Komuniké z rokovania 232. schôdze vlády SR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila analýzu požiadaviek na zabezpečenie administratívnych potrieb a nových ...

Bratislava 21. augusta (TASR) - Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila analýzu požiadaviek na zabezpečenie administratívnych potrieb a nových inštitúcií súvisiacich s implementáciou práva EÚ na rok 2003.

Vláda prerokovala a neschválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach obmedzenia výdavkov politických strán a politických hnutí pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie doc. Ing. Imricha Horňanského, PhD., z funkcie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a vymenovala do tejto funkcie Ing. arch. Jelenu Hudcovskú. Návrh bol predložený na základe ő 22 ods. 3 zákona NR SR č. 575 z 12. decembra 2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle ő 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trenčín časť Lekáreň Svinná č. 525. Vláda schválila za budúceho nadobúdateľa PharmDr. Jozefa Blahovca, Pod Brezinou č. 88, 911 01 Trenčín.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trenčín časť Lekáreň Dolný Šianec č.10, Trenčín. Vláda schválila za budúceho nadobúdateľa RNDr. Janu Marunovú, Soblahovská č. 31, 911 01 Trenčín.

Vláda prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trenčín časť Dom na Legionárskej ul. 26, Trenčín. Vláda schválila za budúcich nadobúdateľov MUDr. Miroslava Lehockého, Pod Juhom č. 26, 911 01 Trenčín a MUDr. Annu Kaščákovú, 613 24 Horňany č. 12.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Bratislava Podunajské Biskupice časť Detské rehabilitačné centrum Dunajská Lužná. Vláda schválila za budúceho nadobúdateľa spoločnosť TETIS, s.r.o., Beňovského 8, 841 01 Bratislava.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Nad jazerom Košice časť Lekárska služba prvej pomoci, Toryská 1, Košice. Vláda schválila za budúceho nadobúdateľa časti zdravotníckeho zariadenia spoločnosť ZDRAVOOBCHOD s. r. o., Košice, Kuzmányho 25, 040 01 Košice.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Košice - okolie so sídlom v Košiciach, časť Zdravotné stredisko, Rooseweltova č. 18 do podielového vlastníctva nadobúdateľom MUDr. Beáty Nemčokovej, Čordáková 27, Košice, MUDr. Karolíne Vasiľkovej, Galaktická 26, 040 01 Košice a MUDr. Zuzane Hauserovej, Vojenská 7, 040 01 Košice, ktorých ponuka zvíťazila vo výberovom konaní.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica Bratislava, Mickiewiczova ul. časť Lekáreň Slovinská 16, Bratislava. Vláda schválila za budúceho nadobúdateľa časti zdravotníckeho zariadenia PharmDr. Janu Steblovú, bytom Klemensova 7, Bratislava.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie vlády SR o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Žilina časť Obvodné zdravotné stredisko Hliny VI, Žilina.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Turzovka - časť Lekáreň Turzovka. Vláda schválila za budúceho nadobúdateľa časti zdravotníckeho zariadenia Mgr. Igora Minaroviča, PhD., Hurbanova 160/52, 022 04 Čadca.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť. Vláda schválila za budúceho nadobúdateľa spoločnosť PRINTcentrum, s.r.o. Michalská 3, Bratislava.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti príspevkovej organizácie Ústav cestnej dopravy Bratislava, časť Ústav cestnej dopravy, Bratislava, Miletičova 1, 821 08 Bratislava a rozhodla o predaji organizácie v prospech Ladislava Kollárika, Bratislava Petržalka, Furdekova 2604/15.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii podniku Skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky, Žilina, š.p. a rozhodla o predaji podniku v prospech spoločnosti SÚDST, s. r. o., Republiky 13, 010 01 Žilina.

Vláda prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Liečebný ústav so sídlom v Šamoríne, časť Čilistov. Vláda schválila za budúceho nadobúdateľa spoločnosť OMNIUM, s.r.o., Obchodná 39, 811 06 Bratislava.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 141 zo dňa 14. februára 2001 a rozhodnutia vlády SR č. 141/2001 o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Trnava časť Obvodné zdravotné stredisko Špačince.

Vláda prerokovala a schválila návrh na uzavretie Memoranda o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Slovenskou republikou o účasti Slovenska v programe Spoločenstva podporujúceho mimovládne organizácie aktívne v oblasti ochrany životného prostredia.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na poskytnutie investičných stimulov príjemcovi HOLCIM /Slovensko/ a. s., 906 38 Rohožník. Cieľom materiálu bolo poskytnúť informácie pre schválenie žiadosti o poskytnutie investičných stimulov podľa zákona č.565/2001 Z. z. zo 4. decembra 2001 o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vláda Slovenskej republiky schválila návrh na poskytnutie investičných stimulov žiadateľovi a príjemcovi HOLCIM /Slovensko/ a. s., 906 38 Rohožník vo výške 384 mil. Sk.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh na vymenovanie členov Akreditačnej komisie. Akreditačná komisia je poradným orgánom vlády SR a jej úlohou je sledovať, posudzovať a nezávisle hodnotiť kvalitu činností vysokej školy. Vymenovanie tejto komisie vyplýva z uplatňovania nového zákona o vysokých školách. Z 21 vymenovaných členov tejto komisie sú po prvýkrát v jej histórii aj členovia zo zahraničia (z Českej republiky, Maďarskej republiky). Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle ő 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii zdravotníckeho zariadenia Špecializovaný liečebný ústav chronických chorôb Limbach. Vláda schválila za budúceho nadobúdateľa zdravotníckeho zariadenia spoločnosť Sanatórium Karpatia, s.r.o., Medzilaborecká 25, 821 01 Bratislava.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zrušenie uznesenia č. 721 zo dňa 26.6.2002 a vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Gynekologicko-pôrodníckej nemocnice, Partizánska 27, Bratislava na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na schválenie Dohody medzi SR a Španielskym kráľovstvom o vedecko-technickej spolupráci podpísanej v Bratislave dňa 7. mája 2002 a návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 99/2001.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii príspevkovej organizácie VÚZ Výskumný ústav zváračský so sídlom v Bratislave.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na doplnenie zoznamu príspevkových organizácií navrhnutých na ich premenu na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v zmysle ő 2 ods. 2 zákona č. 13/2002 Z.z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na prevzatie štátnej záruky za úver pre Železnice Slovenskej republiky organizovaný bankovým Konzorciom pod vedením Tatra banky, a.s., pre zabezpečenie financovania úhrady straty za výkony poskytnuté na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy v roku 2002.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na oddlženie škôl a školských zariadení a riešenie záväzkov štátu v odvetví školstva v pôsobnosti krajských a okresných úradov do 30. júna 2002 vyplývajúcich zo zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov a zákona č. 447/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o činnosti spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. za obdobie máj júl 2002.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o realizácii reformy daňovej správy SR.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie spotrebiteľský barometer III.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o analýze potrieb a postupov finančného zabezpečenia vedy a techniky na rok 2003 s výhľadom do roku 2006 za Slovenskú republiku.

*mk som

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 2. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
 3. Ako sa zbaviť chladnej podlahy
 4. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 5. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 6. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 7. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 8. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások
 9. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť
 10. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 1. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 2. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 3. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 4. Nová michalovská nemocnica otvorí brány: toto musíte vidieť!
 5. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 6. Mladí vodiči preferujú čoraz silnejšie autá
 7. Ako sa zbaviť chladnej podlahy
 8. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások
 9. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť
 10. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 7 038
 2. Moskva alebo Petrohrad? 5 650
 3. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 3 130
 4. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 2 759
 5. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu 2 279
 6. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 2 276
 7. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 2 176
 8. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť 1 389
 9. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni 1 291
 10. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli 1 182

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Ak sa bude chcieť pacient objednať, vyšetrenie nech si zaplatí sám

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker chce zmeniť spôsob objednávania pacientov.

DOMOV

Dobré ráno: Fico má strach? Zase sa pustil do prezidenta

Prečo Fico zaútočil na Kisku? A čo sa deje v Smere?

KOMENTÁRE

Akékoľvek súkromné peniaze do zdravotníctva sú vítané

Ľudia si za doplnkové ordinačné hodiny priplatia.

Neprehliadnite tiež

Domov

Dobré ráno: Fico má strach? Zase sa pustil do prezidenta

Prečo Fico zaútočil na Kisku? A čo sa deje v Smere?

Domov

Školskí odborári nie sú spokojní s kolektívnou zmluvou, nezvyšuje platy na vysokých školách

Platy štátnych a verejných zamestnancov sa od januára 2018 zvýšia o 4,8 percenta.

Domov

Nové nemocnice stoja desiatky miliónov, drahšie stavia štát

Penta ide niekedy až na úkor štátu. Ukázalo sa to pri 400-miliónovom vankúši pre Dôveru. Smer mohol zasiahnuť. Bol ticho.

Domov

Zdravotnícky výbor odobril plán oddlžovania nemocníc

Nemocnice tak majú dostať najviac 585 miliónov eur.