Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Na  prípravu a vykonanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky je  potrebné  z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

Predseda vlády SR a vláda SR

1.

Vymenovať zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie

 

do 12. júla 2002

2.

Predložiť organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady SR schválené vládou SR predsedovi Národnej rady SR

 

do 15. júla 2002

3.

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie

 

do 22. júla 2002

Ústredné orgány štátnej správy

Ministerstvo vnútra SR

  1.

Predložiť na rokovanie vlády návrh organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR v roku 2002

 

do 1. júla 2002

  2.

Zverejniť údaje o zapisovateľovi Ústrednej volebnej komisie, jeho sídle a  termíne predkladania kandidátnych listín

 

do 13. júla 2002

  3.

Zaslať schválený harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej  republiky orgánom miestnej štátnej správy

 

do 15. júla 2002

  4.

Vypracovať vzory volebných tlačív a vzory hlasovacích lístkov

 

do 15. júla 2002

  5.

Vypracovať pokyn, ktorým sa upravujú podrobnosti o úlohách obcí a miestnych orgánov štátnej správy pri voľbách a vydávajú vzory volebných tlačív

 

do 15. júla 2002

  6.

Vypracovať plán distribúcie volebných tlačív

 

do 15. júla 2002

  7.

Vydať metodický  postup financovania výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov  volieb   

 

do 15. júla 2002

  8.

Vypracovať pokyn na úschovu volebnej dokumentácie Ústrednej volebnej komisie, okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií

 

do 24. júla 2002

  9.

Zabezpečiť tlač volebných materiálov okrem zoznamu  zaregistrovaných kandidátov a hlasovacích lístkov

 

do 24. júla 2002

 10.

Vykonať školenia príslušných zamestnancov orgánov miest- nej štátnej správy a zapisovateľov okresných volebných komisií

 

od 29. júla 2002

do 9. augusta 2002

11.

Vydať pokyn na zabezpečenie hlasovania hromadne ubytovaných vojakov Vojsk ministerstva vnútra a príslušníkov Policajného zboru

 

do 5. augusta 2002

12.

Vydať pokyn na organizáciu hlasovania v celách policaj- ného zaistenia

 

do 5. augusta 2002

13.

Vydať pokyn na ochranu verejného poriadku v dňoch konania volieb

 

do 5. augusta 2002

14.

Vydať pokyn na ochranu volebných miestností v dňoch konania volieb, vrátane noci z 20. na 21. septembra 2002

 

do 15. augusta 2002

15.

Zabezpečiť tlač zoznamu zaregistrovaných kandidátov a hlasovacích lístkov

 

do 15. augusta 2002

16.

Zabezpečiť telekomunikačné spojenie volebných orgánov všetkých stupňov

 

do 23. augusta 2002

17.

Zaslať zoznam zaregistrovaných kandidátov obciam  pros- tredníctvom orgánov miestnej štátnej správy

 

do 26. augusta 2002

18.

Zabezpečiť poradu splnomocnencov kandidujúcich politických subjektov s prednostami okresných úradov

 

do 26. augusta 2002

19.

Zaslať hlasovacie lístky a  obálky starostom obcí prostredníctvom orgánov miestnej štátnej správy

 

do 16. septembra 2002

20.

Prevziať do úschovy volebnú dokumentáciu od Ústrednej volebnej komisie

 

21. septembra 2002

21.

Predložiť vláde záverečnú správu o príprave a priebehu volieb

 

do  31. januára 2003

22.

Predložiť ministerstvu financií vyúčtovanie účelových prostriedkov na zabezpečenie volieb

 

do 31. januára 2003

23.

Predložiť vláde záverečnú správu o vyčíslení výdavkov spojených s prípravou, technickým  zabezpečením a vykona-ním volieb

 

do 28. februára  2003

Štatistický úrad SR

  1.

Vypracovať metodiku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

 

do 15. júla 2002

  2.

Vydať metodický  postup financovania výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov  volieb   

 

do 15. júla 2002

  3.

