať iba tlaku záujmových skupín, nemala by byť zameraná len na uspokojovanie krátkodobých individuálnych či skupinových potrieb. V našej politike budeme vychádzať zo zodpovednosti za dobro celku. Chceme zastupovať aj záujmy neorganizovaných obyvateľov a myslieť aj na potreby budúcich pokolení. Politika SDKÚ vychádza z vedomia zodpovednosti za verejné dobro. Názory a záujmy spoločenských skupín budeme brať do úvahy, ale vždy tak, aby sme mali na pamäti dobro celku. Verejné dobro pritom nie je vždy jednoznačne vymedzenou hodnotou. Naše úsilie o dobro celku bude vychádzať zo spravodlivého vyvažovania záujmov.
Právo a poriadok v demokracii sa musí začínať zákonom. Samozrejme, ani najdokonalejší zákon nemôže úplne predurčiť činnosť a rozhodovanie miliónov ľudí. Dáva mu rámec, a podľa našej spoločenskej filozofie by tento rámec mal byť radšej menej než viac podrobný. Veríme v tvorivé schopnosti ľudí, dôverujeme v pozitívnu motiváciu väčšiny a vieme, že mravný rozmer spoločenských vzťahov neprichádza od štátu, ale jeho pôvod presahuje rámec daný zákonmi. Tam však, kde sa štát rozhodol, že spoločenským vzťahom dá povahu zákona, tam bude vždy možné aj zákon nedodržať, nenaplniť či porušovať. Tam musí nastúpiť štátne donútenie. Autorita štátu sa nezmenší, ak zúžime rozsah právom regulovaných vzťahov, ale rozhodne stúpne, ak štát dokáže vynútiť to, čo prikazuje. Naša predstava štátu, na ktorý sa občan môže spoľahnúť, je štát, ktorý reguluje čo najmenej spoločenských vzťahov, ale tie, ktoré sa rozhodol regulovať, tie dokáže aj zabezpečiť, a ak treba, aj štátnym donútením.

Základnými piliermi nášho programu v oblasti štátnej a bezpečnostnej politiky je sloboda, demokracia a vláda zákona

