Komuniké z rokovania 232. schôdze vlády SR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 232. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Z programu bolo stiahnuté:

Monitor plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 1154/2001 k 7. 8. 2002.

Návrh na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Medzilaborce, Komenského 134/4, Medzilaborce.

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť.

Návrh na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Ilava, Štúrova č. 3, Ilava.

Návrh na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Piešťany, Winterova 66, Piešťany.

Návrh na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Brezno, Banisko 1, Brezno.

Návrh na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Nová Baňa, Cintorínska 20, Nová Baňa.

Návrh na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš, Nemocničná 1, Veľký Krtíš.

Návrh účasti SR na 2. valnom zhromaždení Globálneho fondu pre životné prostredie (GEF) v Pekingu, 16.-18.10.2002.

Návrh účasti SR na 8. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v New Delhi, 23.10.-1.11.2002.

Do programu bolo dodatočne doplnené:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2001 Z. z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach obmedzenia výdavkov politických strán a hnutí pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky.

Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Národný akčný plán pre problémy s alkoholom.

Návrh na vydanie rozhodnutí o privatizácii častí zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trenčín časti: Lekáreň Dolný Šianec č.10, Trenčín, Lekáreň Svinná č. 525, Dom na Legionárskej ul. 26, Trenčín.

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Bratislava Podunajské Biskupice časť Detské rehabilitačné centrum Dunajská Lužná.

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Nad jazerom Košice časť Lekárska služba prvej pomoci, Toryská 1, Košice.

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Košice okolie, Mlynská ul. č. 2, 042 08 Košice časť Zdravotné stredisko, Rooseveltova č. 18, Košice.

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica Bratislava, Mickiewiczova ul. časť Lekáreň, Slovinská 16, Bratislava.

Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie vlády SR o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Žilina časť Obvodné zdravotné stredisko Hliny VI, Žilina.

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Turzovka časť Lekáreň Turzovka.

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť so sídlom v Trnave.

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti príspevkovej organizácie Ústav cestnej dopravy Bratislava, časť Ústav cestnej dopravy, Miletičova 1, 821 08 Bratislava.

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii podniku Skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky, Žilina, š.p.

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Liečebný ústav so sídlom v Šamoríne, časť Čilistov.

Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR číslo 141 zo dňa 14. februára 2001 a rozhodnutia vlády SR č. 141/2001 o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Trnava časť Obvodné zdravotné stredisko Špačince.

Návrh na zrušenie uznesenia č. 721 zo dňa 26.6.2002 a vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Gynekologicko-pôrodnickej nemocnice, Partizánka 27, Bratislava na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby.

Návrh na uzavretie Memoranda o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Slovenskou republikou o účasti Slovenska v programe Spoločenstva podporujúceho mimovládne organizácie aktívne v oblasti ochrany životného prostredia.

Návrh na poskytnutie investičných stimulov príjemcovi HOLCIM /Slovensko/ a. s. 906 38 Rohožník.

Návrh na vymenovanie člena Súdnej rady Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky.

Návrh na vymenovanie členov Akreditačnej komisie.

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Špecializovaný liečebný ústav chronických chorôb so sídlom v Limbachu.

Návrh na schválenie Dohody medzi SR a Španielskym kráľovstvom o vedecko-technickej spolupráci podpísanej v Bratislave dňa 7. mája 2002 a návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 99/2001.

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii príspevkovej organizácie VÚZ Výskumný ústav zváračský so sídlom v Bratislave.

Návrh na doplnenie zoznamu príspevkových organizácií navrhnutých na ich premenu na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v zmysle ő 2 ods. 2 zákona č. 13/2002 Z.z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Návrh na prevzatie štátnej záruky za úver pre Železnice Slovenskej republiky organizovaný bankovým Konzorciom pod vedením Tatra banky, a.s., pre zabezpečenie financovania úhrady straty za výkony poskytnuté na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy v roku 2002

Návrh na oddlženie škôl a školských zariadení a riešenie záväzkov štátu v odvetví školstva v pôsobnosti krajských a okresných úradov do 30. júna 2002 vyplývajúcich zo zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov a zákona č. 447/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

x x x x x

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na reštrukturalizáciu zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike Protokolom o vnesení zmien do Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o riešení zadlženosti bývalého ZSSR a Ruskej federácie voči Slovenskej republike zo dňa 24. júna 1994. Návrh predložil minister financií SR František Hajnovič Poznámka: Materiál je vyhradený.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou schválila návrh nariadenia vlády slovenskej republiky o výške pracovnej odmeny a o podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným, výške peňažnej odmeny za výkon iných prospešných prác a o podmienkach jej poskytovania odsúdeným. Účelom schváleného nariadenia vlády Slovenskej republiky je ustanoviť s ohľadom na osobitosti zamestnávania obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody jednotný a prehľadný spôsob poskytovania pracovnej odmeny podľa vykonanej práce a odpracovanej doby alebo podľa normy spotreby práce.

