Vyhlásenie prezidentov a premiérov eurozóny

Záverečné vyhlásenie predstaviteľov eurozóny po summite v Bruseli.

(Zdroj: SITA/AP)

Európska únia a eurozóna vykonali toho za posledných 18 mesiacov veľa v záujme zlepšenia správy ekonomických záležitostí a prijatia nových opatrení v reakcii na krízu štátnych dlhov. Napätie na trhu v eurozóne však vzrástlo, a preto musíme zvýšiť naše úsilie o riešenie súčasných výziev. Dnes sme sa dohodli na vytvorení silnejšej hospodárskej únie. To si vyžaduje opatrenia v dvoch smeroch:

 • nová fiškálna dohoda a posilnená koordinácia hospodárskych politík,
 • rozvoj našich stabilizačných nástrojov, aby sme mohli čeliť krátkodobým výzvam.

Posilnená štruktúra pre hospodársku a menovú úniu

1. Na dosiahnutie stability a integrity hospodárskej a menovej únie a Európskej únie ako celku je potrebné, aby sa urýchlene a rázne vykonali opatrenia, ktoré sa už dohodli, a aby sa kvalitatívne postúpilo vo vytváraní skutočnej „únie fiškálnej stability“ v eurozóne. Okrem jednotnej meny je nevyhnutný silný hospodársky pilier. Úlohou posilnenej správy bude zlepšiť fiškálnu disciplínu, prehĺbiť integráciu na vnútornom trhu a posilniť rast, konkurencieschopnosť a sociálnu súdržnosť. Aby sme tento cieľ dosiahli, budeme vychádzať z toho, čo sa dosiahlo za posledných 18 mesiacov, a budeme to vylepšovať: posilnený Pakt stability a rastu, realizácia európskeho semestra, ktorá sa začína tento mesiac, nový postup pri makroekonomických nerovnováhach a Pakt Euro Plus.

2. Majúc na pamäti tento hlavný cieľ a s plným odhodlaním spoločne prekonať súčasné ťažkosti sme sa dnes dohodli na novej „fiškálnej dohode“ a na výrazne silnejšej koordinácii hospodárskych politík v oblastiach spoločného záujmu.

3. Je preto potrebné, aby sa nová dohoda členských štátov eurozóny zakotvila do spoločných ambicióznych pravidiel, ktorými sa ich silné politické odhodlanie premietne do nového právneho rámca.

Nová fiškálna dohoda

4. Zaväzujeme sa stanoviť nové fiškálne pravidlo s týmito prvkami:

 • Rozpočty verejnej správy majú byť vyrovnané alebo v prebytku; táto zásada sa považuje za dodržanú spravidla vtedy, ak ročný štrukturálny deficit nepresiahne 0,5 % nominálneho HDP.
 • Takéto pravidlo sa zavedie aj v rámci vnútroštátnych právnych systémov členských štátov na ústavnej alebo rovnocennej úrovni. Bude zahŕňať automatický korekčný mechanizmus, ktorý sa uplatní v prípade odchýlenia sa od pravidla. Každý členský štát stanoví uvedené pravidlo na základe zásad navrhnutých Komisiou. Uznávame právomoc Súdneho dvora overiť vnútroštátnu transpozíciu tohto pravidla.
 • Členské štáty majú smerovať k svojej referenčnej úrovni podľa harmonogramu navrhnutého Komisiou.
 • Členské štáty, na ktoré sa vzťahuje postup pri nadmernom deficite, predložia Komisii a Rade na schválenie program ekonomického partnerstva, v ktorom sa podrobne opíšu štrukturálne reformy potrebné na zabezpečenie účinnej a trvalej korekcie nadmerných deficitov. Komisia a Rada budú monitorovať realizáciu tohto programu a ročné rozpočtové plány, ktoré budú s týmto programom v súlade.
 • Zavedie sa mechanizmus, v rámci ktorého budú členské štáty podávať predbežné správy o národných plánoch na vydávanie štátnych dlhopisov.

5. Vo vzťahu k členským štátom eurozóny sa posilnia pravidlá, ktorými sa riadi postup pri nadmernom deficite (článok 126 ZFEÚ).

Hneď ako Komisia potvrdí, že členský štát prekročil 3 % strop, dôjde k automatickému uplatneniu dôsledkov, pokiaľ kvalifikovaná väčšina členských štátov eurozóny nebude proti. Prijmú sa kroky a sankcie, ktoré navrhne alebo odporučí Komisia, pokiaľ kvalifikovaná väčšina členských štátov eurozóny nebude proti.

