Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Viedeň 7. októbra (TASR) - Aj občan Slovenskej republiky je medzi šiestimi desiatkami narušiteľov štátnej hranice, ktorých od piatka zadržali na území rakúskej spolkovej krajiny Dolné Rakúsko bezpečnostné orgány

Medzi narušiteľmi štátnych hraníc Rakúskej republiky je aj občan SR

Viedeň 7. októbra (TASR) - Aj občan Slovenskej republiky je medzi
šiestimi desiatkami narušiteľov štátnej hranice, ktorých od piatka
zadržali na území rakúskej spolkovej krajiny Dolné Rakúsko
bezpečnostné orgány.

Podľa agentúry APA tvorili väčšinu zadržaných utečenci z Iraku
(37). Zvyšok pochádza z Čečenska (11), Moldavska (8), Moldavska (2)
a Sudánu (1).


Le Figaro: Slovensko rešpektuje záväzky prijaté na rokovaniach
o vstupe do EÚ

Paríž 7. októbra (TASR) - Zaostávania, ako ich identifikovala
Európska komisia v hodnotiacej správe o krajinách, usilujúcich sa
o vstup do Európskej únie, sú bežnou mincou vo väčšine kandidátskych
krajín. Len Lotyšsko a Slovensko sa v tomto smere nezdôrazňujú a vo
"všeobecnosti rešpektujú záväzky, prijaté na rokovania". To však
neznamená, že by týmto dvom "dobrým žiakom v triede kandidátskych
krajín" nebolo čo vyčítať, píše v dnešnom čísle v hodnotiacom článku
denník Le Figaro.

Riga, v ktorej ostáva naďalej korupcia "zdrojom vážneho
znepokojenia" musí, okrem iných vecí, vyvinúť aj veľké úsilie na
posilnenie nezávislosti, účinnosti a kvality systému súdnictva.
V spojitosti s Bratislavou denník Le Figaro píše, že administratívna
kapacita je stále "pomerne krehká".

Desať krajín, uchádzajúcich sa o vstup do Európskej únie, by
podľa Európskej komisie "malo byť schopných splniť povinnosti pre
vstup v súlade so stanovenými termínmi". Jasne povedané to znamená,
že Brusel nepokladá Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Poľsko, Českú
republiku, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, Cyprus a Maltu
pripravených za vstup do EÚ teraz, ale uvedené krajiny budú
pripravené vo chvíli konkrétneho vstupu. V princípe to znamená 1.
januára 2004, hodnotí Le Figaro.

Vzhľadom na to, čo treba urobiť, sa krok Európskej únie môže
zdať byť odvážnym. "Do únie vstúpia v stave silného stresu," povedal
pre Le Figaro nemenovaný člen EK. "Ešte 10 rokov im bude trvať, kým
sa dostanú na očakávanú úroveň, dodal. Vývoj však dokončia "v lone
EÚ" a nebudú musieť čakať pred dverami európskej 15, čo už robia dosť
dlho.

Symbolicky vyznieva aj zmena názvu 10 krajín, uchádzajúcich sa
o vstup do EÚ: najskôr to boli "kandidátske krajiny", neskôr
"predpredvstupové krajiny" a už sa o nich hovorí ako o "krajinách
stojacich pred vstupom" do únie. Aj takto ich možno povzbudiť, aby
pokračovali na dobrej ceste, hoci diery, čo treba zaplniť sú veľké,
komentuje denník.

Kritéria na meranie pokroku uchádzajúcich sa krajín stanovili
prezidenti a predsedovia vlád členských krajín EÚ na summite EÚ
v roku 1993 v Kodani.

Základné kritérium bolo politické a týkalo sa demokratického
charakteru vlád. Ide v ňom aj o schopnosť aplikovať 80.000 strán
európskej legislatívy, ďalej boj proti korupcii, ktorý je prakticky
všade zdrojom znepokojenia, otázka menšín a rovnosti šancí.


Népszabadság: SMK povedalo áno bratislavskej koalícii

Budapešť 7. októbra (TASR) - Všetky významné maďarské denníky si dnes
všímajú víkendové udalosti súvisiace s koaličnými rokovaniami
z pohľadu Strany maďarskej koalície (SMK). Népszabadság vyzdvihol, že
Republiková rada SMK jednohlasne súhlasila so vstupom strany do
vládnej koalície pravého stredu.

Predseda rady Pál Farkas pre Népszabadság uviedol, že
v dohľadnom čase SMK iniciuje v parlamente úpravu zákona o pôde. Tým
by umožnili reštituovať aj tým osobám, ktoré do roku 1992, do
platnosti reštitučného zákona, nestihli doložiť vlastníctvo pôdy
a medzičasom získali potrebné dokumenty.

Denník pripomína dva úspechy SMK v doterajších koaličných
rokovaniach, ktorými sú prijatie otázky založenia maďarskej
univerzity v Komárne, a riešenie otázky pôdy neidentifikovateľných
vlastníkov.

Republiková rada neprijala s nadšením, že ani nová vládna
koalícia nebude ochotná riešiť otázku odškodnenia po druhej svetovej
vojne poškodených maďarských a nemaďarských občanov, píše denník
Népszava. A dodáva, že je to najmä preto, lebo koaliční partneri nie
sú ochotní otvoriť otázku Benešových dekrétov zakladajúcich sa na
princípe kolektívnej viny.


EK: Slovensko bude pripravené na členstvo v EÚ v roku 2004

Brusel 7. októbra (TASR) - Slovensko a ďalších deväť kandidátskych
krajín bude pripravených na členstvo v Európskej únii od začiatku
roku 2004. Európska komisia odporúča uzavretie prístupových rokovaní
s týmito krajinami do konca tohto roka s cieľom podpísať prístupové
zmluvy na jar 2003. Tak znie navrhovaný text strategického dokumentu
o rozšírení, ktorý EK schváli a zverejní v stredu.

Podľa komisie Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko,
Estónsko, Litva, Lotyšsko, Slovinsko, Cyprus a Malta spĺňajú
politické kodanské kritériá a ekonomické kritériá splnia v čase
vstupu, píše sa v návrhu takmer stostranového dokumentu, ktorý má
TASR k dispozícii.

Komisia u všetkých 10 odporúčaných krajín hodnotí pozitívne
dosiahnutý pokrok, ale upozorňuje na celý rad oblastí, kde treba
vyvinúť dodatočné úsilie. Hodnoteniami väčšiny krajín sa prelínajú
upozornenia na potrebu boja proti korupcii, posilňovania nezávislosti
súdnictva, zlepšenia postavenia Rómov, rovnoprávnosti pohlaví,
modernizácie štátnej správy.

V ekonomickej oblasti si EK všíma najmä relatívne vysoké
deficity obchodnej a platobnej bilancie vo viacerých krajinách
i vysokú nezamestnanosť.

Celkovo kandidátske krajiny podľa návrhu strategického
dokumentu dosiahli vysoký stupeň zosúladenia legislatívy. Treba však
ďalšie úsilie v budovaní a posilňovaní administratívnych kapacít
potrebných na uplatnenie prevzatých zákonov v praxi.

Keďže budúce členské krajiny budú musieť aj po ukončení
rokovaní pokračovať v úsilí, navrhuje komisia prísny monitoring
plnenia záväzkov, ktorý bude pokračovať aj po podpise prístupových
zmlúv až do samotného vstupu do únie.

Komisia bude na prípadné problémy a nedostatky upozorňovať
varovaniami na politickej úrovni. Monitoring bude prebiehať
s využitím všetkých existujúcich nástrojov, vrátane misií expertov,
ktorí budú priamo na mieste v sledovať počínanie budúcich členov.
Všetky získané informácie bude EK predkladať pravidelne Rade
ministrov. V júli 2003 vyhotoví EK správu o príprave budúcich členov
na čerpanie štrukturálnych fondov. Tri mesiace pred vstupom komisia
predloží súhrnnú správu o výsledkoch monitorovania.

Po vstupe bude EK rovnako ako v prípade doterajších členov
dozerať na dodržiavanie zmlúv a platnej legislatívy. Komisia však
okrem toho navrhuje, aby prístupové zmluvy obsahovali "ochrannú
klauzulu", ktorá umožní uvaliť sankcie v prípade, že konanie nového
člena naruší fungovanie vnútorného trhu EÚ. Ochranná klauzula by mala
byť v platnosti dva roky.