Vytvoriť odborné (sumarizačné) útvary Ústrednej volebnej komisie a okresných volebných komisií

 

od 21. júla 2002 do 11. augusta 2002

  4.

Vykonať školenie určených zamestnancov štátnej štatistiky

 

od 29. júla 2002 do 9. augusta 2002

  5.

Vypracovať projekt automatizovaného spracovania výsled-kov hlasovania vo voľbách do NR SR 2002

 

do 15. augusta  2002

  6.

Zabezpečiť  telekomunikačné  spojenie  odborných (sumari- začných) útvarov okresných volebných komisií a Ústrednej volebnej komisie

 

do 23. augusta  2002

  7.

Vykonať celoplošnú skúšku  systému spracovania o výsledkoch hlasovania (simulácia)

 

do 17. septembra 2002

  8.

Spracovať výsledky hlasovania pre jednotlivé politické strany

 

 22. septembra 2002 

  9.

Spracovať výsledky prednostného hlasovania

 

23. septembra 2002

 10.

Vypracovať záverečnú správu o príprave a priebehu volieb  a predložiť  ministrovi vnútra 

 

do 15. januára 2003

 11.

Predložiť ministerstvu financií vyúčtovanie účelových prostriedkov na zabezpečenie volieb

 

do 31. januára 2003

 12.

Vypracovať záverečnú správu o vyčíslení výdavkov spoje- ných s prípravou, technickým zabezpečením a vykonaním volieb a predložiť ministrovi vnútra

 

31. januára 2003

Ministerstvo financií SR

 1.

Uvoľniť z kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy finančné prostriedky na krytie výdavkov  spojených s  prípravou a vykonaním volieb

 

podľa uznesenia vlády

Ministerstvo obrany SR

  1.

Vydať pokyn  na zabezpečenie  hlasovania hromadne ubyto- vaných vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky  

 

do 5. augusta 2002

  2.

Vydať pokyn na organizáciu hlasovania v miestach, kde sa vykonáva disciplinárny trest umiestnenia do oddelenia výkonu disciplinárnych trestov

 

do 5. augusta 2002

  3.

Zabezpečiť zápis  hromadne  ubytovaných  vojakov Ozbro- jených síl Slovenskej republiky   do stáleho  zoznamu voli-

čov  v  obci,  v ktorej  má  útvar sídlo 

 

do 25. augusta 2002

  4.

Vyhodnotiť plnenie úloh vyplývajúcich  z organizačno-tech- nického zabezpečenia  volieb  a písomne  zaslať  ministrovi vnútra 

 

do 31. decembra 2002

 

 

Ministerstvo spravodlivosti SR

 1.

Vydať  pokyn  k  činnosti Najvyššieho  súdu SR v konaní vo veciach registrácie kandidátnych listín 

 

do 1. augusta 2002

 2.

Vydať pokyn k činnosti okresných súdov vo veci  námietko- vého konania k zoznamom voličov 

 

do 5. augusta 2002

 3.

Vydať pokyn na  organizáciu  hlasovania v miestach, kde sa vykonáva väzba 

 

do 5. augusta 2002

 4.

Vyhodnotiť  plnenie  úloh  vyplývajúcich  z organizačno-technického  zabezpečenia  volieb  a písomne  zaslať  minis- trovi vnútra  

 

do 31. decembra 2002

 

Ministerstvo zahraničných vecí SR

 1.

Zabezpečiť informovanie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky  a ich prostredníctvom občanov SR  zdržujúcich sa v cudzine o možnosti voliť v deň volieb na území SR   

 

do 5. augusta 2002

 2.

Vyhodnotiť plnenie úloh vyplývajúcich  z organizačno-tech- nického  zabezpečenia  volieb  a písomne  zaslať  ministrovi vnútra 

 

do 31. decembra 2002

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

 1.

Vydať metodický pokyn na zabezpečenie hlasovania hromadne ubytovaných príslušníkov Železničnej polície a  vojakov Železničného vojska

 

do 5. augusta 2002

 2.