V nových ustanoveniach je potrebné zakotviť kritérium dlhu vyjadrené číselnou referenčnou hodnotou na zníženie dlhu (pravidlo 1/20) pre členské štáty, ktorých verejný dlh prekročí 60 %.

6. Urýchlene preskúmame nové pravidlá navrhnuté Komisiou 23. novembra 2011, pokiaľ ide o (i) monitorovanie a posudzovanie návrhov rozpočtových plánov a korekciu nadmerného deficitu v členských štátoch eurozóny a (ii) posilnenie hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené.

Vyzývame Radu a Európsky parlament na urýchlené preskúmanie týchto nariadení, aby boli účinné v nasledujúcom rozpočtovom cykle. Komisia v tomto novom právnom rámci preskúma predovšetkým kľúčové parametre fiškálnych pozícií v návrhoch rozpočtových plánov a v prípade potreby k nim prijme stanovisko. Ak Komisia zistí, že došlo k obzvlášť závažnému porušeniu Paktu stability a rastu, požiada o revidovaný návrh rozpočtového plánu.

7. Z dlhodobého hľadiska budeme pokračovať v práci na spôsoboch ďalšieho prehlbovania fiškálnej integrácie s cieľom lepšie zohľadniť úroveň našej vzájomnej previazanosti. Tieto otázky budú súčasťou správy, ktorú predseda Európskej rady vypracuje v spolupráci s predsedom Komisie a predsedom Euroskupiny v marci 2012. Budú informovať aj o vzťahoch medzi EÚ a eurozónou. Intenzívnejšia koordinácia politík a silnejšia správa

8. Dohodli sme sa, že budeme aktívnejšie využívať posilnenú spoluprácu v otázkach, ktoré sú kľúčové pre hladké fungovanie eurozóny, bez toho, aby sa ohrozil vnútorný trh.

9. Sme odhodlaní pracovať na vytvorení spoločnej hospodárskej politiky. Vytvorí sa postup na zabezpečenie toho, aby všetky hlavné reformy hospodárskej politiky, ktoré plánujú členské štáty eurozóny, boli predmetom rokovaní a koordinácie na úrovni eurozóny na účely referenčného porovnávania najlepších postupov.

10. Správa eurozóny sa posilní v súlade s dohodou dosiahnutou na samite eurozóny 26. októbra. Predovšetkým sa budú pravidelne konať samity eurozóny, a to najmenej dvakrát do roka.

Posilnenie stabilizačných nástrojov

11. Dlhodobejšie reformy, ako sú napríklad reformy uvedené vyššie, sa musia spájať s okamžitými opatreniami na rozhodné riešenie súčasného napätia na trhoch.

12. Prostredníctvom dvoch konkrétnych možností, na ktorých sa Euroskupina dohodla 29. novembra, sa bude v rámci Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS) urýchlene využívať pákový efekt. Vítame pripravenosť ECB zastupovať ENFS pri jeho operáciách na trhu.

13. Dohodli sme sa, že urýchlime nadobudnutie platnosti zmluvy o Európskom mechanizme pre stabilitu (EMS). Zmluva nadobudne platnosť vo chvíli, keď ju ratifikujú členské štáty, ktorých spoločný podiel na kapitálových záväzkoch predstavuje 90 %. Naším spoločným cieľom je, aby EMS nadobudol účinnosť v júli 2012.

14. Pokiaľ ide o finančné zdroje, dohodli sme sa na tom, že:

 • ENSF sa bude naďalej aktívne využívať vo financovaní programov spustených do polovice roka 2013, ako sa ustanovuje v rámcovej dohode; naďalej bude podľa potreby zabezpečovať financovanie prebiehajúcich programov;
 • v marci 2012 opätovne posúdime primeranosť celkového stropu ENFS/EMS vo výške 500 miliárd EUR (670 miliárd USD);
 • počas postupného zvyšovania splateného kapitálu sme pripravení zrýchliť platby kapitálu, aby sa zachoval minimálny 15 % pomer medzi splateným kapitálom a nesplatenou sumou emisií EMS a zabezpečila kombinovaná skutočná úverová kapacita vo výške 500 miliárd EUR;eurozóna a ďalšie členské štáty zvážia a do desiatich dní potvrdia, či sa MMF poskytnú ďalšie zdroje vo výške do 200 miliárd EUR (270 miliárd USD) vo forme bilaterálnych pôžičiek, aby sa zabezpečilo, že MMF má dostatočné zdroje na riešenie krízy. Očakávame paralelné príspevky od medzinárodného spoločenstva.

