Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Budapešť 29. októbra (TASR) - V novele maďarského krajanského zákona, ktorej návrh pripravila medzirezortná pracovná skupina, sú vo väčšine právno-technické zmeny

Népszabadság: V návrhu novely krajanského zákona sú aj obsahové zmeny


Budapešť 29. októbra (TASR) - V novele maďarského krajanského zákona,
ktorej návrh pripravila medzirezortná pracovná skupina, sú vo väčšine
právno-technické zmeny, ale sú tam aj také, ktoré je možné považovať
za významné obsahové úpravy. Píše o tom dnešné vydanie maďarského
denníka Népszabadság.

Návrh odbornej skupiny berie do úvahy odporúčania benátskej
komisie a odporúčania a očakávania sformulované Organizáciou pre
bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Z textu návrhu ďalej podľa
Népszabadságu vyplýva, že autori zohľadnili aj výhrady Bukurešti
a Bratislavy, a skupina hľadala premosťujúce riešenia v otázkach,
ktoré Rumunsko a Slovenské vytýkali.

Dokument, ktorý predloží pracovná skupina vláde a parlamentu,
je vypracovaný s ohľadom na dodržiavanie okrem iného aj princípov
územnej suverenity štátov, priateľských vzťahov medzi štátmi,
dodržiavania ľudských práv, vrátane zákazu diskriminácie.
V súvislosti s podporou vzdelávania návrh ráta s poskytovaním
finančnej podpory nie osobám, ale inštitúciám.

Z návrhu zákona na základe odporúčania OBSE budú vynechané
odkazy na vzťahy hospodárskeho charakteru. Týka sa to najmä
vynechania kapitoly o zamestnávaní.

K zmenám zákona podľa Népszabadságu patrí aj vydávanie
preukazov. Namiesto doterajších odporúčacích zborov by sa do centra
procesu vydávania preukazov mali dostať diplomatické a konzulárne

Figeľ: Názov Európska únia je osvedčený, meniť ho netreba


Brusel 29. októbra (TASR) - Názov Európska únia je osvedčený,
pozitívne vnímaný a dostatočne vystihuje kombináciu medzivládnej
a komunitárnej spolupráce členských štátov. Meniť ho preto netreba,
myslí si slovenský zástupca v Konvente Ján Figeľ.

Konvent diskutuje dnes v Bruseli o prvom návrhu ústavnej zmluvy
EÚ, ktorý predpokladá, že zoskupenie európskych štátov by sa malo
volať Európske spoločenstvo, Európska únia, Spojené štáty Európy
alebo Zjednotená Európa.

"Myslím, že terajší názov je pozitívne vnímaný a postačuje
zámerom Slovenska a aj budúcej rozšírenej únie. Všetko ostatné by
vyvolalo skôr otázky ako odpovede a my nepotrebujeme hľadať otázky,
ale odpovede," povedal TASR počas rokovania Konventu Figeľ.

Podľa Ireny Belohorskej, ktorá v zhromaždení zastupuje Národnú
radu SR, treba vyčkať na výsledky diskusie. "Netreba sa ponáhľať, sú
tu štyri možnosti, dáva to možnosť vyjadriť sa," uviedla s tým, že by
najskôr bolo vhodné prediskutovať budúci názov únie doma a potom
prezentovať stanovisko Slovenska.

Z doterajšej diskusie vyplynulo, že najmenej prijateľný pre
väčšinu členov Konventu by bol názov Spojené štáty Európy. Zdá sa, že
najviac zástancov má súčasný názov Európska únia.

Prvý návrh ústavnej zmluvy okrem toho navrhuje zavedenie
dvojitého občianstva. "Každý obyvateľ členského štátu má dvojité
občianstvo - národné a európske," uvádza sa v texte.

Podľa Figeľa by muselo ísť o "veľmi citlivo definovanú európsku
úroveň občianstva, ktorá občanovi EÚ môže pomôcť pri uplatňovaní jeho
práv a právnej ochrany, či už vo vnútri únie, alebo mimo jej územia".
"Práve tam vidím hlavný priestor pre posilnenie inštitútu európskeho
občianstva," uviedol Figeľ.

Belohorská v tejto súvislosti zdôraznila, že samotný inštitút
európskeho občianstva nemožno vytrhnúť z celkového textu zmluvy.
"Návrh totiž jasne hovorí, že každému národu musí byť zabezpečené
vzdelávanie v jeho vlastnom jazyku, rovnako ako účasť v európskych
inštitúciách... Netreba sa preto obávať, že by to znamenalo popretie
národných štátov, tento text práve posilňuje národný princíp,"
vysvetlila TASR.

Celkovo návrh ústavnej zmluvy obsahuje preambulu a tri časti:
ústavné usporiadanie, politiky únie a ich implementácia, a všeobecné
a záverečné ustanovenia.

Prvá časť sa zaoberá definíciou a cieľmi únie, občianstvom
a základnými právami, kompetenciami únie, jej inštitúciami,
finančnými zdrojmi, fungovaním vo svete, členstvom v únii
a niektorými ďalšími oblasťami.

Druhá časť obsahuje právny základ pre realizáciu jednotlivých
politík únie v oblasti vnútorného trhu, vnútornej bezpečnosti,
ekonomickej a menovej únie, obrany i vonkajších vzťahov (so
zahraničím).

Tretia časť ústavnej zmluvy by podľa návrhu mala upraviť otázky
ako zrušenie platnosti doterajších zmlúv, procedúru prijatia,
ratifikácie a vstupu do platnosti novej zmluvy a ďalšie právne
a procedurálne záležitosti.

 


Kovács bude rokovať s Ekeusom o návrhu novely krajanského zákona


Budapešť 29. októbra (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí
László Kovács sa v stredu stretne v Budapešti s komisárom pre
národnostné menšiny Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
(OBSE) Rolfom Ekeusom. Oznámil to dnes hovorca rezortu diplomacie
Tamás Tóth.

Šéf maďarskej diplomacie komisára oboznámi so stavom rokovaní
a s doteraz dosiahnutými výsledkami vo veci novely Zákona o Maďaroch
žijúcich v susedných krajinách, ktoré sa Maďarsko zaviazalo upraviť
do konca tohto roka.

 

Slovensko sa pripojilo k šiestemu rámcovému programu EÚ pre vedu


Brusel 29. októbra (TASR) - Slovenský minister školstva Martin Fronc
podpísal dnes v Bruseli s Európskou komisiou dohodu o účasti
Slovenska na šiestom rámcovom programe EÚ pre vedu a technologický
rozvoj.

Cieľom programu, ktorý na roky 2002-06 disponuje rozpočtom vo
výške 17,5 miliardy eúr, je vytvoriť spoločný európsky vedecký
priestor a integrovať roztrieštené výskumné pracoviská a projekty. To
by malo tiež zabrániť úniku kvalitných vedcov za atraktívnejšími
podmienkami v USA, čo nie je len problém Slovenska, ale celej Európy.

"Veda a výskum je prvou oblasťou, kde sa rozšírenie stáva
realitou. Je to uznanie vedeckému potenciálu kandidátskych krajín.
Ich vedci a výskumníci budú teraz môcť prispievať svojím know-how
a skúsenosťami k výzvam európskeho výskumu," uviedol po podpise dohôd
so Slovenskom a ďalšími kandidátskymi krajinami európsky komisár pre
vedu a výskum Philippe Busquin.

Podľa ministra Fronca účasť na programe pomôže slovenským
vedcom i podnikateľom. "Program je totiž zameraný aj na podnikateľský
sektor a využitie inovácií v tomto sektore," uviedol Fronc.

Slovensko ako "vstupenku" za účasť na programe zaplatí počas
štyroch rokov asi 1,6 miliardy korún. "Tento rok to bude 500 miliónov
korún, pričom máme 30-percentnú zľavu, na budúci rok to bude
20-percentná zľava. Keď budeme členskou krajinou, bude vstupné
súčasťou našej platby do únie," vysvetlil Fronc.

"Je to pomerne veľký balík peňazí, ale treba počítať s tým, že
tieto peniaze sa vrátia cez úspešnosť našich programov," zdôraznil
minister školstva. Pripomenul, že Slovensko sa už podieľalo aj na
piatom rámcovom programe, pričom získalo viac prostriedkov, ako
investovalo. V piatom programe ešte nemali kandidátske krajiny
rovnaké postavenie ako členské štáty EÚ.

Rámcové programy sú hlavným nástrojom únie pre financovanie
vedy, výskumu a inovácií. Prioritou EÚ je dosiahnuť, aby vydávala na
vedu a výskum tri percentá hrubého domáceho produktu. Dnes je to len
1,99 percenta, zatiaľ čo v prípade USA až 4,2 percenta.

Slovensko vynakladalo v uplynulých rokoch na túto oblasť len
asi 0,7-0,8 percenta svojho HDP. SR sa pritom zaviazala, že do roku
2010 sa priblíži k trom percentám. Jedna tretina z toho by mala ísť
zo štátneho rozpočtu, dve tretiny zo súkromných zdrojov.

"Tento rok výdavky príliš nenarástli, pretože celkový rozpočet
je dosť reštriktívny, ale predpokladám, že v ďalších obdobiach sa to
bude zvyšovať," predpovedal Fronc. Verí, že cez šiesty rámcový
program EÚ je šanca podnietiť aj iniciatívu podnikateľského sektora
investovať do vedy a inovácií.

Šiesty rámcový program EÚ pre vedu a technologický rozvoj by
mal hlavnú pozornosť venovať génovému inžinierstvu a biotechnológii,
informačným technológiám, aeronautike a vesmírnemu výskumu,
bezpečnosti potravín a udržateľnému životnému prostrediu.
Kandidátskym krajinám účasť na programe podľa EK výrazne pomôže
v približovaní ich ekonomiky a životnej úrovne vyspelým krajinám.

 


Malý žitný ostrov potrebuje k záchrane viac dunajskej vody


Budapešť 29. októbra (TASR) - Vplyvom odvedenia vody Dunaja do
betónového koryta a pustenia minimálneho množstva vody na Malý žitný
ostrov sa výkyvy hladiny vody dostali do takých extrémnych polôh, že
živý svet Malého žitného ostrova sa tomu už nedokáže prispôsobiť.
Povedal to dnes v Budapešti zástupca štátneho tajomníka maďarského
ministerstva životného prostredia a vodného hospodárstva Lászlo
Haraszthy.

V rozhovore pre TASR Haraszthy ďalej konštatoval, že k záchrane
ekosystému Malého žitného ostrova, ktorý predurčuje existenciu veľmi
špecifického živého sveta, a kde sú aj ojedinelé lužné lesy, unikátne
aj v európskom meradle, je potrebné viac vody. Tento vzácny systém
nie je možné bez vody zachrániť.

Pri zohľadnení skutočnosti, že Slovensko nezbúra gabčíkovskú
priehradu a bude prevádzkovať elektráreň, sa bude treba snažiť
o dosiahnutie pustenia väčšieho množstva vody do starého koryta
Dunaja. To bude znamenať určitý výpadok vo výrobe elektrickej
energie, ale je to otázka kompromisu k dosiahnutiu optimálnejšieho
rozdelenia vody. Ako ďalej povedal zástupca štátneho tajomníka,
pravdepodobne ani optimálnejšie rozdelenie vôd nebude dostatočné na
to, aby sa dosiahol stav Malého žitného ostrova spred 30 alebo 40
rokov. Znamená to, že bude potrebné urobiť technický zásah, aby dané
množstvo vody bolo lepšie využité.

Do špekulácií, ktoré technické riešenie by bolo vhodné, sa
Haraszthy odmietol pustiť, lebo to závisí od mnohých faktorov, najmä
od množstva dodanej vody. Zdôraznil však, že bolo by nešťastným
riešením regulovať Dunaj podľa terajšieho stavu rozdelenia vôd.

Ďalšou dôležitou otázkou je kvalita vody. Za zachovanie Malého
žitného ostrova, ale aj Žitného ostrova na slovenskej strane, hovorí
aj argument súvisiaci s čistením dunajskej vody, ktorá prichádza
znečistená z Viedne a Bratislavy. Dunaj sa na tomto mieste rozlieva
do množstva ramien so štrkovým podkladom. Tento systém je prirodzeným
filtrom vody.

Časom sa objavia aj problémy s pitnou vodou v okolitých
regiónoch Karpatskej kotliny, potom sa všetky tieto otázky dostanú
podľa slov zástupcu štátneho tajomníka do iného zorného uhla.

Ak sa desať rokov nevedeli dve krajiny dohodnúť na riešení
otázky Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, asi nebude možné
rátať s drastickým riešením, pripustil Haraszthy a dodal, že niekde
na polceste je kompromis.

 

Giscard: Väčšina delegátov Konventu návrh ústavnej zmluvy prijala


Brusel 29. októbra (TASR) - Predseda Konventu o budúcnosti Európy
Valéry Giscard dďEstaing dnes po skončení plenárneho zasadnutia
v Bruseli vyhlásil, že sa cíti veľmi povzbudený prvými reakciami na
jeho návrh ústavnej zmluvy EÚ, ktorý predložil v pondelok.

"Zazneli rôzne názory, ale princípy architektúry tejto zmluvy
veľká väčšina delegátov schválila," uviedol Giscard na tlačovej
konferencii po dvojdňovej diskusii o návrhu.

S náčrtom ústavnej zmluvy súhlasil aj slovenský zástupca
v Konvente Ján Figeľ. "Je to inšpirujúci a zaujímavý návrh, ktorý
bude východiskom pre ďalšiu diskusiu a formovanie odporúčaní
Konventu," povedal TASR.

Giscardov návrh podľa neho vychádza z toho, že združuje do
jedného uceleného ústavného textu základné náležitosti doterajších
zmlúv o EÚ a navyše posilňuje ochranu práv a základných osôb občanov.
Jedna časť sa týka práv a slobôd, ako aj rozdelenia a kontroly moci.
Druhá pojednáva o platných politikách únie a ich implementácii. Tým
sa vytvára jeden priestor, ktorý ruší pôvodné alebo doterajšie
trojpilierové delenie Zmluvy o EÚ.

"Toto zjednotenie alebo zjednodušenie môže byť pozitívnym
krokom do budúcnosti, pretože väčšia únia potrebuje viac vnútorného
porozumenia. Potrebuje naplniť historické: jasné zmluvy robia dobrých
priateľov," myslí si Figeľ.

Návrh ústavnej zmluvy obsahuje viacero zaujímavých
i kontroverzných prvkov, ktoré dnes vyvolali medzi delegátmi živú
diskusiu. Okrem iného predpokladá, že zoskupenie členských štátov sa
bude volať Európske spoločenstvo, Európska únia, Spojené štáty Európy
alebo Zjednotená Európa.

Návrh tiež počíta s možnosťou členského štátu dobrovoľne zo
spoločenstva vystúpiť, spomína možnosť vytvorenia novej inštitúcie
- Ľudového kongresu Európy zloženého z národných parlamentov,
a vyslovuje sa za stabilné predsedníctvo v Rade ministrov.

Zatiaľ čo Giscard zo štyroch možných názvov uprednostňuje
Zjednotenú Európu, ostro proti tomu dnes vystúpil britský zástupca
v Konvente Peter Hain.

"Ani Zjednotená Európa, ani Spojené štáty Európy. Prvé
pripomína názov futbalového tímu, druhé jednoducho neprichádza do
úvahy," vyhlásil. Podľa jeho slov celý svet pozná Európsku úniu
a malo by to tak ostať.

Súhlasil aj Ján Figeľ. Názov Európska únia je podľa neho
osvedčený, pozitívne vnímaný a dostatočne vystihuje kombináciu
medzivládnej a komunitárnej spolupráce členských štátov. Meniť ho
preto netreba, myslí si.

Väčšina delegátov odmietla myšlienku na vytvorenie akéhosi
ľudového kongresu zloženého z poslancov národných parlamentov.
Jednoznačne proti sa vyslovil európsky komisár pre reformu Michel
Barnier i predseda zahraničného výboru EP Elmar Brok, hoci obaja
súhlasili s potrebou posilniť význam národných parlamentov.

Proti vytváraniu nových inštitúcií je aj Figeľ. "Inštitúcií je
tak akurát. V únii treba skôr vytvoriť efektívnu rovnováhu pri
prijímaní legislatívy a jej implementácii, rozširovanie o ďalšie
inštitúcie môže byť skôr na príťaž fungovania i vnímania Európy,"
povedal TASR.

Väčšina malých štátov zasa nesúhlasí s myšlienkou zrušiť
doterajšie rotujúce a ustanoviť stále predsedníctvo v Rade ministrov.
Giscard však tento návrh obhajoval.

"Z troch hlavných európskych inštitúcií majú dve - Európska
komisia a Európsky parlament stáleho predsedu. Prečo by to nemal byť
aj prípad rady? Rotujúce predsedníctvo v 25- a viacčlennej únii je
nereálne," vyhlásil.

Väčšina delegátov sa dnes zhodla, že doterajšie zmluvy treba
zhrnúť do jedného textu, že únia musí mať v budúcnosti jednotnú
právnu subjektivitu, a že súčasťou ústavnej zmluvy má byť Charta
základných práv, hoci zatiaľ nie je jasné, ako bude do nej zahrnutá.

Giscard oznámil, že navrhovanú "kostru" budúcej ústavnej zmluvy
začne Konvent obsahovo napĺňať od začiatku budúceho roku. Na jar by
mal potom predložiť členským a kandidátskym krajinám jej definitívnu
podobu.

 


V Békešskej Čabe koncertovalo Moyzesovo kvarteto


Békešská Čaba 29. októbra (TASR) - V juhomaďarskej Békešskej Čabe
koncertovalo dnes Moyzesovo kvarteto. Podujatie sa konalo pri
príležitosti 10. roku existencie Slovenského inštitútu v Budapešti.

Koncert, ktorý zorganizoval Generálny konzulát SR, Slovenský
inštitút, Filharmónia v Békešskej Čabe a Dom slovenskej kultúry
v Békešskej Čabe, sa konal v priestoroch Múzea Mihálya Munkácsyho.

Kvarteto zahralo Mozartovo Sláčikové kvarteto G-dur KV 156,
Glazunovovu Elégiu pre sláčikové kvarteto, Bellovo Sláčikové kvarteto
B-dur a Beethovenovo Sláčikové kvarteto F-mol.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Hitparáda štiav
 2. 14. ročník AmCham „JOB FAIR“ v Košiciach
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 5. Malé knedličky, veľké dojmy
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 7. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 8. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 9. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 10. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 362
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 9 726
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 400
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 784
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 670
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 4 432
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 465
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 2 923
 9. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 176
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 147

Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

Film roka vyhlásili dvakrát, Oscara má Moonlight (minúta po minúte)

Muzikál La La Land vyhral šesť cien, ale na konci večera sa udial veľký trapas.

KULTÚRA

Oscar nemá logiku. 5 dôvodov, prečo vyhral Moonlight

Mal šťastie, že nie je sci-fi.

DOMOV

Kocáb: Kisku už dlho uznávam, ocenenie ma šokovalo

Pre SME hovorí, že je hrdý slniečkar. S tvrdou silou nemáme šancu.

TECH

Nokii sa podarilo vstať z mŕtvych. Ukázali Nokiu 3310

Majú Android, nízku cenu a dobrý hardvér.

Neprehliadnite tiež

Raper Kali: Silným motívom je smrť Róberta Remiáša

Raper Kali, vlastným menom Koloman Magyary (34), napísal titulnú pesničku k filmu Únos. Tvrdí, že ho obdobie 90. rokov láka.

Kaliňák sa potichu zmieril so sporným stavbárom z Gorily

Rezort vnútra viedol sériu súdnych sporov so stavebnou firmou Euro-Building, ktorá figuruje vo viacerých kauzách. Potichu uzavreli zmier.

Prioritou v rómskej otázke je vzdelávanie, zhodli sa účastníci relácie

Vláda predstavila akčné plány na integráciu rómskej menšiny.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop