Volebný program Hnutia za demokratické Slovensko - Ľudovej strany

Životná úroveň väčšiny obyvateľov Slovenska po októbri 1998 prudko klesla, nesplnené sľuby mali za následok zhoršenie všetkých životne dôležitých podmienok. Populácia SR žije v stave spoločenskej, politickej a hospodárskej krízy. Občania majú vážne obavy z budúcnosti. Stav biedy a pocit bezvýchodiskovosti privádza do zúfalstva nielen jednotlivcov, ale aj niektoré skupiny obyvateľstva a dokonca i celé regióny.

HZDS-ĽS vedomá si tohto stavu spoločnosti ponúka všetkým občanom SR riešenie nelichotivého stavu Slovenska svojím volebným programom

"S ľ u ď m i a p r e ľ u d í"
s cieľom zabezpečiť

d ô s t o j n ý ž i v o t p r e v š e t k ý c h.

Za základné piliere demokracie považujeme politický pluralizmus, slobodné voľby, nezávislú miestnu samosprávu a vládu zákona. HZDS-ĽS sa hlási ku spoločným hodnotám Európskej demokratickej únie, ktorými sú demokratická Európa, presadzovanie a ochrana ľudských práv, sloboda v rámci právneho štátu, slobodný obchod a otvorené trhy, sociálna zodpovednosť, ochrana životného prostredia, efektívne rozhodovanie, rozširovanie EÚ a prehlbovanie spolupráce v jej rámci, podpora svetovej bezpečnosti a stability.

Sme strana so stabilnou podporou obyvateľstva, s rozvinutými politickými štruktúrami, máme skúsenosti s riadením štátu, vieme, čo treba robiť a máme ľudí, ktorí to dokážu.

HZDS-ĽS sa hlási k splneniu nasledovných najdôležitejších úloh volebného obdobia 2002-2006:

I. DÔSTOJNÝ ŽIVOT PRE OBČANOV SLOVENSKA
II. Nižšie odvody, vyššia zamestnanosť

III. ISTOTA V STAROBE A ZABEZPEČENIE V CHOROBE

IV. Právo na život v zdravom prostredí

V. Spoločnosť kultúry, vzdelanosti a podpory mladých

VI. Bezpečný život v právnom štáte

VII. Dôstojné postavenie Slovenska v Európe

I.

Dôstojný život pre občanov Slovenska

Slovensko obchádza strašidlo - strašidlo vlády Mikuláša Dzurindu. Štyri roky pretrvávajúca spoločenská kríza priniesla obrovské prehĺbenie negatívnych javov v spoločnosti. Popri znižovaní životnej úrovne vzrástla korupcia a klientelizmus. Občan prestal dôverovať tradičným oporám demokracie, poklesla dôvera vláde, parlamentu a v inštitúcie štátu . Občan je neustále konfrontovaný so znižovaním životnej úrovne, zatiaľ čo sa vychvaľuje privatizácia najdôležitejšieho a najcennejšieho majetku Slovenska. Represívny aparát štátu sa miesto používania v plnej miere na obranu práv občana, obracia na politické ciele prostredníctvom špeciálne ustanovených tímov. Pokračovanie takýchto trendov v budúcom období znamená vážne morálne a duchovné zdevastovanie spoločnosti. HZDS-ĽS si je vedomá, že žiadna vláda zložená ako pravo-ľavý spletenec nie je schopná zvládnuť ťažké úlohy súčasnosti, dôsledkom čoho je terajší stav Slovenska. HZDS-ĽS ako stabilizovaná politická strana s rozvinutou regionálnou štruktúrou má dlhodobo najvyššie preferencie, čo ju zaväzuje vykonať pozitívne zmeny a garantovať rozvoj Slovenska vo vnútri i voči zahraničiu.

HZDS-ĽS je pripravená prevziať na základe mandátu, získaného od voličov zodpovednosť za ďalší vývoj v jednotlivých oblastiach života spoločnosti. Ako spoluzakladateľ tohto štátu je jej cieľom garantovať nezávislosť, suverenitu, teritoriálnu integritu a nenarušiteľnosť hraníc. Potvrdzuje zámer zachovať a ďalej rozvíjať demokratický ústavný poriadok a svoje nezvratné rozhodnutie všetkými silami podporiť integráciu Slovenskej republiky do EÚ a vstup do NATO ako štandardných bezpečnostných a spoločenských štruktúr.

Základom hospodárskej politiky HZDS-ĽS zostáva sociálne a ekologicky orientované trhové hospodárstvo, rešpektovanie súkromného vlastníctva a zapájanie sa do globálnej ekonomiky. Jednotlivé politiky ako je priemyselná, energetická, obchodná alebo potravinová politika budú formulované na niekoľko volebných období tak, aby sa zachovala kontinuita procesov. Dlhodobé formulovanie a následné prerokovanie parlamentom umožní dosiahnuť celospoločenský konsenzus, čo vytvorí predpoklady vo všetkých oblastiach hospodárstva akcentovať vyššiu výkonnosť a konkurencieschopnosť.

Strategickým zámerom v oblasti sociálnej politiky je pokračovanie v prechode od štátneho paternalizmu k sociálne spravodlivo usporiadanej spoločnosti a k posilňovaniu osobnej a skupinovej spoluzodpovednosti občanov za sociálny osud. Základom je dosiahnutie súladu medzi rozvojom ekonomického a sociálneho potenciálu a postavením občanov Slovenskej republiky.

Hlavnou úlohou regionálnej politiky bude postupné vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi a udržanie sociálno-ekonomickej súdržnosti pri sústavnom zvyšovaní životnej úrovne. Zároveň budeme stabilizovať verejnú správu, rozkolísanú v dôsledku realizácie chaotických krokov v rokoch 2001-2002 a vytvoríme podmienky pre samosprávu na zvládnutie prechodu kompetencií.

