Volebný program Sociálnodemokratickej alternatívy


Prácu ľuďom
Vzdelanie všetkým
Pomoc a podporu rodinám
Rozvoj regiónom
Štát občanov

Sme odhodlaní a sme tu pre vás

Sociálnodemokratická alternatíva vstupuje na politickú scénu dvanásť rokov od začiatku reformného procesu na Slovensku. Náš vznik je výsledkom snahy o vytvorenie štandardnej európskej politickej strany sociálnodemokratického typu, ktorú sa, napriek úsiliu mnohých politikov a politicky angažovaných občanov, nepodarilo doposiaľ vytvoriť. Vznikli sme len niekoľko mesiacov pred voľbami, ale nechceme byť stranou pre jedny voľby. Sme bežcami na dlhé trate a sme tím. Naši členovia a členky, naši sympatizanti a sympatizantky sú ľudia, ktorých spája presvedčenie, že politika sa má robiť s ľuďmi a pre ľudí. Spája nás odhodlanosť pracovať na riešeniach, ktoré budú v prospech väčšiny občanov a občianok Slovenska: bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, náboženskej orientácie, rodinného stavu... Sme odhodlaní pracovať v prospech modernizácie a prosperity Slovenska. Sme pripravení obhajovať ľudské práva, princípy demokracie, sociálnej spravodlivosti, solidarity, rovnosti príležitostí, razantne vystupovať proti akejkoľvek forme intolerancie. Sme odhodlaní zabraňovať nárastu priepastných sociálnych rozdielov, pretože narušujú sociálnu súdržnosť spoločnosti, rozdeľujú ľudí a robia z nich nepriateľov, plodia pôdu pre extrémistov a populistov. Chceme, aby bolo Slovensko rovnoprávnym a sebavedomým členom európskej rodiny. Občania tejto krajiny si zaslúžia a majú právo mať politikov, ktorí obhajujú a presadzujú ich záujmy, vedia sa ich zastať a vytvárajú nádej pre ďalšie generácie.

Sme realisti

Chceme však mať viditeľný vplyv na to, čo sa bude na Slovensku po voľbách diať. Chceme ovplyvňovať vývoj na Slovensku najmä v tých oblastiach, ktoré považujeme za kľúčové pre našu spoločnú budúcnosť. Preto aj náš volebný program sa sústredí najmä na to, čo považujeme, spolu s vami, za najdôležitejšie: prácu, ktorá je pre väčšinu z nás základom a hlavným predpokladom spokojného života, vzdelanie, bez ktorého niet rozvoja jednotlivca ani krajiny, šťastné a spokojné rodiny. Myslíme na potrebu prekonať veľké regionálne rozdiely, ktoré sa na Slovensku v posledných rokoch výrazne prehĺbili. Vieme, že bez fungujúceho, efektívneho štátu - manažéra zvládnutie nahromadených problémov nie je možné. Veľký význam má tiež ďalšie smerovanie našej zahraničnej politiky. Ponúkame vám naše prístupy a riešenia.

Náš prístup charakterizujú štyri "R":
• rozbory
• riešenia
• rozhovory
• rozhodnutia

Počas uplynulých dvanásť rokov boli mnohé dôležité politické rozhodnutia, ktoré majú vplyv na život ľudí, často prijímané bez dostatočného poznania existujúcich a budúcich zdrojov, reálnych možností, obmedzení a predovšetkým sociálnych dopadov na občanov a občianky Slovenska.
SDA nebude navrhovať žiadne opatrenia, ktoré nebudú najskôr podložené zodpovednými rozbormi. Preto sme za posilnenie prepojenia vedy s potrebami praxe, preto budeme požadovať jasné a podložené zdôvodnenia všetkých návrhov opatrení a zákonov a analýzy ich možných dopadov na rôzne skupiny občanov. Nebudeme podporovať žiadne opatrenia, ktoré by mohli mať dlhodobý negatívny dopad na ktorúkoľvek skupinu ľudí, ktoré by výrazne a dlhodobo zhoršili ich postavenie v spoločnosti, viedli k chudobe, k sociálnemu vylúčeniu, k akejkoľvek forme diskriminácie. Iba na základe takýchto rozborov budeme i my predkladať naše vlastné konkrétne riešenia. Budeme o nich viesť intenzívne rozhovory, nielen s politikmi, ale predovšetkým s občanmi, ktorých sa bytostne dotýkajú. Budeme vysvetľovať, radiť sa a odpovedať na otázky občanov. Iba na základe dialógu budeme podporovať rozhodnutia , ktoré budú najvhodnejším riešením v prospech celej spoločnosti. Sme odhodlaní do dôsledkov niesť plnú zodpovednosť za našu prácu.

Prácu ľuďom

Ľudí na Slovensku trápi strach z nezamestnanosti: tí, ktorí prácu stratili, majú obavy, či si novú prácu v krátkom čase nájdu. Tí, ktorí pracujú majú strach, aby o prácu neprišli. Platená práca je pre väčšinu z nás hlavným zdrojom obživy, nevyhnutnou podmienkou pre existenciu a dobré fungovanie našich rodín, základom pre našu starobu, ale tiež budúcnosť našich detí. Väčšia zamestnanosť je jednou z podmienkou spokojnosti občanov a tiež znamená viac prostriedkov v štátnom rozpočte a rozpočte obcí, ktoré môžu byť využité na zlepšenie kvality života nás všetkých: na investície do zdravia, vzdelania, voľného času, životného prostredia a iných verejných služieb. Preto je podpora rastu efektívnej, konkurencieschopnej zamestnanosti našou prioritou. SDA nesľubuje, že dokáže dať prácu všetkým, ktorí chcú a môžu pracovať. SDA nesľubuje, že poskytne prácu viac ako pol miliónu nezamestnaných na Slovensku v krátkom čase. SDA však pozná a je odhodlaná presadzovať opatrenia, ktoré nám postupne pomôžu dostať sa z tejto situácie. Chceme, aby sa tí, ktorí chcú a môžu pracovať nemuseli báť, že ostanú bez práce a bez prostriedkov na život. Chceme, aby naše deti mali dobré podmienky na vzdelanie, prácu a život tu, na Slovensku, a aby neboli donútené hľadať si prácu v cudzine. Preto sa budeme zasadzovať o:
• Podporu vyváženého dynamického hospodárskeho rastu a ukončenie nevyhnutných reforiem ako základne modernizácie Slovenska
• Fungujúcu a efektívnu aktívnu politiku trhu práce
• Prehľadnú, rýchlu a efektívnu štátnu a verejnú správu

Základným predpokladom vytvárania nových pracovných príležitostí je vyvážený hospodársky rast. Vláda preň musí vytvárať základné predpoklady: makroekonomickú stabilitu, priaznivé podnikateľské prostredie, vhodnú legislatívu. SDA sa preto postaví pri akýmkoľvek návrhom vyhovujúcim iba úzkym skupinovým záujmom, napríklad požiadavkám na neúmerné zníženie daní pre podnikateľov, ktoré by mohli narušiť základné predpoklady hospodárskeho rozvoja a zvýšiť sociálne náklady.

V záujme podpory vzniku nových pracovných miest a zvýšenia zamestnanosti budeme presadzovať podporu malého a stredného podnikania. SDA bude požadovať dodatočnú daňovú a predovšetkým odvodovú podporu , podporu financovania samozamestávania (napr. mikropôžičkové programy), zjednodušenie administratívy spojenej s podnikaním (napr. zápis do obchodného registra, urýchlenie činnosti katastrálnych úradov). V podpore malého a stredného podnikania budeme presadzovať partnerstvo štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií podnikateľov (obchodné a živnostenské komory, atď.) a mimovládnych organizácií.

V záujme rozvoja malého a stredného podnikania ako zdroja tvorby pracovných príležitostí považujeme za rozhodujúce posilniť jeho pozície na trhu. Preto budeme podporovať prenos nových efektívnych technológií do malých a stredných podnikov (poskytovanie informácií zo špecializovaných agentúr a centier o možnostiach získavania licencií, know-how, vstupu do dodávateľských sietí veľkých nadnárodných firiem) aj formou prístupu k výhodnejším úverom.

K vytváraniu nových pracovných príležitostí výrazne prispievajú zahraničné investície. SDA bude preto presadzovať takú vnútornú a zahraničnú politiku, ktorá povedie k zvyšovaniu dôveryhodnosti štátu, ako základu pre prílev zahraničných investícií na Slovensko. Budeme podporovať opatrenia, ktoré aj za cenu vynaloženia značných finančných zdrojov, povedú k získaniu niekoľkých silných zahraničných investorov, ktorí by sa v prepojení na širokú sieť domácich dodávateľov a výskumných centier stali aglomeráciami tvoriacimi základ regionálneho sociálnoekonomického rozvoja a rastu zamestnanosti. Budeme tiež však presadzovať postupné vytváranie rovnakých podmienok pre domácich a zahraničných investorov.

SDA bude podporovať exportu produktov s vyššou pridanou hodnotou. V podpore exportu by mala zohrať výraznejšiu úlohu Eximbanka, ktorá by mala tiež výraznejšie ako doteraz podporiť začínajúcich výrobcov.

Pozornosť budeme venovať perspektívnym oblastiam rozvoja trvalo udržateľného hospodárstva a vzniku nových pracovných miest. Za významnú oblasť tvorby nových pracovných miest považuje SDA ekologické podnikanie. Preto bude podporovať rozvoj obnoviteľných energetických zdrojov a rozvoj odpadového hospodárstva. SDA je za výraznú podporu prenosu nových a ekologicky čistých technológií a poznatkov zo zahraničia prostredníctvom zrýchlenia odpisov.

Doterajšie riešenia vlastníckych vzťahov k pôde a poľnohospodárskemu majetku neviedli k zvýšeniu poľnohospodárskej výroby, preto budeme podporovať ukončenie transformácie poľnohospodárskych družstiev a zasadíme sa o prehodnotenie ekonomickej účelnosti privatizácie štátnych majetkov. Budeme presadzovať transparentné rozdeľovanie dotácií a zvýhodnenie tých poľnohospodárskych subjektov, ktoré v daných pôdnoklimatických podmienkach dosahujú nadpriemerné výsledky. SDA bude presadzovať racionálne a efektívne využívanie domácich prírodných zdrojov v poľnohospodárstve, lesníctve a vodnom hospodárstve. V nadväznosti na tieto zdroje budeme podporovať rozširovanie a rozvoj spracovateľských kapacít agropotravinárskeho a drevárskeho priemyslu.

Budeme podporovať tzv. organické poľnohospodárstvo - pestovanie rastlín, ktoré môžu byť využité na výrobu energie najmä v oblastiach s vysokou mierou nezamestnanosti. Týmto spôsobom je možné vytvoriť až 4000 nových trvalých pracovných príležitostí, vrátane miest v projekčnej, výskumnej a poradenskej činnosti.

SDA bude venovať pozornosť podpore vytvárania pracovných miest aj v treťom sektore, najmä v oblasti lokálnych sociálnych služieb pre občanov a všetkých aktivít, ktoré vedú k zlepšeniu kvality života ľudí na miestnej úrovni. Podporíme prílev investičných zdrojov pre rozvoj aktívneho cestovného ruchu s cieľom tvorby nových pracovných príležitostí.

Za dôležitú formu podpory zamestnanosti považuje SDA aktívnu politiku trhu práce. Preto budeme presadzovať rôzne formy zvýhodnenia zamestnávateľov, ktorí budú vytvárať nové pracovné miesta pre najviac zraniteľné skupiny občanov: tých, ktorí sú bez zamestnania viac ako 24 mesiacov, mladých ľudí do 25 rokov, ženy po 45 roku veku, nízkokvalifikovaných . Zasadíme sa o zavedenie systému stimulov motivujúcich zamestnávateľov vytvárať nové pracovné miesta v zaostávajúcich regiónoch Slovenska.

SDA bude preto podporovať zvýšenie efektívnosti výmeny informácií medzi zamestnávateľmi a úradmi práce o voľných pracovných miestach a záujemcoch o prácu prostredníctvom ľahko dostupného jednotného elektronického informačného systému výmeny informácií o ponuke voľných miest. SDA bude presadzovať posilnenie poradenskej a činnosti úradov práce pri vyhľadávaní vhodných pracovných miest pre všetkých, ktorí si chcú prácu nájsť.

SDA bude podporovať prehodnotenie niektorých nástrojov aktívnej politiky trhu práce tak, ktoré sú formulované v Zákone o zamestnanosti. Nedostatočným nástrojom, ktorý má prispieť k zamestnávaniu mladých ľudí je, napríklad, absolventská prax. Zamestnávatelia ju využívajú ako náhradu za trvalé pracovné miesta a problém trvalých miest pre mladých ľudí sa tým nerieši. SDA bude preto iniciovať , aby sa podobný nástroj mohol realizovať ešte počas štúdia, čo by prispelo k lepšiemu prepojeniu vzdelávacieho systému a trhu práce a poskytlo väčšie šance budúcim absolventom nájsť si trvalé pracovné miesto.

SDA bude požadovať, aby všade tam, kde sa poskytuje príspevok na zriadenie pracovného miesta zamestnávateľom bolo uplatnené záložné právo pre prípad porušenia kontraktu, čím by sa posilnila zodpovednosť zamestnávateľa za svoj záväzok vytvoriť pracovné miesto.

SDA bude presadzovať, aby aktívna politika trhu práce nebola financovaná v prevažnej miere z poistných príspevkov zamestnávateľov a zamestnancov, ale aby väčšia časť bola financovaná zo štátneho rozpočtu.

SDA bude presadzovať užšie prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami praxe: podporí väčší vstup zamestnávateľov do obsahu vzdelávania na stredných odborných učilištiach a školách, do sústavy študijných odborov a určovania počtu prijímaných žiakov a spôsobov ukončovania štúdia. Podporíme tiež prepájanie zamestnávateľov na vysoké školy prostredníctvom odborov ľudských zdrojov v podnikoch. Budeme podporovať rekvalifikáciu výlučne na základe poznania potrieb a požiadaviek trhu práce.

Podporíme štátom financovaný výskum zameraný na zisťovanie aktuálnych a budúcich potrieb trhu práce, na vyhodnocovanie jednotlivých programov trhu práce. Ten doposiaľ neexistuje. Bez neho však nemožno robiť kvalifikované rozhodnutia a zavádzať efektívne opatrenia na znižovanie nezamestnanosti.

SDA považuje za nevyhnutné otvoriť diskusiu o zmenách v Zákonníku práce. Ten má byť nielen základným nástrojom ochrany a garancie práv zamestnancov, ale zároveň nástrojom podpory zamestnanosti. Prvé skúsenosti ukazujú, že v súčasnej podobe Zákonník práce sťažuje a komplikuje prijímanie nových zamestnancov, čím nepriamo brzdí vytváranie nových pracovných miest a podporuje čiernu prácu. Čierna práca kaličí hospodársku súťaž, je škodlivá pre daňový a odvodový systém, ale tiež pre tých, ktorí sú zamestnaní načierno, a teda nemajú primeranú ochranu. SDA bude preto presadzovať dôslednú kontrolu a tvrdé postihy všetkých , ktorí podporujú alebo umožňujú prácu načierno.

Jednou z veľkých prekážok v rozvoji malého a stredného podnikania a v príleve zahraničných investícií na Slovensko komplikovaná a pomalá štátna a verejná správa. SDA sa preto bude zasadzovať o zjednodušenie a zrýchlenie postupu štátnej a verejnej správy pri rozhodovaní o projektoch sledujúcich podporu vzniku nových pracovných miest.

Neprehľadnosť a nejednotnosť výkladu daňových zákonov komplikuje život podnikateľom a často vedie k neúmyselnému porušovaniu zákona a následným tvrdým postihom zo strany úradov. Tomu chceme zabrániť. Preto budeme požadovať zjednotenie výkladu a sprehľadnenie daňových zákonov.

Jednou z našich priorít je dosiahnuť zlepšenie vymáhateľnosti práva - posilnením technického a personálneho vybavenia súdov, najmä pokiaľ ide o konkurzné súdy.

Za dôležitú súčasť hospodárskej politiky považujeme zahraničnú politiku. Budeme podporovať hospodársku diplomaciu, ktorá podporuje export a propagáciu slovenských produktov a aktívneho cestovného ruchu na Slovensku.

SDA bude venovať zvláštnu pozornosť Rómom, ktorí sú najviac postihnutí dlhodobou nezamestnanosťou až nezamestnateľnosťou. Tá prináša celý rad ďalších problémov: negramotnosť, chudobu, sociálne vylúčenie, rast napätia medzi väčšinovou spoločnosťou a menšinou. Ignorancia a neriešenie špecifických problémov rómskych spoluobčanov, či "riešenie" iba ďalšími reštrikciami, môže vyústiť do hlbokých spoločenských konfliktov, ktoré budú ohrozovať nás všetkých. To nechceme a tomu chceme zabrániť. Preto budeme "rómsky problém" riešiť v celom kontexte (práca a zamestnanosť, vzdelávanie, bývanie, zdravotná starostlivosť a pod.) ako problém ľudských a občianskych práv a povinností.

SDA bude presadzovať zosúladenie jednotlivých politík: hospodárskej, sociálnej, vedeckotechnickej a vzdelávacej s cieľom obmedziť najmä príčiny nezamestnanosti, zvýšiť a urýchliť tvorbu nových trvalých pracovných miest a rast efektívnej zamestnanosti.

Vzdelanie všetkým

Kvalitné vzdelanie je základom vedomostí a zručností, ktoré potrebuje každý z nás, aby sa úspešne začlenil do života a uspel na trhu práce. Vzdelanie je tiež základom vytvárania životných hodnôt a postojov, ktoré z nás robia sebavedomých občanov, ľudí, ktorí zodpovedne pristupujú k svojim právam a povinnostiam, ctia hodnoty demokracie. Vzdelanie je rovnako dôležité pre jednotlivca ako pre celú spoločnosť: pre napredovanie a postavenie Slovenska v Európe a vo svete. Vzdelanie je základom prosperity jednotlivca a celej spoločnosti. Preto je jednou z našich priorít , a preto budeme presadzovať:
• vytváranie systému celoživotného vzdelávania pre všetkých
• bezplatnosť a rovnosť v prístupe ku vzdelaniu
• reformu odborného vzdelávania a rozvoj vysokého školstva
• prepojenie medzi vzdelávaním a potrebami trhu práce
• zlepšenie postavenia učiteľov
• viac prostriedkov pre školstvo, vedu a techniku
• kvalitné využívanie voľného času deťmi a mládežou

SDA presadzuje vytvorenie systému celoživotného vzdelávania: od predškolskej výchovy cez základnú, strednú a vysokú školu až po ďalšie vzdelávanie, vrátane záujmového vzdelávania (musíme sa učiť celý život a zlepšovať svoju kvalifikáciu, aby sme si udržali zamestnanie a vytvorili tak základné podmienky pre dôstojný a spokojný život).

Systém celoživotného vzdelávania chápe SDA ako službu verejnosti. Preto za základ slovenského školstva považujeme štátne (verejné) školstvo. Budeme presadzovať, aby sa vzdelanie stalo základom národnej stratégie rozvoja Slovenska.

SDA bude chrániť bezplatnosť a rovnosť v prístupe ku vzdelaniu a bude presadzovať výraznejšiu podporu štátu pri štúdiu (štipendijná politika).
SDA bude pokračovať v reformách základného školstva. Navrhujeme zavedenie povinnej bezplatnej predškolskej výchovy v piatom roku veku dieťaťa. Chceme uskutočniť obsahové zmeny vzdelávania na základných školách: znížiť rozsah povinnej časti a vytvoriť priestor pre rozvoj nových zručností našich detí, ktoré si vyžaduje pokrok techniky, rozvoj demokracie a zmeny v postavení mužov, žien a detí v spoločnosti.

SDA bude pokračovať v reforme stredného školstva. Chceme posilniť podiel gymnaziálneho štúdia na úroveň 25%-30% a uskutočniť zásadnú reformu v odbornom vzdelávaní. Cieľom tejto reformy je lepšie uplatnenie absolventov odborných škôl v praxi, prostredníctvom úzkeho prepojenia odborných škôl s potrebami trhu práce. Súčasťou priblíženia školy potrebám praxe je dobré partnerstvo medzi školami a podnikmi s možnosťou zavedenia povinnej praxe, najmä pre študentov odborných škôl.

Chceme zaviesť štandardizovanú maturitnú skúšku, ktorá by pre väčšinu študentov znamenala odstránenie pohovorov na vysoké školy.

Budeme podnecovať partnerstvo medzi školou a rodinou a podporovať väčšiu spoluprácu školy, rodičov a detí. Chceme zaviesť ukazovatele hodnotenia kvality škôl, aby sme umožnili rodičom lepšiu orientáciu pri výbere školy pre ich dieťa.

SDA bude spolu so samosprávou, mimovládnymi organizáciami a občianskymi združeniami, a tiež s účasťou rodičov a detí presadzovať zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže. Poskytneme podporu tým organizáciám, ktoré ponúkajú kvalitné, cenovo dostupné a bezpečné športové, kultúrne a iné záujmové aktivity pre deti a mladých ľudí.

SDA bude presadzovať projekt Vráťme šport do škôl. Podporí vytvorenie projektu Vráťme kultúru do škôl a školských zariadení s osobitým dôrazom na budovanie školských knižníc z viaczdrojového financovania: zo štátneho príspevku, rozpočtov obcí a súkromných zdrojov.

SDA bude presadzovať rozvoj vysokoškolského vzdelávania: zvyšovanie kvality a zvyšovanie podielu študentov študujúcich na vysokých školách. Budeme sa zasadzovať o reformu študijných odborov a zavedenie kreditového systému štúdia. Budeme presadzovať bezplatné vzdelávanie pre každého v stanovenej dĺžke. Budeme podporovať užšie prepojenie nášho systému na zahraničné vysoké školy, univerzity a univerzitné výskumné centrá. SDA bude presadzovať vytváranie podmienok pre mobilitu študentov. Uplatnením zákona o vysokých školách budeme posilňovať autonómiu škôl a ich zodpovednosť voči spoločnosti.

Rešpektujúc demografický vývoj a reálne potreby regiónov na Slovensku chce SDA v spolupráci so samosprávami efektívne riešiť ponuku vzdelávania vhodným rozmiestnením škôl a školských zariadení.

Chceme posilniť a stabilizovať spoločenské postavenie učiteľov a zamestnancov školstva: dôsledným uplatnením zákona o verejnej službe a lepším mzdovým ohodnotením pracovníkov školstva. SDA podporí vypracovanie Charty učiteľa ako cieľového dokumentu pri zvyšovaní postavenia učiteľov v spoločnosti.

SDA bude podporovať postupné navršovanie prostriedkov pre školstvo na úroveň krajín OECD, najmä na realizáciu Národného programu výchovy a vzdelávania Milénium. Prostredníctvom uplatňovania zákona o financovaní školstva chceme zabezpečiť efektívne využívanie finančných prostriedkov a ich rozdeľovanie podľa výkonov.

SDA podporí vytvorenie efektívneho manažmentu vedy a výskumu. Sme za väčšie a všestrannejšie využitie výsledkov vedy a techniky pre prax, vrátane využitia poznatkov o spoločnosti potrebných pre kvalifikované politické rozhodnutia. Budeme preto podporovať navršovanie prostriedkov pre rozvoj vedy a výskumu: z verejných i súkromných zdrojov a zvyšovanie podielu účelového financovania. Sme sa posilnenie takého financovania vedy a výskumu, ktoré bude zamerané na získavanie poznatkov nevyhnutných pre poznanie a rozvoj slovenskej spoločnosti.

SDA považuje rozvoj informačnej spoločnosti a využívanie moderných informačných a komunikačných technológií za dôležitý nástroj rozvoja spoločnosti a prostriedok zvýšenia kvality života. Preto sa budeme usilovať o lacnejší, rýchlejší a bezpečnejší INTERNET nielen pre školy, ale aj pre domácnosti.

Budeme podporovať pokračovanie projektu INFOVEK a zavedenie INTERNETU na všetky základné a stredné školy do konca volebného obdobia.

Budeme podporovať rozvoj informatiky na školách, v elektronickom podnikaní, a najmä vo verejnej správe s cieľom zjednodušiť styk občanov (vrátane podnikateľov) s verejnou správou.

Pomoc a podporu rodinám

Od začiatku reformného procesu sa zodpovednosť za ekonomické a sociálne podmienky rodín neúmerne presunula od štátu na jednotlivcov a rodiny samé. Postupne sa znižovala reálna hodnota finančných dávok pre rodiny, obmedzili sa nároky na ich vyplácanie, prakticky bola zlikvidovaná štátna podpora mnohých dôležitých verejných služieb pre rodiny s deťmi. Zhoršili sa podmienky bývania, najmä možnosti mladých rodín zabezpečiť si samostatné bývanie. Zhoršila sa a výrazne zdražela zdravotná starostlivosť...A to všetko v situácii, keď mnohí otcovia a matky rodín prichádzajú o prácu (alebo majú problém si prácu nájsť), ktorá je väčšinu z nás hlavným zdrojom príjmov. Rodinám sa žije ťažko. Zodpovedná starostlivosť a výchova detí stojí viac peňazí, času a energie, ako si mnohí z nás môžu dovoliť. Tento vývoj sa negatívne podpísal aj na ochote mladých ľudí zakladať si rodiny a mať deti. Bez pomoci spoločnosti a bez potrebnej účasti štátu si rodiny jednoducho nemôžu plniť všetky svoje dôležité funkcie, najmä tie, ktoré súvisia s výchovou a starostlivosťou o deti, o starých a odkázaných členov rodiny. Budeme sa preto zasadzovať o:
• pomoc rodičom pri zlaďovaní ich rodičovských a pracovných povinností
• efektívnu sociálnu pomoc odkázaným
• vytvorenie podmienok pre dôstojnú starobu
• podporu zdravia
• podporu bývania pre rodiny

Naším cieľom je vytvorenie vhodných podmienok pre zabezpečenie výchovy detí a starostlivosti o ne, a to bez ohľadu na zloženie rodiny (úplné, neúplné), počet detí, etnickú príslušnosť a príjem rodiny, pri rešpektovaní ľudských a občianskych práv jednotlivých členov rodiny. Pri ich vytváraní zohráva významnú úlohu nielen štát, ale aj obce a zamestnávatelia. Preto budeme podporovať ich partnerstvo pri hľadaní najvhodnejších spôsobov podpory a pomoci rodinám v rôznych životných situáciách.

SDA bude obhajovať vyplácanie prídavkov na deti všetkým deťom, bez ohľadu na príjem rodiny. Na rozdiel od dávok sociálnej pomoci, ktoré vyrovnávajú nedostatočný príjem chudobných rodín a jednotlivcov, rodinné prídavky sú formou investície štátu do budúcnosti krajiny - do detí, a preto patria všetkým deťom rovnako.

Za základ a hlavný predpoklad ekonomického zabezpečenia rodín však nepovažujeme priame či nepriame štátne sociálne dávky (napr. ďalšie daňové úľavy), ale pracovný príjem rodičov. Preto budeme podporovať také opatrenia, ktoré budú obom rodičom pomáhať v zlaďovaní ich rodičovských a pracovných povinností a umožnia najmä ženám - matkám pracovať aj vtedy, ak majú malé deti.

Preto budeme presadzovať vytvorenie kvalitných, cenovo dostupných a flexibilných detských jaslí pre deti od 6 mesiacov na miestnej úrovni pre všetkých pracujúcich alebo študujúcich rodičov, ktorí o takéto zariadenie prejavia záujem. Na financovaní verejných detských jaslí sa musí podľa potreby podieľať štát, obce a rodičia - v závislosti od výšky ich príjmu. Budeme požadovať stanovenie hornej hranice príspevku rodičov vyjadrenej absolútnou hodnotou.

Verejné detské jasle považujeme nielen za službu pracujúcim rodičom, ale za službu deťom. Programy v takýchto zariadeniach musia zodpovedať vysokým kritériám starostlivosti a výchovy, primerane veku detí. Budeme podporovať partnerstvo medzi štátom, obcou, odborníkmi a rodičmi pri zostavovaní programov starostlivosti a výchovy ich detí. Detské jasle považujeme za súčasť celoživotného vzdelávania občanov.

SDA bude požadovať reformu rodičovského príspevku. Jeho dnešná podoba neplní funkcie, ktoré by mala: nemotivuje (finančne) mužov, aby sa aktívnejšie zapojili do starostlivosti o malé deti, neposkytuje dostatočnú flexibilitu pracujúcim rodičom a obmedzuje prístup žien s malým dieťaťom na trh práce, je poskytovaná paušálne všetkým, aj tým, ktorí nikdy nepracovali a pracovať nebudú.

SDA navrhuje, aby sa rodičovský príspevok postupne pretransformoval z dávky vyplácanej zo štátneho rozpočtu na úrovni životného minima na dávku sociálneho (rodičovského) poistenia zamestnancov a zamestnankýň , ktorej výška bude závisieť od predošlého príjmu rodiča. SDA tiež navrhuje, aby sa celková dĺžka poberania rodičovského príspevku skrátila, zároveň však, aby si rodičia mohli vybrať svoj podiel - podľa potreby - až do siedmeho roku veku dieťaťa (napríklad pri nástupe do školy).

Od zavedenia zákona o sociálnej pomoci v roku 1998 neúmerne vzrástol počet sociálne odkázaných rodín a tiež výdavky na sociálnu pomoc. Zároveň sa však prehĺbili rozdiely medzi bohatými a chudobnými. Systém sociálnej pomoci sa stal pre mnohé rodiny pascou, z ktorej sa nemôžu vymaniť. Sú však i takí, ktorí sociálnu pomoc zneužívajú.

Budeme preto presadzovať reformu systému sociálnej pomoci. Jej cieľom je poskytnutie efektívnej dočasnej pomoci tým, ktorí chcú a môžu pracovať, aby sa vymanili spod závislosti od štátu a boli schopní sa postarať o seba a svoju rodinu. Takáto reforma predpokladá predovšetkým tesné prepojenie politiky trhu práce a systému sociálnej pomoci, zvýšenie administratívnej výkonnosti úradov práce a odborov sociálnej pomoci.

Rozdiel medzi minimálnou mzdou a životným minimom je príliš malý. SDA preto navrhuje, aby tí, ktorí si nájdu nízkoplatenú prácu mali možnosť počas určitého obdobia zároveň poberať časť dávky sociálnej pomoci. Práca je vždy lepšia ako nečinnosť. Platená práca znamená aj odvody do štátneho rozpočtu a poistných fondov.

Zasadíme sa o dôslednejšiu kontrolu využívania sociálnej pomoci tými, ktorým je určená. Nechceme, aby na zlej sociálnej situácii jednotlivcov a rodín parazitovali tí, ktorým nie je určená. Nechceme, aby sociálne dávky boli zneužívané tými, ktorí pracujú načierno. Dôraz budeme klásť najmä na zabezpečenie základných sociálnych práv detí z odkázaných rodín, starých, chorých a bezvládnych. Ich ochrana je povinnosťou štátu.

SDA tiež myslí na dôchodcov: súčasných i budúcich. Preto vítame prijatie zákona o sociálnom poistení a rozhodnutie o zavedení pravidelnej valorizácie dôchodkov. Za jednu z priorít budúcej vlády považujeme dokončenie a "vyladenie" reformy dôchodkového poistenia a vytvorenie povinného kapitalizačného piliera: na vysokoodbornej úrovni a včas. Chceme, aby ľudia vedeli a rozumeli tomu, čo môžu očakávať, ak raz pôjdu do dôchodku. V rámci tvorby kapitalizačného piliera dôchodkového poistenia budeme požadovať možnosť flexibilného dôchodkového veku - za presne stanovených podmienok tak, aby tí, ktorí, budú mať dostatočné zdroje na odchod do dôchodku bez rizika hmotnej odkázanosti, ktorú by musel kompenzovať štát, mohli do dôchodku odísť aj skôr ako v 60tich rokoch.

Myslíme aj na zdravie našich rodín, zdravotný stav detí, dospelých a dôchodcov. SDA bude podporovať programy domácej liečebnej starostlivosti o choré dieťa, domácu ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť ako aj ucelený program vybavenia rodiny prístrojmi a pomôckami vhodnými a potrebnými na nevyhnutnú liečbu v domácnosti.

SDA bude podporovať komplexnú liečbu detí s vážnymi chorobami a poruchami zdravia. Podporíme centralizáciu liečby pre závažné skupiny ochorení so zriaďovaním rehabilitačných zariadení, denných stacionárov, detských ozdravovní a detských liečebných odborných ústavov. V rámci vysokého zastúpenia detskej úrazovosti v populácii podporíme zriadenie troch nadregionálnych traumatologických centier so zameraním na detský vek.

So znepokojením sledujeme klesajúcu pôrodnosť a vysoký podiel neplodných párov. SDA bude podporovať rozvoj programov IVF s cieľom dať šancu mať vlastné dieťa a úspešne tak naplniť zmysel rodičovstva.

Na Slovensku nie sú v súčasnosti dostatočne riešené preventívne programy v oblasti starostlivosti o zamestnancov. SDA okrem podpory prevencie onkologických ochorení a ochorení kardiovaskulárneho systému navrhuje rozšíriť povinnosti pre zamestnávateľov podieľať sa na úhrade preventívnej zdravotnej starostlivosti pre svojich zamestnancov. Túto oblasť hodláme zabezpečiť rozšírením príslušných ustanovení zákona o liečebnom poriadku.

Zodpovednosť za organizovanie a financovanie dopravy záchrannou zdravotnou službou, leteckej záchrannej dopravy poúrazových stavov musí v našom ponímaní prebrať v celom rozsahu štát prostredníctvom štátneho rozpočtu. Chaos v organizácii dopravy, presadzovanie súkromných záujmov, ktoré plne nezabezpečujú a najmä principiálne neriešia záchrannú dopravu, musí skončiť.

Sme si vedomí absencie programu, ktorý by komplexne riešil problematiku dlhodobo - nevyliečiteľne chorých občanov. Budeme preto presadzovať dôstojné, zdravotno-sociálne doopatrovanie občanov, a to podporou programu liečební pre dlhodobo chorých a hospicov cestou spolufinancovania aj z verejných zdrojov.

Nedostupnosť bývania je jednou z najväčších prekážok nielen mladých ľudí, ktorí sa rozhodli založiť si rodinu, ale všetkých, ktorí nedisponujú dostatočnými prostriedkami na výstavbu vlastného bytu alebo domu. SDA preto považuje rozvoj bývania za jednu z dôležitých priorít budúceho obdobia.

Sme za aktualizáciu Koncepcie komplexnej obnovy bytového fondu, pričom budeme požadovať praktické legislatívne riešenia pre obnovu bytového fondu. Sme za to, aby sa pri podpore obnovy bytového fondu pristúpilo aj k procesu zatepľovania budov s nevyhovujúcimi tepelnotechnickými vlastnosťami. Prispelo by to nielen k úspore energií a výdavkov domácností, ale aj k vyššej kvalite bývania rodín a k vytvoreniu asi 24.000 pracovných miest ročne.

SDA bude presadzovať, aby boli vypracované akčné plány bývania a rozvoja obecných bytov do roku 2006, vrátane vypracovania systému finančných nástrojov na ich realizáciu.

SDA považuje za potrebné vybudovať databázu o bývaní na celoštátnej úrovni (s využitím existujúceho registra bytov).

SDA bude presadzovať pri financovaní výstavby, údržby a obnovy nájomných bytov, aby bol vytvorený model verejno - súkromného partnerstva, to znamená vytváranie neštátnych neziskových spoločností, ktoré by povinne investovali zisk do ďalšej výstavby, údržby a obnovy nájomných bytov. Takýto model úspešne funguje v mnohých európskych krajinách.

SDA bude podporovať rodiny aj inak: budeme presadzovať také opatrenia, ktoré majú vplyv na zrovnoprávnenie rodinných a pracovných povinností medzi mužmi a ženami a budeme podporovať zamestnanosť žien. SDA nepovažuje domáce násilie, až na výnimky - páchané najmä na ženách a deťoch, za súkromnú záležitosť. Bude preto podporovať všetky formy boja proti domácemu násiliu, bude presadzovať opatrenia na prevenciu domáceho násilia ochranu obetí.

Rozvoj regiónom

Uplynulých dvanásť rokov znamenalo výrazné prehĺbenie ekonomických a sociálnych rozdielov medzi regiónmi na Slovensku. Možno ich vidieť vo veľkých rozdieloch v nezamestnanosti medzi východnou a západnou časťou Slovenska, v rozdielnom príleve investícií do výroby, služieb a infraštruktúry. Ďalšie prehlbovanie týchto rozdielov je nebezpečné nielen pre ľudí, ktorí žijú v týchto regiónoch, ale pre rozvoj celej krajiny. Preto mu musíme efektívne čeliť. Budeme presadzovať:
• múdru deľbu moci medzi štátom, regiónmi a občanmi
• sprehľadnenie finančných prostriedkov určený na rozvoj regiónov
• podporu vstupu súkromných investícií do zaostávajúcich regiónov
• rozvoj dopravy: mobilitu ľudí a tovarov
• investície do ľudí v regiónoch

SDA je za presadzovanie takej regionálnej politiky, ktorá povedie k postupnému vyrovnávaniu výrazných sociálnych a ekonomických rozdielov medzi regiónmi Slovenska a k vyrovnávaniu (priblíženiu sa) priemerným hodnotám hospodárskej a sociálnej úrovne regiónov členských krajín EÚ.

SDA preto považuje za potrebné uskutočniť múdru deľbu moci medzi štátom, regiónmi a obcami. Regióny musia dostať kompetencie aj v oblasti prerozdeľovania štátnych prostriedkov na rozvojové projekty, ale za prísnej kontroly verejnosti. Regionálne parlamenty musia rozhodovať v súlade so záujmami občanov regiónu. Regióny sa musia stať centrami sociálnoekonomického rozvoja a musia byť schopné nielen užívať štátne prostriedky, ale predovšetkým vytvárať vlastné zdroje na rozvoj. SDA považuje za nevyhnutné maximálne sprístupniť občanom a inštitúciám informácie o finančných zdrojoch určených na regionálny rozvoj a ich systémové využitie. Zdroje financovania regionálnych rozvojových programov, t.j. vládne fondy z daní občanov, investície zo súkromných zdrojov, z medzinárodnej pomoci (štrukturálne fondy EÚ) i zo súkromných darov musia byť využívané systémovo . Štátna pomoc a medzinárodná pomoc pre rozvoj slovenských regiónov prerozdeľovaná z ústredných rezortných orgánov budí nedôveru v regiónoch. Posilnenie priamej zodpovednosti regiónov za využívanie takejto pomoci pre regionálny rozvoj zvýši ich zainteresovanosť a vytvorí priestor pre verejnú kontrolu ich použitia. SDA bude podporovať vstup súkromných investícií do regiónov. Preto považuje za potrebné urýchlene podporiť sformovanie zvýhodňujúcich legislatívnych podmienok pre všetkých súkromných investorov, ktorí majú záujem umiestniť svoje aktivity v zaostávajúcich regiónoch a prispieť k tvorbe trvalých pracovných príležitostí. Musí existovať záruka, že právne aj finančné záujmy investujúcich subjektov sú chránené. Zvýhodňovanie investorov prevažne zahraničných pred investormi zo Slovenska pôsobí domotivujúco a vyvoláva nechuť umiestňovať rozvojové iniciatívy v zaostávajúcich regiónoch.

SDA sa zasadí o vytváranie kvalitnej infraštruktúry v regiónoch. Budeme presadzovať priebežné budovanie a udržiavanie spoľahlivých a efektívnych dopravných systémov na podporu prosperity v regiónoch. Regionálne plány rozvoja dopravných systémov musíme integrovať do celoštátnych a európskych plánov pri rešpektovaní náročných kritérií na ochranu životného prostredia. Na plnenie tejto úlohy bude potrebné efektívne využívať i účelové finančné zdroje EÚ v rámci predvstupovej pomoci ISPA a po roku 2004 prostriedky z Kohézneho fondu EÚ.

SDA kladie veľký význam na rozvoj verejnej osobnej dopravy. Slovensko v tejto oblasti začne zaostáva nielen za krajinami EÚ, ale aj za susednými krajinami V4. Týka sa to všetkých zložiek verejnej osobnej dopravy, jej technického stavu, ale aj harmonizácie osobných dopravných systémov. Z hľadiska priepustnosti ciest, možností parkovania, ale tiež z hľadiska životného prostredia SDA považuje podporu verejnej dopravy za nutnosť za významnú službu verejnosti: tomu musí zodpovedať územná i cenová dostupnosť tejto služby.

Živelná privatizácia verejnej dopravy spôsobuje rozdrobovanie verejných dopravných sietí a opomína verejný záujem. Liberalizácia a konkurencia v doprave môže byť pre určitú časť občanov prínosom, nerešpektuje však záujmy väčšiny. SDA nepripustí, aby konkurencia a hon za ziskom v doprave viedli k devastácií území s nižším dopytom po doprave.

Preto sa budeme zasadzovať o to, aby v rámci prenosu kompetencií na VÚC odbory dopravy vykonávali efektívnu harmonizáciu systémov osobnej prepravy. Preto podporíme vznik regionálnych integrovaných dopravných a tarifných systémov a regionálnych organizátorov dopravy s cieľom prerozdeliť dopravné výkony pre dopravcov a dotácie (a tržby) tak, aby sa znížili nároky na dotácie zo štátneho rozpočtu. Preto sa budeme sa tiež zasadzovať o to, aby dopravcom vykonávajúcim dopravnú obsluhu územia vo verejnom záujme boli poskytnuté kompenzačné výhody.

SDA bude presadzovať investície do rozvoja ľudského potenciálu v regiónoch. Ľudia pracujúci v štátnej správe, regionálnej i miestnej samospráve v oblastiach manažmentu regionálneho rozvoja potrebujú permanentné vzdelávanie a schopnosť orientovať sa v procedúrach programovania a plánovania regionálneho rozvoja.

