Komuniké z rokovania vlády SR 13. júna

Bratislava 13. júna (TASR) - Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu C. 30 uznesenia vlády SR č. 694/2000 k Auditu súladu činnosti a financovania ústredných ...

Bratislava 13. júna (TASR) - Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu C. 30 uznesenia vlády SR č. 694/2000 k Auditu súladu činnosti a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti. Úloha ukladala podpredsedovi vlády pre ekonomiku predložiť návrh realizácie systému prideľovania dotácií objednávateľom v súlade s dokumentom Audit. Ministerstvá a ostatné ústredné orgány boli uznesením vlády zaviazané poskytnúť potrebné informácie pre spracovanie návrhu realizácie systému prideľovania dotácií objednávateľom. Rozsah a kvalita, v akej ústredné orgány štátnej správy údaje poskytli, neumožnili Návrh realizácie systému pripraviť. Obsah tejto úlohy bude možné naplniť po ukončení prác na plnení úloh, podľa ktorých má ministerka financií v spolupráci s podpredsedom vlády pre ekonomiku predložiť na rokovanie vlády Návrh opatrení v oblasti zavedenia nákladových a cenových kalkulácií pri všetkých trhových tovaroch a službách poskytovaných orgánmi štátnej správy a Návrh opatrení v oblasti zhodnocovania majetku štátu v správe organizácií realizujúcich "trhové" aktivity. Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš Vláda SR prerokovala a schválila návrh zmeny Štatútu Prípravného výboru pre štrukturálne fondy EÚ. Úprava Štatútu je vyvolaná zmenami, ktoré sa udiali od februára 2000, kedy bol pôvodný Štatút prijatý vládou SR. Jednou z dôležitých zmien je schválenie Zásad regionálnej politiky SR, zriadenie Regionálnych riadiacich a monitorovacích výborov regiónov na úrovni NUTS II, príprava zriadenia Implementačnej agentúry pre regionálny rozvoj v organizačnej štruktúre Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, schválenie prvej verzie Národného plánu regionálneho rozvoja uznesením vlády a príprava Národného monitorovacieho výboru v zmysle zásad štrukturálnej politiky EÚ definovanej nariadením EÚ. Zmena Štatútu posilňuje princíp partnerstva ako jeden z pilierov štrukturálnej politiky a zároveň presnejšie definuje úlohu Prípravného výboru pre štrukturálne fondy EÚ v inštitucionálnom zabezpečení regionálneho rozvoja. Návrh predložili podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu Mária Kadlečíková a minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna Vláda SR prerokovala a schválila odovzdanie a prevzatie agendy Cezhraničnej spolupráce Phare z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Za prípravu a technickú implementáciu programov Cezhraničnej spolupráce PHARE je zodpovedná Programová implementačná jednotka cezhraničnej spolupráce Phare PIU Phare CBC organizačne začlenená v rámci Odboru zahraničnej pomoci Úradu vlády SR. Finančné prostriedky EÚ poskytované Slovenskej republike prostredníctvom tohto programu sú určené na rozvoj spolupráce medzi prihraničnými regiónmi v členských a kandidátskych krajinách EÚ. Materiál bol predložený v zmysle uznesenia vlády SR č. 694/2000 k auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti. Návrh predložili podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu SR Mária Kadlečíková a minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Vyhodnotenie účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO 2000 v Hannoveri, vrátane finančného zúčtovania. Vystúpenie Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO 2000 v Hannoveri bolo medzinárodnou odbornou aj laickou verejnosťou kladne hodnotené. Expozícia splnila svoj účel a prispela svojou mierou k posunu snaženiam SR v procese integrácie do európskych štruktúr. Návratnosť vložených prostriedkov sa predpokladá v rozšírení hospodárskych vzťahov a vo zvýšenom turistickom záujme o našu krajinu. Ďalšia svetová výstava sa bude konať v japonskom Aichi v r. 2005. Materiál predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so zmenou Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Tureckou republikou, podpísanej v Ankare dňa 10. apríla 2001. Návrh predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan Vláda SR prerokovala Návrh na poskytnutie podpory na dobudovanie priemyselného parku IGP Vráble. Vláda SR schválila v súlade s ő 6, ods. 1/ zákona NR SR č. 193/2001 Z.z. návrh na poskytnutie podpory na dobudovanie priemyselného parku IGP Vráble. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s použitím prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2001, vyčlenených v kapitole Všeobecná pokladničná správa na program budovania priemyselných parkov vo výške 28,8 mil. Sk pre mesto Vráble na dobudovanie priemyselného parku IGP Vráble. Priemyselný park vo Vrábľoch je jedným z prvých priemyselných parkov na Slovensku. Kompletné zaplnenie parku by mohlo poskytnúť pracovné miesta až 2350 zamestnancom, pričom celkové investičné náklady na vybudovanie parku sú odhadované na 650 mil. Sk. Do tejto sumy ešte nie sú započítané investície do moderného technického vybavenia. Celkový ročný prínos pre verejné financie len zo základných daní a odvodov dosahuje vyše 185 mil. Sk. Návrh predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth Vláda SR odložila z rokovania materiál Zmena právnych náležitostí úverových zmlúv súvisiacich so zrušením Štátneho fondu cestného hospodárstva a prechodu jeho finančných záväzkov na MF SR. Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na rozšírenie Riadiacej skupiny pre reštrukturalizáciu a privatizáciu vybraných bánk a reštrukturalizáciu podnikového sektora. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s vymenovaním zástupcu Združenia priemyselných zväzov SR a zástupcu Slovenskej konsolidačnej, a. s. do uvedenej Riadiacej skupiny čo napomôže k riešeniu problematiky reštrukturalizáciu podnikového sektora. Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová Vláda SR prerokovala Návrh na odvolanie a menovanie člena rady Úradu pre finančný trh. Vláda SR odvolala z funkcie člena Rady Úradu pre finančný trh Ing. Michala Horvátha, CSc. s účinnosťou od 14. júna 2001 a zároveň vymenovala do tejto funkcie Ing. Mária Schrenkela s účinnosťou od 15. júna 2001. Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dodatku k Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie ohľadne čiastočného zníženia zadlženosti bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a Ruskej federácie voči Slovenskej republike zo dňa 24. júla 1997 prostredníctvom dodávok špeciálneho materiálu. Vláda SR zároveň splnomocnila ministerku financií SR a ako alternáta štátneho tajomníka Ministerstva financií SR na podpísanie predmetného Dodatku k Protokolu. Návrh predložili minister vnútra SR Ivan Šimko, minister obrany SR Jozef Stank a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Doplnok k Aktualizovanej strednodobej hospodárskej politike vlády Slovenskej republiky. Materiál predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh reformy daní - náčrt budúcej daňovej politiky. Cieľom uvedeného materiálu je načrtnúť daňovú politiku SR a jej smerovanie do budúcnosti. Pri formulovaní zámerov v tejto oblasti sa vychádzalo predovšetkým zo skutočnosti, že úspešná ekonomická transformácia Slovenskej republiky prináša so sebou aj potrebu vysporiadať sa s takými tendenciami ako sú globalizačné trendy súvisiace so zvýšenou mobilitou medzinárodného kapitálu, jeho schopnosťou účinne absorbovať daňový kapitál, ale aj potrebu zabezpečiť, aby režimy nepriamych daní (najmä daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane) boli v súlade s uplatňovanými režimami v EÚ. Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu zákona o dani z nehnuteľností. Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o posúdení návrhov obcí na zriadenie obecných akciových vodárenských spoločností. Predmetom uvedenej Správy je posúdenie predložených návrhov obcí z hľadiska technického, prevádzkového a ekonomického, ako aj z hľadiska dopadov na životné náklady obyvateľstva s definitívnym návrhom počtu obecných akciových vodohospodárskych spoločností. Materiál predložil minister pôdohospodárstva Pavol Koncoš Vláda SR prerokovala a prijala uznesenie k Informácii o stave vyšetrovania v trestnej veci "Eurofondy". Informáciu predložil minister vnútra SR Ivan Šimko Poznámka: Materiál je tajný Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výsledku kontroly príjmov zdravotných poisťovní za január až apríl 2001. Informáciu predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch zasadnutia posilneného rezortného krízového štábu v súvislosti s použitím munície s ochudobneným uránom, ktoré sa uskutočnilo 24. apríla 2001. Informáciu predložil minister obrany SR Jozef Stank Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informatívnu správu o poznatkoch orgánov prokuratúry o kontrolnej činnosti krajských úradov v zariadeniach sociálnej starostlivosti spracovaných v súvislosti s priebežnými výsledkami z pravidelnej návštevy Európskeho výboru na zabránenie mučenia, neľudského či ponižujúceho správania alebo trestania v Slovenskej republike v roku 2000. Materiál predložil generálny prokurátor SR Milan Hanzel Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch projektu na obnovu krytu havarovanej Černobyľskej jadrovej elektrárne za rok 2000. Informáciu predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a predseda Úradu jadrového dozoru SR Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2000. Informáciu predložil predseda Úradu pre verejné obstarávanie SR Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z rozpracovania a konkretizácie opatrení na realizáciu koncepčných zámerov a stanovených cieľov "Koncepcie agrárnej a potravinovej politiky v roku 2001", "Koncepcie lesníckej politiky v roku 2001" a "Zelených správ 2000". Informáciu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavol Koncoš Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o trhových poriadkoch pre obilniny, cukor a mlieko v SR. Informáciu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavol Koncoš Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o doterajšom priebehu zmierňovania majetkových krívd v lesnom hospodárstve a o obhospodarovaní neštátnych neodovzdaných lesov. Informáciu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavol Koncoš Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o činnosti Koordinačného výboru pre problematiku žien za rok 2000. Informáciu predložil minister práce, soc. vecí a rodiny SR Peter Magvaši Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Fínskej republiky Paavo Lipponena v Slovenskej republike v dňoch 3. - 4. mája 2001. Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o príprave 9. zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou. Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu oficiálnej návštevy prezidenta SR Rudolfa Schustera v Európskom parlamente v Štrasburgu 16. 5. 2001. Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o činnosti Slovenského výboru pre práva dieťaťa. Informáciu predložil minister práce, soc. vecí a rodiny SR Peter Magvaši Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedníčky vlády SR pre európsku integráciu Márie Kadlečíkovej v Belgickom kráľovstve v dňoch 30. 31. mája 2001. Informáciu predložila podpredsedníčka vlády SR M. Kadlečíková