HZDS-ĽS sa zameria na rozvoj kultúry, školstva a podporí duchovnú, kultúrnu a morálnu dimenziu rozvoja Slovenskej republiky.

HZDS-ĽS ctí a rešpektuje dosiahnuté dohody medzi cirkevnými spoločenstvami a štátom. Činnosť cirkví a náboženských spoločností bude podporovať na základe zásady rovnosti občanov a ich práva slobodne vyznávať vieru. Zvlášť bude podporovať celospoločensky prospešné aktivity a úsilie cirkví v starostlivosti o rodinu a o duchovnú obrodu spoločnosti.

HZDS-ĽS uznáva, že mimovládne organizácie (MVO) hrajú dôležitú úlohu pri mobilizácii občanov v snahe vytvoriť lepšiu spoločnosť. Mnohé z charitatívnych cieľov dobrovoľných organizácií dopĺňajú ciele HZDS-ĽS. Vzťah medzi vládou a dobrovoľníckym sektorom bude založený na partnerstve, rešpektovaní, vzájomnej dôvere a spoločných cieľoch.

Zároveň podporí v rámci svojich možností komunikáciu s politickými stranami tak, aby sa dosiahli rozumné rámce spolužitia politických subjektov, pretože Slovensko potrebuje všetky sily na zvládnutie súčasnej hlbokej spoločenskej krízy, ako aj na splnenie hlavného zahraničnopolitického cieľa budúceho volebného obdobia, ktorým je vstup do EÚ a NATO.

II.

Nižšie odvody, vyššia zamestnanosť

Zlé riadenie hospodárstva SR sa prejavilo v dlhodobo neudržateľných tendenciách zvyšujúcich sa schodkov verejných financií, účtu platobnej bilancie, nízkeho rastu HDP, oslabovania slovenskej koruny a hlavne vo zvyšovaní nezamestnanosti. Práca je pre človeka základnou životnou istotou a dobrá práca i nositeľom životnej úrovne. Súčasná vláda katastrofálne zlyhala v tejto oblasti, pričom postihnuté regióny zaznamenávajú astronomické čísla v nezamestnanosti.

Cieľom HZDS-ĽS je reálne zlepšenie životnej úrovne obyvateľstva. Pre jeho dosiahnutie bude potrebné vytvoriť predpoklady dlhodobého zdravého ekonomického rastu na úrovni minimálne 3,5% HDP a na jeho pozadí umožniť postupný pokles miery nezamestnanosti na hranicu 15%.

Za jeden z kľúčových faktorov považujeme viac slobôd pre podnikateľské prostredie s fungujúcou vymožiteľnosťou práva, narovnaným vzťahom veriteľa a dlžníka, efektívnym konaním obchodných súdov a korektným systémom konkurzov a vyrovnaní. Mimoriadne dôležité zvlášť pre malé a stredné podnikanie je zjednodušenie a zrýchlenie postupov štátnej správy pri rôznych druhoch konaní, ktoré jednoznačne uvoľnia vstup do podnikania.

Morálne očistenie podnikateľského stavu a jeho plné zrovnoprávnenie v podmienkach pôsobenia so zahraničnými investormi je predpoklad úspechu hospodárskych aktivít.

Dôležité bude previazanie menovej politiky NBS a fiškálnej politiky vlády. Výsledkom musí byť stabilita úrokových sadzieb a parity kúpnej sily meny, dostatočné devízové rezervy, tomu zodpovedajúci stav na bežnom účte platobnej bilancie , postupná konsolidácia verejných financií a zníženie zahraničnej i domácej zadĺženosti vlády, ktorá je rozhodujúcim destabilizujúcim menovým prvkom.

Výber a správa daní musia byť efektívnejšie, aby neboli pre daňových poplatníkov takým administratívnym bremenom. Zníženie odvodového zaťaženia je podmienkou akcelerácie ekonomického rastu. Riešenie tohoto problému bude súčasťou reformy daňovej, odvodovej, cenovej a mzdovej sústavy.

HZDS-ĽS sa hlási k podpore priemyselných parkov. Ich realizácii musí predchádzať územná príprava a vybudovanie infraštruktúry. HZDS-ĽS vytvorí podmienky na zabezpečenie financovania projektov oživenia zamestnanosti viaczdrojovým spôsobom. Východiskom pre tvorbu primeraných zdrojových predpokladov naštartovania hospodárstva bude skutočná realizácia reforiem vo viacerých oblastiach, kde sa prostriedky nevynakladajú dostatočne účelne. Principiálne a urýchlene sa doriešia mechanizmy prístupu ku zdrojom z fondov EÚ.

HZDS-ĽS má záujem na príleve dlhodobého investičného kapitálu a to najmä do technológií. Na dosiahnutie porovnateľnej úrovne cestovného ruchu na Slovensku zabezpečí dobudovanie inštitucionálnej a organizačnej štruktúry riadenia cestovného ruchu na regionálnej i centrálnej úrovni.

HZDS-ĽS sa zasadí za dobudovanie diaľnic tak, aby ucelené úseky Bratislava-Žilina-Košice, Žilina-Skalité a Bratislava-Banská Bystrica sa mohli ukončiť v roku 2010. Je potrebné dokončiť 3.a 4. blok Jadrovej elektrárne Mochovce spolu so zahraničným investorom. Je nutné dosiahnuť finančné ozdravenie železníc SR ich ďalšou reštrukturalizáciou a transformáciou.