Strategický dokument obsahuje aj aktualizovanú predvstupovú
stratégiu pre Bulharsko a Rumunsko. EK oceňuje pokrok týchto dvoch
krajín a dátum vstupu v roku 2007, ktorý si samy zvolili, označuje za
"indikatívny termín vstupu za podmienky, že každá z krajín splní
kodanské kritériá a úspešne ukončí rokovania".

Turecko podľa navrhovaného textu "nespĺňa úplne politické
kritériá", komisia preto nenavrhuje termín začatia prístupových
rokovaní s touto krajinou.

Text dostanú v stredu na stôl členovia Európskej komisie, ktorí
majú v rukách jeho schválenie a prípadné zmeny. Popoludní ho predseda
EK Romano Prodi a komisár pre rozšírenie Günter Verheugen predstavia
poslancom Európskeho parlamentu. Lídri EÚ dostanú dokument na
schválenie na summite 24.-25. októbra v Bruseli.


Počet slovenských žiadateľov o azyl v ČR v lete výrazne stúpol

Praha 7. októbra (TASR) - Počet žiadostí slovenských občanov o azyl
v Českej republike za posledné tri mesiace výrazne vzrástol a tento
rok požiadalo české úrady o azyl celkovo 472 Slovákov.

Ako pre TASR dnes uviedla Marie Masaříková z tlačového odboru
českého ministerstva vnútra, posledné tri mesiace Slováci viedli
v počte žiadostí o azyl. Nárast odštartoval mesiac júl, keď v ČR
hľadalo azyl 99 Slovákov spomedzi celkového počtu 580 júlových
žiadostí. V auguste požiadalo o azyl 111 slovenských občanov
z celkového počtu 580 a v septembri sa počet Slovákov zvýšil na 135
zo 606 žiadostí.

Počet slovenských občanov žiadajúcich azyl v ČR sa tak od roku
1993 zvýšil na 1631. Minulý rok hľadalo azyl v ČR 388 žiadateľov zo
Slovenska a rekordný bol rok 2000, keď o azyl požiadalo 723 Slovákov.
Národnosť žiadateľov české ministerstvo vnútra nezverejňuje, ale
drvivá väčšina žiadateľov zo SR je rómskeho pôvodu. Žiadnemu
Slovákovi české úrady doteraz azyl neudelili, zdôraznila Masaříková.

Za prvých deväť mesiacov v ČR požiadalo o azyl celkovo 6395
cudzincov. Slovensko sa v počte žiadostí umiestnilo na piatom mieste.
Predbehla ho Ukrajina s 1286 žiadateľmi, nasleduje Vietnam (731),
Moldavsko (658) a Gruzínsko (550).

V porovnaní s minulým rokom, keď v ČR hľadalo azyl 18.094
cudzincov, úrady tento rok zaznamenali pokles. "Jedným z dôvodov, asi
tým najväčším, je novela azylového zákona platného od februára tohto
roku, ktorého cieľom je zamedziť zneužívaniu azylovej procedúry,"
povedala Masaříková.


ČR je pripravená na vstup do EÚ v roku 2004 ako aj SR

Brusel 7. októbra (TASR) - Podobne ako Slovensko aj Česká republika
dosiahla od roku 1997 taký pokrok v príprave na členstvo v Európskej
únii, že by mala byť schopná prevziať záväzky členstva podľa
predpokladaného časového plánu, čiže vstúpiť do únie v roku 2004.
Vyplýva to z navrhovaných záverov hodnotiacej správy Európskej
komisie o ČR, ktorú schvália a zverejnia v stredu v Bruseli.

V politických kritériách ČR zaznamenala "významný pokrok"
v prehlbovaní stability inštitúcií zaručujúcich demokraciu, vládu
zákona, ľudské práva, dodržiavanie práv menšín. Taktiež stále spĺňa
kodanské kritériá, uvádza sa v návrhu záverov k hodnotiacej správe,
ktorý dnes TASR získala.

"Vážnym znepokojením" je však korupcia a hospodárska
kriminalita, v boji proti ktorým musí ČR zvýšiť úsilie. V súvislosti
s reformou súdnictva komisia vyzvala ČR znížiť dĺžku trvania súdnych
konaní.

EK ocenila, že ČR zaviedla doplnkové opatrenia na zlepšenie
situácie rómskej komunity, avšak potrebným krokom by bolo prijatie
antidiskriminačnej legislatívy, čo odporučila aj Slovensku.
Z dvoch ekonomických kritérií ČR - tak ako aj SR - spĺňa jedno
- existenciu fungujúcej trhovej ekonomiky a druhé je schopná splniť
vstupom do únie - konkurencieschopnosť na trhu EÚ.

V súvislosti s eurolegislatívou ČR aj SR dosiahli v mnohých
oblastiach "vysoký stupeň zosúladenia" s EÚ a postupne zlepšujú
administratívne kapacity potrebné na jej zavádzanie do praxe. ČR však
vo väčšine oblastí eurolegislatívy podľa komisie musí pokračovať
v začatom úsilí.

V prístupových rokovaniach Česká republika predbežne uzavrela
25 kapitol a "vo všeobecnosti spĺňa záväzky, ktoré si v rokovaniach
dala". Na rozdiel od záverov pre SR však komisia ČR v tomto bode
vytkla meškanie plného zosúladenia legislatívy o verejnom
zaobstarávaní, obojstrannom uznaní odborných kvalifikácií ako aj
meškanie prijatia veterinárnej legislatívy a zákonov v daňovej
oblasti.

Text, ktorý získala TASR, je konečným návrhom znenia
strategického dokumentu o rozšírení a záverov k hodnotiacim správam
o jednotlivých kandidátskych krajinách. V stredu ho na rokovanie
dostane EK, ktorá by ho mala schváliť. Zmeny však nie sú vylúčené.
Oficiálne bude text zverejnený v stredu o 14.30 h.


EK: Slovensko s Lotyšskom jediní plnia záväzky z rokovaní včas

Brusel 7. októbra (TASR) - Slovensko a Lotyšsko sú jedinými
kandidátskymi krajinami, ktoré plnia svoje záväzky z prístupových
rokovaní s EÚ bez meškania. Vyplýva to z návrhu strategického
dokumentu o rozšírení, ktorý v stredu schváli Európska komisia.

Ostatným ôsmim krajinám, ktoré v stredu získajú odporúčania na
ukončenie rokovaní v tomto roku, komisia zároveň vymenuje zoznam
konkrétnych oblastí, ktoré musia riešiť.

"Slovensko vo všeobecnosti plní svoje záväzky, ktoré dalo
v prístupových rokovaniach," píše komisia v časti o SR. Rovnakú
formuláciu si vyslúži aj Lotyšsko.

Všetkým ostatným krajinám však komisia pripomenie, že pri
plnení týchto záväzkov dochádza k meškaniu, vymenuje konkrétne
oblasti a upozorní, že tieto nedostatky treba riešiť. V prípade
Poľska EK dokonca vyzve na "naliehavé" riešenie nedostatkov.

Česká republika sa dozvie, že mešká v zosúladení legislatívy
o verejnom zaobstarávaní, obojstrannom uznaní odborných kvalifikácií
ako aj prijímaní veterinárnej legislatívy a niektorých zákonov
v daňovej oblasti.

Maďarsko na zozname "upomienok" nájde preberanie časti
veterinárnej legislatívy, viacero zákonov v oblasti životného
prostredia či chýbajúci zákon o plyne. Poľsko musí "naliehavo riešiť"
celý rad nedostatkov v oblasti poľnohospodárstva, rybolovu
a životného prostredia.

Aj Slovinsku či Cypru, ktoré sú všeobecne považovaní za
najlepšie pripravených kandidátov, komisia pripomenie meškanie
v plnení záväzkov.

Všetkých desať krajín - Slovensko, ČR, Maďarsko, Poľsko,
Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Malta a Cyprus - však podľa EK
dosiahlo od roku 1997 taký pokrok, že budú pripravené na členstvo
v únii v roku 2004. Komisia preto v stredu odporučí uzavretie
prístupových rokovaní s nimi na konci tohto roka.


Poľsku sa ušlo od Európskej komisie najviac kritiky spomedzi desiatky
uchádzačov

Brusel 7. októbra (TASR) - Poľsku sa ušlo od Európskej komisie
najviac kritiky spomedzi desiatich kandidátskych krajín. Vyplýva to
z navrhovaných záverov hodnotiacej správy Európskej komisie o Poľsku,
ktorú schvália a zverejnia v stredu v Bruseli.