V budúcom ústavnom vývoji budeme podporovať také ústavné zmeny, ktoré budú smerovať k utváraniu čo najširšej jednoty občanov Slovenska. Ústavný vývoj by nemal byť výsledkom straníckeho zápasu, ale mal by prinášať také zmeny a doplnky nášho základného zákona, ktoré budú založené na spoločnom hodnotovom presvedčení všetkých občanov. Budeme sa tiež cieľavedome usilovať o prekonávanie pozostatkov nedemokratických a izolacionistických ústavných doktrín. Chceme, aby ústavný poriadok Slovenskej republiky zodpovedal integračným procesom v Európe a vo svete, novým požiadavkám našej doby, aby bol dobrým a prirodzene rešpektovaným základom pre život slobodnej demokratickej spoločnosti. Chceme, aby každý občan našej vlasti, bez ohľadu na stranícku príslušnosť, mohol byť hrdý na svoju ústavu .
Slobodná spoločnosť môže existovať iba ak sa jej občania verejne angažujú. Povedomie spoločnej zodpovednosti každého za verejné veci je základom utvárania takejto spoločnosti. Zmysel pre zodpovednosť sa prejavuje hlavne v rodine, na pracovisku, v politickej oblasti, ale aj v oblasti sociálnej a charitatívnej solidarity. Budeme brániť slobodu občanov, a zároveň budeme posilňovať ich zmysel pre zodpovednosť za verejné dobro.
Zaisťovanie bezpečnosti je základnou a nenahraditeľnou funkciou štátu. Bezpečnosť a sloboda neoddeliteľne súvisia. Všetci občania Slovenska sa musia cítiť chránení pred zločinom a terorom.
Bezpečnosť je nedeliteľná, hlavnú zodpovednosť má štát. Úroveň bezpečnosti života občanov však závisí aj od miery súčinnosti a spoluúčasti orgánov samosprávy, občianskej spoločnosti, právnických osôb a občanov podieľať sa na vytváraní vyššieho bezpečnostného štandardu. Štát musí pre to vytvoriť podmienky.
Od nulovej tolerancie vnútri Policajného zboru SR, ktorú sme zaviedli v roku 2002, chceme prejsť k nulovej tolerancii k zločinu. Občan musí jasne vedieť, čo je dovolené a čo je zakázané. Tam, kde je zákaz, však nesmie byť žiadna tolerancia.
Voľby v roku 1998 boli voľbou „zmeny“. A potrebné zmeny skutočne nastali. Slovensko sa oslobodilo zo zahraničnopolitickej izolácie, nikto už nespochybňuje demokratický režim, naštartovali sa významné reformy – od ústavného systému až po reformu verejnej správy. To všetko je objektívne pozitívnou skutočnosťou.
Na druhej strane však trinásť rokov stálych spoločenských zmien vytvára v ľuďoch pocit stálej improvizácie a neistoty. Pri ustavičných zmenách pravidiel sa spoločnosť často prestáva koncentrovať na samotný život, ale usiluje sa o zmenu pravidiel v prospech skupinových záujmov. Rozsah lobizmu v parlamente je toho najlepším dôkazom.
Tento stav prináša veľké spoločenské pokušenie nastoliť poriadok a pevnú ruku. To ponúkajú demagógovia a autoritatívni vodcovia.
Demokratickou odpoveďou na takúto hrozbu je spoločenský poriadok, ktorý sa nazýva „Právo a Poriadok“. Najskôr musí byť pravidlo, zákon, právo a z neho vyvstane poriadok.
Ľudia majú právo plánovať si svoj život. Preto prichádzame s politikou smerujúcou k stabilizácii. Ale nesmieme prepadnúť pokušeniu ľahkej cesty tých, čo ponúkajú poriadok, ktorý si vynúti ich pevná ruka. Demokratická ponuka sa musí začínať nie od pevnej ruky, od výkonnej moci, ale od nastolenia pevných pravidiel života. Nimi sa utvorí poriadok.
Základné normy, kódexy, na základe ktorých vstupujeme do spoločenských vzťahov, pochádzajú zo začiatku 60. rokov. Po revolúcii sme ich plátali, menili, improvizujúc podľa momentálnych potrieb. Chaos a ustavičná improvizácia nevznikajú nízkou autoritou orgánov činných v trestnom konaní, ba bezprostredne ani nie v oblasti exekutívy, ale predovšetkým v chaotických pravidlách. Čas improvizácie, ktorý je pri každej veľkej spoločenskej premene nevyhnutný, sa musí prednostne skončiť práve v tejto oblasti.
To je základná úloha pre Slovensko v najbližšom období. Tu nám nepomôžu zdatní legislatívci a formálne rekodifikačné komisie. To je vlastnou úlohou politiky. Sformulovať nové pravidlá na úrovni začiatku 21. storočia a nahradiť nimi štyridsať rokov staré hybridy, ktoré vznikli za komunizmu, a po jeho páde sme ich podľa potreby každodennej politiky stále menili. Predovšetkým však im musíme vdýchnuť dušu: premietnuť do nich idey, ktoré budú vyjadrovať našu súčasnosť. To neurobí žiadna komisia, to je povinnosť štátnikov.
SDKÚ vo svojej politike pre oblasť ústavného usporiadania ponúka príležitosť väčšej voľby

