VOĽBY: Koaličná dohoda medzi SDKÚ, SMK, KDH a ANO

BRATISLAVA 8. októbra (SITA) - Slovenská demokratická a kresťanská únia, Strana maďarskej koalície, Kresťanskodemokratické hnutie a Aliancia nového občana, vychádzajúc z vôle občanov vyjadrenej vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, rozhodnutí

vytvoriť spoločnú koaličnú vládu a pokračovať tak v zodpovednosti za uskutočňovanie správy verejných vecí pre spoločné blaho všetkých občanov Slovenskej republiky, potvrdzujúc svoju oddanosť princípom slobody, demokracie a právneho štátu, úcty k ľudským právam a základným slobodám, odhodlaní vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj trhového hospodárstva, rozhodnutí doviesť Slovenskú republiku do NATO, integrovať našu vlasť do Európskej únie a garantovať dobrú spoluprácu s ostatnými krajinami, rozhodli sa spoločne vytvoriť túto koaličnú dohodu.
Zmyslom koaličnej spolupráce SDKÚ, SMK, KDH a ANO je pokračovať v riešení zložitých spoločenských, ekonomických, sociálnych a duchovných problémov.
Koaliční partneri, uvedomujúc si svoju spoločnú zodpovednosť za budúcnosť Slovenskej republiky, osvedčujú svoje rozhodné úsilie:

- rozvíjať pluralitnú parlamentnú demokraciu ako neoddeliteľný atribút občianskej spoločnosti, zachovávať princípy právneho štátu všeobecne a osobitne v oblasti ľudských a občianskych práv;
- utvárať priaznivé podmienky pre rozvoj trhového hospodárstva,
- upevňovať medzinárodné postavenie Slovenskej republiky
- upevňovať politickú stabilitu,
- utvárať podmienky na prehlbovanie sociálneho zmieru, národnostnej, etnickej a náboženskej tolerancie.

Koaliční partneri v záujme dosiahnutia uvedených cieľov, pri vzájomnom rešpektovaní svojej identity, programov a samostatnosti, po konštruktívnych rokovaniach a vyjasnení si stanovísk vypracovali a schválili túto koaličnú dohodu.

I. ZÁSADY ČINNOSTI KOALÍCIE

Prioritnou úlohou koalície je vytvoriť podmienky pre vznik funkčnej vlády SR a zabezpečiť tejto vláde počas jej funkčného obdobia potrebnú podporu, osobitne pri prijímaní zákonov v Národnej rade SR. Pre naplnenie tejto úlohy je súčinnosť koalície pri prijímaní politických rozhodnutí širšia a vzťahuje sa v dohodnutých prípadoch na pôsobenie súvisiace s funkčnosťou vlády aj na činnosť koaličných partnerov v Národnej rade SR.

Koaliční partneri spoločne zostavujú návrh na zloženie vlády. Po jej vymenovaní a po získaní dôvery Národnej rady SR koalícia napomáha vláde pri výkone jej ústavných kompetencií.

II. SÚČINNOSŤ KOALÍCIE

1. Účelom koaličnej spolupráce je koordinácia činnosti koaličných partnerov tak, aby bolo možné splniť program vlády. Koalícia v plnom rozsahu rešpektuje ústavné postavenie a pôsobnosti ústavných orgánov a ústavných činiteľov.
2. Väčšinovú parlamentnú podporu koaličnej vláde zabezpečujú koaliční partneri prostredníctvom svojich parlamentných klubov. Koaličnú spoluprácu, zjednocovanie názorov a postupov zabezpečujú predsedovia poslaneckých klubov koaličných partnerov.
3. Návrhy zákonov, návrhy na zmenu a doplnenie vládou predložených legislatívnych predlôh predkladajú poslanci koaličných partnerov po informovaní predsedov všetkých poslaneckých klubov koaličných partnerov.
4. Všetky zásadné rozhodnutia a uznesenia vo vláde SR, v NR SR a v koaličnej rade budú prijímané po vzájomnej dohode všetkých koaličných partnerov. Pokiaľ nedôjde k dohode, ani jeden z partnerov nepredloží spornú vec na rokovanie príslušného orgánu, kým nezaujme k veci stanovisko koaličná rada. Ak na schôdzi vlády vyjadrí člen vlády nesúhlas svojej strany, predseda vlády stiahne sporný bod z programu schôdze. Do programu takýto bod zaradí až po tom, ako ho prerokuje Koaličná rada. (právo veta)
5. V prípade rekonštrukcie vlády SR bude vždy rešpektovaný dohodnutý pomer koaličných partnerov tak, ako to vyplýva z príslušných článkov tejto dohody vrátane príloh.
6. Interpelácie a otázky na členov vlády uplatnia poslanci koaličných partnerov s vedomím predsedu svojho poslaneckého klubu.
7. Pri schvaľovaní programu schôdzí NR SR a pri prijímaní vládou a poslancami predložených legislatívnych predlôh sa subjekty koalície zaväzujú, že urobia všetko pre to, aby návrhy vlády, vrátane vládnych stanovísk k poslaneckým návrhom zákonov získali podporu koaličných poslancov NR SR.
8. Členovia koaličnej vlády a poslanci koaličných klubov sa pred schôdzou NR SR stretnú na spoločnom zasadnutí.
9. Ak niektorý z koaličných partnerov vznesie výhrady voči návrhu zákona prípadne voči zmenám a doplnkom zákonov, koaliční partneri odporučia svojim poslancom rozhodnúť až po stanovisku koaličnej rady. Iný postup môžu dohodnúť predsedovia poslaneckých klubov koaličných partnerov v osobitne zreteľa hodných prípadoch.
10. Horeuvedené zásady sa vzťahujú aj na činnosť orgánov NR SR.

III. KOALIČNÁ RADA

1. Koaliční partneri vytvárajú na základe tejto zmluvy spoločný orgán - Koaličnú radu.
2. Poslaním Koaličnej rady je najmä:
- prerokovanie a zjednocovanie názorov koalície na zásadné otázky spolupráce, súčinnosť koaličnej činnosti;
- zabezpečenie spoločného koaličného postupu v zásadných otázkach koaličnej činnosti, ako aj pôsobnosti koaličných partnerov v tých oblastiach, ktoré súvisia s výkonom koaličnej činnosti, prípadne výrazne výkon koaličnej činnosti ovplyvňujú i v prípadoch, ak tieto vecné otázky a problémy presahujú vymedzený rámec spolupráce zakotvený touto koaličnou zmluvou;
- riešenie prípadných rozporov pri napĺňaní Koaličnej zmluvy;
- prerokovať a odsúhlasiť zmeny vládneho programu.
3. Koaličná rada je zložená z troch zástupcov každej zmluvnej strany a to z:
a) predsedov strán koaličných partnerov, resp. ich zástupcov,
b) predsedov poslaneckých klubov koaličných partnerov, resp. ich zástupcov,
c) z členov vlády - jeden za každého z koaličných partnerov.
4. Každý z koaličných partnerov pri prijímaní rozhodnutí v Koaličnej rade disponuje jedným hlasom.
5. Spôsob a formu rokovania Koaličnej rady, vedenie a zvolávanie jej zasadnutí dohodnú koaliční partneri v Rokovacom poriadku Koaličnej rady.
6. Koaličná rada zasadá pravidelne, minimálne dvakrát za mesiac, alebo na požiadanie ktoréhokoľvek z partnerov.

IV. ZLOŽENIE NR SR A VLÁDY SR

1. Vláda - zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsadení rezortov vo vláde:
predseda vlády - SDKÚ
podpredseda vlády bez ministerstva - SMK
Ministerstvo hospodárstva a správy a privatizácie národného majetku
minister a podpredseda vlády - ANO
štátni tajomníci – SMK, ANO
Ministerstvo financií
minister a podpredseda vlády - SDKÚ
štátni tajomníci – SMK, SDKÚ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
minister - SDKÚ
štátni tajomníci – ANO, SDKÚ
Ministerstvo životného prostredia
minister - SMK
štátny tajomník - KDH
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
minister - SDKÚ
štátni tajomníci – ANO, KDH
Ministerstvo pôdohospodárstva
minister - SMK
štátni tajomníci – KDH, SDKÚ
Ministerstvo regionálneho rozvoja
minister - SMK
štátni tajomníci – SDKÚ, SMK
Ministerstvo školstva
minister - KDH
štátni tajomníci – ANO, SMK
Ministerstvo kultúry
minister - ANO
štátny tajomník - SMK
Ministerstvo zdravotníctva
minister - ANO
štátny tajomník – SDKÚ
Ministerstvo vnútra
minister - KDH
štátny tajomník - SDKÚ
Ministerstvo zahraničných vecí
minister - SDKÚ
štátni tajomníci – SDKÚ, SMK
Ministerstvo spravodlivosti
minister a podpredseda vlády - KDH
štátny tajomník - KDH
Ministerstvo obrany
minister - SDKÚ
štátny tajomník - SDKÚ
Obsadenie funkcie vedúceho Úradu vlády sa uskutoční na návrh predsedu vlády.
Návrh zloženia vlády bude rešpektovať rozdelenie rezortov a funkcií podpredsedov vlády uvedené v tejto dohode.
2. Zloženie orgánov Národnej rady SR:
predseda NR SR - KDH
I. podpredseda NR SR - SMK
podpredseda NR SR - SDKÚ
podpredseda NR SR - ANO
podpredseda NR SR - opozícia
Mandátový a imunitný výbor - ANO
Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií - opozícia
Výbor pre európsku integráciu - opozícia
Osobitný kontrolný výbor na kontrolu SIS - opozícia
Osobitný kontrolný výbor na kontrolu Vojenského spravodajstva - opozícia
Ústavnoprávny výbor - ANO
Výbor pre financie, rozpočet a menu - SMK
Výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie - SDKÚ
Výbor pre pôdohospodárstvo - opozícia
Zahraničný výbor - KDH
Výbor pre verejnú správu - SDKÚ
Výbor pre obranu a bezpečnosť - opozícia
Výbor pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá - SDKÚ
Výbor pre zdravotníctvo - KDH
Výbor pre sociálne veci a bývanie - opozícia
Výbor pre životné prostredie a ochranu prírody - opozícia
Výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien - SMK
Zmluvné strany sa dohodli, že na ustanovujúcej schôdzi NR SR bude ich spoločným kandidátom na predsedu NR SR Pavol Hrušovský.

V. ZÁSADY VLÁDNEHO PROGRAMU KOALIČNEJ VLÁDY

Zásady vládneho programu koaličnej vlády sú obsiahnuté v dokumente "Programové tézy SDKÚ-SMK-KDH-ANO" (spracované 8. októbra 2002), ktorý tvorí prílohu tejto koaličnej dohody. Uvedený dokument bude publikovaný po dokončení redakčných úprav.

VI. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú svoje návrhy v NR SR presadzovať spolu s koaličnými partnermi. Ak sa niektorý z koaličných partnerov vo vážnej veci a proti vôli ďalších členov koalície spojí na presadenie návrhu s opozíciou, je to hrubé porušenie práv ostatných partnerov koalície podľa bodu 5.
2. Koaličná zmluva zaniká dňom začatia volebnej kampane volieb do NR SR.
3. Koaličná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu posledného oprávneného zástupcu koaličného partnera a účinnosť koaličnej činnosti dňom konštituovania príslušných ústavných funkcií.
4. Táto Koaličná zmluva má uzavretý charakter a neumožňuje bez vysloveného súhlasu zostávajúcich koaličných partnerov pristúpenie pre akýkoľvek tretí subjekt, alebo postúpenie práv a záväzkov z tejto zmluvy na tretie subjekty. Zmeny v počte členov poslaneckých klubov počas volebného obdobia nezakladajú nárok na zmenu pomerov, ktoré sú dohodnuté touto dohodou (vo vláde a v NR SR).
5. Koaličný partner je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak dôjde k hrubému porušeniu jeho práv a záväzkov voči nemu, ktoré vyplývajú z koaličnej dohody, a ktoré sa nepodarilo vyriešiť do 30 dní ani na zasadnutí Koaličnej rady.
6. Koaličná zmluva zaniká pred dohodnutou dobou účinnosti zmluvy tiež v prípadoch, ak dôjde k zániku alebo k takým zmenám subjektov, ktoré túto koalíciu vytvárajú, ktoré znamenajú zásadnú zmenu pomeru síl v NR SR.
7. Nižšie podpísaní predsedovia strán ako štatutárni predstavitelia koaličných partnerov vyhlasujú, že sú plne oprávnení na základe zmocnenia kompetentných orgánov svojich strán uzavrieť túto Koaličnú dohodu.
8. Podpisom oprávnených zástupcov koaliční partneri potvrdzujú, že textu zmluvy, ako aj jej príloh, ktoré tvoria jej nedeliteľnú súčasť, rozumejú a súhlasia s celým jej obsahom bez výhrad. Zmluvu uzatvárajú slobodne, voľne, bez akéhokoľvek nátlaku s úmyslom naplniť jej poslanie, záväzky a práva tak, aby nedošlo k poškodeniu práv ostávajúcich koaličných partnerov.

na

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 3. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 4. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 6. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou
 1. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 2. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 3. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 4. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 5. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 6. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 9. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 10. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 13 682
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 061
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 9 018
 4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 120
 5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 923
 6. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 160
 7. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 4 967
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 681
 9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 629
 10. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 4 616

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

DOMOV

Lunter: Nikdy som nepovedal, že mamu vyliečili len zdravé potraviny

Článok na webe firmy kandidáta na župana vysvetľuje jej vznik tým, že vďaka zdravej strave sa jeho mama dostala z rakoviny.

ŠPORT

Kohút si priznal chybu, Cígerovi sa ospravedlnil. Ten to neprijal

Tréner reprezentácie a šéf zväzu spolu diskutovali.

Neprehliadnite tiež

Prevádzkovateľ bitcoinmatu Jančuška: Bitcoin nie je len pre zločincov

Vo virtuálnej mene bitcoinoch treba mať len toľko úspor, koľko je človek ochotný stratiť, tvrdí prevádzkovateľ bitcoinového automatu MARIÁN JANČUŠKA.

Právnik z Via Iuris: Sudcovia vyslali prekvapivý signál

Vo voľbách do Súdnej rady neuspeli kandidáti reformného združenia. Treba sa zamyslieť, tvrdí právnik.

Lajčák: Migrácia je vecou mnohých ďalších rokov, musíme si zvyknúť

Šéf rezortu zahraničia je presvedčený o nenahraditeľnosti OSN pri udržiavaní mieru vo svete.

Lunter: Nikdy som nepovedal, že mamu vyliečili len zdravé potraviny

Článok na webe firmy kandidáta na župana vysvetľuje jej vznik tým, že vďaka zdravej strave sa jeho mama dostala z rakoviny.