Čo sa týka prístupových rokovaní komisia ako jediné z desiatky
vyzvala Poľsko, aby "naliehavo riešilo" meškanie v prijímaní alebo
uplatnení eurolegislatívy v oblastiach: poľnohospodárstvo, rybolov
a životné prostredie. Ostatné krajiny desiatky komisia vyzvala na
"riešenie" oneskorení, Slovensku a Lotyšsku v tomto bode EK
neadresovala žiadnu výzvu.

V súvislosti s eurolegislatívou komisia uviedla: "Prevažná
väčšina hlavných acquis je (v Poľsku) prijatá, ale v niektorých
sektoroch sú významné medzery v implementácii potrebnej legislatívy
- napríklad v oblasti veterinárnej, životného prostredia
a bezpečnosti jedla."

"Vážnym znepokojením" je korupcia a hospodárska kriminalita,
v boji proti ktorým musí Poľsko dosiahnuť "konkrétne výsledky"
- výsledky boli totiž podľa komisie doteraz obmedzené.

Napriek tejto kritike je však Poľsko podľa EK schopné prevziať
záväzky členstva v predpokladanom časovom horizonte, čiže vstúpiť do
únie v roku 2004. Poľsko zatiaľ uzavrelo 27 kapitol - rovnaký počet
ako SR.

Ako aj zvyšok desiatky, Poľsko je fungujúcou trhovou ekonomikou
a v čase vstupu by malo byť konkurencieschopné na trhu únie. Spĺňa
kodanské kritériá a zaznamenalo "významný pokrok" v prehlbovaní
stability inštitúcií zaručujúcich demokraciu, vládu zákona, ľudské
práva, dodržiavanie práv menšín, čo platí aj pre Maďarsko.

To podľa EK mešká s prebratím časti veterinárnej legislatívy,
niekoľkých zákonov o životnom prostredí a zákon o plyne. V oblasti
zahraničnej politiky komisia Maďarsko vyzvala, aby našlo dohodu so
Slovenskom a Rumunskom o zákone o maďarských menšinách v susedných
krajinách - tzv. krajanskom zákone.

Korupcia v Maďarsku je dôvodom na "znepokojenie", zatiaľ čo
v SR, ČR a Poľsku dôvodom na "vážne znepokojenie".

Maďarsko zatiaľ uzatvorilo 26 kapitol a je fungujúcou trhovou
ekonomikou. Komisia ho ohodnotila ako pripravené na vstup v roku 2004.


Zástupcovia slovenského IT priemyslu a politických strán sa zišli
v Brne

Brno 7. októbra (TASR) - Stretnutie pätnástich generálnych riaditeľov
popredných slovenských firiem z oblasti informačných technológií so
zástupcami slovenských politických strán na výstavisku v Brne
potvrdilo, že INVEX je prinajmenšom československým veľtrhom. Na
medzinárodnom veľtrhu informačných a komunikačných technológií, ktorý
sa dnes začal v Brne a potrvá do 11. októbra, sa zúčastňuje asi 800
vystavovateľov zo 16 krajín.

K okrúhlemu stolu, ktorý usporiadala IT asociácia Slovenska,
zasadli predstavitelia komerčnej sféry spolu so zástupcami strán ANO,
SDKÚ a Smer. "Po voľbách na Slovensku nastupuje nová vládna garnitúra
a cieľom dnešného rokovania bolo umožniť diskusiu na tému ďalšieho
rozvoja a trendov v oblasti IT, nadviazania vzájomnej komunikácie
medzi podnikateľmi a politikmi a príprava spoločných projektov,"
informoval prezident IT asociácie Slovenska Juraj Sabaka.

Podľa neho je Invex pre také stretnutie vhodnou príležitosťou tak
termínovo, ako aj vysokou atraktivitou pre slovenské firmy. Súčasne
ocenil sprievodné programy týkajúce sa informatizácie spoločnosti.
Hoci sú podľa Sabaku zamerané na ČR, v mnohom sú inšpirujúce i pre
slovenské prostredie.

Okrúhly stôl bol súčasťou Slovenského národného dňa na veľtrhu
Invex. Ako na otvorení veľtrhu uviedol štátny tajomník slovenského
ministerstva hospodárstva Vladislav Borík, slovenské firmy v oblasti
komunikačných a informačných technológií sa na brnianskom veľtrhu
zúčastňujú pravidelne a v čoraz väčšom počte. "Vidno, že slovenské
podniky veľtrhu pripisujú veľký význam. Svoju úlohu hrá aj to, že sa
Brno geograficky nachádza v strede Európy a Invex má rozmer nielen
český, ale aj stredoeurópsky a možno ešte väčší. V tomto roku tu
vystavuje 29 firiem, ktoré nemajú zastúpenie v ČR," poznamenal Borík.

Rozsah plochy prenajatej slovenskými podnikmi oproti minulému
ročníku zvýšil približne o sto percent. Za inšpirujúce pre Slovensko
považuje štátny tajomník pripravované české ministerstvo informatiky.
Ako vyplynulo z dnešnej diskusie za okrúhlym stolom, oblasť
informatiky by v rámci kompetencií mala pripadnúť rezortu dopravy
a telekomunikácií.


Duray: Maďarská vláda by mala pokračovať v nastúpenej národnej
politike

Pilismarót 7. októbra (TASR) - Stranícko-politickým záujmom
ľavicovo-liberálnej maďarskej vlády by malo byť aj pokračovanie
národnej politiky, ktorá bola prijatá v uplynulých rokoch
parlamentným konsenzom. Povedal to dnes v severomaďarskom Pilismaróte
výkonný podpredseda Strany maďarskej koalície (SMK) Miklós Duray.
Na podujatí miestnych občianskych kruhov Duray vystupoval spolu
s bývalým maďarským štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí
Zsoltom Némethom.

Maďarský opozičný politik konštatoval, že vládni socialisti
nemajú koncepciu súvisiacu s maďarstvom, čo môže spôsobiť zastavenie
procesu zjednotenia národa ponad hranice. To podľa Németha
signalizuje už aj neistota okolo krajanského zákona.

Zatiaľ nie je možné vedieť, či sa menšinová otázka a 80 rokov
otvorené maďarské otázky budú dať na Slovensku postaviť na cestu
vedúcu k riešeniam, povedal Duray v súvislosti s posilnením pozície
SMK po parlamentných voľbách.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
 2. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 3. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 4. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 5. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 6. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 7. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 8. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 9. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 10. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 1. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
 2. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 3. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
 4. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
 5. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 6. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 7. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 8. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 9. Poslanci dnes dali jasne najavo, že plot na námestí nechcú
 10. HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016
 1. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 218
 2. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 7 210
 3. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 117
 4. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 5 952
 5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 5 552
 6. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 788
 7. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 4 612
 8. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 4 415
 9. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 3 357
 10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 2 337

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

U. S. Steel namieta sudcov: Hovorili skôr, než mali

Majetok jedného z najväčších podnikov v krajine súd zaistil bez toho, aby to poriadne vysvetlil.

KOMENTÁRE

Severokórejská červená línia je veľmi tenká

Kľúčovú rolu v krotení diktátora Kima hrá Čína.

EKONOMIKA

Štátni plynári majú nového riaditeľa, stal sa ním bývalý šéf tajných

Generálnym riaditeľom SPP ostáva Štefan Šabík.

Neprehliadnite tiež

Majú noviny, možno budúcu stranu i lukratívny areál. Volajú sa Eset

Nadácia Zastavme korupciu, za ktorou stojí zakladateľ Esetu, odhalila predražené nákupy nemocnice, ktorej bývalý areál teraz firma získala.

Fica to ťahá k diktátorským režimom, teraz utužuje vzťahy s Bieloruskom

Bielorusko neakceptujem, videl som tam kolosálny volebný podvod, hovorí poslanec Peter Osuský. Verejne protestoval aj proti čínskemu prezidentovi.

Ministri obrany Únie rokovali o migrácii i rozvoji obranných štruktúr

Migrácia je pre Úniu stále aktuálnym problémom.

Hygienici majú podozrenie na výskyt osýpok v okrese Levice

V niektorých krajoch klesla proti ochoreniu kolektívna imunita.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop