VLÁDA: Programové vyhlásenie

BRATISLAVA 4. novembra (SITA) - PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY I. ÚVOD II. PROGRAM VLÁDY 1. Demokratický štát 2. Ekonomická politika a. Makroekonomika a verejné financie

br>
Reforma verejných financií

Dane a odvody

Finančný trh

b. Podpora podnikania a konkurencieschopnosti ekonomiky

Príprava na členstvo v EÚ

Boj proti hospodárskej korupcii

Sieťové odvetvia

Správa a privatizácia národného majetku

c. Doprava, pošty, telekomunikácie a rozvoj informačnej spoločnosti

Informačná spoločnosť

Doprava

Poštové služby

d. Pôdohospodárstvo

Poľnohospodárstvo

Využívanie a vlastníctvo pôdy

Lesné a vodné hospodárstvo

e. Regionálny rozvoj a bývanie

Regionálny rozvoj

Bytová politika

Stavebníctvo

f. Životné prostredie

Inštitucionálne zabezpečenie

Integrovaná územná ochrana

Ochrana zložiek životného prostredia

3. Sociálna oblasť

a. Sociálna politika

Dôchodková reforma

Sociálne zabezpečenie

Nezamestnanosť

Rodina

Sociálne služby

Decentralizácia a efektívnosť verejnej služby

b. Zdravotníctvo

Zdravotné poistenie

Ďalšie inštitucionálne a legislatívne reformy

c. Výchova a vzdelávanie

Regionálne školstvo

Vysoké školstvo

Veda a technika

Mládež a šport

d. Kultúra

Ekonomické a inštitucionálne nástroje

Ochrana kultúrneho dedičstva a duševného vlastníctva

Mediálna politika

Propagácia slovenskej kultúry v zahraničí

4. Bezpečný a efektívny štát

a. Spravodlivosť

Inštitucionálno-organizačné zmeny súdnictva

Súdno-procesné zmeny

Status sudcov

Trestno-právna reforma

Ďalšie inštitucionálno-organizačné reformy

Legislatíva a legislatívny proces

b. Vnútorná bezpečnosť a verejná správa

Vnútorná bezpečnosť

Verejná správa

c. Obrana štátu

Kolektívna bezpečnosť

Reforma ozbrojených síl

d. Zahraničná politika

Európska únia

NATO

Vzťahy so susednými štátmi a cezhraničná spolupráca

Ďalšie oblasti dvojstrannej a mnohostrannej diplomacie

Optimalizácia zahraničnej služby


III. POZVANIE

I. Úvod

Vláda Slovenskej republiky predstupuje pred Národnú radu Slovenskej republiky a pred všetkých občanov s programom, v ktorom si kladie ciele - a zaväzuje sa pracovať - v najlepších záujmoch našej vlasti.
Slovenská republika prešla v predchádzajúcom období veľký kus cesty v rozvoji demokratického ústavného systému, garantovania občianskych práv, trhovej ekonomiky a medzinárodného postavenia. Vláda Slovenskej republiky, vychádzajúc z mandátu septembrových volieb a nadväzujúc na úsilie predchádzajúcej vlády, prichádza s programom, ktorý je novým impulzom pre rozvoj našej vlasti a zabezpečí Slovensku a jeho občanom európsku budúcnosť.
Pred Slovenskou republikou sú historické chvíle. Vláda je odhodlaná a pripravená - v spolupráci so všetkými občanmi - urobiť rozhodujúce kroky, ktorými Slovensko definitívne vstúpi do spoločenstva európskych demokracií a stane sa členom EÚ a NATO. Náš program je plánom, aby Slovensko využilo svoju veľkú príležitosť a zaujalo v európskom spoločenstve dôstojné, rešpektované a zodpovedné postavenie
Vláda si uvedomuje obsah svojho mandátu od voličov. Chceme byť efektívnou a realistickou vládou a náš program je plánom na riešenie problémov Slovenska, je programom nevyhnutných reforiem a úsilia o lepšie fungovanie štátu.
Vláda bude pri svojom úsilí a realizácii tohto programu povzbudzovať každú poctivú občiansku a ekonomickú aktivitu tak, aby Slovensko bolo krajinou, kde sa vypláca slušnosť, poctivosť a zodpovednosť.


II. PROGRAM VLÁDY

1. DEMOKRATICKÝ ŠTÁT

Slovenská republika prekonala obdobie spochybňovania demokratických inštitúcií a ohrozovania demokratických slobôd. Septembrové voľby potvrdili pevnosť demokratických základov Slovenskej republiky. Vláda sa zaväzuje naďalej garantovať občianske slobody a všestranný rozvoj ľudských práv.
Principiálnou snahou vlády v nasledujúcom období bude realizovať efektívny, štíhly, a nie drahý štát, znižovať administratívu v štátnej správe, odbyrokratizovať a modernizovať verejnú správu a dokončiť reformu verejnej správy. Vláda uskutoční revíziu úradov, pripraví zmeny v pracovno-právnej legislatíve a uskutoční reorganizáciu štátnej správy.
Vláda vystupňuje svoje úsilie a vytvorí podmienky pre efektívnejší boj s korupciou. Bude pokračovať v napĺňaní národného programu, prijme nové opatrenia v legislatívnej, inštitucionálnej aj organizačnej oblasti. Pri svojich rozhodnutiach bude prioritne zohľadňovať ich antikorupčný rozmer a zároveň bude povzbudzovať verejnosť na celospoločenskú spoluprácu a zodpovednosť v zápase s korupciou.
Vláda navrhne prijatie ústavného zákona o konflikte záujmov, zúženie miery imunity ústavných činiteľov, ako aj zákon upravujúci pravidlá lobingu a zákon o preukazovaní pôvodu majetku.
Vláda navrhne zmenu volebných zákonov so zámerom zvýšiť počet volebných obvodov, pripustiť súkromné elektronické médiá do volebnej kampane, zvýšiť váhu prednostných hlasov a umožniť hlasovanie občanov Slovenskej republiky v zahraničí.
Vláda dopracuje a predloží návrh zákona o voľbách do Európskeho parlamentu tak, aby Slovenská republika bola pripravená voliť poslancov do tohto orgánu v prvom polroku 2004.
Vláda je si vedomá multietnického charakteru slovenskej spoločnosti, preto sa zaväzuje bojovať proti všetkým formám intolerancie. Vláda sa zaväzuje v praxi realizovať už schválenú dikciu Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov. Vláda pripraví návrh zákona o menšinách, vrátane financovania menšinových kultúr.
Vláda považuje riešenie rómskej problematiky za svoju prioritu a bude naďalej podporovať konkrétne rozvojové programy na zabezpečenie zlepšenia situácie a integrácie Rómov do spoločnosti, vrátane adekvátneho finančného zabezpečenia. Vláda pripraví pokračovanie stratégie riešenia situácie rómskej komunity a v záujme posilnenia efektívnosti realizácie jednotlivých zámerov dobuduje odborné a špecifické kapacity priamo v regiónoch, kde žijú občania rómskej národnosti vo väčšom počte. Vláda bude pokračovať v realizácii doterajších užitočných projektov v oblasti vzdelávania, kultúry, bývania, riešenia infraštruktúry, ako aj sociálnej oblasti, pritom bude dbať na aspekty harmonického spolunažívania občanov rómskej a nerómskej národnosti.
Vláda si uvedomuje dôležitosť posilňovať morálne hodnoty v našej spoločnosti. V tejto súvislosti počíta s efektívnou podporou cirkví. Svoje kontakty s cirkvami bude vláda realizovať na základe vzájomnej úcty a vyváženosti k jednotlivým cirkvám. Vláda dopracuje sústavu dohôd so Svätou stolicou a vyváženým spôsobom upraví aj vzťah štátu k iným cirkvám.
Vláda považuje mimovládny sektor za dôležitý pilier a súčasť slobodnej občianskej spoločnosti, preto bude i naďalej otvorená k partnerskému dialógu. Bude sa usilovať o trvalé skvalitňovanie legislatívneho, ekonomického a inštitucionálneho prostredia pre celý tretí sektor.
Vláda bude venovať osobitnú pozornosť ochrane práv detí pred možnosťou týrania a sexuálneho zneužívania. Vláda podporí rovnosť šancí v našej spoločnosti, vrátane zvýšenia uplatnenia sa žien vo verejnom živote.
Vláda bude i naďalej venovať sústredenú pozornosť podpore efektívnych programov boja proti drogám.
Vláda sa zaväzuje k uplatňovaniu princípov trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom rozvojovej politiky s dôrazom na jej vyvážený ekonomický, sociálny a environmentálny rozmer.


2. EKONOMICKÁ POLITIKA

A. Makroekonomika a verejné financie

Vláda bude presadzovať takú makroekonomickú politiku, ktorá sa zameria na dlhodobo udržateľný ekonomický rast najmä rastom produktivity práce, prílevom zahraničných investícií, vytvorením priaznivého podnikateľského prostredia pre rozvoj podnikateľskej sféry, podporou stabilného kurzu koruny, primeranými úrokovými sadzami a prehľadnými daňovými zákonmi.
Prirodzeným krokom v napĺňaní integračných ambícií Slovenska je vstup krajiny do Európskej menovej únie. Vláda v úzkej spolupráci s Národnou bankou Slovenska pripraví stratégiu nevyhnutných krokov vedúcich k dosiahnutiu tohto cieľa. Vláda zároveň uskutoční všetky potrebné opatrenia, aby Slovensko v prípade priaznivého vonkajšieho ekonomického prostredia plnilo podmienky pre vstup do EMÚ do roku 2006.
Zodpovedná makroekonomická politika sa bude opierať o pokračovanie vyváženej spolupráce medzi vládou a NBS. Vláda bude i naďalej podporovať nezávislosť NBS a bude sa zasadzovať o intenzívnu komunikáciu s centrálnou bankou pri formulovaní hospodárskej politiky.
Vláda sprísni pravidlá obstarania a nakladania s majetkom štátu s cieľom uplatniť transparentné kritéria pri obstarávaní, užívaní aj pri predaji tohto majetku. Vláda prehodnotí doterajší systém správy majetku štátu a zavedie taký model jeho správy, ktorý bude pre štát ako vlastníka tohto majetku efektívnejší a hospodárnejší.

Reforma verejných financií

Jednou z najvýznamnejších úloh vlády bude reforma verejných financií. Vláda pripraví komplexnú analýzu zadlženosti verejného sektora. Cieľom fiškálnej politiky vlády bude zníženie podielu verejného dlhu na hrubom domácom produkte počas volebného obdobia.
Vláda bude realizovať opatrenia zamerané na zvýšenie efektívnosti využívania verejných zdrojov. V prvej časti volebného obdobia sa bude sústreďovať na zníženie deficitu verejných financií tak, aby táto oblasť nebola prekážkou pre vstup Slovenska do eurozóny. Politika zameraná na zníženie deficitnosti verejných financií vytvorí spolu s reformami v najvýznamnejších výdavkových rezortoch priestor na zníženie odvodov a priamych daní. Vláda bude pokračovať v znižovaní miery prerozdeľovania prostredníctvom verejných financií. Vláda bude analyzovať možnosti zavedenia rovnej dane.
Základným prvkom reformy verejných financií bude zavedenie tvrdého rozpočtového obmedzenia v celom okruhu verejných financií. Výsledkom bude, že v nijakej oblasti sa nespotrebuje viac zdrojov, ako na ňu bude vyčlenených v rozpočtoch, ktoré schváli NR SR, resp. jednotlivé samosprávne orgány. Zavedením tvrdého rozpočtového obmedzenia dôjde k zastaveniu zadlžovania rôznych inštitúcií verejného sektora, ako sú napríklad železnice, zdravotníctvo, či STV a SRo. Vláda bude hľadať spôsoby legislatívnej úpravy, aby v Národnej rade SR neboli prijímané zákony s nekrytými rozpočtovými dôsledkami.
Podstatným posilnením úlohy programového rozpočtovania a jednoznačným definovaním väzieb medzi cieľmi jednotlivých programov a ich nákladmi sa zvýši transparentnosť a efektívnosť využívania verejných zdrojov. Programové rozpočtovanie zároveň umožní kvalitnejšie hodnotenie výsledkov vládnej politiky v jednotlivých oblastiach. Vláda bude pri riadení verejných financií postupne posilňovať význam strednodobého rozpočtového výhľadu.
Rozpočet celého okruhu verejných financií bude zostavovaný v metodike Európskej únie.
Vláda vytvorí legislatívne, administratívne a kontrolné mechanizmy pre efektívne čerpanie zdrojov z fondov EÚ. Tie budú súčasťou rozpočtu verejných financií SR.
Vláda rešpektuje, že samospráva má právo na vlastné finančné zdroje, s ktorými disponuje na základe právomocí a zodpovedností, pričom objem vlastných zdrojov má byť úmerný pôsobnosti. V súvislosti s týmto vláda posilní postavenie, ale aj zodpovednosť územnej samosprávy pri poskytnutí služieb občanovi decentralizáciou verejných financií. Posilní vlastné daňové príjmy obcí a stanoví vlastné daňové príjmy vyšších územných celkov, pričom bude dbať na to, aby z tohto dôvodu neprišlo k zvýšeniu celkového daňového zaťaženia občanov a podnikateľských subjektov. Naplnenie cieľa vláda uskutoční predložením osobitného predpisu (zákona) obsahujúceho vymedzenie a štruktúru daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a kritériá ich prerozdeľovania do rozpočtov obcí a vyšších územných celkov. Zákon prispeje k stabilizácii príjmov územnej samosprávy.
Vyrovnávanie rozdielov vlastných daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov, ktoré sa prejavia v rôznej daňovej sile obcí a vyšších územných celkov, bude vláda riešiť novým systémom horizontálneho finančného vyrovnávania. Tento systém rešpektujúci princípy spravodlivosti, solidarity a motivácie bude upravený osobitným zákonom, ktorý vláda predloží NR SR po rozhodnutí o rozsahu presunu kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány obcí a vyšších územných celkov.
Vláda SR predloží nový zákon o rozpočtových pravidlách a pravidlách rozpočtového hospodárenia územnej samosprávy. Jeho cieľom bude úprava postavenia a obsahu rozpočtov územnej samosprávy, ich zostavovanie, pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, úprava zriaďovania a zakladania právnických osôb a hospodárenie združení územnej samosprávy. Zákon sprehľadní pravidlá pre plnenie úloh prenesených zo štátnej správy na územnú samosprávu a doplní sústavu zákonov týkajúcich sa územnej samosprávy.
Súčasťou reformy riadenia verejných financií bude aj zefektívnenie vzťahov medzi štátnym rozpočtom a ostatnými zložkami verejných financií, ako sú Sociálna poisťovňa, Národný úrad práce či zdravotné poisťovne. Vláda bude riadiť verejné financie ako jeden celok, s akceptovaním špecifického postavenia miestnej a regionálnej samosprávy, ktorých predstavitelia boli zvolení v demokratických voľbách. S cieľom zefektívnenia správy rozpočtových prostriedkov a správy finančných prostriedkov štátu vláda uskutoční kroky na urýchlené dobudovanie systému štátnej pokladnice.
Súčasťou reformy verejných financií bude aj zásadné sprísnenie poskytovania štátnych záruk. Vláda bude využívať štátne záruky iba v nevyhnutných prípadoch na prefinancovanie splatných úverov so štátnymi zárukami, ak to umožní zákon o štátnej pomoci a ak hrozí realizácia záruk z prostriedkov verejných financií. V nevyhnutnom rozsahu vláda umožní prevzatie štátnych záruk na financovanie projektov, ak sa tým súčasne zabezpečí využitie zahraničných grantov a zdrojov z predvstupových a štrukturálnych fondov Európskej únie. Vláda tiež zabezpečí, aby úvermi a dlhopismi so štátnymi zárukami neboli nahradzované priame výdavky štátneho rozpočtu. Výsledkom tejto zásadnej zmeny v poskytovaní štátnych záruk bude postupné znižovanie objemu rizík vyplývajúcich zo štátnych záruk.
Obozretný prístup bude vláda realizovať aj v oblasti využívania príjmov z privatizácie, ktoré budú využívané len na zníženie verejného dlhu alebo na reformy dôchodkového systému a školstva.
Vláda vytvorí systémové legislatívne a inštitucionálne predpoklady pre riešenie medzipodnikovej zadlženosti a s ňou súvisiacich pohľadávok štátu a verejných inštitúcií.
Vláda pripraví stratégiu riadenia štátneho dlhu, ktorej realizáciou príde k zníženiu nákladov štátneho rozpočtu.
Za účelom efektívnejšieho vynakladania verejných prostriedkov bude vláda naďalej skvalitňovať a zlepšovať systém verejného obstarávania uplatňovaním nových foriem, ako je spoločné obstarávanie viacerých obstarávateľov a elektronické obstarávanie. Uplatňovaním týchto foriem je predpoklad nielen zvýšiť úspory nákladov obstarávateľa na proces verejného obstarávania, ale aj zvýšenie priehľadnosti vynakladania finančných prostriedkov a súčasne obmedzenie možnosti korupcie.
Vláda zabezpečí dobudovanie systému finančnej kontroly v štátnej správe v súlade so zákonom o finančnej kontrole s patričným dôrazom na kontrolu ex ante ako systému na predchádzanie porušovania finančnej disciplíny zo strany štátnych orgánov.

Dane a odvody

Vláda bude presadzovať zvýšenie efektívnosti výberu daní a odvodov. Prísny, spravodlivý a efektívny výber daní a odvodov bude jedným zo základných predpokladov znižovania ich sadzieb. Vláda sa zameria na obmedzenie daňových únikov, najmä v oblasti DPH a spotrebnej dane z liehu. K zvýšeniu výberu daní prispeje aj zjednodušenie daňovej legislatívy a najmä novelizácia tých častí daňových zákonov, ktoré umožňujú nejednoznačný výklad. Vláda vytvorí podmienky pre využívanie informačných technológií a postupný prechod na podávanie daňových priznaní, hlásení a majetkových priznaní prostredníctvom internetu.
Vláda pripraví legislatívne opatrenia, ktoré zjednodušia sankčný systém v daňovej oblasti. Na zvýšenie účinnosti a disciplíny pri správe daní a s cieľom zvýšiť informovanosť daňových subjektov a zúžiť priestor na korupciu v daňovej správe, vláda zabezpečí úpravu daňovej legislatívy v oblasti daňových informácií a daňového poradenstva.
Vláda zabezpečí dobudovanie a prepojenie slovenských informačných systémov v oblasti správy daní a ciel so systémami používanými v EÚ.
Vláda zabezpečí dodatočné zdanenie prírastkov majetku, ak sa preukáže, že tento pochádza z iných ako zo zdanených a legálnych príjmov.
Vláda zváži možnosti zjednotenia sadzieb dane z príjmov, ktoré plynú z rovnakej alebo obdobnej činnosti, najmä ak ide o príjmy z podnikateľských aktivít právnických a fyzických osôb.
Daňové zaťaženie sa bude presúvať z priamych daní na dane nepriame. Vláda zjednotí sadzby DPH pred vstupom do EÚ.
V závislosti od zreálnenia cien nehnuteľného majetku, ktorý tvorí základ majetkových daní pri transferoch tohto majetku, vláda prehodnotí súčasne uplatňované sadzby majetkových daní a prijme zodpovedajúce riešenia s cieľom ich ujednotenia.

Finančný trh

Vláda zabezpečí nezávislý dohľad nad všetkými oblasťami finančného trhu, vrátane subjektov druhého a tretieho piliera dôchodkového poistenia, čím vytvorí podmienky pre rozvoj finančného trhu, pre efektívnu ochranu jeho účastníkov, ako aj pre zabezpečenie jeho integrity.
Vláda bude pokračovať v skvalitňovaní legislatívy pre jednotlivé oblasti finančného trhu s cieľom pokračovať v zabezpečovaní predpokladov pre stabilitu finančného systému a optimálnu ochranu klientov finančných inštitúcií.


B. Podpora podnikania a konkurencieschopnosti ekonomiky

Vláda bude podporovať podnikanie a zlepšovať podnikateľské prostredie. Cieľom vlády je zjednodušiť vstup do podnikania, najmä zjednodušením jeho administratívneho procesu.
Vláda podporí prílev investícií, a tým aj konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva.
Vláda je odhodlaná zásadne znížiť mieru korporativizmu a v tejto súvislosti bude najmä analyzovať opodstatnenosť existencie komôr s povinným členstvom a redukovať ich tak, aby nedochádzalo k obmedzovaniu konkurencie, najmä obmedzovaním vstupu do podnikania.
Vláda sprehľadní pravidlá dotačnej politiky a zároveň dokončí realizáciu schválenej licenčnej politiky. Jej výsledkom bude sprehľadnenie procesu udeľovania licencií s maximálnym dôrazom na uplatnenie nárokového a aukčného prideľovania licencií.
Vláda prehodnotí doterajší spôsob podpory malého a stredného podnikania s akcentom na územnú samosprávu a prihraničnú spoluprácu. Vláda zabezpečí zlepšenie koordinácie podporných programov a inštitúcií.
Vláda prehodnotí doterajší spôsob aplikovaného výskumu s cieľom zvýšiť účelnosť, návratnosť a transparentnosť použitých prostriedkov.
Vláda pripraví a realizuje novú koncepciu rozvoja cestovného ruchu, s ťažiskom na podporu aktívneho cestovného ruchu so zameraním najmä na ekoturizmus, kúpeľný a zdravotný cestovný ruch, agroturistiku a vidiecky cestovný ruch, a to v silnej väzbe na participáciu územnej samosprávy.
Vláda vyhodnotí systém podpory exportu a investícií a navrhne zmeny v súlade s pravidlami EÚ.
Vláda bude podporovať dobrovoľné mechanizmy ochrany životného prostredia, ktoré predchádzajú následným investíciám na odstránenie škôd, najmä zavedenie systému environmentálne orientovaného riadenia a auditu, systémov noriem ISO 14000 a environmentálneho označovania výrobkov.
Vláda zabezpečí zavedenie elektronického podpisu. Vytvorí podmienky pre elektronický obchod a bude posilňovať dôveru verejnosti k elektronickému obchodovaniu.
Vláda vykoná revíziu opodstatnenosti kompetencií vo vzťahu k pripravovaným reformám hospodárstva s osobitným zameraním na efektívne fungovanie štátneho aparátu pri podpore podnikania, investovania a v podmienkach začlenenia SR do EÚ.
Vláda navrhne efektívne prerozdelenie kompetencií medzi orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy a taký model organizačnej štruktúry, ktorý bude schopný zabezpečovať potreby slovenského hospodárstva a úlohy vyplývajúce z členstva SR v EÚ.

Príprava na členstvo v EÚ

Vláda pripraví program zameraný na ekonomický rozvoj, v rámci tohto programu vypracuje podprogramy pre jednotlivé sektory. Cieľom bude plné využitie finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov na podporu ekonomiky krajiny.
Vláda zabezpečí ďalšiu harmonizáciu legislatívy SR s legislatívou EÚ v oblastiach ochrany spotrebiteľa, priemyselnej politiky, malého a stredného podnikania, energetiky.
Vláda pripraví spoločnú obchodnú politiku SR ako budúceho člena EÚ, vrátane nástrojov na realizáciu a koordináciu vonkajších obchodných pozícií SR, ako aj pozície SR na vnútornom trhu v rámci EÚ.
Vláda pripraví liberalizačnú stratégiu SR vo vzťahu k WTO v rámci nového kola mnohostranných obchodných rokovaní v záujme rozširovania obchodných príležitostí SR na trhoch nových členských krajín EÚ.
Vláda zlepší súčasný stav nedostatočnej ochrany slovenského spotrebiteľa a výrobkov vyrábaných na území SR. U dovážaných produktov zabezpečí elimináciu tých, ktoré nespĺňajú kritériá kvality a ktoré neprešli colným a daňovým vysporiadaním. Vláda pripraví a realizuje systém ochrany slovenského spotrebiteľa a prostredníctvom legislatívy ho prispôsobí stavu, ktorý bude zodpovedať legislatíve EÚ.

Boj proti hospodárskej korupcii

Vláda prijme opatrenia na minimalizáciu možnosti vzniku korupcie a dopracuje systém kontroly zameraný na kontrolu použitia verejných prostriedkov, vrátane prostriedkov plynúcich z EÚ.
Vláda prijme opatrenia, ktoré zabránia možnosti subjektívneho rozhodovania štátneho zamestnanca vo všetkých oblastiach podnikania. Tieto opatrenia sa budú týkať najmä zmeny systému prideľovania licencií na dovoz a vývoz, vrátane jej administrácie a zabezpečenia princípu transparentnosti a verejnej kontroly pri uplatňovaní licenčných postupov, a to zjednodušením administratívneho procesu a zavedením povinností zverejňovať informácie o licenčnom konaní a zavedením registrov o udelených licenciách.
Vláda uplatní rovnaký postup pri priznávaní štátnej pomoci a zriadi register prijímateľov štátnej pomoci a register prijímateľov iných investičných stimulov.
Vláda zabezpečí plnú implementáciu príslušných nariadení EÚ pri využívaní predvstupových, ako aj štrukturálnych fondov EÚ so zameraním na princíp oddelenia projektovania od implementácie a implementáciu od financovania.

Sieťové odvetvia

Vláda urýchli liberalizáciu trhu a vytvorí konkurenčné prostredie v energetike.
Vláda vytvorí podmienky pre zriadenie operátora trhu pri obchodovaní s elektrinou, vrátane transparentných a nediskriminačných podmienok na trhu.
Vláda ukončí dereguláciu energetického trhu (vrátane cenovej oblasti) a vytvorí podmienky pre prispôsobenie sa energetického sektoru novým podmienkam vnútorného trhu EÚ. Zváži motivačné pravidlá pre využívanie domácich primárnych energetických zdrojov, vrátane využívania obnoviteľných zdrojov energie.


Správa a privatizácia národného majetku

V súlade s politikou vlády orientovanou na zoštíhľovanie štátnej správy ministerstvo hospodárstva preberie agendu ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR.
Vláda dokončí proces privatizácie za podmienok ekonomickej výhodnosti pre štát a dodržania transparentnosti a pravidiel hospodárskej súťaže. Vláda zabezpečí presadzovanie záujmov štátu v už sprivatizovaných podnikoch s účasťou štátu a dokončí druhú etapu privatizácie v zdravotníctve.

pa;zp

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 10 827
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 130
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 863
 4. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 3 708
 5. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 448
 6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 120
 7. Kam do tepla v januári? 2 210
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 991
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 823
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 111

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Verejný nepriateľ Soros. Ako Orbán decimuje kritikov a ničí mimovládky

Maďarský premiér si spravil agendu z útokov na migrantov aj médiá.

TECH

Muži ani len nevedia, ako málo orgazmov majú ich ženy

Medzi pohlaviami je stále veľká orgazmová priepasť.

Neprehliadnite tiež

Rozhovor

Milan Majerský: Prešov je krásny, ale v Levoči je moje srdce

Prešovský župan sa sťahovať z Levoče nechce.

Tragický piatkový večer: O život prišli dvaja chodci

K jednej nehode došlo pri Košiciach, druhá sa stala v Michalovskom okrese.

Horské prechody sú pokryté vrstvou kašovitého a utlačeného snehu

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné.

Exekučná amnestia by mala byť podľa SNS výhodná aj pre štát

SNS si myslí, že exekučná amnestia by nemala byť výhodná len pre ľudí.

Košickí policajti na diaľnici pri Poprade havarovali

Zrazili sa s cestárskym pluhom, jeden skončil v nemocnici.