Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Viedeň 7. októbra (TASR) - Aj občan Slovenskej republiky je medzi šiestimi desiatkami narušiteľov štátnej hranice, ktorých od piatka zadržali na území rakúskej spolkovej krajiny Dolné Rakúsko bezpečnostné orgány

Medzi narušiteľmi štátnych hraníc Rakúskej republiky je aj občan SR

Viedeň 7. októbra (TASR) - Aj občan Slovenskej republiky je medzi
šiestimi desiatkami narušiteľov štátnej hranice, ktorých od piatka
zadržali na území rakúskej spolkovej krajiny Dolné Rakúsko
bezpečnostné orgány.

Podľa agentúry APA tvorili väčšinu zadržaných utečenci z Iraku
(37). Zvyšok pochádza z Čečenska (11), Moldavska (8), Moldavska (2)
a Sudánu (1).


Le Figaro: Slovensko rešpektuje záväzky prijaté na rokovaniach
o vstupe do EÚ

Paríž 7. októbra (TASR) - Zaostávania, ako ich identifikovala
Európska komisia v hodnotiacej správe o krajinách, usilujúcich sa
o vstup do Európskej únie, sú bežnou mincou vo väčšine kandidátskych
krajín. Len Lotyšsko a Slovensko sa v tomto smere nezdôrazňujú a vo
"všeobecnosti rešpektujú záväzky, prijaté na rokovania". To však
neznamená, že by týmto dvom "dobrým žiakom v triede kandidátskych
krajín" nebolo čo vyčítať, píše v dnešnom čísle v hodnotiacom článku
denník Le Figaro.

Riga, v ktorej ostáva naďalej korupcia "zdrojom vážneho
znepokojenia" musí, okrem iných vecí, vyvinúť aj veľké úsilie na
posilnenie nezávislosti, účinnosti a kvality systému súdnictva.
V spojitosti s Bratislavou denník Le Figaro píše, že administratívna
kapacita je stále "pomerne krehká".

Desať krajín, uchádzajúcich sa o vstup do Európskej únie, by
podľa Európskej komisie "malo byť schopných splniť povinnosti pre
vstup v súlade so stanovenými termínmi". Jasne povedané to znamená,
že Brusel nepokladá Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Poľsko, Českú
republiku, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, Cyprus a Maltu
pripravených za vstup do EÚ teraz, ale uvedené krajiny budú
pripravené vo chvíli konkrétneho vstupu. V princípe to znamená 1.
januára 2004, hodnotí Le Figaro.

Vzhľadom na to, čo treba urobiť, sa krok Európskej únie môže
zdať byť odvážnym. "Do únie vstúpia v stave silného stresu," povedal
pre Le Figaro nemenovaný člen EK. "Ešte 10 rokov im bude trvať, kým
sa dostanú na očakávanú úroveň, dodal. Vývoj však dokončia "v lone
EÚ" a nebudú musieť čakať pred dverami európskej 15, čo už robia dosť
dlho.

Symbolicky vyznieva aj zmena názvu 10 krajín, uchádzajúcich sa
o vstup do EÚ: najskôr to boli "kandidátske krajiny", neskôr
"predpredvstupové krajiny" a už sa o nich hovorí ako o "krajinách
stojacich pred vstupom" do únie. Aj takto ich možno povzbudiť, aby
pokračovali na dobrej ceste, hoci diery, čo treba zaplniť sú veľké,
komentuje denník.

Kritéria na meranie pokroku uchádzajúcich sa krajín stanovili
prezidenti a predsedovia vlád členských krajín EÚ na summite EÚ
v roku 1993 v Kodani.

Základné kritérium bolo politické a týkalo sa demokratického
charakteru vlád. Ide v ňom aj o schopnosť aplikovať 80.000 strán
európskej legislatívy, ďalej boj proti korupcii, ktorý je prakticky
všade zdrojom znepokojenia, otázka menšín a rovnosti šancí.


Népszabadság: SMK povedalo áno bratislavskej koalícii

Budapešť 7. októbra (TASR) - Všetky významné maďarské denníky si dnes
všímajú víkendové udalosti súvisiace s koaličnými rokovaniami
z pohľadu Strany maďarskej koalície (SMK). Népszabadság vyzdvihol, že
Republiková rada SMK jednohlasne súhlasila so vstupom strany do
vládnej koalície pravého stredu.

Predseda rady Pál Farkas pre Népszabadság uviedol, že
v dohľadnom čase SMK iniciuje v parlamente úpravu zákona o pôde. Tým
by umožnili reštituovať aj tým osobám, ktoré do roku 1992, do
platnosti reštitučného zákona, nestihli doložiť vlastníctvo pôdy
a medzičasom získali potrebné dokumenty.

Denník pripomína dva úspechy SMK v doterajších koaličných
rokovaniach, ktorými sú prijatie otázky založenia maďarskej
univerzity v Komárne, a riešenie otázky pôdy neidentifikovateľných
vlastníkov.

Republiková rada neprijala s nadšením, že ani nová vládna
koalícia nebude ochotná riešiť otázku odškodnenia po druhej svetovej
vojne poškodených maďarských a nemaďarských občanov, píše denník
Népszava. A dodáva, že je to najmä preto, lebo koaliční partneri nie
sú ochotní otvoriť otázku Benešových dekrétov zakladajúcich sa na
princípe kolektívnej viny.


EK: Slovensko bude pripravené na členstvo v EÚ v roku 2004

Brusel 7. októbra (TASR) - Slovensko a ďalších deväť kandidátskych
krajín bude pripravených na členstvo v Európskej únii od začiatku
roku 2004. Európska komisia odporúča uzavretie prístupových rokovaní
s týmito krajinami do konca tohto roka s cieľom podpísať prístupové
zmluvy na jar 2003. Tak znie navrhovaný text strategického dokumentu
o rozšírení, ktorý EK schváli a zverejní v stredu.

Podľa komisie Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko,
Estónsko, Litva, Lotyšsko, Slovinsko, Cyprus a Malta spĺňajú
politické kodanské kritériá a ekonomické kritériá splnia v čase
vstupu, píše sa v návrhu takmer stostranového dokumentu, ktorý má
TASR k dispozícii.

Komisia u všetkých 10 odporúčaných krajín hodnotí pozitívne
dosiahnutý pokrok, ale upozorňuje na celý rad oblastí, kde treba
vyvinúť dodatočné úsilie. Hodnoteniami väčšiny krajín sa prelínajú
upozornenia na potrebu boja proti korupcii, posilňovania nezávislosti
súdnictva, zlepšenia postavenia Rómov, rovnoprávnosti pohlaví,
modernizácie štátnej správy.

V ekonomickej oblasti si EK všíma najmä relatívne vysoké
deficity obchodnej a platobnej bilancie vo viacerých krajinách
i vysokú nezamestnanosť.

Celkovo kandidátske krajiny podľa návrhu strategického
dokumentu dosiahli vysoký stupeň zosúladenia legislatívy. Treba však
ďalšie úsilie v budovaní a posilňovaní administratívnych kapacít
potrebných na uplatnenie prevzatých zákonov v praxi.

Keďže budúce členské krajiny budú musieť aj po ukončení
rokovaní pokračovať v úsilí, navrhuje komisia prísny monitoring
plnenia záväzkov, ktorý bude pokračovať aj po podpise prístupových
zmlúv až do samotného vstupu do únie.

Komisia bude na prípadné problémy a nedostatky upozorňovať
varovaniami na politickej úrovni. Monitoring bude prebiehať
s využitím všetkých existujúcich nástrojov, vrátane misií expertov,
ktorí budú priamo na mieste v sledovať počínanie budúcich členov.
Všetky získané informácie bude EK predkladať pravidelne Rade
ministrov. V júli 2003 vyhotoví EK správu o príprave budúcich členov
na čerpanie štrukturálnych fondov. Tri mesiace pred vstupom komisia
predloží súhrnnú správu o výsledkoch monitorovania.

Po vstupe bude EK rovnako ako v prípade doterajších členov
dozerať na dodržiavanie zmlúv a platnej legislatívy. Komisia však
okrem toho navrhuje, aby prístupové zmluvy obsahovali "ochrannú
klauzulu", ktorá umožní uvaliť sankcie v prípade, že konanie nového
člena naruší fungovanie vnútorného trhu EÚ. Ochranná klauzula by mala
byť v platnosti dva roky.

Strategický dokument obsahuje aj aktualizovanú predvstupovú
stratégiu pre Bulharsko a Rumunsko. EK oceňuje pokrok týchto dvoch
krajín a dátum vstupu v roku 2007, ktorý si samy zvolili, označuje za
"indikatívny termín vstupu za podmienky, že každá z krajín splní
kodanské kritériá a úspešne ukončí rokovania".

Turecko podľa navrhovaného textu "nespĺňa úplne politické
kritériá", komisia preto nenavrhuje termín začatia prístupových
rokovaní s touto krajinou.

Text dostanú v stredu na stôl členovia Európskej komisie, ktorí
majú v rukách jeho schválenie a prípadné zmeny. Popoludní ho predseda
EK Romano Prodi a komisár pre rozšírenie Günter Verheugen predstavia
poslancom Európskeho parlamentu. Lídri EÚ dostanú dokument na
schválenie na summite 24.-25. októbra v Bruseli.


Počet slovenských žiadateľov o azyl v ČR v lete výrazne stúpol

Praha 7. októbra (TASR) - Počet žiadostí slovenských občanov o azyl
v Českej republike za posledné tri mesiace výrazne vzrástol a tento
rok požiadalo české úrady o azyl celkovo 472 Slovákov.

Ako pre TASR dnes uviedla Marie Masaříková z tlačového odboru
českého ministerstva vnútra, posledné tri mesiace Slováci viedli
v počte žiadostí o azyl. Nárast odštartoval mesiac júl, keď v ČR
hľadalo azyl 99 Slovákov spomedzi celkového počtu 580 júlových
žiadostí. V auguste požiadalo o azyl 111 slovenských občanov
z celkového počtu 580 a v septembri sa počet Slovákov zvýšil na 135
zo 606 žiadostí.

Počet slovenských občanov žiadajúcich azyl v ČR sa tak od roku
1993 zvýšil na 1631. Minulý rok hľadalo azyl v ČR 388 žiadateľov zo
Slovenska a rekordný bol rok 2000, keď o azyl požiadalo 723 Slovákov.
Národnosť žiadateľov české ministerstvo vnútra nezverejňuje, ale
drvivá väčšina žiadateľov zo SR je rómskeho pôvodu. Žiadnemu
Slovákovi české úrady doteraz azyl neudelili, zdôraznila Masaříková.

Za prvých deväť mesiacov v ČR požiadalo o azyl celkovo 6395
cudzincov. Slovensko sa v počte žiadostí umiestnilo na piatom mieste.
Predbehla ho Ukrajina s 1286 žiadateľmi, nasleduje Vietnam (731),
Moldavsko (658) a Gruzínsko (550).

V porovnaní s minulým rokom, keď v ČR hľadalo azyl 18.094
cudzincov, úrady tento rok zaznamenali pokles. "Jedným z dôvodov, asi
tým najväčším, je novela azylového zákona platného od februára tohto
roku, ktorého cieľom je zamedziť zneužívaniu azylovej procedúry,"
povedala Masaříková.


ČR je pripravená na vstup do EÚ v roku 2004 ako aj SR

Brusel 7. októbra (TASR) - Podobne ako Slovensko aj Česká republika
dosiahla od roku 1997 taký pokrok v príprave na členstvo v Európskej
únii, že by mala byť schopná prevziať záväzky členstva podľa
predpokladaného časového plánu, čiže vstúpiť do únie v roku 2004.
Vyplýva to z navrhovaných záverov hodnotiacej správy Európskej
komisie o ČR, ktorú schvália a zverejnia v stredu v Bruseli.

V politických kritériách ČR zaznamenala "významný pokrok"
v prehlbovaní stability inštitúcií zaručujúcich demokraciu, vládu
zákona, ľudské práva, dodržiavanie práv menšín. Taktiež stále spĺňa
kodanské kritériá, uvádza sa v návrhu záverov k hodnotiacej správe,
ktorý dnes TASR získala.

"Vážnym znepokojením" je však korupcia a hospodárska
kriminalita, v boji proti ktorým musí ČR zvýšiť úsilie. V súvislosti
s reformou súdnictva komisia vyzvala ČR znížiť dĺžku trvania súdnych
konaní.

EK ocenila, že ČR zaviedla doplnkové opatrenia na zlepšenie
situácie rómskej komunity, avšak potrebným krokom by bolo prijatie
antidiskriminačnej legislatívy, čo odporučila aj Slovensku.
Z dvoch ekonomických kritérií ČR - tak ako aj SR - spĺňa jedno
- existenciu fungujúcej trhovej ekonomiky a druhé je schopná splniť
vstupom do únie - konkurencieschopnosť na trhu EÚ.

V súvislosti s eurolegislatívou ČR aj SR dosiahli v mnohých
oblastiach "vysoký stupeň zosúladenia" s EÚ a postupne zlepšujú
administratívne kapacity potrebné na jej zavádzanie do praxe. ČR však
vo väčšine oblastí eurolegislatívy podľa komisie musí pokračovať
v začatom úsilí.

V prístupových rokovaniach Česká republika predbežne uzavrela
25 kapitol a "vo všeobecnosti spĺňa záväzky, ktoré si v rokovaniach
dala". Na rozdiel od záverov pre SR však komisia ČR v tomto bode
vytkla meškanie plného zosúladenia legislatívy o verejnom
zaobstarávaní, obojstrannom uznaní odborných kvalifikácií ako aj
meškanie prijatia veterinárnej legislatívy a zákonov v daňovej
oblasti.

Text, ktorý získala TASR, je konečným návrhom znenia
strategického dokumentu o rozšírení a záverov k hodnotiacim správam
o jednotlivých kandidátskych krajinách. V stredu ho na rokovanie
dostane EK, ktorá by ho mala schváliť. Zmeny však nie sú vylúčené.
Oficiálne bude text zverejnený v stredu o 14.30 h.


EK: Slovensko s Lotyšskom jediní plnia záväzky z rokovaní včas

Brusel 7. októbra (TASR) - Slovensko a Lotyšsko sú jedinými
kandidátskymi krajinami, ktoré plnia svoje záväzky z prístupových
rokovaní s EÚ bez meškania. Vyplýva to z návrhu strategického
dokumentu o rozšírení, ktorý v stredu schváli Európska komisia.

Ostatným ôsmim krajinám, ktoré v stredu získajú odporúčania na
ukončenie rokovaní v tomto roku, komisia zároveň vymenuje zoznam
konkrétnych oblastí, ktoré musia riešiť.

"Slovensko vo všeobecnosti plní svoje záväzky, ktoré dalo
v prístupových rokovaniach," píše komisia v časti o SR. Rovnakú
formuláciu si vyslúži aj Lotyšsko.

Všetkým ostatným krajinám však komisia pripomenie, že pri
plnení týchto záväzkov dochádza k meškaniu, vymenuje konkrétne
oblasti a upozorní, že tieto nedostatky treba riešiť. V prípade
Poľska EK dokonca vyzve na "naliehavé" riešenie nedostatkov.

Česká republika sa dozvie, že mešká v zosúladení legislatívy
o verejnom zaobstarávaní, obojstrannom uznaní odborných kvalifikácií
ako aj prijímaní veterinárnej legislatívy a niektorých zákonov
v daňovej oblasti.

Maďarsko na zozname "upomienok" nájde preberanie časti
veterinárnej legislatívy, viacero zákonov v oblasti životného
prostredia či chýbajúci zákon o plyne. Poľsko musí "naliehavo riešiť"
celý rad nedostatkov v oblasti poľnohospodárstva, rybolovu
a životného prostredia.

Aj Slovinsku či Cypru, ktoré sú všeobecne považovaní za
najlepšie pripravených kandidátov, komisia pripomenie meškanie
v plnení záväzkov.

Všetkých desať krajín - Slovensko, ČR, Maďarsko, Poľsko,
Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Malta a Cyprus - však podľa EK
dosiahlo od roku 1997 taký pokrok, že budú pripravené na členstvo
v únii v roku 2004. Komisia preto v stredu odporučí uzavretie
prístupových rokovaní s nimi na konci tohto roka.


Poľsku sa ušlo od Európskej komisie najviac kritiky spomedzi desiatky
uchádzačov

Brusel 7. októbra (TASR) - Poľsku sa ušlo od Európskej komisie
najviac kritiky spomedzi desiatich kandidátskych krajín. Vyplýva to
z navrhovaných záverov hodnotiacej správy Európskej komisie o Poľsku,
ktorú schvália a zverejnia v stredu v Bruseli.

Čo sa týka prístupových rokovaní komisia ako jediné z desiatky
vyzvala Poľsko, aby "naliehavo riešilo" meškanie v prijímaní alebo
uplatnení eurolegislatívy v oblastiach: poľnohospodárstvo, rybolov
a životné prostredie. Ostatné krajiny desiatky komisia vyzvala na
"riešenie" oneskorení, Slovensku a Lotyšsku v tomto bode EK
neadresovala žiadnu výzvu.

V súvislosti s eurolegislatívou komisia uviedla: "Prevažná
väčšina hlavných acquis je (v Poľsku) prijatá, ale v niektorých
sektoroch sú významné medzery v implementácii potrebnej legislatívy
- napríklad v oblasti veterinárnej, životného prostredia
a bezpečnosti jedla."

"Vážnym znepokojením" je korupcia a hospodárska kriminalita,
v boji proti ktorým musí Poľsko dosiahnuť "konkrétne výsledky"
- výsledky boli totiž podľa komisie doteraz obmedzené.

Napriek tejto kritike je však Poľsko podľa EK schopné prevziať
záväzky členstva v predpokladanom časovom horizonte, čiže vstúpiť do
únie v roku 2004. Poľsko zatiaľ uzavrelo 27 kapitol - rovnaký počet
ako SR.

Ako aj zvyšok desiatky, Poľsko je fungujúcou trhovou ekonomikou
a v čase vstupu by malo byť konkurencieschopné na trhu únie. Spĺňa
kodanské kritériá a zaznamenalo "významný pokrok" v prehlbovaní
stability inštitúcií zaručujúcich demokraciu, vládu zákona, ľudské
práva, dodržiavanie práv menšín, čo platí aj pre Maďarsko.

To podľa EK mešká s prebratím časti veterinárnej legislatívy,
niekoľkých zákonov o životnom prostredí a zákon o plyne. V oblasti
zahraničnej politiky komisia Maďarsko vyzvala, aby našlo dohodu so
Slovenskom a Rumunskom o zákone o maďarských menšinách v susedných
krajinách - tzv. krajanskom zákone.

Korupcia v Maďarsku je dôvodom na "znepokojenie", zatiaľ čo
v SR, ČR a Poľsku dôvodom na "vážne znepokojenie".

Maďarsko zatiaľ uzatvorilo 26 kapitol a je fungujúcou trhovou
ekonomikou. Komisia ho ohodnotila ako pripravené na vstup v roku 2004.


Zástupcovia slovenského IT priemyslu a politických strán sa zišli
v Brne

Brno 7. októbra (TASR) - Stretnutie pätnástich generálnych riaditeľov
popredných slovenských firiem z oblasti informačných technológií so
zástupcami slovenských politických strán na výstavisku v Brne
potvrdilo, že INVEX je prinajmenšom československým veľtrhom. Na
medzinárodnom veľtrhu informačných a komunikačných technológií, ktorý
sa dnes začal v Brne a potrvá do 11. októbra, sa zúčastňuje asi 800
vystavovateľov zo 16 krajín.

K okrúhlemu stolu, ktorý usporiadala IT asociácia Slovenska,
zasadli predstavitelia komerčnej sféry spolu so zástupcami strán ANO,
SDKÚ a Smer. "Po voľbách na Slovensku nastupuje nová vládna garnitúra
a cieľom dnešného rokovania bolo umožniť diskusiu na tému ďalšieho
rozvoja a trendov v oblasti IT, nadviazania vzájomnej komunikácie
medzi podnikateľmi a politikmi a príprava spoločných projektov,"
informoval prezident IT asociácie Slovenska Juraj Sabaka.

Podľa neho je Invex pre také stretnutie vhodnou príležitosťou tak
termínovo, ako aj vysokou atraktivitou pre slovenské firmy. Súčasne
ocenil sprievodné programy týkajúce sa informatizácie spoločnosti.
Hoci sú podľa Sabaku zamerané na ČR, v mnohom sú inšpirujúce i pre
slovenské prostredie.

Okrúhly stôl bol súčasťou Slovenského národného dňa na veľtrhu
Invex. Ako na otvorení veľtrhu uviedol štátny tajomník slovenského
ministerstva hospodárstva Vladislav Borík, slovenské firmy v oblasti
komunikačných a informačných technológií sa na brnianskom veľtrhu
zúčastňujú pravidelne a v čoraz väčšom počte. "Vidno, že slovenské
podniky veľtrhu pripisujú veľký význam. Svoju úlohu hrá aj to, že sa
Brno geograficky nachádza v strede Európy a Invex má rozmer nielen
český, ale aj stredoeurópsky a možno ešte väčší. V tomto roku tu
vystavuje 29 firiem, ktoré nemajú zastúpenie v ČR," poznamenal Borík.

Rozsah plochy prenajatej slovenskými podnikmi oproti minulému
ročníku zvýšil približne o sto percent. Za inšpirujúce pre Slovensko
považuje štátny tajomník pripravované české ministerstvo informatiky.
Ako vyplynulo z dnešnej diskusie za okrúhlym stolom, oblasť
informatiky by v rámci kompetencií mala pripadnúť rezortu dopravy
a telekomunikácií.


Duray: Maďarská vláda by mala pokračovať v nastúpenej národnej
politike

Pilismarót 7. októbra (TASR) - Stranícko-politickým záujmom
ľavicovo-liberálnej maďarskej vlády by malo byť aj pokračovanie
národnej politiky, ktorá bola prijatá v uplynulých rokoch
parlamentným konsenzom. Povedal to dnes v severomaďarskom Pilismaróte
výkonný podpredseda Strany maďarskej koalície (SMK) Miklós Duray.
Na podujatí miestnych občianskych kruhov Duray vystupoval spolu
s bývalým maďarským štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí
Zsoltom Némethom.

Maďarský opozičný politik konštatoval, že vládni socialisti
nemajú koncepciu súvisiacu s maďarstvom, čo môže spôsobiť zastavenie
procesu zjednotenia národa ponad hranice. To podľa Németha
signalizuje už aj neistota okolo krajanského zákona.

Zatiaľ nie je možné vedieť, či sa menšinová otázka a 80 rokov
otvorené maďarské otázky budú dať na Slovensku postaviť na cestu
vedúcu k riešeniam, povedal Duray v súvislosti s posilnením pozície
SMK po parlamentných voľbách.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 2. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
 3. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások.
 4. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť
 5. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 6. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu
 7. Moskva alebo Petrohrad?
 8. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
 9. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
 10. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
 1. Ako sa zbaviť chladnej podlahy
 2. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások.
 3. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť
 4. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 5. Zóna Nové Nivy splnila kvalifikačné podmienky pre registráciu
 6. Dekan ocenil študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
 7. Application of GDPR with respect to the size of the enterprise
 8. Modern luxury next to the Blue Church
 9. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu
 10. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 1. Moskva alebo Petrohrad? 7 454
 2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 4 321
 3. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 3 957
 4. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 2 122
 5. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu 1 555
 6. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 1 451
 7. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni 1 360
 8. Nový Jaguar XF Sportbrake 1 243
 9. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov 1 092
 10. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program 1 071

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Štátna firma ukázala, ako by sa dalo obísť zvyšovanie príplatkov

Najväčší súkromní zamestnávatelia zhodne tvrdia, že také kroky, ako chystá železničné Cargo, neplánujú.

DOMOV

Esbéeskar môže v obchode šacovať. Ak je to dobrovoľné

Ak zariadenie zapípa, pracovník SBS by mal zákazníka požiadať o blok.

DOMOV

Dobré ráno: My sme les? Kto v spore o slovenské lesy klame

Kultúrny súboj sa najnovšie vedie o lesy.

Neprehliadnite tiež

Domov

Dobré ráno: Na Slovensku sa rozpútala vojna o lesy

Kultúrny súboj sa najnovšie vedie o slovenské lesy.

Domov

My sme les na internete podporilo vyše päťdesiattisíc ľudí

Šéf envirorezortu Sólymos vníma situáciu v lesoch podobne ako organizátori z My sme les.

Domov

Migračná kríza sa skončila, policajné kontroly za hranicami nie

Rakúska polícia stále náhodne kontroluje autá, ktoré prichádzajú zo Slovenska.

Domov

V utorok sa od západu oteplí, sneh vystrieda dážď

V Oravskej Lesnej pribudlo 20 cm nového snehu.