SME
Streda, 20. január, 2021 | Meniny má DaliborKrížovkyKrížovky
AKTUALIZOVANÉ 20:34

Etický kódex lekárov nerieši veľkú korupciu

Nepíše o konflikte záujmov lekárov ani o ich daroch, tvrdia analytici

Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik.Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik. (Zdroj: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Agentúrne spravodajstvo sme o 20:33 nahradili autorským článkom denníka SME.

Pacienti podľa prieskumov považujú zdravotníctvo za najskorumpovanejšie odvetvie.

BRATISLAVA. Nerieši dary, sponzoring farmafiriem či konflikt záujmov lekárov. To sú tri najväčšie výhrady analytikov a ministerstva zdravotníctva k etickému kódexu Lekárskeho odborového združenia, ktorý predstavilo v utorok.

Zverejniť kódex do konca februára odborárov zaväzuje memorandum, ktoré s vládou podpísali vlani 3. decembra.

Nerieši konflikt záujmov

„Neprináša nijakú pridanú hodnotu,“ reaguje na odborársky kódex Tomáš Szalay z Health Policy Institute.

Všetko, o čom píše, je už v etickom kódexe Slovenskej lekárskej komory alebo v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

info
Body
Etický kódex
 • lekár si nesmie vynucovať alebo prijať úplatok;
 • ak lekár odborár zistí, že iný odborár prijal úplatok, musí to náhlasiť miestnemu šéfovi LOZ;
 • prehrešky posudzuje etická a disciplinárna komisia;
 • previnilec môže byť upozornený, napomenutý, nesmie sa uchádzať o funkcie v LOZ.

Šéfovi Transparency International Slovakia Gabrielovi Šípošovi chýba, že sa nezaoberá tým, čo v zdravotníctve vytvára priestor na korupciu.

„Chýba mi upozorňovanie pacientov na konflikt záujmov.“ Napríklad, ak lekár dostal za výskum alebo prácu pre farmaceutickú firmu „väčšie peniaze“ a liek alebo liečbu ponúka pacientovi, alebo o tom informuje verejnosť, mal by to zverejniť.

Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Katarína Zollerová hovorí, že každý lekár by mal mať na dverách ambulancie napísané, pre aké farmaceutické firmy pracuje a koľko za to dostáva.

Šípoš hovorí, že kódex sa nezaoberá ani darmi, ktoré lekári dostávajú. „Tiež to ovplyvňujú konanie.“

Za nedostatočnú považuje aj ročnú premlčaciu lehotu pri posudzovaní korupcie u lekára. Podľa neho by mala byť päť rokov.

Najskorumpovanejšie

Branie úplatkov lekárov od pacientov považuje verejnosť za najhmatateľnejší prejav korupcie v zdravotníctve.

V dvoch prieskumoch agentúry Focus, ktoré zverejnila Transparency, zdravotníctvo respondenti vnímali ako najskorumpovanejšiu oblasť.

Za veľmi rozšírenú v ňom korupciu v decembri 2009 videlo 57 a v januári 2012 až 61 percent respondentov.

Hovorkyňa špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjaková hovorí, že od jeho vzniku v roku 2004 za korupciu odsúdili do desať lekárov.

Jedným z najznámejších je prípad martinského ortopéda Jozefa Masára, ktorý za operáciu bedrového kĺbu v roku 2005 zobral najmenej 60­tisíc korún. Špecializovaný súd ho odsúdil na dva roky podmienečne a trest tritisíc eur.