Vláda SR prerokovala a schválila správu o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2002 za obdobie od 1. januára 2002 do 31. júla 2002. Správa je sumarizáciou štatistických údajov o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2002 a o ďalších predložených návrhoch právnych predpisov podľa stavu k 31. júlu 2002. Keďže volebné obdobie končí, správa obsahuje aj porovnanie údajov o plnení legislatívnych úloh za II. volebné obdobie. Plnenie legislatívnych úloh za obdobie od 1. januára 2002 do 31. júla 2002 ako aj za celé volebné obdobie celkovo možno hodnotiť pozitívne, keď za toto volebné obdobie bolo predložených 896 návrhov právnych predpisov.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o projektoch predkladaných Európskej komisii - Národný program Phare 2002 a schválila zoznam projektov predkladaných Európskej komisii - Národný program Phare 2002.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na rozhodnutie o oslobodení od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach riaditeľa Národného bezpečnostného úradu Mgr. Jána Mojžiša.

Vláda SR prerokovala a schválila finančné prostriedky na realizáciu Priorít vlády SR vo vzťahu k rómskym komunitám a ich financovanie z kapitoly Všeobecná pokladničná správa Sociálne a kultúrne potreby pre rómsku komunitu v celkovej sume 5 839 230 Sk a odporučila Národnému úradu práce podporiť Program sociálnych terénnych pracovníkov v sume 2 874 000 Sk.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh celkových početných stavov vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky, štátnych zamestnancov a zamestnancov podieľajúcich sa na plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky, návrh počtov hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky a návrh rozmiestnenia zväzov, zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl SR k 31. decembru 2003. Poznámka: Materiál je dôverný

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na udelenie štátneho vyznamenania. Poznámka: Materiál je vyhradený

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava časť Detská ozdravovňa Biela Skala. Vláda schválila za budúceho nadobúdateľa časti zdravotníckeho zariadenia spoločnosť DO Biela Skala, spol. s r.o., Biela Skala - Častá.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Poliklinika pre dorast so sídlom v Bratislave, Vajnorská ul. 40. Vláda schválila za budúceho nadobúdateľa zdravotníckeho zariadenia spoločnosť Next, s. r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Dérerova nemocnica s poliklinikou, Limbova č.5, Bratislava časť Zdravotné stredisko na Mýtnej ul. č. 5, Bratislava. Vláda schválila za budúceho nadobúdateľa časti zdravotníckeho zariadenia spoločnosť HEDAK, a.s., Blumentálska 24, 811 07 Bratislava.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky časť Poliklinika na ul. G. Czuczora, Nové Zámky. Vláda schválila za budúceho nadobúdateľa časti zdravotníckeho zariadenia spoločnosť MEDICENTRUM, spol. s r.o., G. Czuczora 1, Nové Zámky.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Košice - okolie so sídlom v Košiciach, časť Gynekologické stredisko, Zbrojničná 8, Košice v prospech spoločnosti Gynekologické ambulancie s.r.o., Zbrojničná 8, 040 01 Košice, ktorej ponuka zvíťazila vo výberovom konaní.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Košice - okolie so sídlom v Košiciach, časť lekáreň HOREC Čaňa v prospech spoločnosti D.I.Z., spol. s r.o., Húskova 77, 040 11 Košice, ktorej ponuka zvíťazila vo výberovom konaní.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Prievidza, akciová spoločnosť. Vláda schválila za budúceho nadobúdateľa spoločnosť ADVANCE, a.s., Burianova medzierka 25, 010 01 Žilina.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť. Vláda schválila za budúceho nadobúdateľa spoločnosť Bystrická dopravná spoločnosť a.s., ČSA 23, Banská Bystrica.

Vláda SR prerušila rokovanie o návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť so sídlom v Trenčíne.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti príspevkovej organizácie ŠDVÚ, Štátny drevársky výskumný ústav, Bratislava časť Slovenský drevársky výskumný ústav, Bratislava a rozhodla o predaji organizácie v prospech spoločnosti Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Lamačská 3, 841 04 Bratislava.

Vláda prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach. Účelom dohody je prostredníctvom spolupráce medzi colnými správami zabrániť porušovaniu colných predpisov a zabezpečiť správne vymeriavanie a vyberanie cla, daní a iných platieb.

Vláda prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o obchodnej a hospodárskej spolupráci. Vláda Slovenskej republiky súhlasila s predmetnou dohodou a zároveň splnomocnila ministra hospodárstva SR a ako alternátov ministra zahraničných vecí SR, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR a veľvyslanca SR v Bukurešti na podpis dohody.

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o stave a rozvoji malého a stredného podnikania a jeho podpore v Slovenskej republike v roku 2001. Pri hodnotení roku 2001 je možné pozorovať pokračovanie v postupnom zlepšovaní dynamiky rastu MSP, ktoré nastalo v roku 2000 po jeho prechodnom zhoršení v rokoch 1998 a 1999. Zlepšovanie podnikateľského prostredia a dosiahnutie pokroku pri revidovaní politiky MSP bolo konštatované aj v Pravidelnej správe Európskej komisie o pripravenosti SR na členstvo v EÚ z 13. novembra 2001. V súvislosti s dosiahnutým stavom malého a stredného podnikania a v súlade s Národným programom pre prijatie acquis communautaire v oblasti malého a stredného podnikania schválila vláda opatrenia smerujúce k ďalšiemu zlepšeniu podnikateľského prostredia. Realizácia navrhovaných opatrení prispeje k ďalšiemu skvalitneniu podnikateľského prostredia a posilní aj systém podporných programov o nové programy zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, zlepšenie prístupu malých a stredných podnikateľov na zahraničné trhy, ako aj na rozšírenie poradenských, vzdelávacích a informačných služieb pre malých a stredných podnikateľov.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Koncepcie tvorby regionálnej dopravnej politiky na úrovni krajov so zvýraznením podpory rozvoja integrovaných dopravných systémov. Koncepcia tvorby regionálnej dopravnej politiky podporuje decentralizáciu kompetencií na území samosprávy v oblasti VHD s cieľom zabezpečiť efektívnu a spoľahlivú dopravnú obsluhu územia.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o plnení Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Predložený materiál obsahuje vyhodnotenie plnenia harmonogramu začatia a odovzdávania stavieb do užívania v uvedenom období, zdôvodňuje niektoré neplnenia v tejto oblasti, popisuje súčasný stav v predprojektovej a projektovej príprave stavieb, analyzuje tendencie vo výdavkoch z titulu valorizácie cien stavieb, dodatkov k zhotovovateľským zmluvám a navrhuje východiská na riešenie problémov v tejto oblasti. Súčasný stav v príprave a výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj financovania vyvolal nutnosť vypracovania nového materiálu o súhrnnej aktualizácii nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest a to po schválení štátneho rozpočtu na rok 2003 a pri zohľadnení strednodobého rozpočtového výhľadu.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Analýzu tvorby a použitia správnych fondov zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a Národného úradu práce. Uvedený materiál analyzuje vývoj tvorby a použitia správnych fondov uvedených verejnoprávnych inštitúcií a rezortných zdravotných poisťovní podľa jednotlivých druhov výdavkov, resp. nákladov a zároveň porovnáva a hodnotí nákladovosť týchto inštitúcií v porovnateľných ukazovateľoch na jedného zamestnanca, resp. poistenca.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Koncepciu trvalo udržateľného využívania zdrojov horninového prostredia. Koncepcia poukazuje na ideové riešenie problematiky a jej realizáciou by sa mal perspektívne zlepšovať stav životného prostredia v SR.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie vyhodnotenie plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku za roky 2000 a 2001. Predkladané vyhodnotenie plnenia požadovaných úloh Akčného plánu sa uskutočňuje s pomerne krátkym odstupom od jeho schválenia a za nepriaznivých ekonomických podmienok. Pri riešení všetkých úloh bol preto veľmi významným faktorom nedostatok, príp. úplná absencia akýchkoľvek finančných prostriedkov.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vymenovanie dočasného vedúceho zamestnanca štatutárneho zástupcu Intervenčnej poľnohospodárskej agentúry Slovenskej republiky. Do tejto funkcie vymenovala Ing. Jozefa Nemšovského. Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle ő 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Strategické zámery a tendencie vývoja stavebníctva do roku 2005 s výhľadom do roku 2010. Vláda SR súčasne konštatovala, že budúcnosť slovenského stavebníctva by sa mala predovšetkým orientovať na odstránenie rozdielu v nasýtenosti stavebnými fondami medzi štátmi vyspelej Európy a Slovenskou republikou. K tomu je potrebné, aby si slovenské stavebníctvo posilnilo konkurencieschopnosť a na zvýšenie svojej produkcie plne využilo mimorozpočtové zdroje z predvstupových fondov EÚ.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila súhrnnú správu o realizácii opatrení Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života za rok 2001 vrátane opatrení na obdobie 2002 a následne.