HZDS-ĽS vytvorí v oblasti rozvoja bývania podmienky pre dosiahnutie budovania 15-tisíc bytov ročne tak, aby boli cenovo dostupné najmä pre mladé rodiny. Veľký dôraz bude kladený na vytvorenie podmienok pre zabezpečenie výstavby nájomných bytov, technickej vybavenosti a obnovy existujúceho bytového fondu.

Pôdohospodárstvo ako nezastupiteľný faktor krajinotvorby a stability vidieka je potrebné podstatne posilniť s podporou všetkých foriem hospodárenia. Budeme presadzovať harmonizáciu so spoločnou poľnohospodárskou politikou EÚ a využitie maximálne možnej predvstupovej pomoci. Dôležité bude doriešenie vlastníckych vzťahov k pôde a rozvinutie podporných programov.

Stredný podnikateľský a živnostenský stav považujeme za chrbtovú kosť hospodárstva, ktorá môže významným spôsobom znížiť obrovskú nezamestnanosť. Naše opatrenia budú smerovať k odstráneniu doterajších likvidačných podmienok a vytváraniu podporných programov. Hlavným cieľom bude dostupnosť kapitálu a zníženie odvodového a daňového zaťaženia. Podporí sa tým tvorba nových pracovných miest.

Reálne zlepšenie životnej úrovne dosiahneme:

- programovým zvyšovaním zamestnanosti cez zlepšovanie podnikateľského prostredia a podporu nielen odvetví, ale najmä regionálnych projektov so zameraním na najzaostalejšie oblasti. Vláda musí prijať programy riešenia zamestnanosti v postihnutých okresoch a pripraviť podporné projekty

- systematicky rozvíjať infraštruktúrne projekty s cieľom dostavby diaľnic do roku 2010 pri viaczdrojovom financovaní

- vypracovať stratégiu rozvoja podnikateľského prostredia a programy rozvoja jednotlivých odvetví v podobe hospodárskej politiky vlády minimálne na 10 až 20 rokov

- dlhodobo koncepčne rozvíjať oblasť cestovného ruchu ako najdynamickejšieho odvetvia

- v oblasti energetiky pripraviť so zahraničnými investormi dostavbu JE Mochovce a vytvoriť podmienky na presvedčivú prezentáciu kvality bezpečnosti a prevádzkyschopnosti blokov JE Jaslovské Bohunice

- vytýčiť ciele a pravidlá surovinovej politiky, ktoré umožnia optimálne využitie prírodného bohatstva nielen teraz, ale najmä v budúcnosti

- v oblasti stavebníctva sa okrem infraštruktúry zamerať na oživovanie bytovej výstavby a obnovu existujúceho bytového fondu aj nástrojmi daňového zvýhodnenia (odpočet časti nákladov zo základu pre odvod dane)

- vytvoriť podmienky na podporu exportu a presadzovanie sa domácich výrobkov na zahraničnom i domácom trhu

- vytvoriť motivačné podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania najmä v smere dostupnosti kapitálu, zníženia daňového a odvodového zaťaženia, skrátenia a zjednodušenia povoľovacích konaní a reálnymi podpornými programami

- usporiadať vlastnícke pomery k pôde, vytvoriť podporné programy v pôdohospodárstve tak, aby bol dosiahnutý cieľ dostupnosti a úmernej ceny potravín a zachované záujmy v oblasti zamestnanosti a krajinotvorby

- v oblasti financií zabezpečiť previazanie menovej a fiškálnej politiky vlády s cieľom postupne stabilizovať verejné financie a vývoj meny

- zrovnoprávniť daňové zaťaženie právnických a fyzických osôb, upraviť odpisovú politiku a umožnením odpočtu časti investícií z daňového základu aktivizovať rast investícií

- vytvoriť motivačné prostredie pre rast zamestnanosti znížením odvodového zaťaženia realizáciou reformy dôchodkového a sociálneho zabezpečenia

- zabezpečiť systém riadenia verejných financií cestou štátnej pokladnice spolu s racionalizačnými a koncepčnými opatreniami na postupné zníženie deficitu verejných financií na úroveň 3% HDP

- zabezpečiť zníženie nezamestnanosti na úroveň 15% nielen aktívnymi opatreniami regionálneho a odvetvového charakteru, ale aj podporou aktívnej politiky práce, dotačnou politikou tvorby nových pracovných miest a verejnoprospešnou prácou

- vyprecizovať a podporiť mechanizmus financovania vyšších územných celkov a ostatných samospráv so zásadnou orientáciou na rozvoj regiónov nielen v zákonom určených kompetenciách, ale aj v oblasti podpory znižovania nezamestnanosti

- nedovoliť nespravodlivé vyraďovanie občanov z evidencie nezamestnaných a zároveň aj zneužívanie podpory v nezamestnanosti skupinami obyvateľstva prijatím účinných opatrení.

III.

ISTOTA V STAROBE A ZABEZPEČENIE V CHOROBE

Výsledkom zlej hospodárskej a sociálnej politiky v rokoch 1998-2002 sa stalo znižovanie životnej úrovne a zväčšovanie chudoby. Nezamestnanosť je vyššia ako v časoch svetovej hospodárskej krízy a súčasne najvyššia v Európe. Podstatne sa zhoršila kvalita života dôchodcov, zdravotne postihnutých občanov, mladých rodín, vznikajú hladové doliny a Slovensko populačne vymiera. Dochádza ku kolapsu zdravotníctva, kde namiesto ochrany je v dôsledku nerealizovaniu výkonov a služieb stále viac ohrozované zdravie i život občanov. Reštrikcie v oblasti zamestnanosti, sociálnej pomoci, nemocenského poistenia a rodinných dávok prinášajú neustále tvrdé zásahy do života rodín s deťmi, rodín nezamestnaných, dôchodcov ako aj takých, v ktorých sú zdravotne postihnutí. Pokles reálnej hodnoty dôchodkov a miezd, neustále zvyšovanie životných nákladov spolu s nerealizovaním nevyhnutnej sociálnej reformy má za následok pokles životnej úrovne, rast počtu sociálne odkázaných a chudobných ľudí.