ico

Návrh Etického kódexu lekárov

Preambula

uznávajúc slobodu a zodpovednosť človeka a lekára pri ochrane a rozvoji hodnôt týkajúcich sa ľudského života, zdôrazňujúc toto uznanie vo vzťahu k slobode myslenia, slobode svedomia a slobode združovania,
uznávajúc ľudský život, zdravie, ľudskú dôstojnosť, zmysel ľudského života a rodinu ako najvyššie všeobecné hodnoty, z ktorých vyplýva spoločné dobro a ktoré ako také vyžadujú ochranu pred ich stratou alebo poškodením ako aj obmedzením ich rozvoja a generačného odovzdávania, deklarujúc vôľu chrániť právo na ľudský život, ľudské zdravie, ľudskú dôstojnosť, ľudskú fyzickú integritu, ľudskú biologickú a psychologickú identitu a rodinu
Lekárske odborové združenie, so sídlom Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava, IČO: 35 992 620, ako najväčší reprezentant lekárov, združených v odborových organizáciách (ďalej len „LOZ“) vydáva tento etický kódex (ďalej aj „Kódex“) v nasledovnom znení:
1 Základné princípy vzťahu medzi lekárom a pacientom
1.1 Vzťah medzi lekárom a pacientom je založený na otvorenosti, vzájomnej dôvere a komunikácii a je predpokladom individuálneho prístupu k pacientovi pri napĺňaní jeho očakávaní a potrieb, súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
1.2 Lekár s pacientom jedná čestne, ohľaduplne a dbá o zachovanie dôstojnosti pacienta v každej situácii.
1.3 Lekár vo vzťahu k chorému nesmie zneužiť jeho dôveru a závislosť akýmkoľvek spôsobom, najmä tým, že by si vynucoval alebo prijal akýkoľvek úplatok. Podmieňovanie poskytnutia zdravotnej starostlivosti vynucovaním úplatku sa považuje za hrubé porušenie Kódexu.
2 Komunikácia s pacientom
2.1 Pri prvom stretnutí s pacientom sa lekár pacientovi predstaví plným menom a vysvetlí mu svoju pozíciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi (ošetrujúci lekár, vedúci lekár, lekár vykonávajúci konziliárne vyšetrenie a pod.).
2.2 Lekár načúva pacientovi a názory pacienta súvisiace s jeho zdravím zohľadňuje pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
2.3 Lekár informuje pacienta pravdivo, zrozumiteľným a pacientovmu veku a vzdelaniu primeraným spôsobom, v plnom rozsahu a v súlade s platnými zákonmi o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Lekár podáva pacientovi informácie o jeho zdravotnom stave, pravdepodobnom vývoji pacientovho zdravotného stavu a o liečebných možnostiach.
Pacient má právo byť informovaný o prínosoch, rizikách a nákladoch navrhovaných a alternatívnych diagnostických a terapeutických postupov.
2.4 Lekár jedná s príbuznými a blízkymi osobami pacienta citlivo a ohľaduplne.
2.5 Lekár povzbudzuje a pomáha pacientovi k samostatnosti a iniciatíve pri zachovávaní a zlepšovaní pacientovho zdravotného stavu a pri liečebnom procese v takej miere, v akej to pacientovi umožňuje jeho zdravotný stav. Lekár rešpektuje zodpovednosť pacienta za vlastné zdravie.
2.6 Lekár môže pacienta informovať aj o finančných nákladoch, ktoré pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti predstavujú diagnostické a terapeutické výkony realizované v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti a súčasne aj o výške úhrady pacientovej ZP za tieto úkony.
2.7 Ak sa pacient sťažuje na poskytnutú zdravotnú starostlivosť, lekár mu poskytne bezodkladne pravdivú a konštruktívnu odpoveď, ktorá by mala obsahovať vysvetlenie a ak je to primerané, aj ospravedlnenie. Lekár nesmie pripustiť, aby pacientova sťažnosť negatívne ovplyvnila ním poskytovanú alebo zabezpečovanú zdravotnú starostlivosť.
3 Vzťahy medzi lekármi a ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi
3.1 Lekári sa vzájomne rešpektujú.
3.2 Lekári voči sebe nevystupujú urážlivo. Rozdielnosť názorov sa snažia vyriešiť vždy najskôr vzájomne bez účasti verejnosti.
3.3 Lekár rešpektuje svedomie a výhradu vo svedomí každého lekára a zdravotníckeho pracovníka a v prípade potreby sa postaví za ochranu tejto jeho slobody aj napriek inému názoru.
3.4 Lekár vystupuje pri presadzovaní spoločných cieľov a spravodlivých požiadaviek lekárov súdržne tak, aby neohrozil svojim konaním svojich kolegov – lekárov uvedomujúc si vzájomnú spätosť a zodpovednosť za výsledok.