Vláda SR prerušila rokovanie o návrhu Multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement pre štátnu a verejnú správu Slovenskej republiky.

Vláda SR prerokovala a neschválila návrh Štátne programy výskumu a vývoja s návrhom harmonogramu ich realizácie a finančného zabezpečenia v roku 2002 s výhľadom finančného zabezpečenia od roku 2003 do roku 2006 a definovaním ich cieľových parametrov s výhľadom do roku 2010.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila štátne objednávky výskumu začínajúce v roku 2002 a ich finančné zabezpečenie. Do praxe sa zavádza kategória úloh výskumu a vývoja štátne objednávky výskumu a vývoja, ktorých spôsob vytvárania a schvaľovania vyplýva zo zákona č.132/2002 Z. z. o vede a technike. Štátne objednávky výskumu a vývoja sú nástrojom ústredných orgánov štátnej správy na zabezpečenie tých priorít odvetvových politík, ktoré nie sú zabezpečované v štátnych programoch výskumu a vývoja.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom kultúrnych podujatí k oslavám 10. výročia Dňa Ústavy SR. Vláda Slovenskej republiky schválila vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečenie osláv 10. výročia Dňa Ústavy SR.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohy vyplývajúcej z bodov B. 2 uznesenia vlády SR č. 431 z 16. mája 2001 k správe o priebehu obhajoby Východiskovej správy SR k Dohovoru o právach dieťaťa a záveroch Výboru pre práva dieťaťa.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohy C.2 a C.3 vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 140 zo 14. februára 2001 k návrhu na vytvorenie samostatnej telekomunikačnej akciovej spoločnosti s celoslovenskou pôsobnosťou.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Štatútu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Vláda SR prerokovala a schválila dodatok č.3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2002.

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy. Týmto nariadením vlády Slovenskej republiky sa od 1. októbra 2002 upravuje výška minimálnej mzdy na 32,00 Sk za každú odpracovanú hodinu zamestnancom a na 5570 Sk za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov. Návrh nariadenia je vykonávacím predpisom k zákonu č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.. Návrh nariadenia podrobnejšie upravuje práva a povinnosti podnikateľských subjektov pri uvádzaní tlakových zariadení na trh, či už ide o výrobcov, dovozcov alebo distribútorov, ale aj autorizovaných osôb. Účinnosť tohto návrhu nariadenia vlády sa navrhuje dňom 1. januára 2003.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s poskytnutím humanitárnej pomoci obyvateľstvu Českej republiky postihnutému rozsiahlymi záplavami. Pomoc bude poskytnutá formou technickej pomoci podľa požiadavky českej strany.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na transformáciu programu PHARE č. 034 na medzirezortný program v gescii Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Súhlasí s transformáciou programu na medzirezortný.

Vláda SR prerušila rokovanie o návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Odborný liečebný ústav na doliečovanie chronických ochorení so sídlom v Lehniciach.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutí o privatizácii častí zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Karlova Ves časti: Sanatórium pre deti s ochorením dýchacích ciest, Kudlákova 7, Bratislava, Denné rehabilitačné sanatórium pre deti, Donnerova 1, Bratislava, Sanatórium pre deti s chybami zraku, Bošániho 2, Bratislava, Sanatórium MUDr. Márie Sýkorovej pre deti s rizikovým vývinom, Fedákova 5, Bratislava, Lekáreň Vitalita, Líščie údolie 57. Vláda schválila za budúcich nadobúdateľov : - Sanatória pre deti s ochorením dýchacích ciest, Kudlákova 7, Bratislava spoločnosť Sociálne a zdravotnícke služby s.r.o., Ivana Bukovčana 4, 841 07 Bratislava - Denného rehabilitačného sanatória pre deti, Donnerova 1, Bratislava spoločnosť KINESIS s.r.o., Lehotského 2, 811 05 Bratislava - Sanatória pre deti s chybami zraku, Bošániho 2, Bratislava spoločnosť Sociálne a zdravotnícke služby s.r.o., Ivana Bukovčana 4, 841 07 Bratislava - Sanatória MUDr. Márie Sýkorovej pre deti s rizikovým vývinom, Fedákova 5, Bratislava spoločnosť MEDICARE s.r.o., Turnianska 4, 851 07 Bratislava - Lekárne Vitalita, Líščie údolie 57, Bratislava spoločnosť VITALITA, s.r.o., Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava.

Vláda SR prerušila rokovanie o návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Ružinov časť Obvodné zdravotné stredisko Radničné námestie č. 7

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Žilina mesto, ul. Bratislavská 1, 010 01 Žilina, v prospech spoločnosti KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina, ktorej ponuka zvíťazila vo výberovom konaní.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Odborný liečebný ústav respiračných chorôb v Novom Smokovci, časť Očné oddelenie, v prospech spoločnosti TATRASAN, s.r.o., Štefánikova ul. 897/4, 058 01 Poprad, ktorej ponuka zvíťazila vo výberovom konaní.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Odborný liečebný ústav respiračných chorôb v Novom Smokovci, časť Pľúcne oddelenie, v prospech spoločnosti TATRASAN, s.r.o., Štefánikova ul. 897/4, 058 01 Poprad, ktorej ponuka zvíťazila vo výberovom konaní.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Košice - okolie so sídlom v Košiciach, Mlynská 2, časť Poliklinika Biela 2, Košice okolie v prospech spoločnosti Vydavateľstvo DELFÍN, s.r.o., SNP 17, 908 51 Holíč, ktorej ponuka zvíťazila vo výberovom konaní.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Košice - okolie so sídlom v Košiciach, časť Poliklinika Mlynská 2, Košice okolie v prospech spoločnosti Vydavateľstvo DELFÍN, s.r.o., SNP 17, 908 51 Holíč, ktorej ponuka zvíťazila vo výberovom konaní.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na udelenie výnimky podľa ő 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK so sídlom v Banskej Štiavnici.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže akcií obchodnej spoločnosti Hotely mládeže Slovakia a Nadácie mládeže Slovenska.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2001 Z. z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka. Návrhom nariadenia vlády SR sa upresňujú podmienky poskytovania finančných prostriedkov v rámci rozvojových programov poľnohospodárstva a vidieka a dopĺňajú sa okresy, v ktorých tieto prostriedky možno poskytovať.

Vláda SR prerokovala a schválila Národný akčný plán pre problémy s alkoholom, poverila podpredsedu vlády SR Pála Csákyho rozšírením pôsobnosti Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog a jeho exekutívy z oblasti nelegálnych drog aj na oblasť alkoholu. Vláda SR prerokovala a neschválila návrh ministra spravodlivosti Slovenskej republiky na vymenovanie člena Súdnej rady Slovenskej republiky.

*(pokr.) mk som

NNNN

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 17 955
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 8 506
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 525
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 206
 5. Kam do tepla v januári? 1 791
 6. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 1 650
 7. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 596
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 451
 9. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 1 358
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 904

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Štefunko: Nešiel by som do toho, keby som mal byť bezvýznamný hráč

Predseda novej strany Progresívne Slovensko si trúfa vo voľbách na 15 percent. Kandidátov chce nasadiť už do tohtoročných komunáliek.

ŠPORT

Nechcel som, aby Nasťa odišla. Dnes to chápem, tvrdí jej brat

Ako je možné, že Kuzminová vyhráva, a naši nie, čudujú sa Rusi.

KOMENTÁRE

Štefunkov test politických zákonitostí

Vyzerá to, ako keby cielene trolovali voličov nezaujímavými témami.

Neprehliadnite tiež

Lyžiar v Tatrách spadol v žľabe, zranil sa na skalách

Poveternostné podmienky nedovolili posádke vrtuľníka pomôcť mu zo vzduchu.

Vyznamenaná Ličková: Manžela komunisti zatkli, mne zakázali prekladať

Dvadsať rokov prekladala pod cudzími menami. Bývalému režimu sa znepáčila pre kontakt so Solženicynom, s ktorým jej manžel urobil rozhovor.

Záveje a snehové jazyky môžu narušiť dopravu na takmer celom území

Nový týždeň sa na Slovensku začne nepriaznivým počasím.

Zarábajú milióny na úkor štátu. Priekupníkov dreva sa nedarí odstaviť

Niektoré firmy, ktoré len skupujú drevo a posúvajú ho ďalej, majú s Lesmi SR uzatvorené nevypovedateľné zmluvy.

PRÍBEHY PAMÄTNÍKOV OD POST BELLUM

Ruth Mittelmannová: Pred pochodom smrti ju zachránili ženy z vypálených Lidic

Ravensbrück prežila len vďaka cudzej pomoci, väčšina rodiny také šťastie nemalo.