Cieľom HZDS-ĽS je zastaviť zbedačovanie občanov a pripraviť pokračovanie v sociálnej reforme smerom k štandardom európskej sociálnej kultúry. Jednoznačne treba prejsť od sociálnej polarizácie k sociálnej tolerancii a kultúrnej súdržnosti. Budeme vychádzať z kresťanského sociálneho učenia. HZDS-ĽS zabezpečí pre všetkých občanov primeranú a dostupnú zdravotnú starostlivosť. Túto starostlivosť bude definovať v základných zdravotníckych zákonoch a hradiť ju bude zo základného zdravotného poistenia, založeného na princípe solidarity. Je potrebné zastaviť zadĺžovanie zdravotníctva, vytvoriť podmienky na viaczdrojové financie a realizáciu úspor. HZDS-ĽS v rokoch 2002-2006 uskutoční komplexnú sociálnu reformu, do života urýchlene zavedie systém sociálneho poistenia, dôchodkového poistenia ako kapitalizačného pilieru, doplnkového dôchodkového poistenia a súkromného poistenia ako formy životného poistenia. Dokončíme reformu pracovných vzťahov, zameranú aj na bezpečné pracovné podmienky a pracovné súdnictvo.

Pri uplatňovaní zákona o sociálnej pomoci pristúpime k sprísneniu a zároveň zadresneniu mechanizmu sociálnej pomoci, pričom podmienkou jej poskytnutia bude aktívna účasť občana na riešení svojej sociálnej situácie. V neprispôsobivých skupinách občanov sa musí viac uplatňovať hmotné plnenie v rámci právomocí samosprávnych a štátnych orgánov. Zvýšenú pozornosť budeme venovať starším občanom, a to nielen starostlivosťou o úroveň dôchodkov ale aj vytváraním podmienok pre ich nezávislosť, zúčastnenosť, starostlivosť a dôstojnosť. Znovu obnovíme komplexný systém starostlivosti o zdravotne postihnutých občanov a zreformujeme právny, finančný a inštitucionálny režim zamestnanosti.

Vytvoríme komplexný systém štátnej sociálnej podpory, v ktorom budú príspevky na bývanie, vzdelanie, dopravu a sociálne príspevky. Kladieme si za úlohu posilniť rodinu a vytvoriť pre jej zdravý život vhodné podmienky.

Zmeníme model zdravotnej starostlivosti tak, aby hlavný dôraz sa kládol na prevenciu a ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ktorá by mala byť rovnako dostupná a kvalitná vo všetkých regiónoch Slovenska. V prevencii vidíme hlavný nástroj na predchádzanie tých druhov ochorení, ktoré najviac ohrozujú populáciu. Zabezpečíme optimálny počet akútnych a chronických lôžok ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa noriem EÚ, zlepšíme ich štandard a vytvoríme podmienky na skrátenie ošetrovacieho času. Budeme klásť dôraz na vypracovanie a dodržiavanie štandardných terapeutických postupov a ich zdravotno-ekonomické vyhodnotenie.

V oblasti liekovej politiky budeme klásť dôraz na skvalitnenie kategorizácie s tlakom na farmaekonomiku, s cieľom zaistiť občanom bezpečné a kvalitné lieky v plnom rozsahu. Tu je potrebné zavedenie sociálnej dávky pre tých občanov v núdzi, ktorí nemajú zdroje na doplácanie k liekom.

HZDS-ĽS ako strana, ktorá vo väčšine regiónov vyhrala voľby do vyšších územných celkov urobí prostredníctvom svojich predsedov a poslancov v regiónoch všetko, aby proces decentralizácie a odštátnenia zdravotníckych a sociálnych zariadení prebehol v prospech obyvateľov. Zároveň cestou účasti na vláde vytvorí takú legislatívu, ktorá umožní zrealizovať pripravované kroky vyšších územných celkov.

Na zabezpečenie sociálnych istôt občanov:

- komplexne dokončíme sociálnu reformu v sociálnom poistení vybudovaním základného stupňa sociálneho poistenia pri pluralite v správe kapitalizačného piliera a vytvorením informačného systému s prepojením na európske systémy

- presadíme ďalší rozvoj doplnkového dôchodkového poistenia, súkromného poistenia, možnosť vytvárania zamestnaneckých fondov a vzájomnostných sociálnych inštitúcií

- prehodnotíme reštrikcie voči zdravotne postihnutým občanom a vrátime sa ku komplexnému postupu riešenia problematiky zdravotne postihnutých

- budeme vo vláde presadzovať zabezpečenie rastu miezd, platov a dôchodkov v súlade s vývojom inflácie tak, aby nedochádzalo k znižovaniu reálnych príjmov občanov

- budeme presadzovať reformu sociálnej podpory pri zavedení príspevku na dopravu ako opatrenia na zvýšenie možnosti zamestnania

- zlepšíme financovanie zdravotníctva tak, aby bolo transparentné a aby nedochádzalo k neustálemu zadĺžovaniu. Vytvoríme pravidla na viaczdrojové financovanie s účasťou fyzických i právnických osôb

- vytvoríme podmienky na vznik doplnkového zdravotného a rodinného poistenia podľa noriem EÚ.

IV.

Právo na život v zdravom prostredí

HZDS-ĽS vychádza zo základného ustanovenia deklarovaného v Ústave SR, a to práva občanov na zdravé životné prostredie. Zabezpečenie tohto práva je možné len pri rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja, predovšetkým princípu environmentálne priaznivého hospodárenia a správania sa, princípu preventívnej opatrnosti a zodpovednosti. Integráciu do EÚ zakladáme na kontinuálnom smerovaní zabezpečenia vyváženého enviromentálneho, ekonomického a sociálneho rozvoja spoločnosti.

Základným cieľom politiky HZDS-ĽS je vysoká kvalita životného prostredia, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov, likvidácia starých enviromentálnych záťaží a poškodenia životného prostredia, zabezpečenie hospodárskeho rozvoja v súlade s prírodnými podmienkami a potenciálmi územia, dosiahnutie a udržanie kvalitného životného prostredia s dôrazom na ohrozené oblasti.

HZDS-ĽS v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku bude presadzovať uplatňovanie integrovaného územného plánovania a vytvorenie podmienok pre sprehľadnenie územno-plánovacích informácií s cieľom urýchlenia realizácie podnikateľských zámerov pri rešpektovaní potenciálu územia. Budeme podporovať regionálny rozvoj, ako výsledok využitia prírodného potenciálu, ľudských zdrojov a ekonomických aktivít tak, aby bol súčasťou a hlavným predpokladom zdravého životného prostredia.

V záujme ochrany zdravia občanov a ochrany prostredia, v ktorom žijeme, budeme včas vyhodnocovať možné riziká, budeme o nich bezodkladne informovať a zároveň dbať na predchádzanie možných havárií. HZDS-ĽS bude dbať na prevenciu pri zistení možných ohrození životného prostredia. Posilní právomoci kontrolných orgánov pri dokazovaní poškodzovania životného prostredia. V legislatívnych postupoch bude dôsledne vychádzať zo zásady "znečisťovateľ platí".

HZDS-ĽS umožní vytvárať vzájomné vzťahy medzi prírodou a človekom tak, aby ochranné a zveľaďovacie prvky boli obojstranne prospešné. Je nevyhnutné dosiahnuť všeobecné uvedomenie si, že príroda potrebuje človeka a človek potrebuje prírodu a devastáciou prírody sa zmenšuje priestor aj pre život človeka.

HZDS-ĽS garantuje, že princípy trvalo udržateľného rozvoja bude neustále uvádzať do života ako dôsledný regulačný, a nie jednoznačne zákazový mechanizmus. Bežný život človeka musí byť zabezpečený trvalo udržateľným rozvojom.

V.

Spoločnosť kultúry, vzdelanosti a podpory mladých

HZDS-ĽS považuje kultúru a umenie za jeden z pilierov národa a štátu, ktorý je súčasne aj prejavom úrovne a kvality života jednotlivca, skupín či celej spoločnosti. Aj preto bude vytvárať podmienky pre existenciu a rozvoj kultúry v celom komplexe - či už ide o zachovanie a ochranu národného kultúrneho dedičstva, alebo o živú kultúru. HZDS-ĽS trvá na tom, že štát sa nemôže vzdať svojej zodpovednosti za podporu kultúry predovšetkým v oblasti tvorby, produkcie, distribúcie, uchovávaní a reflexii kultúrnych hodnôt.

V súlade s praxou v štátoch EÚ je HZDS-ĽS pripravené urobiť systémové zmeny vo financovaní kultúry a zo systému prerozdeľovania dôsledne prejsť na systém priameho financovania, ktorý zabezpečí prehľadnosť využívania verejných zdrojov, grantový systém a systém viaczdrojového financovania kultúry, čo si vyžiada novelizáciu daňovej, živnostenskej a nadačnej legislatívy.

HZDS-ĽS bude podporovať rozvoj kultúry všetkých menšín žijúcich na Slovensku. Rovnako bude podporovať činnosť cirkví a náboženských spoločností na základe zásady rovnosti občanov a ich práva slobodne vyznávať vieru. Bude ctiť a rešpektovať dosiahnuté dohody medzi cirkevnými spoločenstvami a štátom.

Sloboda prejavu a informácii predstavuje jeden zo základných pilierov demokratickej spoločnosti. Znamená nielen právo vyhľadávať a šíriť informácie, ale aj etickú zodpovednosť novinárov a prostriedkov masovej komunikácie voči občanom a spoločnosti. V tejto súvislosti HZDS-ĽS bude plne podporovať zámer profesijných organizácií novinárov a vydavateľov o konštituovaní a aktívnej práci Tlačovej rady SR.

Cieľom HDZS-ĽS je uskutočnenie reformy školstva v duchu národných, sociálnych a kresťanských hodnôt tak, aby zohralo kľúčovú úlohu pri príprave mladej generácie na život a aby zabezpečilo vzdelanostné predpoklady budúcej prosperity Slovenska.

HZDS-ĽS zabezpečí, aby postavenie učiteľa bolo adekvátne jeho mimoriadnemu významu pri výchove mladej generácie a tvorbe budúcnosti Slovenska.

Za prioritu v štruktúre výchovno-vzdelávacej sústavy považujeme predovšetkým kvalitné vzdelanie na základnej škole. Cieľom ďalších aktivít bude skvalitniť obsah i formy základného vzdelávania. S týmto zámerom budeme presadzovať zavedenie 12-ročného povinného školského vzdelávania.

HZDS-ĽS zabezpečí koordináciu medzi odborným vzdelávaním a trhom práce, prispôsobenie učebných a študijných odborov jeho požiadavkám, ďalej vytvorenie nových možností najmä so zameraním na informačno-komunikačné technológie a cudzie jazyky. Zabezpečí pre žiakov všetkých stupňov škôl prístup ku kvalitným informáciám v rámci národného programu informačnej spoločnosti.