3.5 Lekár sa nedá ovplyvniť pri svojom rozhodovaní o presadzovaní spoločných cieľov a požiadaviek lekárov ponúkaným vyšším platom, parciálnymi výhodami ani hrozbou sily či zneužitia moci na škodu svojich ostatných kolegov - lekárov.
3.6 Lekár bude zastávať a presadzovať aj spravodlivé požiadavky ostatných zdravotníckych pracovníkov.
3.7 Lekár bude presadzovať protikorupčné opatrenia prijaté LOZ a vyvinie všetku snahu, aby boli zavedené do praxe.
4 Atrahované povinnosti lekára vyplývajúce z profesných etických kódexov
4.1 V profesii lekára sa už tisícročia uchovávajú nemenné zásady, ktoré uznávajú za všeobecne platné a pre seba záväzné všetci lekári združení v LOZ. Z tohto dôvodu lekári prijímajú na seba aj povinnosti obsiahnuté v profesijných Etických kódexoch a Hippokratovej prísahe. Porušenie týchto povinností bude mať za následok okrem iných sankcií aj uloženie sankcií podľa tohto Kódexu.
4.2 Lekár je povinný dodržiavať Etický kódex zdravotníckeho pracovníka obsiahnutý v prílohe Prílohe č. 4 k zákonu č. 578/2004 Z. z. v znení platnom k 1.1.2012.Strana 5 z 9
4.3 Lekár je povinný dodržiavať Etický kódex Slovenskej lekárskej komory v znení platnom k 1.1.2012.
4.4 Lekár je povinný dodržiavať Medzinárodný kódex lekárskej etiky Svetovej asociácie lekárov (International Code of Medical Ethics od the World Medical Association) v znení platnom
k 1.1.2012.
4.5 Lekár je povinný dodržiavať Hippokratovu prísahu.
5 Disciplinárne konanie
5.1 Kódex v tejto časti upravuje postup 5.1.1 etickej komisie,
5.1.2 disciplinárnej komisie,
5.1.3 účastníkov konania tak, aby sa spoľahlivo zistil skutkový stav a rozhodlo o tom, či sa člen LOZ (ďalej len "lekár") dopustil disciplinárneho previnenia.
5.2 Pokiaľ lekár - člen LOZ zistí, že dochádza k porušeniu Kódexu zo strany iného lekára – člena
LOZ, je povinný o tejto skutočnosti informovať štatutára miestnej lekárskej odborovej
organizácie.
5.3 Porušenie povinnosti lekára podľa tohto Kódexu je disciplinárnym previnením lekára.
5.4 Postup etickej komisie pred začatím disciplinárneho konania
5.4.1 Etická komisia prijíma a eviduje sťažnosti podané na lekárov. Na účel posúdenia dôvodnosti sťažnosti je etická komisia oprávnená vyžiadať si od lekára a sťažovateľa potrebné doklady a vyjadrenia. Výsledok prešetrenia ktorejkoľvek sťažnosti na požiadanie oznámi písomne predsedovi etickej komisie aj so svojím stanoviskom.
5.4.2 Na základe stanoviska etickej komisie, že došlo k disciplinárnemu previneniu zabezpečí etická komisia pre predsedu etickej komisie vypracovanie návrhu na začatie disciplinárneho konania (ďalej len "návrh").
5.4.3 Lekár je povinný poskytnúť etickej komisii súčinnosť podľa odsekov 5.4.1 Kódexu.
5.4.4 Etická komisia môže disciplinárne konanie prerušiť, ak lekár, na ktorého bola podaná sťažnosť podá proti osobe, ktorá podala sťažnosť, trestné oznámenie alebo návrh na začatie konania o ochranu osobnosti v súvislosti s obsahom sťažnosti.
5.4.5 Etická komisia disciplinárne konanie preruší po dobu preverovania lekára, proti ktorému bola podaná sťažnosť v inom konaní za skutok, ktorý je predmetom sťažnosti. Ak nebol lekár v inom konaní potrestaný, alebo ak nie je možné uložený trest považovať z hľadiska účelu disciplinárneho konania za dostačujúci, etická komisia bezodkladne pokračuje v disciplinárnom konaní.
5.4.6 Etická komisia a disciplinárny senát sú určovaní prioritne z členov základnej organizácie, v ktorej pracuje lekár, na ktorého bol podaný podnet.
5.4.7 Etická komisia a disciplinárny senát vykonávajú svoju funkciu primerane ekonomickému a technickému zabezpečeniu.
5.4.8 Etická komisia vec odloží, ak zistí, že nie je dôvod na podanie návrhu, pretože
(i) skutok, ktorý je predmetom šetrenia, sa nestal, alebo nie je dokázané, že ho
spáchal lekár podozrivý z disciplinárneho previnenia,
(ii) skutok, ktorý je predmetom šetrenia, nie je disciplinárnym previnením,
(iii) disciplinárne previnenie je premlčané (disciplinárne previnenie je premlčané
1 rok od vykonania skutku, ktorý je disciplinárnym previnením).
5.5 Začatie disciplinárneho konania