SDKÚ je za čo najväčšie rozšírenie okruhu vecí, o ktorých budú občania rozhodovať priamo. Budeme sa usilovať jasnejšie vymedziť o čom a za akých podmienok budú môcť rozhodovať priamo občania v referende, a čo zostane vo výlučnej zodpovednosti na rozhodovanie zvolenej politickej reprezentácie.
SDKÚ sa bude usilovať zvýšiť dôstojnosť slovenského parlamentu a autoritu zvolených reprezentantov ľudu. Cestou k tomu je priama voľba poslanca. Odstránenie straníckych kandidačných listín a zavedenie bezprostrednej väzby medzi voličmi a ich konkrétnym poslancom bude viesť k neanonymným vzťahom, k podstatnému zvýšeniu kvality poslaneckého zboru a napokon k oveľa zdravším vzťahom medzi poslancami ako ústavnými činiteľmi s priamym mandátom voličov a ich politickými stranami.
SDKÚ presadí debyrokratizáciu štátu. Urobíme revíziu všetkých úradov a administratívnych miest s tým, že ich vedúci (ministri, prednostovia) budú musieť zdôvodňovať prečo je úrad či miesto potrebné, a nie opačne. Pripravíme zákon o postupe pri znižovaní administratívnej náročnosti výkonu verejnej správy (generačná výmena, jazykové znalosti, certifikát NATO), zmenu zákonov o štátnej a verejnej službe (žiadne zabetónovanie úradníkov bez ohľadu na ich výkony), a uskutočníme rozsiahlu dereguláciu nášho právneho poriadku (zrušenie nadbytočných vyhlášok a zbytočného papierovania).

SDKÚ ponúka pre oblasť verejnej správy príležitosť dokončiť prenos moci zo štátu bližšie k občanovi

SDKÚ bude presadzovať zmenu územnosprávneho usporiadania Slovenskej republiky na 12 prirodzených samosprávnych regiónov.
SDKÚ bude v budúcom volebnom období presadzovať zrušenie okresných úradov. Dovtedy v spolupráci so zástupcami samosprávy zrealizujeme projekt spoločných úradovní a poverených obcí.
SDKÚ presadí, aby s kompetenciami prechádzali na obce a samosprávne kraje aj peniaze. Naštartujeme fiškálnu decentralizáciu, ktorej cieľom bude spravodlivé prerozdelenie daňových príjmov medzi obce, samosprávne kraje a štát. Z dlhodobého hľadiska chceme dosiahnuť deľbu daňových príjmov tak, aby bol oproti dnešnému stavu posilnený podiel týchto príjmov pre obce a samosprávne kraje. Zdedený rozdiel v ekonomickej a daňovej sile jednotlivých regiónov navrhujeme zmierňovať mechanizmom vyrovnávania na princípe solidarity.
SDKÚ presadí úpravu komplexnej kontroly verejných financií ako prirodzenú reakciu na presun právomocí, financií a majetku na volené samosprávne orgány.
SDKÚ zrovnoprávni zamestnancov vo verejnej a štátnej službe a prinavráti zodpovedajúcu vážnosť funkcii úradníka vo verejnej správe.
SDKÚ v rámci komplexného procesu debyrokratizácie štátu uskutoční po ukončení presunu právomocí zo štátu na obce, mestá a regióny prostredníctvom auditu na dotknutých rezortoch revíziu skutočných potrieb a usporiadania ústredných orgánov štátnej správy s cieľom ich zásadnej racionalizácie.
SDKÚ vo svojej bezpečnostnej politike ponúka príležitosť na ochranu občanov pred násilím, kriminalitou a terorom
SDKÚ zrealizuje reformu bezpečnostného systému štátu. Najdôležitejšou zásadou reformy bude prechod od extenzívneho modelu na intenzívny – v ňom bude rozhodovať rýchlosť, schopnosť súčinnosti viacerých zložiek nášho štátneho aparátu, schopnosť komunikovať a spolupracovať s obyvateľstvom a so zložkami občianskej spoločnosti, využívanie moderných expertíznych metód, väčší dôraz na výcvik a vybavenie rozličných špeciálnych jednotiek a radikálne zníženie administratívy.
SDKÚ bude podporovať posilňovanie výkonných zložiek v operatívnosti a razantnosti boja s organizovaným zločinom a s terorizmom. Osobitný dôraz budeme klásť na zápas s finančnou kriminalitou, ktorá tvorí základňu organizovaného zločinu a aj terorizmu.
SDKÚ bude v oblasti ochrany verejného poriadku a dopravy na cestách presadzovať investície do techniky. Pri zabezpečovaní ochrany majetku – bytov, áut – budeme zdôrazňovať aj zásadu spoluzodpovednosti občanov za bezpečnosť svojho majetku. Budeme presadzovať tieto opatrenia:
• Chceme viac policajtov v uliciach. Verejné priestranstvá budú aj pod kontrolou videokamier.
• V oblasti upevňovania disciplíny policajtov budeme pokračovať.
• Odbremeníme políciu od zbytočnej byrokracie, ktorá bráni vykonávaniu jej skutočného poslania.
• Ochranu verejného poriadku rozšírime aj na elektronické prostredie.
SDKÚ bude nekompromisne a energicky pokračovať v boji s násilím a kriminalitou:
• Osobitnú pozornosť budeme venovať ochrane detí pred týraním a sexuálnym zneužívaním. Páchatelia takýchto trestných činov nebudú môcť byť prepustení pred odpykaním celej dĺžky trestu, ktorý im uložil súd.
• Sprísnime režim držby zbraní. Zbrojný preukaz budú mať len tí, ktorí majú na to vážny dôvod. Budeme skúmať osobnostné vlastnosti držiteľov zbrojných preukazov. Sprísnime tresty za nedovolené ozbrojovanie.
• Prijmeme zákon o kriminalite detí a mládeže. Bude sa vzťahovať na násilné delikty, ktoré spáchajú deti vo veku od 10 do 15 rokov. Vytvoríme nový režim zodpovednosti na obdobie pod vekom trestnej zodpovednosti. Tomu budú zodpovedať aj sankcie. (Zákaz cestovania, povinnosť hlásiť miesto pobytu ap.)
• Zakážeme skrátenie výkonu trestu odňatia slobody pre ťažkých zločincov.
• Sprísnime režim vyšetrovacej väzby. Na slobode sa budú vyšetrovať naozaj len prípady, keď zo strany obvineného (obžalovaného) nemôže hroziť žiadne neb

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 2. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 3. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 7. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 10. Kam do tepla v januári?
 1. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 2. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 3. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 4. Alarica – new business project in the market of shoes
 5. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 9. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 10. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 18 681
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 8 206
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 378
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 130
 5. Kam do tepla v januári? 1 803
 6. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 530
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 402
 8. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 1 329
 9. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 904
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 860

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Zarábajú milióny na úkor štátu. Priekupníkov dreva sa nedarí odstaviť

Niektoré firmy, ktoré len skupujú drevo a posúvajú ho ďalej, majú s Lesmi SR uzatvorené nevypovedateľné zmluvy.

KOMENTÁRE

Starostlivosť vzorného hospodára

Podozrenie, že sa o milióny podelili, asi napadá kdekomu.

ŠPORT

Nechcel som, aby Nasťa odišla. Dnes to chápem, tvrdí jej brat

Ako je možné, že Kuzminová vyhráva, a naši nie, čudujú sa Rusi.

SVET

Nemeckí socialisti tesne odhlasovali koalíciu s Merkelovou

Vláda môže vzniknúť na Veľkú noc.

Neprehliadnite tiež

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Kto zarába na slovenských lesoch

Ako u nás funguje biznis s drevom.

Kde je mafián Nigut? Zatykač má vyše štyri roky

Špekuluje sa, že už je po smrti. Okoličány spomína na posledné stretnutie.

Konkurz na šéfarchitekta Raši zrušil. Jeden uchádzač bol málo

Jediná nevylúčená záujemkyňa vraví, že chápe, čo to pre ňu znamená.

Sľubujú dôchodcom výhru za nákup. Peniaze nedorazia

Dôverčivý 97-ročný dôchodca minul na produkty už vyše 250 eur.