VLÁDA: Programové vyhlásenie (6)

BRATISLAVA 4. novembra (SITA) - 4. BEZPEČNÝ A EFEKTÍVNY ŠTÁT D. Zahraničná politika Vláda bude vykonávať primeranú a realistickú zahraničnú politiku, ktorej základným cieľom a princípom bude presadzovanie záujmov Slovenskej republiky v

ich najširšom spektre a ochrana práv jej občanov v zahraničí. Za prirodzené považuje zachovanie kontinuity doterajších priorít zahraničnej politiky Slovenskej republiky a je pripravená nadviazať na všetko pozitívne, čo sa v tejto oblasti dosiahlo.
Vláda považuje za kľúčové priority slovenskej zahraničnej politiky dosiahnutie členstva a následne efektívne pôsobenie v Európskej únii a NATO, ako aj rozvoj vzťahov so susednými krajinami a cezhraničnú spoluprácu.
Vláda bude venovať pozornosť aj ďalším súčastiam slovenskej zahraničnej politiky, medzi ktoré patria viaceré oblasti dvojstrannej a mnohostrannej diplomacie, otázky ľudskej dimenzie, ekonomický rozmer diplomacie, optimalizácia zahraničnej služby.

Európska únia

Strategickým cieľom SR je členstvo v EÚ. Vláda vyvinie maximálne úsilie, aby sa ukončili rokovania s EÚ do konca roku 2002, úspešne prebehol ratifikačný proces v členských krajinách EÚ a Slovenská republika sa tak mohla zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2004 ako členský štát.
Vláda vytvorí ešte pred vstupom do EÚ podmienky a nevyhnutné štruktúry pre zabezpečenie koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ na všetkých ústredných orgánoch štátnej správy v záujme aktívneho presadzovania priorít a národných záujmov Slovenskej republiky v štruktúrach EÚ. Koordináciu európskej politiky štátu ako súčasti zahraničnej politiky bude zabezpečovať MZV SR v úzkej spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
Po vstupe do EÚ sa bude vláda zasadzovať za reformy a opatrenia, ktoré budú v primeranej miere zohľadňovať vplyv členských krajín nezávisle na ich veľkosti, ako aj za zachovanie národnej identity v kultúrno-etických záležitostiach, pristúpenie Slovenskej republiky k menovej únii. Súčasne vláda zabezpečí prijatie potrebných opatrení pre prístup Slovenskej republiky k Schengenským dohodám.
Slovenskej republike záleží na budúcej podobe Únie, preto sa vláda bude aktívne zúčastňovať na diskusii o budúcom ústavno-právnom usporiadaní EÚ s cieľom plnohodnotnej účasti na medzivládnej konferencii o reformách EÚ v roku 2004.
Vláda bude podporovať posilňovanie Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ a Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky, ako výraz legitímnych snáh EÚ zladiť svoj politický, ekonomický a kultúrny potenciál s medzinárodným vplyvom a zodpovednosťou za svetový vývoj.
Vláda vytvorí podmienky pre efektívnejšie a transparentné využitie európskych fondov, a to tak v rámci predvstupového procesu, ako aj po získaní členstva v EÚ.
Vláda vytvorí podmienky pre uskutočnenie úspešného referenda o vstupe do EÚ, ktoré bude dokumentovať udržanie širokej podpory verejnosti tomuto historickému kroku.

NATO

Dosiahnutie členstva Slovenskej republiky v NATO považuje vláda za strategickú prioritu v oblasti zahranično-bezpečnostnej politiky. Po očakávanom pozvaní na pražskom summite má vláda záujem o urýchlené a hladké prístupové rokovania a dosiahnutie čo najrýchlejšieho schválenie členstva Slovenskej republiky v národných parlamentoch členských NATO tak, aby sa SR mohla zúčastniť na nadchádzajúcom summite Aliancie v máji 2004 ako jej riadny členský štát. Vláda si je vedomá, že úspech ratifikačného procesu závisí v prvom rade od schopnosti Slovenskej republiky splniť záväzky dané NATO v rámci prístupového procesu. Preto samotné pozvanie nebude dôvodom pre sebauspokojenie.
Slovenská republika má ambíciu byť prínosom pre posilnenie bezpečnosti členských štátov a úspešné zvládnutie výzvy adaptácie Aliancie, aby bola schopná čeliť novým bezpečnostným hrozbám a rizikám, najmä hrozbe terorizmu.
Vláda bude i po vstupe Slovenskej republiky do NATO podporovať politiku otvorených dverí Aliancie a posilnenia väzieb s partnerskými krajinami. Pre SR zostáva prioritou upevňovanie transatlantickej väzby, ktorá je základným kameňom bezpečnosti v Európe. Vláda považuje za rozhodujúce, aby Slovenská republika bola pre ostatné členské krajiny dôveryhodným a spoľahlivým spojencom.

Vzťahy so susednými štátmi a cezhraničná spolupráca

Trvalou prioritou zahraničnej politiky na dvojstrannej úrovni bude rozvoj dobrých vzťahov so susednými krajinami, spomedzi ktorých má Slovenská republika záujem udržať veľmi dobré vzťahy s Českou republikou, vzhľadom na objektívne historické a ľudské väzby. Vláda využije všetky možnosti na zintenzívnenie stykov s Poľskom a Maďarskom a je pripravená aktívne sa podieľať na efektívnom a pragmatickom fungovaní vysegradskej spolupráce.
Zvláštny význam bude vláda prikladať rozvoju partnerských vzťahov s Rakúskom, ako zatiaľ jedinou členskou krajinou EÚ susediacou so Slovenskou republikou. Trvalá pozornosť bude venovaná rozvoju vzťahov s Ukrajinou, ktorá je naším najväčším susedom.
Za jednu z dôležitých foriem rozvoja regionálnych väzieb považuje vláda cezhraničnú spoluprácu v rámci euroregiónov a v tomto kontexte vyjadruje pripravenosť pripojiť sa k príslušným medzinárodným dokumentom.

Ďalšie oblasti dvojstrannej a mnohostrannej diplomacie

Vzhľadom na strategické priority sa bude vláda zameriavať na všestranný rozvoj stykov s členskými krajinami EÚ a NATO s dôrazom na tradičné väzby a kľúčových partnerov. V tomto kontexte má vláda záujem o ďalší úspešný rozvoj partnerstva s USA a udržanie vzťahov s nimi na čo najvyššej kvalitatívnej úrovni.
Vláda bude rozvíjať vzťahy s transformujúcimi sa štátmi strednej a východnej Európy. Primeraná pozornosť bude venovaná rozvíjaniu vzťahov s krajinami Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Vláda sa zameria na najvýznamnejšie krajiny týchto kontinentov s dôrazom na štáty, ktoré poskytujú možnosti výhodnej obchodno-ekonomickej spolupráce.
Slovenská republika bude aktívne pôsobiť v medzinárodných organizáciách, predovšetkým v Organizácii spojených národov (OSN). Vláda potvrdzuje svoju ambíciu získať pre Slovenskú republiku miesto nestáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN na obdobie rokov 2006-2007. Slovenská republika sa zapojí do snáh medzinárodného spoločenstva zameraných na riešenie globálnych problémov, ako sú boj proti organizovanému zločinu, medzinárodný terorizmus, ekologické riziká. Konkrétnym príspevkom k prevencii konfliktov a k udržaniu mieru bude aj naďalej aktívna účasť v medzinárodných mierových operáciách. Slovenská republika bude pokračovať v aktívnom zapojení sa do procesov kontroly zbrojenia, odzbrojenia a nešírenia v oblasti jadrových, chemických, biologických a konvenčných zbraní, vrátane efektívnej kontroly exportu.
Trvalou úlohou vlády bude podpora a posilnenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ako významného nástroja preventívnej diplomacie, monitoringu demokratického vývoja a riešenia krízových situácií. Vláda bude podporovať zastúpenie Slovenskej republiky v monitorovacích misiách OBSE, ktoré sa osvedčili ako nástroj krízového manažmentu. Vláda potvrdzuje svoje odhodlanie zabezpečiť implementáciu štandardov Rady Európy (RE) a bude podporovať prehĺbenie spolupráce RE s inými medzinárodnými organizáciami. Pri realizácii zahraničnej politiky bude vláda SR venovať stálu pozornosť otázkam ľudskej dimenzie. Aktívne sa zapojí do tvorby a implementácie medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv, vrátane práv osôb patriacich k národnostným menšinám. Vláda pristúpi k dopracovaniu vnútroštátnych právnych noriem v tejto oblasti a bude ich dôsledne uplatňovať v praxi.
Vláda považuje národnostnú a kultúrnu rôznorodosť za obohacujúce prvky v modernej občianskej spoločnosti a bude principiálne a dôrazne vystupovať proti všetkým prejavom etnickej a rasovej neznášanlivosti. Slovenská republika bude podporovať slovenské krajanské komunity v zahraničí a rozvíjať s nimi vzťahy s cieľom podpory ich jazykovej a kultúrnej identity.
Slovenská republika bude aktívne pôsobiť v medzinárodných ekonomických organizáciách na globálnej úrovni, najmä na pôde Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), ako aj Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Na regionálnej úrovni zameria svoju činnosť najmä na rozvoj spolupráce v rámci Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode (CEFTA), Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) a iných zoskupení, ktoré chápe ako komplementárnu súčasť integračných procesov.

Optimalizácia zahraničnej služby

V záujme podpory hospodárskych záujmov Slovenska vláda posilní ekonomický rozmer diplomacie a vytvorí preň náležité administratívno-organizačné predpoklady a systémové opatrenia zamerané na zjednotenie pôsobenia zahraničnej služby v tejto dôležitej oblasti. Presadzovanie ekonomických záujmov SR sa bude realizovať na dvojstrannej úrovni i v rámci medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom. Vláda pritom odmieta štátny paternalizmus, ktorý je zdrojom korupcie a klientelizmu, a bude pôsobiť v legitímnom rámci presadzovania štátnych záujmov, dôrazne presadzovať slovenský export, získavať zahraničných investorov.
Vláda bude venovať pozornosť ďalšej profesionalizácii a stabilizácii zahraničnej služby, ako aj systémovému dobudovaniu Ministerstva zahraničných vecí SR a siete zastupiteľských úradov s prihliadnutím na dlhodobé zahranično-politické priority. V tomto kontexte sa vláda zaväzuje optimalizovať počet a štruktúru zastupiteľských úradov s ohľadom na naše budúce členstvo v EÚ a NATO, čo bude ďalším príspevkom k celkovému záväzku zefektívniť a racionalizovať štátnu správu.
Vláda pripraví legislatívny rámec pre zabezpečenie efektívnej činnosti zahraničnej služby, čo predpokladá aj zohľadnenie jej špecifík. Jednou z podmienok vysoko profesionálneho výkonu zahraničnej služby je pritom realizácia kvalitnej personálnej politiky v rezorte zahraničných vecí.
Nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia funkčného výkonu zahraničnej politiky štátu ako celku je koordinácia a súlad zahranično-politických aktivít Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky a ústredných orgánov štátnej správy pri rešpektovaní zásady zodpovednosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky za jej realizáciu. Vláda bude naďalej využívať osvedčené mechanizmy zapájania mimovládnych, vedeckých a akademických inštitúcií do tvorby zahraničnej politiky.

III. POZVANIE

Vláda Slovenskej republiky prizýva spoluobčanov k spolupráci. Bez ohľadu na to, ktorú politickú stranu v septembrových voľbách volili, budeme vládou všetkých občanov a celého Slovenska.
Prizývame k spolupráci každého, kto si váži demokratické princípy, kto chce efektívnejší štát, kto si želá, aby sa vyplácala zodpovednosť a iniciatíva, kto si ctí občiansku solidaritu, ale tiež každého, kto oprávnene volá po spravodlivosti a morálke v občianskom a verejnom živote.
Máme spoločnú príležitosť napísať vynikajúcu kapitolu slovenských dejín. Dostali sme historickú možnosť spojiť našu vlasť a osudy všetkých občanov Slovenska so spoločenstvom demokratických národov a štátov Európskej únie a NATO. Všetci spoločne máme historickú zodpovednosť založiť pevné a rešpektované postavenie našej vlasti v Európe a transatlantickom priestore.
Vláda si želá partnerskú konštruktívnu spoluprácu aj s opozíciou. Náš program si kladie ciele, ktoré sú najlepšími záujmami celého Slovenska, chceme a budeme na ich realizácii spolupracovať s každým, kto priloží ruku k tomuto dielu.
Slovensko má dôvod na sebavedomie. V uplynulých rokoch ukázalo silný vzťah k demokratickým hodnotám a silu riešiť mnohé problémy. Naša vlasť si získala uznanie demokratickej verejnosti v zahraničí. Vláda nadviaže na mravný potenciál a odhodlanie všetkých občanov, ktorým záleží na bezpečnej a prosperujúcej budúcnosti Slovenska.

pa;zp

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 2. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 3. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 4. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 6. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 7. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 8. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 10. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 1. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 2. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
 3. Business Smartphones Connected to Public Wi-Fi Can Be in Danger
 4. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 5. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
 6. OMV sa postará o pitný režim, bude rozdávať vodu
 7. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 8. Leto nekončí!
 9. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 10. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 034
 2. Ako sme jazdili v socializme 2 215
 3. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 2 064
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 812
 5. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd 1 436
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 304
 7. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 1 294
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 187
 9. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 119
 10. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 773

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Mesačnú dcéru našla v nemocnici so zlomenou nohou. Tvrdia, že si to urobila sama

Po odbere krvi ostala mesačnej Liliane modrina na päte a zlomená stehenná kosť.

DOMOV

Plavčan zostane ministrom do konca augusta

SNS neodpovedala, či je za otáľaním vyčkávanie na koaličnú radu.

ŠPORT

Sú senzáciou našej ligy, za odmenu mávajú opekačky

FC Nitra prekvapuje a je na čele Fortuna ligy.

BRATISLAVA

Už je známe, čo všetko vyrastie na mieste bývalého PKO

Na Dvořákovom nábreží bude pokračovanie River Parku.

Neprehliadnite tiež

Domov

Obvinení z krádeže onkoliekov dostali podmienečné tresty

Okresný súd schválil dohodu o vine a treste pre deviatich obvinených.

Domov

Linku pre problémy s hraním propagujú niektoré herne nedostatočne

Kontakt na Linku pomoci pre problémy s hraním nie je vždy umiestnený tak, ako by mal.

Domov

V kauze eurofondov sú podľa Viskupiča namočení aj ľudia z okolia Smeru

Viskupič reagoval na schválenie eurofondov pre Paneurópsku vysokú školu.

Domov

Slovenskí europoslanci: Novela zákona Ústav pamäti národa paralyzuje

Slovenskí europoslanci vyzývajú na nepodporenie novely o ÚPN.