VLÁDA: Programové tézy SDKÚ - SMK - KDH - ANO

BRATISLAVA 8. októbra (SITA) - SDKÚ, SMK, KDH a ANO sa dohodli na týchto tézach, ktoré sú politickým základom programu vlády: Všeobecno-politické tézy 1.) efektívny, štíhly a nie drahý štát, 2.) debyrokratizovať štát (revízia všetkých

úradov s prezumpciou nepotrebnosti, zmeny v zákonoch o štátnej a verejnej službe),
3.) znižovanie počtu zamestnancov v štátnej správe vrátane ústredných orgánov,
4.) prijatie novely zákona o štátnej službe, ktorá umožní okrem iného zamestnanie špičkových odborníkov v ústredných štátnych orgánoch za adekvátneho mzdového ohodnotenia a odstráni nepružnosť zamestnávania v štátnej službe,
5.) prijatie zákona o voľbách do Európskeho parlamentu,
6.) ponechať systém pomerného zastúpenia, zvýšiť počet volebných obvodov, pripustiť súkromné elektronické médiá do volebnej kampane, zvýšiť váhu prednostných hlasov, umožniť hlasovanie v zahraničí,
7.) boj proti korupcii a ekonomickej kriminalite, vrátane vytvorenia špeciálnej sústavy orgánov,
8.) navrhneme prijatie ústavného zákona o konflikte záujmov a na neho nadväzujúcich vykonávacích zákonov, ktoré zachovajú poslanecký mandát členom vlády a štátnym tajomníkom vo výkonnej moci,
9.) vypracovanie zákona upravujúceho lobbing,
10.) vláda navrhne zúženie imunity ústavných činiteľov,
11.) dokončiť reformu verejnej správy (ďalšia decentralizácia kompetencií, decentralizácia financií, príprava reformy miestnej samosprávy a zrušenie okresných úradov),
12.) uskutočníme reorganizáciu štátnej správy na všetkých jej stupňoch,
13.) znížiť podiel deficitu verejných financií na HDP tak, aby na záver volebného obdobia Slovenská republika v tejto oblasti plnila kritériá pre vstup do Európskej menovej únie,
14.) urýchlene spustiť štrukturálne reformy najmä v oblasti sociálneho systému, školstva a zdravotníctva, pôdohospodárstva a justície,
15.) budeme hľadať spôsoby, ako obmedziť poslanecké návrhy s nekrytými rozpočtovými dôsledkami,
16.) znížiť nezamestnanosť,
17.) presadíme rekodifikáciu trestného práva, pripravíme nové pravidlá súkromného, správneho a priestupkového práva,
18.) vláda bude naďalej garantovať občianske slobody a rozvoj ľudských práv,
19.) dopracujeme sústavu dohôd so sv. Stolicou a vyváženým spôsobom upravíme i vzťah štátu k iným cirkvám, 20.) vláda je si vedomá multietnického charakteru slovenskej spoločnosti a napomáha jej rozvoj, garantuje práva menšín a zabezpečuje rozsiahlu ochranu ľudských i menšinových práv,
21.) vláda sa zaväzuje k praktickému naplňovaniu schváleného obsahu Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov,
22.) vláda považuje riešenie rómskej problematiky za svoju prioritu. Vláda bude podporovať konkrétne programy na zabezpečenie zlepšenia situácie Rómov s adekvátnym finančným zabezpečením,
23.) plnenie kodanských a priblížiť sa k plneniu maastrichských kritérií vo vzťahu k prístupovému procesu,
24.) v oblasti environmentálnej politiky vláda bude presadzovať politiku trvalo udržateľného rozvoja,
25.) vláda bude považovať za svoju absolútnu prioritu intenzívnu prípravu na členstvo v NATO a EÚ, ako aj rozvoj dobrých susedských vzťahov predovšetkým v rámci V4,
26.) zachovať a posilniť makroekonomickú rovnováhu,
27.) aktívne vystupovať proti ideám korporatívneho štátu,

Ministerstvo zahraničných vecí SR

1.) zavŕšiť rokovania s EÚ do konca roka 2002,
2.) aktívne sa zúčastňovať diskusie o budúcom ústavnoprávnom usporiadaní EÚ s cieľom aktívnej účasti na medzivládnej konferencii o reformách EÚ v roku 2004,
3.) podporiť ďalšie posilňovanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ,
4.) po vstupe do EÚ presadzovať reformy EÚ výhodné pre štáty s naším demografickým a ekonomickým potenciálom, zachovanie národnej identity v kultúrno-etických záležitostiach, pristúpenie SR k menovej únii po dostatočnej príprave rešpektujúcej potreby a parametre slovenskej ekonomiky,
5.) posúdime potrebu prijatia Zákona o zahraničnej službe nadväzujúceho na Zákon o štátnej službe,
6.) posilniť ekonomický rozmer diplomacie,
7.) dôsledne a transparentne realizovať verejné výberové konania do zahraničnej služby,
8.) zoptimalizovať a zracionalizovať počet a štruktúru zastupiteľských úradov s ohľadom na naše budúce členstvo v EÚ a NATO,
9.) vytvoriť podmienky pre efektívne využitie európskych fondov,
10.) vytvoriť podmienky pre uskutočnenie úspešného referenda o vstupe do EÚ,

Ministerstvo financií SR

1.) uskutočniť fiškálnu decentralizáciu s cieľom zabezpečiť primeranú ekonomickú a fiškálnu autonómnosť samosprávy tak, aby zvýšením vlastných daňových príjmov samospráv nedošlo k zvýšeniu celkového daňového a odvodového zaťaženia,
2.) zjednodušiť daňový systém a rozšíriť možnosť využitia paušálnej dane až do hodnoty povinnej registrácie pre DPH,
3.) daňová reforma s cieľom zjednodušiť daňový systém (znížiť transakčné náklady), znížiť daňové zaťaženie podnikateľov a presunúť ťažisko na nepriame dane, postupne zjednotiť sadzby DPH,
4.) sprehľadniť vzťahy medzi štátnym rozpočtom a ostatnými zložkami verejných financií, (Sociálna poisťovňa, Národný úrad práce, zdravotné poisťovne, ale tiež STV a SRo),
5.) vytvoriť predpoklady na zjednotenie postupu, kreovania kompetencií a zodpovednosti samosprávnych orgánov verejnoprávnych inštitúcií,
6.) zabezpečiť prísny, spravodlivý a efektívny výber daní a odvodov - podporiť využívanie informačných technológií, napríklad vo forme podávania daňových priznaní cez internet,
7.) v oblasti verejných financií zvýšiť efektívnosť, znížiť deficit a v celom okruhu zaviesť tvrdé rozpočtové obmedzenia,
8.) zmluvy medzi štátom, železnicami a SAD bude každoročne schvaľovať vláda spoločne s návrhom štátneho rozpočtu tak, aby sa v plnom rozsahu zabezpečovalo financovanie záväzkov štátu vyplývajúcich z týchto zmlúv,
9.) posilnenie významu strednodobého rozpočtového výhľadu,
10.) postupne znižovať mieru prerozdeľovania prostredníctvom verejných financií tak, aby ich podiel na HDP výhľadovo dosiahol úroveň 30 – 35 %,
11.) inštitút štátnych záruk poskytovať iba na prefinancovanie splatných úverov so štátnou zárukou, a aj to len v nevyhnutných prípadoch,
12.) sprehľadniť pravidlá dotačnej politiky,
13.) dokončiť realizáciu schválenej licenčnej politiky, sprehľadniť proces udeľovania licencií s maximálnym dôrazom na uplatnenie nárokového a aukčného prideľovania licencií,
14.) znížiť schodok bežného účtu platobnej bilancie na udržateľnú úroveň,
15.) vláda posúdi možnosť koordinovaného a centralizovaného vysporiadávania pohľadávok štátu a verejnoprávnych inštitúcií,
16.) zabezpečenie nezávislého integrovaného dohľadu nad celým finančným trhom vrátane dôchodkových fondov a poisťovní,
17.) zníženie daní a výrazné zníženie odvodov, vláda bude analyzovať možnosti zavedenia rovnej dane,
18.) vláda podporí otvorenie nových hraničných priechodov podľa noriem EÚ, resp. prekvalifikovanie dvojstranných hraničných priechodov na medzinárodné,

Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR

1.) znížiť administratívne prekážky v podnikaní a dotvoriť efektívny inštitucionálny rámec podnikateľského prostredia,
2.) podporiť liberalizáciu a rozvoj konkurenčného prostredia v sieťových odvetviach,
3.) odstránenie krížových dotácií cien energií,
4.) čo najrýchlejšie zaviesť využívanie elektronického podpisu do praxe a vytvoriť podmienky pre elektronický obchod,
5.) vláda bude vytvárať podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania, tvorbu nových pracovných miest,
6.) stratégiu rozvoja ekonomiky zamerať na stratégiu rozvoja regiónov namiesto odvetví,
7.) podporovať rast domácich a príliv zahraničných investícií do moderných progresívnych technologických odvetví a ekologicky perspektívnych výrob,
8.) v oblasti rozvoja turistického sektora podporovať environmentálne premyslené iniciatívy v podobe ekoturizmu, liečebných a rehabilitačných pobytov s využitím prírodného prostredia a zdrojov,
9.) pripraviť efektívne úverové a poistné programy pre malých a stredných podnikateľov prostredníctvom Eximbanky,
10.) úplné zavŕšenie privatizácie slovenského spracovateľského priemyslu,

Ministerstvo vnútra SR

1.) sformulovať migračnú politiku,
2.) zvýšenie trestov za trestný čin prevádzačstva, prísnejší výber policajtov do radov hraničnej polície, inštalácia moderného automatizovaného monitorovacieho systému ochrany východnej hranice,
3.) reformovať bezpečnostný systém štátu s osobitným dôrazom na zápas s finančnou kriminalitou,
4.) zaviesť nový bezpečnostný informačný manažment,
5.) pokračovať v prebudúvaní systému civilnej ochrany,
6.) osobitnú pozornosť venovať ochrane detí pred týraním a sexuálnym zneužívaním,
7.) pristúpiť k medzinárodným dohovorom o boji proti počítačovej kriminalite,
8.) dôsledne bojovať proti extrémizmu a každému násiliu alebo hrozbe násilím,
9.) vytvoriť -osobitné mechanizmy proti propagácii násilia, ktoré budú zahŕňať i masovokomunikačné médiá, predovšetkým televíziu,
10.) podporovať projekty na zvyšovanie zodpovednosti za vlastnú a všeobecnú bezpečnosť,
11.) v oblasti ochrany verejného poriadku a dopravy na cestách presadzovať investície do techniky,
12.) vláda uvedie do praxe zrýchlenie vyšetrovania trestných činov odstránením duplicity vyšetrovacích úkonov, pri trestných činov s hornou hranicou odňatia slobody tri roky bude viesť tzv. skrátené vyšetrovanie policajný orgán,
13.) potlačenie korupcie v radoch polície: zaviesť povinnosť predkladať podrobné majetkové priznanie policajta a jeho najbližších rodinných príslušníkov vždy pri prijatí do policajného zboru, po vyzvaní ministrom vnútra alebo ním povereným služobným úradom a u funkcionárov policajného zboru každoročne,
14.) zefektívniť boj proti environmentálnej kriminalite,
15.) prijať zákon o používaní informačno-technických prostriedkoch,
16.) zvýšiť akčnú schopnosť rôznych ochranných, havarijných služieb a inšpekcií,

Ministerstvo obrany SR

1.) pokračovať v budovaní malej, kvalitne vycvičenej a kompatibilnej armády podľa schváleného Modelu armády 2010,
2.) plne profesionalizovať armádu do roku 2006,
3.) vytvárať podmienky pre rozvoj slovenského obranného priemyslu,
4.) dokončiť transformáciu vojenského školstva,

Ministerstvo spravodlivosti SR

1.) zakázať skrátenie výkonu trestu odňatia slobody pre ťažkých zločincov,
2.) prijatie zákona o korunnom svedkovi, ktorý slúži na rozloženie a likvidáciu zločineckej skupiny,
3.) dôsledná reforma súdnictva,
4.) uskutočniť zásadnú zmenu v územnej organizácii súdov (zníženie počtu),
5.) vláda vytvorí podmienky na vyššiu úroveň vynútiteľnosti práva v SR,
6.) v súvislosti s účinným bojom s organizovaným zločinom zabezpečiť ochranu sudcov a ostatných funkcionárov činných v trestnom konaní,
7.) pokračovať v projekte Súdny manažment a dokončiť vývoj softvéru pre trestnú agendu, pre krajské súdy a pre Najvyšší súd SR,
8.) previesť časť administratívnej agendy predsedov súdov na manažérov súdov,
9.) zvážiť zavedenie delegačných senátov, ktoré budú mať možnosť delegovať časť agendy súdov, ktoré majú personálny podstav na súdy, ktoré majú nadstav sudcov,
10.) obmedziť počet funkcionárov súdov, ktorí nevykonávajú agendu,
11.) prijatie zákona o špeciálnom prokurátorovi pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu,
12.) prísnejší postih sudcov: zmeniť zloženie disciplinárnych senátov, ktoré nemusia byť zložené výlučne zo sudcov, prijať zásady sudcovskej etiky formou zákona, prijať mechanizmus hodnotenia práce sudcu s dopadom na disciplinárne konanie, odborne preskúšávať sudcov, ktorých rozhodnutia vyvolávajú vážne pochybnosti o ich profesionálnej úrovni alebo občianskej odvahe,
13.) zavedenie princípu nulovej tolerancie pri všetkých právnických profesiách,
14.) zásadná reforma regulácie konkurzu a vyrovnania, vrátane prípravy nového zákona a regulačného rámca pre správcov konkurznej podstaty,
15.) trestnoprávny inštitút „trikrát a dosť“, trest absolútneho doživotia, prelomiť absorpčnú zásadu možnosťou zvýšenia hornej hranice trestnej sadzby pri súbehu trestných činov o polovicu, trest doživotného väzenia ako trest obligatórny pre brutálne a viacnásobné vraždy, zúženie rozsahu trestných sadzieb, zavedenie dohodovacieho konania medzi prokurátorom a obvineným, zavedenie mediácie a probácie v trestnom konaní pri menej závažných trestných činoch a vytvorenie osobitného súdu pre organizovaný zločin a korupciu,
16.) v občianskom súdnom konaní posilniť prvky kontradiktórnosti,
17.) vytvorenie jednej väznice pre najnebezpečnejších zločincov, pokračovanie zvyšovania kapacít väzníc bez zvyšovania počtu príslušníkov ZVJS prevedením časti administratívnych zamestnancov do priameho výkonu služby,
18.) prejsť na systém doslovnej protokolácie súdneho pojednávania,
19.) prijatie nového zákona o rodine,

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

1.) v oblasti dopravy podporiť vyvážený rozvoj cestnej a železničnej infraštruktúry s dôrazom na zohľadňovanie ekologických parametrov,
2.) vytvoriť podmienky pre alternatívne zdroje financovania dopravnej infraštruktúry,
3.) budovanie diaľnic v kombinácii verejných a súkromných zdrojov, preferencia regionálneho prístupu k dopravnej politike,
4.) preskúmať možnosti zavedenia systému regionálnej integrovanej dopravy,
5.) presúvať kompetencie v cestnej a železničnej regionálnej doprave na samosprávu,
6.) zefektívniť fungovanie železničných spoločností a vytvoriť priestor pre vznik konkurencie v železničnej doprave,
7.) vláda bude podporovať rozvoj leteckej dopravy, ale bez majetkovej účasti štátu,
8.) liberalizovať poštový trh so zúžením univerzálnej služby len na rozsah nevyhnutný vo verejnom záujme,
9.) integrovať a zintenzívniť prípravu na informatizáciu spoločnosti a jej štátnu správu sústrediť na tomto rezorte,
10.) podporiť zintenzívnenie procesu internetizácie Slovenska a vznik podmienok pre alternatívne možnosti šírenia internetu a elektronických médií,
11.) liberalizovať telekomunikačné služby,
12.) rozvíjať konkurenčné prostredie v dátovej i v pevnej a mobilnej hlasovej službe,
13.) transparentný predaj licencie pre mobilnú komunikáciu vyššej generácie,
14.) prostredníctvom nového zákona o elektronických komunikáciách implementovať Nový regulačný rámec EÚ a zároveň zachovať kontinuitu so súčasne platnými právnymi predpismi,

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

1.) do rezortu pôdohospodárstva zaviesť, pri rešpektovaní niektorých špecifík, trhové podmienky a slobodnú konkurenciu,
2.) uskutočnenie potrebných štrukturálnych reforiem,
3.) zrovnoprávniť prístup všetkých podnikateľov na pôde k štátnym programom a zefektívniť kontrolu a elimináciu stále rozšíreného zneužívania štátnej pomoci,
4.) zmena dotačného systému podľa kritérií EÚ,
5.) v oblasti lesného hospodárstva odbúrať dotácie zo štátneho rozpočtu,
6.) doriešiť vlastnícke vzťahy k pôde a podporiť rozvoj trhu s pôdou,
7.) po skončení lehoty na realizáciu reštitučných nárokov a na zistenie pôvodných vlastníckych vzťahov (t.j. po roku 2006) sa pôda dovtedy neidentifikovaných vlastníkov ako odúmrť, alebo opustená vec stane vlastníctvom štátu. Štát tú časť pôdy, ktorá nebude potrebná na výstavbu objektov a infraštruktúry celospoločenského významu prevedie do vlastníctva obce. Obce časť tejto pôdy ponúknu právnickým, alebo fyzickým osobám, ktoré hospodária na pôde a budú ju naďalej poľnohospodársky využívať. Obmedzenie na predaj tejto pôdy do zahraničia, vyplývajúce z príslušnej prístupovej kapitoly, platí aj pre túto pôdu,
8.) urýchliť a finančne posilniť zákonom regulovaný proces vysporiadania vlastníctva pôdy a urýchlene rozbehnúť komasáciu a proces definitívneho doriešenia vydávania náhradných pozemkov,
9.) utvoriť možnosť na znovuzískanie vlastníckych práv zoštátnenej pôdy v osobitných prípadoch,
10.) transformovať štátne lesy na štátnu akciovú spoločnosť,
11.) podporovať programy v horších pôdnych a klimatických podmienkach a orientovať sa na mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva a agroturistiku,
12.) podpora intenzívnej poľnohospodárskej výroby,
13.) posilnenie viacfunkčného poľnohospodárstva v spojení s rozvojom vidieka,
14.) zrovnoprávnenie samostatne hospodáriacich roľníkov s inými formami hospodárenia na pôde,
15.) zrušenie poplatkov za vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
16.) urýchliť pravdivú inventarizáciu spôsobu využitia pôdy na základe diaľkového prieskumu (satelitných snímok) a ortofotomáp,