*lt pa

NNNN

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 2. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 4. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 5. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 6. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 7. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 8. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 10. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 15 845
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 853
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 7 156
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 614
 5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 354
 6. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 6 334
 7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 034
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 044
 9. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 4 826
 10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 3 963

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Cirkev o podpore Kotlebu: takto sa kňazi nesmú správať

Konferencia biskupov Slovenska síce kritizuje verejnú podporu kňazov Kotlebovej strane, nehovorí o škodlivosti jej ideológie.

DOMOV

Sledoval Kaliňákove a Počiatkove účty, pôjde pred súd

Filip Rybanič čelí obvineniam z porušenia bankového tajomstva.

DOMOV

Prežila Mengeleho pokusy, koncentrák aj pochod smrti

Viola Fischerová zomrela vo štvrtok vo veku 94 rokov.

Neprehliadnite tiež

Cirkev o podpore Kotlebu: takto sa kňazi nesmú správať

Konferencia biskupov Slovenska síce kritizuje verejnú podporu kňazov Kotlebovej strane, nehovorí o škodlivosti jej ideológie.

Slovensko má po 35 rokoch druhé národné plemeno oviec - slovenskú dojnú ovcu

Vyšľachtená je z pôvodných slovenských plemien a špecializovaných dojných plemien.

Gajdoš sa stretol s ministrom obrany Spojených arabských emirátov

Hlavnými témami rokovania boli rozvoj spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany.

Ak by kotlebovci neporušovali zákony, prokuratúra by návrh na zrušenie nedala

Marian Kotleba si myslí, že je za tým aj snaha zabrániť strane zúčastniť sa krajských volieb.