HZDS-ĽS presadí zavedenie nových motivačných podporných systémov pre vysoké školy formou štipendií, daňových zvýhodnení a úpravou mzdových podmienok, vyplývajúcich zo zákona o verejnej službe. Bude pokračovať vo zvyšovaní výdavkov na vysokoškolský vzdelávací systém tak, aby horizonte 2006 dosiahol 1% HDP. V spolupráci s podnikateľskou sférou bude kreovať novú formu nadácie pre podporu vysokoškolských aktivít. Základom je úloha, aby každý kto chce mohol študovať na vysokej škole.

HZDS-ĽS prehodnotí zákon o podpore vedy a techniky. Bude realizovať systém rovnakého prístupu k finančným prostriedkom pre všetky subjekty vedecko-technickej komunity v SR. Zabezpečí taký systém financovania, aby bol v súlade so závermi Európskej komisie v kapitole "veda a technika" pri zohľadnení výkonnosti slovenskej ekonomiky s cieľom priblížiť celkovú hodnotu výdavkov vo výške 1,5% HDP. V tejto súvislosti vytvorí nástroje na posilnenie vedy a techniky na vysokých školách.

HZDS-ĽS zmení štruktúru riadenia športu a jeho financovanie tak, aby bol zabezpečený jednotný prístup k športovej príprave mládeže a k vrcholovému športu so zameraním na tie športové druhy, ktoré majú v Slovenskej republike tradície. Upraví Národný program rozvoja športu v SR s dôrazom na jeho diverzifikáciu do regiónov.

HZDS-ĽS si je vedomá, že v záujme podpory vzdelania a podpory mladých rodín je potrebná reforma štátnej sociálnej podpory, zváženie zavedenia príspevku na dopravu, príspevku na vzdelanie, sociálneho príspevku a prehodnotenie rodinných dávok ako aj príspevku na bývanie. Spolu s tým je potrebné vypracovať systém finančných nástrojov, ktorý zabezpečí realizovanie akčných programov bývania cez zdroje fyzických, právnických osôb a Štátneho fondu bývania.

Na vybudovanie spoločnosti vzdelania je potrebné:

- prehodnotiť a skvalitniť systém vzdelávania na základných a stredných školách s cieľom 12-ročnej povinnej školskej dochádzky

- spolu s novozriadenými vyššími územnými celkami vykonať bezporuchovú delimitáciu kompetencií a finančného zabezpečenia základného i stredného školstva

- osobitnú pozornosť venovať materiálno-technickému vybaveniu škôl s dôrazom na adekvátnu výpočtovú a informačnú technológiu

- všestranne podporiť vysokoškolské vzdelávanie, vytvoriť podmienky na zvýšenie kvality v oblasti vzdelávania a vedy, vrátane zapojenia do medzinárodného systému tvorby a využívania poznatkov EÚ

- vytvoriť podmienky pre rozvoj mimoškolskej a mimopracovnej činnosti mládeže realizovaním projektov športového a telovýchovného charakteru

- vytvoriť systém riadenia a financovania športu využitím zdrojov z lotérií a hier s cieľom jednotného prístupu deti a mládeže k športovej príprave.

VI.

BEZPEČNÝ ŽIVOT V PRÁVNOM ŠTÁTE

Jedným z hlavných problémov súčasnej slovenskej spoločnosti je nízka vymožiteľnosť práva a malá funkčnosť súdov. V situácii, keď zákon priznáva občanovi určité právo, a ten nemá reálnu možnosť sa práva domôcť, nie je možné konštatovať, že sme skutočným právnym štátom. Táto skutočnosť je umocnená rozmáhajúcou sa korupciou a zneužívaním represívneho aparátu na politické ciele, čo destabilizuje najmä policajný zbor. U občanov narastá pocit nespravodlivosti. Tento stav vedie k nárastu organizovaného zločinu a je živnou pôdou pre daňové úniky. Zbyrokratizovaný a rozbujnelý štátny aparát je najvhodnejším prostredím pre korupciu.

Súčasná vládna koalícia deklarovala prípravu na vykonanie reforiem. Za obdobie rokov 1998-2002 neboli uskutočnené žiadne ucelené reformné kroky. Potreba prispôsobiť procesy rozhodovania a rozdeľovania moderným metódam, používaným v štátoch EÚ je nezvratná. Zároveň nie je možné vybudovať fungujúci trhový mechanizmus, ako aj demokraticky spravovanú spoločnosť bez zásadných zmien súčasných mechanizmov. Stratené štyri roky je ťažko nahradiť, ale v záujme hladkého vstupu do EÚ je potrebné vynaložiť všetky sily na urýchlené zvládnutie procesu zmeny mechanizmov.

Cieľom HZDS-ĽS je zabezpečiť vytvorenie stabilného právneho prostredia, v ktorom občan bude právo ctiť a vážiť si, kde právo je vymožiteľné včas a účinne, súdy sú funkčné a efektívne, a policajný zbor bude slúžiť k ochrane jeho práv a majetku.

HDZS-ĽS bude všetky kroky v oblasti súdnictva podriaďovať tomu, aby súdna moc sa stala kvalitne fungujúcou zložkou štátnej moci, ktorá bude garantovať občanom istotu, že sa v primeranom čase a v spravodlivom procese domôžu svojich práv, a že tí, ktorí porušujú zákony, budú adekvátne potrestaní.

HZDS-ĽS prijíma kritiku verejnosti voči nedostatočnej pružnosti a efektívnosti v konaní súdov, a preto bude trvať na tom, aby sa administratívna a rozhodovacia činnosť sudcov stala transparentnejšou, a aby sa dostala pod väčšiu kontrolu verejnosti. Uskutočníme reformu občianskeho práva, trestného práva a pracovného práva. Vytvoríme nový model veriteľského práva.

Za obzvlášť dôležité považujeme odpolitizovanie represívnych zložiek, najmä súdov, prokuratúry a polície. Tu nastali najväčšie škody a preto sa zasadíme za demokratizáciu pomerov na ministerstve vnútra. Zrušíme všetky špecializované útvary polície a ostatných orgánov, ktoré boli zriadené na prenasledovanie vnútornej politickej opozície. Účinný boj so zločinom žiada vytvoriť také prostredie, v ktorom okrem bezúhonnosti, odbornosti a výsledkov práce sa nebudú vyžadovať žiadne iné kritériá.

Celospoločenskou prioritou bude boj s korupciou na všetkých úrovniach. Uprednostní sa realizácia protikorupčných opatrení pred proklamáciami. Vytvorením normálnych podmienok pre prácu sa zastaví odchod skúsených odborníkov a vytvoria sa podmienky na aspoň čiastočný návrat do služieb policajného zboru. Prioritou musí byť zdokonalenie materiálno-technického vybavenia, prísun informačných technológií, zabezpečenie sociálnych istôt a dôraz na prestíž policajtov v spoločnosti.

Podporíme posilnenie priameho výkonu služby na úkor administratívnych činností, kde niektoré druhy správnej agendy sa v záujme zvýšenia dostupnosti presunú na orgány miestnej štátnej správy a samosprávy. Decentralizácia policajných činností a spolupráca s miestnou správou umožní naplniť požiadavku občanov na posilnenie prítomnosti polície v uliciach a zvýšiť ochranu štátnej hranice.

Boj proti drogovej závislosti musí nadobudnúť celospoločenský rozmer. Do tohto programu je potrebné zapojiť celé spektrum politických strán, osobností, aktualizovať podľa potreby legislatívu a úzko medzinárodne spolupracovať.

HZDS-ĽS považuje za nevyhnutné v oblasti záchranných systémov a záchrannej služby zlepšenie technického vybavenia požiarnej ochrany. Vypracovanie a realizácia projektu integrovaného záchranného systému je úloha pre najbližšie obdobie.

HZDS-ĽS bude pri modernizácii a decentralizácii verejnej správy presadzovať postup, ktorý bude zohľadňovať potreby občana a národno-štátne záujmy v súlade s medzinárodnými záväzkami SR a jej integračnými zámermi. Na prvom mieste je nutné stabilizovať verejnú správu, dostať ju z chaosu a umožniť samosprávam zvládnuť výkon presúvaných kompetencií. Ďalej pripraviť projekt postupných krokov s organizačnými, technickými, legislatívnymi a ekonomickými opatreniami.

HZDS-ĽS pripraví a zrealizuje kroky k reforme centrálnej správy štátu, výsledkom ktorej bude zníženie počtu členov vlády a ministerstiev a zhospodárnenie celej štruktúry verejnej správy. Zasadí sa za prípravu a realizáciu súbežných reforiem, pričom maximálnu pozornosť bude venovať finančnému posilneniu miestnych samospráv.

HDZS-ĽS sa zasadí o dôsledné rešpektovanie zákonnosti v styku úradov s občanmi.

HZDS-ĽS bude presadzovať v priebehu budúceho volebného obdobia reformu volebného zákona v prospech väčšinového volebného systému, čo by napomohlo zlepšiť prácu parlamentu v prospech občana, ako aj úpravu a ďalšiu demokratizáciu politického systému tak, aby lepšie slúžil občanom.

Vytvoriť stabilné právne prostredie zabezpečíme:

- realizáciou reformy občianskeho, trestného a pracovného práva spolu s vytvorením nového modelu činnosti orgánov štátnej správy, ktoré zabezpečia rýchlu, nekompromisnú a účinnú vymáhateľnosť a vynútiteľnosť práva

- vytvorením podmienok, aby súdnictvo ako najdôležitejšia služba občanovi bolo zárukou bezpečnosti v zhode s aktuálnymi problémami spoločnosti, a zároveň čo najjednoduchšie a najprístupnejšie a aby bola pre občana jeho činnosť transparentná

- zaradením boja s korupciou medzi celospoločenské priority a v budúcej vláde prijatím účinných opatrení predovšetkým v oblasti byrokracie, ktorá je živnou pôdou korupcie

- vyhlásením boja s byrokraciou štátneho aparátu jeho znižovaním a racionalizáciou a prenesením kompetencie v čo najväčšej miere na samosprávne orgány

- podporením podnikateľských subjektov i občanov novým modelom veriteľského práva

- zabezpečením dôsledného kontrolného systému celého rozsahu rozpočtovaných a prerozdeľovaných zdrojov zo štátneho rozpočtu na báze doterajšieho NKÚ

- zrušením špecializovaných útvarov polície a zabezpečením demokratizácie pomerov na ministerstve vnútra

- zabezpečením modernizácie vybavenia rezortov vnútra a spravodlivosti najmä v oblasti polície a súdnictva

- dôsledným trvaním na dostatočnom osobnom ohodnotení a odpolitizovaním výberu a kariérneho postupu pracovníkov vnútra, súdov a prokuratúr pri zabezpečení ich sociálnych istôt.


VII.

Dôstojné postavenie Slovenska v Európe

HZDS-ĽS ako rozhodujúca politická sila pri vzniku samostatnej Slovenskej republiky si uvedomuje svoju politickú zodpovednosť a v týchto súvislostiach považuje vstup do NATO a do EÚ za základný a zásadný národno-štátny záujem.

Vstup a dôstojné postavenie v týchto štruktúrach považujeme za rozhodujúci predpoklad pre ďalší rozvoj Slovenska. Budeme aktívne pôsobiť na formovanie demokratickej európskej politiky v orgánoch EÚ a v Rade Európy. Európa má zostať kontinentom národných štátov s plnohodnotnou národnou parlamentnou demokraciou. Budeme presadzovať prijatie komplexnej ústavnej normy o prístupovom procese Slovenskej republiky do Európskej únie, ktorá posilní deľbu moci a pôsobenie štátnych orgánov, inštitúcií a občanov v európskych vzťahoch a európskych inštitúciách, a zabezpečíme prehľadné a s spravodlivé čerpanie finančných zdrojov.

Vyjednávanie o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a jeho ukončenie budeme orientovať na to, aby slovenský právny poriadok a štátne orgány dôsledne aplikovali príslušné normy, ako aj princípy únie, pri maximálnom zabezpečení záujmov Slovenska.

HZDS-ĽS je presvedčená, že vstup do EÚ a NATO urýchli v konečnom dôsledku hospodársky rast a prispeje k znižovaniu nezamestnanosti. Ďalšie smerovanie demokratického vývoja na Slovensku nie je možné realizovať bez zvyšovania bezpečnosti v tom najširšom zmysle slova. Jednou z rozhodujúcich oblastí pre vstup do NATO je oblasť obrany.

Garantujeme, že budeme obranu riešiť ako rozhodujúci pilier na zabezpečenie štátnej suverenity, územnej celistvosti a nenarušiteľnosti štátnych hraníc. Ozbrojené sily musia byť postavené na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni a nezávislé od politických turbulencií.

HZDS-ĽS sa zasadí za dosiahnutie porovnateľnej úrovne ozbrojených síl s armádami členských štátov NATO. Budeme riešiť systém národnej bezpečnosti ako integrovaný systém zabezpečenia obrany, vnútornej bezpečnosti a ochrany, ktorý bude schopný reagovať na krízy vytvorenou štruktúrou krízového manažmentu.

HZDS-ĽS garantuje splnenie záväzkov Slovenskej republiky v prístupovom procese do NATO, zabezpečí splnenie úloh spoločnej obrany členov NATO a primeranú účasť SR na potláčaní medzinárodného terorizmu a udržaní mieru.

Za rozhodujúci pilier obrany považujeme ozbrojené sily, ktoré musia byť postavené na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni. HZDS-ĽS zabezpečí kontinuitu reformného procesu ozbrojených síl a garantuje, v súlade s prijatými predvstupovými záväzkami, vyčleňovať pre plnenie úloh obrany 2% hrubého domáceho produktu.

Budeme dôsledne realizovať postupnú profesionalizáciu ozbrojených síl a zníženie základnej vojenskej služby na šesť mesiacov, s konečným cieľom dosiahnuť plne profesionálnu armádu a zrušiť základnú vojenskú službu.

Budeme realizovať reformu vojenského školstva s využitím kariérneho aj vysokoškolského vojenského vzdelávania. Nevyužiteľné špecializované akreditované odbory ponúkneme civilným vysokým školám.

Zaistíme, aby proces plánovania finančných zdrojov na obranu bol previazaný s definovaním takých programov na obranu, ktoré prispejú k transformácii ekonomiky a k oživeniu špeciálnej výroby v SR.

Trvalou prioritou zahraničnej politiky Slovenskej republiky bude rozvoj dobrých vzťahov so susednými krajinami a spolupráca v rámci stredoeurópskeho priestoru. Budeme klásť dôraz na cezhraničnú spoluprácu a podporu dobrých susedských vzťahov.

HZDS-ĽS bude dôsledne plniť záväzky vyplývajúce z podpísaných a ratifikovaných konvencií v oblasti ľudských práv. Budeme tiež aktívne podporovať medzinárodné iniciatívy vedúce k ochrane občianskych a ľudských práv. Jedným z pilierov politiky Slovenskej republiky bude dodržiavanie individuálnych práv osôb, hlásiacich sa k národnostným menšinám a dôsledne uplatňovanie medzinárodných štandardov v tejto oblasti. Budeme dôsledne presadzovať idey občianskej spoločnosti a bojovať proti všetkým prejavom netolerancie, etnickej a rasovej neznášanlivosti.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 514
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 9 349
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 172
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 288
 5. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 985
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 804
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 756
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 598
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 318
 10. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 287

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: O Ficovom hlase sme viedli polemiky

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii.

ŠPORT

Nórsky divák nevedel, že Sagana na Tour de France vylúčili

Ľudia v Nórsku si majstrovstvá sveta v cyklistike užívajú.

DOMOV

Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo

Sarosta obce Rišňovce sa sťažuje na ignoráciu zo strany vedenia Smeru.

Neprehliadnite tiež

Domov

Americký denník si všimol Spišský Hrhov. Pochválil prácu s Rómami

Dedina založila komunitné firmy, ktoré Rómov zamestnali, a pomohla im postaviť slušné domy.

Domov

Meteorológovia čakajú intenzívne zrážky, na Orave hrozia povodne

Na krajnom severe Slovenska môže v priebehu dňa spadnúť 35 až 45 mm zrážok.

Domov

Kiska: Facebook posilní tímy na vyhodnocovanie extrémistických príspevkov

Spolu s Petrom Pellegrinim sú pripravení spoločnosti pomôcť.

Domov

Prišla učiť angličtinu, pre políciu takmer nedostala víza

Pred cudzineckou políciou ľudia čakajú hodiny, často aj v noci. Ak sa nedostanú na rad, tak musia krajinu opustiť.