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

1.) zaviesť systém vertikálneho a horizontálneho vyrovnávania daňovej a finančnej sily miestnych a regionálnych samospráv vo verejnej správe,
2.) pre vládu bude prioritou efektívna podpora zaostalých regiónov Slovenskej republiky,
3.) dokončiť dereguláciu nájomného a urýchliť vytvorenie efektívneho trhu s bytmi,
4.) orientovať sa na podporu súkromných investícií do bytovej výstavby a výstavby rodinných domov,
5.) podporiť využívanie hypotekárnych úverov a prehodnotiť fungovanie štátnej podpory prostredníctvom stavebného sporenia a štátnej podpory bývania,
6.) podpora bytovej výstavby nájomných a sociálnych bytov,
7.) vláda podporí cezhraničnú spoluprácu,

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

1.) do konca roka 2003 reformovať dôchodkový systém tak, aby bol postavený na troch pilieroch,
2.) vláda sa zaväzuje k pokračovaniu reformy sociálnej sféry, menovite dôchodkovej reformy a rekonštrukcie sociálnej pomoci, vrátane nového systému financovania sociálnych služieb,
3.) zmeniť Zákonník práce v súlade s európskou legislatívou tak, aby nebol prekážkou zvyšovania zamestnanosti a ekonomického rastu a zvýšil flexibilitu trhu práce,
4.) správu aktív v II. pilieri bude zabezpečovať súkromný sektor, výber správcu bude robiť občan,
5.) II. a III. pilier budú podliehať nezávislému regulačnému orgánu,
6.) prijať opatrenia na zníženie rizík poškodenia občanov v dôchodkovom systéme,
7.) predefinovať sociálnu pomoc pre dlhodobo nezamestnaných tak, aby sa nechápala ako príjem, ale ako podpora zo strany štátu na preklenutie stavu sociálnej núdze,
8.) reforma poistenia v nezamestnanosti, posilnenie princípu zásluhovosti (poistného princípu),
9.) väčšia miera osobnej zodpovednosti občana za vlastnú pracovnú a sociálnu situáciu,
10.) vláda pristúpi k decentralizovaniu systému dávky sociálnej pomoci na úroveň obcí,
11.) prehodnotiť a dobudovať sociálny systém pričom cieľom tejto podpory by malo byť zabezpečenie adresnosti, dôslednej kontroly a účelnosť vynakladania prostriedkov štátu,
12.) viac využívať špecifický spôsob vyplácania sociálnych dávok (3.osoby) v odôvodnených prípadoch,
13.) odstrániť nesystémové včlenenie kúpeľnej starostlivosti do sociálneho poistenia,
14.) prijať samostatný zákon na ochranu práv detí,
15.) podporovať projekty transformácie súčasných detských domovov internátneho typu na rodinný typ,
16.) vláda prijme opatrenia na potlačenie čiernej práce,
17.) zásadne zvýšiť kontrolu a postihy pri neoprávnenom poberaní sociálnych dávok,
18.) uplatniť koncepciu integrácie zdravotne postihnutých do života,
19.) zásadne sprísniť kontrolu režimu poskytovania invalidných dôchodkov a systému kompenzácií sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia,
20.) princíp návratnosti a projektového financovania v oblasti aktívnej politiky trhu práce,
21.) reforma inštitucionálneho usporiadania služieb zamestnanosti – zrušenie KÚP,
22.) nový zákon o zamestnanosti kompatibilný s Európskou stratégiou zamestnanosti,
23.) zrušenie fondu náhradného výživného (urýchlene),
24.) riešiť problematiku prekrývania sociálnych a zdravotníckych služieb a ich financovania,
25.) zintenzívniť politiku sociálnej inklúzie,
26.) postupné znižovanie daňového zaťaženia rodín cez zvyšovanie odpočítateľných položiek na daňovníka, manželku i deti,
27.) stimulovať dobročinnosť ekonomicky, inštitucionálne, aj morálne,
28.) podpora vzniku a rozvoju sociálnych služieb a podporovať aktivity mimovládnych organizácií, ktoré sa angažujú v sociálnej oblasti,

Ministerstvo školstva SR

1.) zaviesť čiastočné spoplatnenie a umožnenie viaczdrojového financovania vysokého školstva spojené so podporným pôžičkovým systémom prístupným všetkým študentom vysokých škôl,
2.) podporiť v systéme základných a stredných škôl viaczdrojový systém financovania s ťažiskom smerom k vzdelávacím poukazom,
3.) uskutočniť reformu vzdelávania na základných školách a stredných školách, ktorá je pripravená v projekte Milénium,
4.) vláda sa zaväzuje k pokračovaniu reformy v oblasti školstva, k prijatiu nového školského zákona a k doriešeniu financovania verejného školstva,
5.) vláda bude postupne zvyšovať prostriedky na vzdelávanie, aby sa postupne priblížili k priemernej hodnote podielu z HDP v krajinách EÚ,
6.) v priebehu 5 – 6 rokov zvýšiť kapacitu vyššieho ako stredného školstva tak, aby mohol študovať v zásade každý, kto chce a spĺňa formálne kritériá,
7.) prebudovať systém prechodu žiakov medzi jednotlivými stupňami škôl tak, aby smeroval k zrušeniu prijímacích pohovorov,
8.) dosiahnuť štandardizáciu obsahu vzdelania, a tak umožniť zaviesť štátnu maturitnú skúšku,
9.) uskutočniť obsahovú rekonštrukciu a modernizáciu učiva na všetkých stupňoch, vypracovať celoštátne štandardy, základné učebné osnovy a systém skúšok,
10.) výrazne podporiť výučbu cudzích jazykov a informatiky na základných a stredných školách,
11.) podporiť celoživotné vzdelávanie,
12.) otvorenosť školského systému - rovnoprávnosť vzniku a rozvoja cirkevných a súkromných škôl,
13.) zabezpečiť možnosť výberu vyučovania v materinskom jazyku aj pre rusínsku a rómsku menšinu,
14.) na preklenutie rozdielu vo vzdelanostnej úrovni a štruktúre vláda sa zaväzuje v prvom roku volebného obdobia k vytvoreniu univerzity pre vysokoškolskú prípravu občanov maďarskej národnosti,
15.) pripraviť kariérny poriadok pre pedagogických pracovníkov,
16.) v nadväznosti na racionalizáciu školskej siete v súčinnosti so samosprávami podporiť obnovu školskej infraštruktúry (vybavenie a starostlivosť o školy),
17.) obnovenie útvarov národnostného a neštátneho školstva na MŠ SR,

Ministerstvo zdravotníctva SR

1.) reformu zdravotníctva postaviť na jasnom zadefinovaní obmedzeného rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej povinným poistným, na tvrdom rozpočtovom obmedzení a komerčnom pripoistení,
2.) zásadnú reformu zdravotníctva založiť na rozdelení doteraz poskytovaných služieb na systém povinného a doplnkového poistenia, vzniku flexibilnej siete postavenej na kontraktačnej štruktúre, rovnosti šancí a povinností poskytovateľov bez ohľadu na vlastníctvo a zmenu kompetencií,
3.) zaviesť otvorenejšiu liekovú politiku s určitou trvalou a vopred danou spoluúčasťou pacienta,
4.) optimalizovať sieť lôžkových zdravotníckych zariadení a zaviesť reálny systém ich financovania (DRG systém),

Ministerstvo životného prostredia SR

1.) vláda podporí aktivity na ochranu životného prostredia v súlade s medzinárodnými dohodami a normami EÚ,
2.) v oblasti environmentálnej politiky vychádzať z vízie trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti, ktorú chápeme ako prirodzenú súčasť zdravo fungujúcej ekonomiky založenej na princípoch efektívneho využívania a vyváženej distribúcie zdrojov,
3.) zavedenie trhových mechanizmov do oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
4.) podporovať a rozvíjať systém ekologickej stability a územného plánovania na ekologickom základe,
5.) vláda bude vytvárať podmienky na znižovanie ekologického dlhu,
6.) vláda vytvorí podmienky pre rozvoj ekologickej infraštruktúry najmä v ekologicky zaostalých okresoch,

Ministerstvo kultúry SR

1.) vytvoriť podmienky na viaczdrojové financovanie kultúry a jej slobodného rozvoja,
2.) uskutočniť audit organizácií, ktorých zriaďovateľom je MK SR s ich následným presunom na samosprávu,
3.) posilniť samosprávny princíp riadenia a právomocí volených riadiacich a kontrolných orgánov Slovenskej televízie,
4.) vyriešiť problematiku neefektívneho riadenia, fungovania a zadlžovania verejnoprávnych inštitúcií (SRo a STV),
5.) vytvoriť systém transparentného financovania mediálneho priestoru,
6.) vláda pripraví nový mediálny zákon,
7.) vláda pripraví zákon o STV a SRo, v ktorom sa zakotví aj vytvorenie samostatnej redakcie pre maďarské vysielanie v STV a SRo a rozšírenie vysielacieho času, zaviesť samostatné rusínske vysielanie v SRo,
8.) vytvorenie celonárodného programu obnovy kultúrnych pamiatok pod heslom: „Obnovme si svoj dom“,
9.) naďalej podporovať pôsobenie cirkví a náboženských spoločností,
10.) vláda pripraví návrh zákona o menšinách vrátane financovania menšinových kultúr.

na

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Od septembra opäť po starom
 2. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
 3. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 4. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 5. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 7. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 8. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 9. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 10. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 1. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
 2. Od septembra opäť po starom
 3. Máte doma retro kúsky spojené s pivom Šariš?
 4. Študenti stredných a vysokých škôl môžu získať na účet 1000€
 5. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 6. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
 7. Business Smartphones Connected to Public Wi-Fi Can Be in Danger
 8. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 9. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
 10. OMV sa postará o pitný režim, bude rozdávať vodu
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 403
 2. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd 3 581
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 802
 4. Ako sme jazdili v socializme 1 781
 5. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 1 530
 6. Od septembra opäť po starom 1 329
 7. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 257
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 229
 9. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 1 213
 10. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 198

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Gašpar prikryl Kočnerovho vyšetrovateľa

Policajný prezident tvrdil, že požiadal prokurátora o správu, aby mohol proti vyšetrovateľovi zakročiť. Prokuratúra takú žiadosť nedostala.

KOMENTÁRE

Ficov zásadný prelom. Alebo ani nie

Sme na priesečníku, keď Ficov prospech a prospech krajiny, sa pretínajú.

SVET

V jadre Únie už sme, je na Ficovi, čo ďalej

Slovensko začína v regióne viesť debatu o budúcnosti EÚ.

Neprehliadnite tiež

Domov

Gašpar prikryl Kočnerovho vyšetrovateľa

Policajný prezident tvrdil, že požiadal prokurátora o správu, aby mohol proti vyšetrovateľovi zakročiť. Prokuratúra takú žiadosť nedostala.

Domov

Šéfredaktor Új Szó: Vraveli nám, že v Pente aj tak nevedia po maďarsky

Zoltána Szalaya, šéfredaktora denníka Új Szó, prekvapilo, že Penta kúpila maďarské tituly. Chce záruky nezávislosti.

Domov

Ministri sa v stredu nezídu osobne, rokovať budú písomne formou obežníka

V budove úradu vlády ministri spolu fyzicky nezasadnú.

Domov

Plavčan určil Kiskovi, kedy končí ako minister. Je to neobvyklé, vraví jeho hovorca

Minister školstva za SNS chce skončiť vo funkcii až k 31. augustu. Premiér Fico naťahovanie času nekomentoval.