5.5.1 Predseda etickej komisie podá návrh, ak etická komisia zistí, že lekár sa dopustil disciplinárneho previnenia.
5.5.2 Návrh bude evidovaný na adrese sídla LOZ.
5.5.3 Návrh sa podáva písomne. Obsahuje najmä meno a priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, a adresu bydliska disciplinárne obvineného, popis skutku, ktorý napĺňa skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia, označenie, ktoré povinnosti podľa zákona alebo predpisu lekár porušil, odôvodnenie, návrh na vykonanie dôkazov v disciplinárnom konaní.
5.5.4 S návrhom sa disciplinárnej komisii predkladá sťažnostný spis.
5.5.5 Z prerokovania a rozhodovania veci je vylúčený člen senátu, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prerokovávanej veci, k účastníkom konania alebo ich zástupcom. Ak sa člen senátu dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, oznámi to bezodkladne predsedovi disciplinárnej komisie.
5.5.6 O vylúčení člena senátu z dôvodov uvedených v odseku 1 rozhodne bezodkladne najneskôr do 15 pracovných dní predseda disciplinárnej komisie na žiadosť člena senátu, prípadne na námietku disciplinárne obvineného alebo jeho zástupcu alebo predsedu etickej komisie.
5.5.7 Predseda disciplinárnej komisie pozastaví činnosť člena disciplinárnej komisie, proti ktorému je podaný návrh na začatie disciplinárneho konania a vymenuje zo zvolených náhradníkov člena disciplinárnej komisie.
5.6 Účastníci disciplinárneho konania
5.6.1 Účastníkom disciplinárneho konania je lekár, proti ktorému bolo začaté disciplinárne konanie (ďalej len "disciplinárne obvinený") a predseda etickej komisie alebo ním poverený člen etickej komisie (ďalej len "navrhovateľ").
5.7 Práva disciplinárne obvineného
5.7.1 Disciplinárne obvinený má právo
(i) zvoliť si zástupcu;
(ii) vyjadriť sa k návrhu, nazerať do disciplinárneho spisu a robiť si z neho výpisy,
(iii) podať námietku zaujatosti voči senátu alebo členovi senátu,
(iv) zúčastniť sa na prerokovaní veci pred senátom (ak je ústne pojednávanie pripustené), vyjadriť sa k skutku, ktorý je predmetom disciplinárneho konania, navrhovať vykonanie dôkazov, klásť otázky, vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom a znalcom a na záver pojednávania sa vyjadriť k
skutkovej a právnej stránke prerokovanej veci,
(v) podať žiadosť o zahladenie disciplinárneho opatrenia.
5.8 Konanie pred disciplinárnou komisiou
5.8.1 Disciplinárne konanie začína na návrh, ktorý podá navrhovateľ. Podanie návrhu oznámi výboru LOZ.
5.8.2 Disciplinárne konanie sa začína dňom doručenia návrhu disciplinárnej komisii.
5.8.3 Návrh môže vziať navrhovateľ počas disciplinárneho konania späť najneskôr do okamihu, keď senát alebo odvolací orgán začne vyhlasovať svoje rozhodnutie.
5.8.4 Disciplinárna komisia doručí disciplinárne obvinenému návrh do vlastných rúk. Súčasne mu určí lehotu nie kratšiu ako 15 pracovných dní, v ktorej sa môže vyjadriť k návrhu. Zároveň mu oznámi mená členov senátu s výzvou, aby v tej istej lehote vzniesol prípadnú námietku zaujatosti.
5.8.5 Disciplinárna komisia poučí účastníkov, že všetky dôkazy musia predložiť alebo označiť najneskôr do skončenia lehoty na vyjadrenie.
5.8.6 Do spisu môže nahliadnuť iba účastník alebo jeho právny zástupca. Sťažovateľ nie je účastníkom konania. Sťažovateľ ani iná osoba nie je oprávnený nahliadať do spisu alebo žiadať o informácie zo spisu okrem informácie o tom, či bolo začaté disciplinárne konanie a ako bolo v prípade začatia disciplinárneho konania vo veci právoplatne rozhodnuté. O námietke zaujatosti podanej proti predsedovi disciplinárnej komisie rozhoduje výbor.
5.8.7 Disciplinárna komisia rozhoduje prostredníctvom senátov (ďalej len „Senát“), ktorých zloženie si určí vopred.
5.9 Zastavenie a prerušenie disciplinárneho konania
5.9.1 Senát disciplinárne konanie zastaví, ak
(i) bol návrh vzatý späť,
(ii) bol návrh podaný oneskorene,
(iii) bol disciplinárne obvinený potrestaný v inom konaní za skutok, ktorý je predmetom návrhu a tento trest možno považovať z hľadiska účelu disciplinárneho konania za dostačujúci,
(iv) disciplinárne obvinený po začatí disciplinárneho konania zomrie, alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