Zabezpečiť zápis hromadne ubytovaných príslušníkov Železničnej polície a  vojakov Železničného vojska do stáleho zoznamu voličov v obci, v ktorej má útvar sídlo

 

do 25. augusta 2002

 3.

Vyhodnotiť plnenie úloh vyplývajúcich z organizačno-technického zabezpečenia volieb a písomne zaslať ministrovi vnútra 

 

do 31. decembra 2002

Ministerstvo zdravotníctva SR

 1.

Osobitné volebné okrsky v zdravotníckych zariadeniach

 – spolupracovať so starostami obcí

 

do 21. augusta 2002

 2.

Vytvoriť podmienky na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky v tých zdravotníckych zariadeniach, v ktorých nie je  utvorený osobitný volebný okrsok 

 

najneskôr v deň volieb

 3.

Vyhodnotiť plnenie úloh vyplývajúcich z organizačno-technického zabezpečenia volieb a písomne zaslať ministrovi vnútra  

 

do 31. decembra 2002

Slovenský rozhlas

 1.

Vyhradiť  21  hodín  vysielacieho  času  na volebnú  kampaň a  rovnomerne rozdeliť medzi kandidujúce politické subjekty 

 

do 15. augusta 2002

 2.

Vyhodnotiť plnenie úloh vyplývajúcich z organizačno-technického zabezpečenia volieb a písomne zaslať ministrovi vnútra

 

do 31. decembra 2002

Slovenská televízia

 1.

Vyhradiť 21 hodín vysielacieho času na volebnú kampaň a rovnomerne rozdeliť medzi kandidujúce  politické subjekty

 

do 15. augusta 2002   

 2.

Vyhodnotiť plnenie úloh vyplývajúcich z organizačno-technického zabezpečenia volieb a písomne zaslať ministrovi vnútra  

 

do 31. decembra 2002

Okresný úrad – prednosta okresného úradu

  1.

Vypracovať harmonogram organizačno-technického zabez- pečenia volieb na úrovni okresu

 

do 25. júla 2002

  2.

Určiť zodpovedných zamestnancov okresného úradu na prevzatie a ďalšiu distribúciu volebných tlačív a na plnenie ďalších úloh spojených s prípravou a zabezpečením volieb

 

do 20. júla 2002

  3.

Zabezpečiť doručenie volebných tlačív obciam 

 

od 24. júla 2002 

do 31. júla 2002

  4.

Vymenovať zapisovateľa okresnej volebnej komisie

 

do 1. augusta 2002

  5.

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okresnej volebnej komisie 

 

do 11. augusta 2002

  6.

Metodicky usmerňovať orgány obce pri plnení úloh spojených  s prípravou  a vykonaním  volieb

 

  priebežne 

  7.

Vykonať školenie členov okresných volebných komisií, starostov obcí a zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií

 

od 20. augusta

do 5. septembra 2002

  8.

Predložiť ministerstvu vnútra požiadavky na telekomunikač- né  spojenie  okresných  a okrskových  volebných  komisií

 

do 23. augusta 2002

  9.

Oznámiť ministerstvu vnútra počet okrskových volebných komisií, ktoré nie sú utvorené v minimálnom počte členov

 

do 23. augusta 2002

 10.

Na základe oznámenia starostov obcí, po porade so splnomocnencami kandidujúcich politických subjektov, vymenovať zostávajúcich členov okrskových volebných komisií 

 

do 27. augusta 2002

11.

Doručiť zoznam zaregistrovaných kandidátov obciam   

 

od 27. augusta 2002 

do 31. augusta 2002

12.

Doručiť hlasovacie lístky a obálky starostom obcí   

 

18. september 2002

13.

Zabezpečiť ochranu výpočtovej techniky a komunikačných prostriedkov  okresnej volebnej komisie 

 

odo dňa inštalácie, do osobitného pokynu na jej likvidáciu 

14.

Prevziať do úschovy volebnú dokumentáciu od okresnej volebnej komisie

 

21. septembra 2002

15.

Vyhodnotiť plnenie úloh spojených s prípravou a zabezpeče- ním volieb a písomne zaslať ministerstvu vnútra

 

do 10. januára 2003

Obec – starosta obce

  1.

Vypracovať organizačno-technické zabezpečenie volieb  na podmienky  obce

 

do 28. júla 2002

  2.

Určiť zamestnancov zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb 

 

do 28. júla 2002

  3.

Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie    

 

do 15. augusta 2002

  4.

Všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta na vylepovanie volebných plagátov  politických subjektov vo volebnej kampani  

 

do 15. augusta  2002

  5.

Určiť lehoty veliteľom útvarov na zapísanie hromadne ubytovaných vojakov ozbrojených síl, príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov do stáleho zoznamu voličov 

 

do 20. augusta 2002

  6.

Utvoriť volebné okrsky, osobitné volebné okrsky a určiť volebné miestnosti   

 

od 21. augusta 2002

 7.

Riešiť podania občanov k zoznamu voličov v rámci námietkového konania

 

do 48 hodín od podania námietky

  8.

Oznámiť prednostovi okresného úradu neúplný počet členov okrskovej volebnej komisie

 

do 22. augusta 2002

 9.

Informovať voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb

 

do 26. augusta 2002

10.

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie  

 

do 28. augusta 2002

11.

Zaslať zoznam zaregistrovaných kandidátov voličom

 

do 31. augusta 2002

12.

Zabezpečiť vybavenie volebných miestností 

 

do 15. septembra 2002

13.

Prevziať doručené hlasovacie lístky a obálky a zabezpečiť ich náležitú  úschovu 

 

18. september 2002

14.

Vydávať voličské preukazy a viesť o tom evidenciu     

 

do 20. septembra 2002

15.

Odovzdať v dvoch rovnopisoch zoznam voličov okrskovej volebnej komisii 

 

20. september  2002 najneskôr 2 hodiny

 pred začatím  hlasovania

16.

Doručiť hlasovacie lístky a  obálky okrskovej volebnej komisii  

 

20. september 2002

17.

Prevziať do úschovy volebnú dokumentáciu od okrskových volebných komisií

 

21. september 2002

Oznamujeme, že vláda Slovenskej republiky uznesením č. 713 z 26. júna 2002 vymenovala za zapisovateľku Ústrednej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Líviu Škultétyovú, vedúcu volebného oddelenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Sídlo zapisovateľky Ústrednej volebnej komisie je v budove Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  na Drieňovej ul. č. 22 v Bratislave. 

Kandidátnu listinu doručí politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí dvojmo zapisovateľke Ústrednej volebnej komisie najneskôr 65 dní predo dňom volieb, t.j.  do  17.  júla  2002, prostredníctvom svojho splnomocnenca.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 2. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 3. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 4. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 5. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 6. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 7. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 10. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 1. Pred 25 rokmi musela byť jazdenka zo západu
 2. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 3. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
 4. Cíťte sa v priestore príjemne
 5. Ktorý odšťavovač má najvyššiu výťažnosť?
 6. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 7. Ako si vybrať wc a umývadlo?
 8. Poslanec M. Borguľa bojuje proti netransparentnému tendru
 9. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
 10. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty 8 269
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 851
 3. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 603
 4. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 4 085
 5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 728
 6. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 3 415
 7. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 2 963
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 2 959
 9. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 1 983
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl? 820

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Plavčan na tlačovej konferencii nehovoril pravdu

Minister školstva na tlačovej konferencii povedal, že hodnotiace kritériá boli známe v roku 2015. V skutočnosti boli schválené o rok neskôr.

KOMENTÁRE

Diabol, z ktorého sa zrodil boršč

Nebezpečná invázna rastlina zaplavila Rusko. Skúsenosti s ňou má aj Slovensko.

DOMOV

Prieskum: Súčasná koalícia by vládu nezložila, extrémisti klesli

Ak by sa voľby konali v júli, zvíťazil by Smer.

BRATISLAVA

Z Tyršovho nábrežia sa stal kemp pre turistov

Na petržalskej strane Dunaja parkujú karavany, hoci tam nie je kemp.