Komuniké zo rokovania vlády Slovenskej republiky 20. júna

Bratislava 20. júna (TASR) - Do programu boli dodatočne doplnené: Kvantifikácia nákladov na realizáciu opatrení zameraných na ochranu SR pred zavlečením ...

Bratislava 20. júna (TASR) - Do programu boli dodatočne doplnené: Kvantifikácia nákladov na realizáciu opatrení zameraných na ochranu SR pred zavlečením BSE. Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Vláda SR prerokovala a schválila Správu o priebehu a výsledkoch 4. stretnutia Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii na úrovni ministrov zahraničných vecí (Luxemburg, 12. júna 2001). Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle ő 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií.

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení opatrení v rámci Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR. Rezort zdravotníctva v rámci harmonogramu pripravil návrh úloh realizácie programu ozdravenia výživy na podmienky zdravotníctva, ktoré sa toho času zabezpečujú prostredníctvom štátnych zdravotných ústavov v SR. Bola navrhnutá pracovná skupina odborných pracovníkov ŠZÚ v SR pre monitorovanie Programu ozdravenia výživy. Správu predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč Vláda Slovenskej republiky prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o riešení oddlženia krajských úradov s dôrazom na oddlženie škôl a školských zariadení za rok 1999 a 2000. Materiál informuje o vykonaných rozpočtových opatreniach v kapitolách krajských úradov za účelom ich oddlženia v rokoch 1999 a 2000. Vláda uvedeným sleduje vývoj a stav možných rizík finančného zabezpečenia výkonu štátnej správy vo vzťahu k pripravovanej reforme verejnej správy. Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová Vláda Slovenskej republiky prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na prerozdelenie účelových finančných prostriedkov - bežných transferov pre stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania v roku 2001. Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik Vláda Slovenskej republiky prerušila rokovanie o Návrhu postupu Fondu detí a mládeže pri odplatnom prevode majetku obchodnej spoločnosti Hotely mládeže Slovakia, a. s. so sídlom v Bratislave. Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila Návrh na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 758 z 27. septembra 2000 k návrhu modelu transformácie elektroenergetiky SR a spôsobu privatizácie časti majetku podnikov elektroenergetiky a Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii štátneho podniku Západoslovenské energetické závody, štátny podnik so sídlom v Bratislave. Zmena uznesenia sa predkladá z dôvodu spresnenia postupu privatizácie celého majetku podniku Západoslovenské energetické závody, š. p. Návrh predložila ministerka pre sprvu a privatizáciu majetku SR Mária Machová Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa ruší uznesenie Prezídia FNM SR o spôsobe naloženia s majetkovou účasťou FNM SR v spoločnosti GEOS a.s. Bratislava a zmenu rozhodnutia MSPNM SR o schválení privatizačného projektu podniku IGHP, š.p., Žilina a vydala rozhodnutie, ktorým ruší uznesenie Prezídia Fondu národného majetku SR zo dňa 27.6.1994 o spôsobe naloženia s majetkovou účasťou FNM SR v spoločnosti GEOS a.s. Bratislava, podľa schváleného zoznamu akciových spoločností navrhovaných na privatizáciu skrátenou verejnou súťažou a mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o schválení privatizačného projektu podniku IGHP, š. p., Žilina. Materiál predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová Vláda Slovenskej republiky prerokovala a vyjadrila súhlas s podpisom Protokolu proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu. Uvedené protokoly dopĺňajú Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a riešia špecifické otázky v boji proti medzinárodnému organizovanému zločinu. Návrh predložil minister vnútra SR Ivan Šimko Vláda Slovenskej republiky prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vzájomnej výmene vodičských preukazov. Držiteľ vodičského preukazu vydaného v cudzine smie viesť motorové vozidlo na území Slovenskej republiky najviac 6 mesiacov od prekročenia štátnej hranice a na území Talianskej republiky najviac 1 rok. Ak chce držiteľ takéhoto vodičského preukazu i naďalej riadiť motorové vozidlo na území druhého štátu, musí požiadať o jeho výmenu príslušný dopravný inšpektorát. Uplatnením ustanovení tejto dohody bude možná vzájomná výmena a uznávanie vodičských preukazov získaných na území oboch štátov bez vykonania teoretických a praktických skúšok. Odobraté vodičské preukazy po ich výmene budú vrátené príslušným orgánom druhej zmluvnej strany prostredníctvom ich zastupiteľských úradov. Návrh predložili minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister vnútra SR Ivan Šimko Vláda Slovenskej republiky vyjadrila súhlas s účasťou delegácie Slovenskej republiky na Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN k problematike HIV/AIDS, ktoré sa uskutoční v dňoch 25.-27.júna 2001 v New Yorku. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s predloženým návrhom smernice o postupe delegácie SR na Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN k problematike HIV/AIDS. Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč Vláda Slovenskej republiky vymenovala za splnomocnenkyňu vlády Slovenskej republiky na riešenie problémov rómskej menšiny PhDr. Kláru Orgovánovú. Vymenovanie nového splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny má za cieľ zvýšiť efektivitu činnosti vlády SR v oblasti rómskej politiky. Do konca júna 2001 prebehne výberové konanie na post riaditeľa Sekretariátu splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny, na post PR-experta a taktiež na tri posty detašovaného pracoviska Sekretariátu splnomocnenca vlády SR v Košiciach, resp. v Prešove. Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky Vláda SR prerokovala Návrh na vymenovanie profesionálnych vojakov Armády SR do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov Armády SR do vyššej generálskej hodnosti. Vláda SR schválila vymenovanie profesionálneho vojaka Armády SR plk. gšt. Ing Vladimíra Púčika do hodnosti generálmajora, povýšenie profesionálneho vojaka Armády SR genpor. Ing. Milana Cerovského do hodnosti generálplukovníka a povýšenie profesionálnych vojakov Armády SR genmjr. Ing. Jozefa Blizmana a genmjr. Ing Jozefa Dunaja do hodnosti generálporučíka. Návrh predložil minister obrany SR Jozef Stank Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle ő 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov). Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2001. Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan Vláda Slovenskej republiky prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s návrhom koncepcie privatizácie v zdravotníctve s návrhom postupu 2. etapy privatizácie zdravotníckych zariadení. V prerokovanom materiáli je na základe uznesenia Národnej rady SR č. 463 zo dňa 29. 9. 1999 predložený návrh komplexnej koncepcie privatizácie v zdravotníctve s návrhom cieľového modelu a návrh postupu 2. etapy privatizácie zdravotníckych zariadení. K návrhu postupu 2. etapy privatizácie zdravotníckych zariadení je predložený na schválenie zoznam zdravotníckych zariadení zahrnutých do 2. etapy privatizácie a zoznam zdravotníckych zariadení nezahrnutých do privatizácie. Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová Vláda Slovenskej republiky prerokovala materiál Dobudovanie koncových zdravotníckych pracovísk v Slovenskej republike. Vláda SR schválila Menovitý zoznam nemocníc vrátane špecializovaných ústavov ako zoznam tzv. koncových nemocníc v Slovenskej republike. Vláda SR zároveň uložila ministrovi zdravotníctva SR vykonať všetky opatrenia na sfunkčnenie koncových zdravotníckych pracovísk. Koncové zdravotnícke pracoviská boli vládou schválené pre zabezpečenie komplexnej liečebnej starostlivosti medicínsky najzávažnejších ochorení občanov a pre liečenie ústavných činiteľov s cieľom využiť už vybudované zdravotnícke zariadenia a tieto len doplniť špičkovou zdravotníckou technikou, zodpovedajúcou požiadavkám na takéto zariadenia. Materiál predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč Vláda Slovenskej republiky prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Predkladaným návrhom zákona sa sleduje zvýšenie efektívnosti správy daní a ďalšie posilnenie práv daňových subjektov. Novým spôsobom je v predkladanom návrhu zákona upravené podávanie majetkového priznania, a to tak, že majetkové priznanie budú podávať iba fyzické osoby. Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová Vláda Slovenskej republiky prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s návrhom Reformy daňovej správy SR. Reforma bola navrhnutá v záujme lepšieho naplnenia poslania daňovej správy, ktorým je efektívny výber príjmov, podpora dobrovoľného plnenia daňových záväzkov daňových subjektov, efektívnejší výkon daňových kontrol, vytvorenie osobitného útvaru na odhaľovanie daňových trestných činov, efektívny systém manažmentu ľudských zdrojov, zabezpečenie komplexného vzdelávania zamestnancov a vytvorenie vhodného pracovného prostredia. Ďalším významným dôvodom potreby reformy daňovej správy je zabezpečenie splnenia podmienok kladených EÚ na vstup SR do európskych štruktúr, t.j. v prípade daňovej správy prispôsobiť jej pracovné postupy, metódy a informačné technológie tak, aby daňová správa SR spĺňala podmienky požadované EÚ. Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová Vláda Slovenskej republiky prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o pripravenosti SR na členstvo v EÚ za obdobie september 2000 jún 2001. Materiál bol vypracovaný v súlade s požiadavkou Európskej komisie. Správa o pripravenosti SR je podkladom, na základe ktorého Európska komisia zhodnotí pokrok v príprave SR a v plnení kritérií vstupu SR do EÚ vo svojej pravidelnej správe na jeseň t. r. Návrh predložila podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu Mária Kadlečíková Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Monitor plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 17/2001 z 10. januára 2001. Materiál obsahuje odpočet plnenia Prioritných úloh vlády SR v oblasti integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie k 10.6.2001. Návrh predložila podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu Mária Kadlečíková Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Stanovisko vlády SR k právnemu postaveniu Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike v súvislosti so súdnym konaním ÚZŽNO proti Spolkovej republike Nemecko. Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o postupe privatizácie SPP, š.p. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s vytvorením riadiacej a koordinačnej komisie pre koordináciu procesu privatizácie SPP, š.p. Správu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky. Vláda SR zároveň splnomocnila ministra hospodárstva SR a ako alternáta štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR na podpis dohody. Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Kvantifikácia nákladov na realizáciu opatrení zameraných na ochranu SR pred zavlečením BSE. Materiál predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta SR Rudolfa Schustera s manželkou v Slovinskej republike. Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o problematike daňových rajov. Informáciu predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Lotyšskej republiky Andrisa Berzinša v Slovenskej republike v dňoch 13.-14. mája 2001. Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2001 a prognóza vývoja na rok 2001. Správu predložil predseda Štatistického úradu SR Jozef Mach

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 4. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 8. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 13 191
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 920
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 8 623
 4. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 736
 5. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 367
 6. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 5 343
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 5 195
 8. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 891
 9. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 4 445
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 412

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Slovensko.sk bude vyzerať ako gmail. Toto sú nové e-schránky

Eseročky budú mať povinne aktivované schránky od júla. Za služby evidencie vozidiel sa bude dať zaplatiť kartou.

KOMENTÁRE

Prečo je nevyhnutná vojna Facebooku a Bruselu

Padol prvý výstrel v regulačnej vojne.

EKONOMIKA

Brusel vyšetruje dotácie pre Jaguar v Nitre. Môžu Briti odísť?

Druhá Ficova vláda odklepla stimuly 125 miliónov.

Neprehliadnite tiež

NAKA už má na stole parlamentné otváranie listov

Národná kriminálna agentúra dostala podnet od Generálnej prokuratúry. V súčasnosti sa rozhoduje, či začne trestné stíhanie.

Môžu policajti prehľadávať školské tašky žiakov? A môžu ich orehľadať vám

Stredajšia akcia na strednej škole v Bratislave drogy neodhalila. Rozprúdila však debatu o tom, na čo majú policajti právo

Policajti bili obuškami Rómov, Gašpar vidí neprimerané zákroky

Policajti zasahovali v Zborove pre šarvátku medzi Rómami.

Opravme rakovinu. Chceme podporiť boj Slovenska s rakovinou, potrebujeme vašu pomoc

Chceme vylepšiť články o rakovine na slovenskej Wikipédii. Príďte na upravovací maratón Wikipédie.