(v) bol disciplinárne obvinený pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
(vi) bol disciplinárne obvinený vylúčený z LOZ.
5.9.2 Senát môže disciplinárne konanie prerušiť, ak disciplinárne obvinený podá proti osobe, ktorá podala sťažnosť, trestné oznámenie alebo návrh na začatie konania o ochranu osobnosti v súvislosti s obsahom sťažnosti.
5.9.3 Senát disciplinárne konanie preruší po dobu stíhania disciplinárne obvineného v inom konaní za skutok, ktorý je predmetom návrhu. Ak nebol disciplinárne obvinený v inom konaní potrestaný, alebo ak nie je možné uložený trest považovať z hľadiska účelu disciplinárneho konania za dostačujúci, senát bezodkladne pokračuje v disciplinárnom konaní.
5.9.4 Senát doručí rozhodnutie do vlastných rúk navrhovateľovi, disciplinárne obvinenému a jeho zástupcovi.
5.9.5 Konanie je spravidla písomné, ak na tom účastníci trvajú môže byť aj ústne pojednávanie.
5.9.6 Rozhodnutie sa vždy vyhotoví písomne. Podpíše ho predseda senátu. Doručí ho disciplinárne obvinenému, jeho zástupcovi a navrhovateľovi najneskôr do 30 dní po vyhlásení do vlastných rúk. V rovnakej lehote pošle kópiu rozhodnutia predsedovi výboru LOZ.
5.9.7 Ak senát disciplinárne konanie nezastaví ani nepreruší, rozhodne, či uznáva disciplinárne obvineného za vinného, alebo či ho spod návrhu oslobodzuje.
5.10 Senát disciplinárne obvineného oslobodí, ak
5.10.1 nebolo dokázané, že sa skutok stal,
5.10.2 skutok nie je disciplinárnym previnením,
5.10.3 nebolo dokázané, že skutok spáchal disciplinárne obvinený.
5.11 Senát uzná disciplinárne obvineného za vinného, ak bolo dokázané, že sa stal skutok, ktorý je predmetom návrhu, že ho spáchal disciplinárne obvinený a že skutok je disciplinárnym previnením v zmysle Kódexu.
5.12 Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia senát prihliadne na závažnosť previnenia, na okolnosti, za ktorých bolo spáchané, na osobu disciplinárne obvineného a na jeho osobné a rodinné pomery.
5.13 Disciplinárnymi opatreniami, ktoré je možné uložiť sú:
5.13.1 upozornenie,
5.13.2 napomenutie,
5.13.3 zákaz uchádzať sa a vykonávať funkcie v LOZ od 1 roka až do 3 rokov,
5.13.4 vylúčenie z LOZ.
5.14 Disciplinárne opatrenia môžu byť uložené aj súčasne.
5.15 Proti rozhodnutiu Senátu je možné podať odvolanie na Výbor LOZ.
5.16 Výbor LOZ môže zrušiť právoplatné rozhodnutie senátu z podnetu navrhovateľa alebo disciplinárne odsúdeného. Výbor LOZ môže zrušiť právoplatné rozhodnutie senátu, ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli senátu predtým známe a mohli samy o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už predtým známymi odôvodniť iné rozhodnutie o disciplinárnom previnení. Zrušenie rozhodnutia z týchto dôvodov je neprípustné, ak by malo byť v neprospech disciplinárne odsúdeného a od právoplatnosti rozhodnutia uplynul jeden rok, alebo ak disciplinárne odsúdený zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
5.17 Po zrušení disciplinárneho rozhodnutia výbor LOZ vráti vec predsedovi disciplinárnej komisie, ktorý ju pridelí senátu, aby ju znova prerokoval a rozhodol, pričom senát je viazaný právnym názorom výboru LOZ.
5.18 Písomnosti sa doručujú disciplinárne obvinenému alebo disciplinárne odsúdenému a jeho zástupcovi na adresu ich sídla uvedenú v prihláške alebo na adresu oznámenú dotknutým účastníkom konania do vlastných rúk.
5.19 Písomnosti sa považujú za doručené dňom, keď ich disciplinárne obvinený alebo disciplinárne odsúdený a jeho zástupca prevzali, odmietli prevziať, alebo ich nevyzdvihli v úložnej dobe 10 dní.
5.20 Ak nie je možné písomnosť doručiť disciplinárne obvinenému alebo disciplinárne odsúdenému a jeho zástupcovi na adresu jeho sídla uvedenú v prihláške, považuje sa písomnosť za doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky, a to aj vtedy, ak sa lekár, ktorému bola písomnosť určená, o tom nedozvie.
6 Záverečné ustanovenia
6.1 Kódex nadobúda platnosť dňom schválenia výborom LOZ a účinnosť dňom 30.4.2012.
V Bratislave dňa .....................
....................................................................
Za Lekárske odborové združenie
Marián Kollár, predseda

Zdroj: loz.sk

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 10. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 4. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 5. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 6. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 9. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 10. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 27 483
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 24 766
 3. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 11 720
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 11 296
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 793
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 656
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 532
 8. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 531
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 479
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 453
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Keď začal boj s extrémizmom prinášať výsledky, prokuratúra ho ide oslabiť

Samostatné oddelenie špeciálnej prokuratúry má dnes päť ľudí.

Milan Mazurek v budove Najvyššieho súdu (vpravo).

Koronavírus: V Česku pribudlo takmer 10-tisíc nových prípadov (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 226-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 3 637 obetí. Na Slovensku prebieha plošné testovanie.

Ilustračné foto.
CYNICKÁ OBLUDA

Ako presvedčiť boha

Po očividnom úspechu jarného prelietavania proti covidu, cirkevný predstaviteľ opäť v lietadle s relikviou.

Komentár Zuzany Kepplovej

Žilinka vykročil ľavou

Rozpustenie Honzovho úradu sa nezdá ako dobrý začiatok perestrojky na prokuratúre.

Zuzana Kepplová.

Neprehliadnite tiež

O očkovanie môžu požiadať aj seniori nad 85 rokov

Aktuálne je otvorených 29 vakcinačných centier, očkuje sa v 66 nemocniciach.

Vakcína Comirnaty sa musí skladovať až pri mínus 70 stupňoch Celzia.

Mazurek, Uhrík aj Ďurica končia vo vedení Kotlebovej ĽSNS

Svoje rozhodnutie zdôvodnili zmenou stanov strany.

Milan Mazurek v budove Najvyššieho súdu (vpravo).

Keď začal boj s extrémizmom prinášať výsledky, prokuratúra ho ide oslabiť

Samostatné oddelenie špeciálnej prokuratúry má dnes päť ľudí.

Milan Mazurek v budove Najvyššieho súdu (vpravo).

Ako Slovensko a svet bojuje s koronavírusom (súhrn)

Situáciu okolo nového koronavírusu a ochorenia COVID-19 sledujeme každý deň minútu po minúte.

Ilustračné foto