SDA bude požadovať systematické monitorovanie vývoja regiónov v rozhodujúcich hospodárskych odvetviach, aby nedochádzalo k náhlym sociálnym kolapsom v dôsledku krachu hlavných regionálnych zamestnávateľov.

SDA podporí účasť štátu na vytváraní podmienok pre dostatočnú kultúrnu vybavenosť a vyváženú kultúrnu ponuku vo všetkých regiónoch Slovenska. Bude sa zasadzovať o vytvorenie grantového systému na úrovni VÚC so zameraním na podporu miestnej a regionálnej kultúry. SDA podporí partnerstvo širokého spektra subjektov: štátnych a miestnych orgánov a občianskych združení podieľajúcich sa na tvorbe regiónu. Udržateľný rozvoj regiónov je možné dosahovať iba na základe princípov partnerstva pri tvorbe i kontrole regionálnej politiky.

Štát pre občanov

Ľudia na Slovensku sú sklamaní z politiky. Politici zlyhali pri presadzovaní a obhajovaní záujmov občanov. Nesplnili sľuby, ktoré občanom dali po posledných voľbách. Mnohí z nich podľahli straníckemu klientelizmu a korupcii. Nedôvera občanov v autoritu štátu sa prehĺbila. Vzrástli pochybnosti ľudí o možnostiach a ochote štátnej moci vytvoriť prehľadný a efektívny hospodársky a politický systém, ktorý by viedol k stabilizácii a rozvoju celej spoločnosti. Tvorba takéhoto systému je predovšetkým úlohou politických elít. Avšak bez sústavnej a cielenej činnosti občanov, nie je možné takýto systém vytvoriť. Vytvorenie takéhoto eurokompatibilného hospodárskeho a sociálneho systému umožní integráciu Slovenska do NATO a EÚ. SDA bude preto presadzovať:
• obnovenie hodnotového systému politiky
• ozdravenie a reformu politického systému na Slovensku
• znemožnenie klientelistických prepojení medzi hospodárskou a politickou sférou
• zefektívnenie činnosti ústredných orgánov štátnej správy
• zvýšenie zodpovednosti a kvality práce štátnych zamestnancov
• dobudovanie inštitucionálnej štruktúry a legislatívy právneho štátu
• zvýšenie informovanosti občanov a pomoc pri kontakte so štátnou správou
• zabezpečenie poriadku, bezpečnosti a vymožiteľnosti práva
• efektívnu zahraničnú politiku

SDA bude razantne vystupovať proti manipulácii verejnosti politickými stranami, ktorých činnosť je z veľkej časti financovaná z verejných zdrojov. Sme proti populizmu, ktorý sľubuje rýchle a jednoduché riešenia . Také neexistujú. Existuje iba trpezlivé a systematické budovanie spoločnosti pre občanov a s nimi.

Budeme vnášať do verejného života pozitívnu víziu pre spoločnosť: presadzovať idey solidarity, sociálnej spravodlivosti a občianskej spolupráce. Budeme podporovať spoluprácu občanov, nie ich konfrontáciu. Dosiahnutie širokej spoločenskej zhody o charaktere štátu , rozsahu jeho právomocí a úlohe občanov je nevyhnutným predpokladom pre napĺňanie takejto vízie.

Budeme usilovať o ozdravenie politického prostredia, odstránenie klientelistických prepojení politickej a hospodárskej sféry, legislatívnu úpravu politického lobizmu a rozšírenie verejnej kontroly financovania činnosti politických strán.

Budeme presadzovať schválenie a dôsledné dodržiavanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov.

Budeme usilovať o reformu existujúceho politického systému: sme za racionalizáciu systému strán, zvýšenie poslaneckej zodpovednosti. Budeme presadzovať zmenu volebného systému pomerného zastúpenia na kombinovaný: sme za zachovanie proporcionálneho systému prideľovania poslaneckých mandátov s uchádzaním sa o dôveru voličov v individuálnych volebných obvodoch aspoň u jednej tretiny poslaneckých miest.

Sme za racionalizáciu a efektívnosť štátnej správy. Chceme redukovať počet ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy. Sme za zrušenie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Sme za zrušenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a prenos niektorých jeho kompetencií na Ministerstvo hospodárstva. Navrhujeme zlúčiť Protimonopolný úrad s Úradom pre štátnu pomoc a s Úradom pre verejné obstarávanie. Chceme redukovať pozície podpredsedov vlády a kumulovať ich s pozíciou rezortného ministra. Budeme presadzovať prehodnotenie počtu štátnych tajomníkov a požadovať zmeny v náplni ich činnosti.

Budeme presadzovať prijatie nového zákona o zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú protizákonným a nesprávnym úradným postupom.

Kvalita a efektívnosť výkonu štátnej správy spočíva tiež na kvalite jej zamestnancov. SDA bude preto vyžadovať dôsledné dodržiavanie zákona o štátnej službe (objektívnosť a náročnosť výberového konania, zvyšovanie kvalifikácie, osobná zodpovednosť za výkon zverenej agendy, disciplinárne konanie). Sme za sprísnenie osobnej zodpovednosti štátneho zamestnanca za protiprávny alebo nesprávny úradný postup pri výkone jeho práce. Ak sa preukáže štátnemu zamestnancovi korupcia, budeme požadovať jeho doživotné vylúčenie zo štátnej služby. To sa týka aj sudcov, prokurátorov a iných verejných funkcionárov.
Právny poriadok Slovenskej republiky je už z veľkej časti kompatibilný s právom Európskej únie a vyspelých demokratických štátov. Problémy sú však s jeho realizáciou v praxi. SDA preto nebude podporovať legislatívne experimenty, ktoré povedú k zásadným zmenám právneho poriadku bez toho, aby si to nevyžadoval prax.

SDA bude presadzovať slobodu a rovnosť občanov v právach. Budeme presadzovať zásadu, že ľudia sú slobodní a rovní v právach a v dôstojnosti, pričom výnimky môže stanoviť iba zákon. Okruh osôb takto stanovených zákonom treba minimalizovať.

SDA považuje za dôležité posilňovať právne vedomie občanov, posilniť ich postavenie v spoločnosti. rozširovanie právnej osvety o existujúcich právnych prostriedkoch ochrany práv občana (ústavné sťažnosti, medzinárodná ochrana základných práv a slobôd, využívanie inštitútu verejného ochrancu práv a inštitútu správneho súdnictva).

SDA bude presadzovať rozšírenie tzv. nutnej obhajoby v trestnom konaní, podporí zavedenie verejného obhajcu pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva.

Pre občanov je dôležitou otázkou bezpečnosť ich rodín, zabezpečenie poriadku a ochrana majetku a života, boj proti všetkým formám zločinnosti.

SDA považuje za najväčší problém nečinnosť orgánov štátu a zdĺhavosť v konaní, ktoré vedú k narušeniu právnych istôt občanov a porušeniu ich rovnosti pred zákonom, garantovanej Ústavou Slovenskej republiky. Preto bude požadovať zásadné zmeny Trestného poriadku. Zmeny sa musia týkať najmä odstránenia neprimeranej prevahy postavenia exekutívy v trestnom konaní. Je potrebné uplatniť zásady deľby moci tak, aby výkonná moc bola oddelená od moci súdnej a nemala možnosť zasahovať do procesu zasahovania trestných vecí. V súčasnosti dochádza k neprimeranej a koncentrácii moci v rukách výkonnej moci. SDA sa bude zasadzovať o rekodifikáciu trestného a občianskeho práva, za zvýšenie efektívnosti práce orgánov činných v trestnom konaní.

Právny štát netvorí dobrý predseda vlády, generálny prokurátor alebo minister vnútra, ale systém súčinnosti všetkých inštitúcií štátu , ktorý garantuje ochranu osobných práv občanov, pričom štátu umožňuje zisťovať všetky trestné činy a efektívne postihovať ich páchateľov.

Zahraničnú politiku do služieb spoločnosti

Realizácia našich predsavzatí v nadchádzajúcom období bude vo zvýšenej miere závisieť aj od naplnenia našich zahraničnopolitických cieľov. So znepokojením preto vnímame zhoršenie medzinárodnej bezpečnostnej situácie a vlnu pravicového populizmu, nacionalizmu a revanšizmu, ktorá sa objavila v Európe a vo svete. Takýto vývoj iba potvrdzuje fakt, že pri uskutočňovaní vytýčených programových cieľov sa nemožno spoliehať na priaznivé, ničím nerušené prostredie.

Zahraničná politika musí byť svojim koncipovaním, ale i praktickou realizáciou, bezprostredne napojená na základné priority sociálno-ekonomického vývoja SR a napomáhať ich uskutočňovaniu.

SDA sa preto bude zasadzovať o:
• dôsledné naplnenie integračných ambícií SR
• odstránenie nedostatkov v prístupovom procese
• aktívnejší podiel zahraničnej politiky na procese transformácie ekonomiky SR
• systémový prístup ku skvalitňovaniu zahraničnopolitického pôsobenia, vrátane spracovania dlhodobej koncepcie zahraničnej politiky SR.

Základný predpoklad prekonania sociálno-ekonomického zaostávania SR za Európou vidí SDA v úspešnom zavŕšení prístupového procesu do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Naše prípadné ne-členstvo v týchto organizáciách by znamenalo, okrem iného, náš hospodársky návrat o pol storočie dozadu. Aby členstvo SR v týchto organizáciách naplnilo oprávnené očakávania občanov SR, je potrebné dôsledne pristupovať k záverečnej fáze rokovaní o členstve, resp. kvalitne sa už teraz pripraviť na aktívne pôsobenie v ich rámci. Nemožno naďalej tolerovať nedostatky pri čerpaní finančných zdrojov poskytovaných EÚ, predovšetkým v oblastiach regionálneho rozvoja, či životného prostredia.

SDA bude osobitnú pozornosť venovať bezpečnostnému rozmeru našej zahraničnej politiky, ktorý má okrem začlenenia sa do kolektívneho systému obrany v rámci NATO a súvisiacej úlohy transformácie ozbrojených síl SR aj priamy vplyv na perspektívy dynamiky ekonomického rastu na Slovensku.

SDA je toho názoru, že účasť na diskusii o budúcej podobe EÚ je nevyhnutné využiť na vytvorenie takej alternatívy, ktorá vhodne skĺbi výhody spoločného rozhodovania s prednosťami uplatnenia suverenity národných štátov. Mimoriadnu pozornosť preto budeme venovať neustálemu dialógu s verejnosťou, jej oboznamovaniu s tým, aké dopady bude členstvo v EÚ na SR mať. Riešenie si však vyžaduje aj to, že nejestvuje systém propagácie SR v zahraničí.

SDA je toho názoru, že zahraničná politika a diplomacia musia byť oveľa efektívnejšie ako doposiaľ napojené na uskutočňovanie hospodárskej politiky štátu, s osobitným dôrazom na potreby transformácie ekonomiky SR a presadenie sa slovenských exportérov v zahraničí.

Pretože hlavná časť našich zahranično-politických aktivít sa bude odohrávať v priestore Európy, pri ďalšom rozvíjaní našich medzinárodných vzťahov logicky našimi rozhodujúcimi partnermi musia zostať naši bezprostrední susedia. Súčasne však SDA považuje za potrebné viac ako doposiaľ zohľadňovať potrebu vyváženosti našej zahranično-politickej orientácie a popri intenzívnych vzťahoch s našimi integračnými partnermi a vyspelými demokraciami vo svete rozvíjať vzájomne výhodné vzťahy i s Ruskou federáciou a so spriatelenými krajinami Ázie, Latinskej Ameriky a Afriky.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Naučme sa správne dochucovať ryby
 2. Od septembra opäť po starom
 3. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
 4. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 5. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
 6. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 7. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 8. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 9. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 10. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 1. Naučme sa správne dochucovať ryby
 2. 10 vecí, ktoré môžete dostať od zdravotnej poisťovne zadarmo
 3. Úspech na Majstrovstvách sveta v Quadrathlone
 4. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
 5. Od septembra opäť po starom
 6. Máte doma retro kúsky spojené s pivom Šariš?
 7. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 8. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
 9. Business Smartphones Connected to Public Wi-Fi Can Be in Danger
 10. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 942
 2. Od septembra opäť po starom 6 002
 3. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd 4 734
 4. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom? 3 220
 5. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 1 797
 6. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 732
 7. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 193
 8. Máte doma retro kúsky spojené s pivom Šariš? 1 148
 9. Ako sme jazdili v socializme 1 091
 10. Leto nekončí! 1 046

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Odchod z koalície? Názory sú pol na pol, hovorí poslanec SNS

Fico ustúpil Dankovi a vláda v stredu nerokovala. Mandát premiéra do Salzburgu ministri nakoniec odsúhlasili na diaľku, Fico neprišiel na ohlásenú tlačovú besedu.

KOMENTÁRE

Fico môže stratiť viac než Danko

V prípade vabanku môže Smer stratiť viac než SNS. Už teraz má preň kauza nepríjemné dôsledky.

KOMENTÁRE

Podomový šmejd s jadrom Únie

Žiadna „super EÚ“ s jedným pevným jadrom sa nechystá.

Neprehliadnite tiež

Domov

Od Tomáša ku Kočnerovi, kauzu Čistý deň sprevádzali škandály

Psychológovia hovorili o nátlaku, poslanec Boris Kollár flirtoval s chovankyňou a vedenie zariadenia sa obklopilo kontroverznými poradcami.

Domov

Danko pred rokom: Som hrdý, že sme správni chlapi

Budúci týždeň uplynie rok od podpisu koaličnej zmluvy medzi stranami Smer, SNS a Most. Danko v prejave chválil Fica. Ten rečnil o stabilite.

Domov

Drucker pripravuje zmeny v systéme obhliadania mŕtvych

Pozostalí čakajú na lekára často aj niekoľko hodín.

Domov

Odchod z koalície? Názory sú pol na pol, hovorí poslanec SNS

Fico ustúpil Dankovi a vláda v stredu nerokovala. Mandát premiéra do Salzburgu ministri nakoniec odsúhlasili na diaľku, Fico neprišiel na ohlásenú tlačovú besedu.