15. Dohodli sme sa na týchto úpravách Zmluvy o založení EMS, ktoré mechanizmus zefektívnia:

V otázke zapojenia súkromného sektora sa budeme prísne držať zavedených zásad a postupov MMF. To sa jednoznačne odzrkadlí v preambule zmluvy. Jasne znovu potvrdzujeme, že rozhodnutia o gréckom dlhu prijaté 21. júla a 26. – 27. októbra, sú jedinečné a výnimočné; do podmienok všetkých nových štátnych dlhopisov členských štátov eurozóny sa zahrnú štandardizované a identické doložky o spoločnom postupe, a to spôsobom, ktorý zabezpečí zachovanie trhovej likvidity. S cieľom zabezpečiť, aby bol EMS schopný prijať potrebné rozhodnutia za akýchkoľvek okolností, sa pravidlá hlasovania v EMS zmenia tak, aby zahŕňali postup v naliehavých prípadoch. Pravidlo o vzájomnej dohode sa nahradí 85-percentnou kvalifikovanou väčšinou v prípade, že Komisia a ECB dospejú k záveru, že je potrebné naliehavo rozhodnúť o finančnej pomoci, pretože je ohrozená finančná a hospodárska udržateľnosť eurozóny. Pod podmienkou potvrdenia zo strany fínskeho parlamentu.

16. Vítame opatrenia prijaté Talianskom, ako aj odhodlanie novej gréckej vlády a strán, ktoré ju podporujú, plne realizovať svoj program; vítame aj výrazný pokrok, ktorý pri plnení svojich programov dosiahlo Írsko a Portugalsko.

* * *

O niektorých z uvedených opatrení možno rozhodnúť prostredníctvom sekundárnych právnych predpisov. Hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov eurozóny sa nazdávajú, že ďalšie opatrenia by sa mali zahrnúť do primárnych právnych predpisov.

Vzhľadom na to, že členské štáty EÚ nedospeli k jednomyseľnému rozhodnutiu, sa rozhodli prijať ich prostredníctvom medzinárodnej dohody, ktorá sa podpíše v marci alebo aj skôr. Cieľom aj naďalej ostáva čo najskôr zahrnúť tieto opatrenia do zmlúv Únie.

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád Bulharska, Českej republiky, Dánska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Švédska uviedli, že sa po prípadnej konzultácii so svojimi parlamentmi možno do tohto procesu zapoja.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 9. Jarné prázdniny pri mori?
 10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
 1. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 2. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 3. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 4. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 5. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 6. Svadba v kraji lietajúceho mnícha Cypriána
 7. Vecný dar pre Detské kardiocentrum v Bratislave
 8. VZN o hazarde sa dá zachrániť
 9. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
 10. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 9 995
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 9 860
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 8 056
 4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 7 413
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 896
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 268
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 090
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 624
 9. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 762
 10. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 2 730

Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

Únos. Film, ktorý vznikol napriek výstrahám právnikov

Pri nakrúcaní prvého slovenského trileru bola aj mama Roberta Remiáša.

BLOG TRANSPARENCY

Keď biznis v zdravotníctve roztočí bývalý šéf daňovákov

Doktor Kostka nebol jediný, komu v posledných rokoch darilo.

DOMOV

Prieskum Focusu: Smer mierne klesá, vládu by skladal ťažko

Ak by boli voľby tento mesiac, v parlamente by bolo osem strán.

Neprehliadnite tiež

Kiska je hrdý na vojakov. Armáda však potrebuje modernizáciu, hovorí

Ochrana obyvateľov je základnou úlohou štátu, upozornil prezident.

Slovensko chce byť sídlom Európskej liekovej agentúry, súboj sa už začal

Zmena sídla agentúry má byť súčasťou vysporiadania vzťahov medzi EÚ a Veľkou Britániou.

Prípadov znečistenia vôd bolo menej, najviac sa na ňom podielali ropné látky

Najväčší podiel na vzniku znečistenia si aj v roku 2016 naďalej udržovala doprava a preprava znečisťujúcich látok.

Obyčajní: Kováčik nepodal za osem rokov jedinú obžalobu, mal by odstúpiť

Poslanci sa domnievajú, že by Dušan Kováčik mal z funkcie špeciálneho prokurátora odstúpiť. Úrad hovorí o zákonnom postupe.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop