VLÁDA: Programové vyhlásenie (6)

BRATISLAVA 4. novembra (SITA) - 4. BEZPEČNÝ A EFEKTÍVNY ŠTÁT D. Zahraničná politika Vláda bude vykonávať primeranú a realistickú zahraničnú politiku, ktorej základným cieľom a princípom bude presadzovanie záujmov Slovenskej republiky v

ich najširšom spektre a ochrana práv jej občanov v zahraničí. Za prirodzené považuje zachovanie kontinuity doterajších priorít zahraničnej politiky Slovenskej republiky a je pripravená nadviazať na všetko pozitívne, čo sa v tejto oblasti dosiahlo.
Vláda považuje za kľúčové priority slovenskej zahraničnej politiky dosiahnutie členstva a následne efektívne pôsobenie v Európskej únii a NATO, ako aj rozvoj vzťahov so susednými krajinami a cezhraničnú spoluprácu.
Vláda bude venovať pozornosť aj ďalším súčastiam slovenskej zahraničnej politiky, medzi ktoré patria viaceré oblasti dvojstrannej a mnohostrannej diplomacie, otázky ľudskej dimenzie, ekonomický rozmer diplomacie, optimalizácia zahraničnej služby.

Európska únia

Strategickým cieľom SR je členstvo v EÚ. Vláda vyvinie maximálne úsilie, aby sa ukončili rokovania s EÚ do konca roku 2002, úspešne prebehol ratifikačný proces v členských krajinách EÚ a Slovenská republika sa tak mohla zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2004 ako členský štát.
Vláda vytvorí ešte pred vstupom do EÚ podmienky a nevyhnutné štruktúry pre zabezpečenie koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ na všetkých ústredných orgánoch štátnej správy v záujme aktívneho presadzovania priorít a národných záujmov Slovenskej republiky v štruktúrach EÚ. Koordináciu európskej politiky štátu ako súčasti zahraničnej politiky bude zabezpečovať MZV SR v úzkej spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
Po vstupe do EÚ sa bude vláda zasadzovať za reformy a opatrenia, ktoré budú v primeranej miere zohľadňovať vplyv členských krajín nezávisle na ich veľkosti, ako aj za zachovanie národnej identity v kultúrno-etických záležitostiach, pristúpenie Slovenskej republiky k menovej únii. Súčasne vláda zabezpečí prijatie potrebných opatrení pre prístup Slovenskej republiky k Schengenským dohodám.
Slovenskej republike záleží na budúcej podobe Únie, preto sa vláda bude aktívne zúčastňovať na diskusii o budúcom ústavno-právnom usporiadaní EÚ s cieľom plnohodnotnej účasti na medzivládnej konferencii o reformách EÚ v roku 2004.
Vláda bude podporovať posilňovanie Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ a Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky, ako výraz legitímnych snáh EÚ zladiť svoj politický, ekonomický a kultúrny potenciál s medzinárodným vplyvom a zodpovednosťou za svetový vývoj.
Vláda vytvorí podmienky pre efektívnejšie a transparentné využitie európskych fondov, a to tak v rámci predvstupového procesu, ako aj po získaní členstva v EÚ.
Vláda vytvorí podmienky pre uskutočnenie úspešného referenda o vstupe do EÚ, ktoré bude dokumentovať udržanie širokej podpory verejnosti tomuto historickému kroku.

NATO

Dosiahnutie členstva Slovenskej republiky v NATO považuje vláda za strategickú prioritu v oblasti zahranično-bezpečnostnej politiky. Po očakávanom pozvaní na pražskom summite má vláda záujem o urýchlené a hladké prístupové rokovania a dosiahnutie čo najrýchlejšieho schválenie členstva Slovenskej republiky v národných parlamentoch členských NATO tak, aby sa SR mohla zúčastniť na nadchádzajúcom summite Aliancie v máji 2004 ako jej riadny členský štát. Vláda si je vedomá, že úspech ratifikačného procesu závisí v prvom rade od schopnosti Slovenskej republiky splniť záväzky dané NATO v rámci prístupového procesu. Preto samotné pozvanie nebude dôvodom pre sebauspokojenie.
Slovenská republika má ambíciu byť prínosom pre posilnenie bezpečnosti členských štátov a úspešné zvládnutie výzvy adaptácie Aliancie, aby bola schopná čeliť novým bezpečnostným hrozbám a rizikám, najmä hrozbe terorizmu.
Vláda bude i po vstupe Slovenskej republiky do NATO podporovať politiku otvorených dverí Aliancie a posilnenia väzieb s partnerskými krajinami. Pre SR zostáva prioritou upevňovanie transatlantickej väzby, ktorá je základným kameňom bezpečnosti v Európe. Vláda považuje za rozhodujúce, aby Slovenská republika bola pre ostatné členské krajiny dôveryhodným a spoľahlivým spojencom.

Vzťahy so susednými štátmi a cezhraničná spolupráca

Trvalou prioritou zahraničnej politiky na dvojstrannej úrovni bude rozvoj dobrých vzťahov so susednými krajinami, spomedzi ktorých má Slovenská republika záujem udržať veľmi dobré vzťahy s Českou republikou, vzhľadom na objektívne historické a ľudské väzby. Vláda využije všetky možnosti na zintenzívnenie stykov s Poľskom a Maďarskom a je pripravená aktívne sa podieľať na efektívnom a pragmatickom fungovaní vysegradskej spolupráce.
Zvláštny význam bude vláda prikladať rozvoju partnerských vzťahov s Rakúskom, ako zatiaľ jedinou členskou krajinou EÚ susediacou so Slovenskou republikou. Trvalá pozornosť bude venovaná rozvoju vzťahov s Ukrajinou, ktorá je naším najväčším susedom.
Za jednu z dôležitých foriem rozvoja regionálnych väzieb považuje vláda cezhraničnú spoluprácu v rámci euroregiónov a v tomto kontexte vyjadruje pripravenosť pripojiť sa k príslušným medzinárodným dokumentom.

Ďalšie oblasti dvojstrannej a mnohostrannej diplomacie

Vzhľadom na strategické priority sa bude vláda zameriavať na všestranný rozvoj stykov s členskými krajinami EÚ a NATO s dôrazom na tradičné väzby a kľúčových partnerov. V tomto kontexte má vláda záujem o ďalší úspešný rozvoj partnerstva s USA a udržanie vzťahov s nimi na čo najvyššej kvalitatívnej úrovni.
Vláda bude rozvíjať vzťahy s transformujúcimi sa štátmi strednej a východnej Európy. Primeraná pozornosť bude venovaná rozvíjaniu vzťahov s krajinami Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Vláda sa zameria na najvýznamnejšie krajiny týchto kontinentov s dôrazom na štáty, ktoré poskytujú možnosti výhodnej obchodno-ekonomickej spolupráce.
Slovenská republika bude aktívne pôsobiť v medzinárodných organizáciách, predovšetkým v Organizácii spojených národov (OSN). Vláda potvrdzuje svoju ambíciu získať pre Slovenskú republiku miesto nestáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN na obdobie rokov 2006-2007. Slovenská republika sa zapojí do snáh medzinárodného spoločenstva zameraných na riešenie globálnych problémov, ako sú boj proti organizovanému zločinu, medzinárodný terorizmus, ekologické riziká. Konkrétnym príspevkom k prevencii konfliktov a k udržaniu mieru bude aj naďalej aktívna účasť v medzinárodných mierových operáciách. Slovenská republika bude pokračovať v aktívnom zapojení sa do procesov kontroly zbrojenia, odzbrojenia a nešírenia v oblasti jadrových, chemických, biologických a konvenčných zbraní, vrátane efektívnej kontroly exportu.
Trvalou úlohou vlády bude podpora a posilnenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ako významného nástroja preventívnej diplomacie, monitoringu demokratického vývoja a riešenia krízových situácií. Vláda bude podporovať zastúpenie Slovenskej republiky v monitorovacích misiách OBSE, ktoré sa osvedčili ako nástroj krízového manažmentu. Vláda potvrdzuje svoje odhodlanie zabezpečiť implementáciu štandardov Rady Európy (RE) a bude podporovať prehĺbenie spolupráce RE s inými medzinárodnými organizáciami. Pri realizácii zahraničnej politiky bude vláda SR venovať stálu pozornosť otázkam ľudskej dimenzie. Aktívne sa zapojí do tvorby a implementácie medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv, vrátane práv osôb patriacich k národnostným menšinám. Vláda pristúpi k dopracovaniu vnútroštátnych právnych noriem v tejto oblasti a bude ich dôsledne uplatňovať v praxi.
Vláda považuje národnostnú a kultúrnu rôznorodosť za obohacujúce prvky v modernej občianskej spoločnosti a bude principiálne a dôrazne vystupovať proti všetkým prejavom etnickej a rasovej neznášanlivosti. Slovenská republika bude podporovať slovenské krajanské komunity v zahraničí a rozvíjať s nimi vzťahy s cieľom podpory ich jazykovej a kultúrnej identity.
Slovenská republika bude aktívne pôsobiť v medzinárodných ekonomických organizáciách na globálnej úrovni, najmä na pôde Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), ako aj Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Na regionálnej úrovni zameria svoju činnosť najmä na rozvoj spolupráce v rámci Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode (CEFTA), Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) a iných zoskupení, ktoré chápe ako komplementárnu súčasť integračných procesov.

Optimalizácia zahraničnej služby

V záujme podpory hospodárskych záujmov Slovenska vláda posilní ekonomický rozmer diplomacie a vytvorí preň náležité administratívno-organizačné predpoklady a systémové opatrenia zamerané na zjednotenie pôsobenia zahraničnej služby v tejto dôležitej oblasti. Presadzovanie ekonomických záujmov SR sa bude realizovať na dvojstrannej úrovni i v rámci medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom. Vláda pritom odmieta štátny paternalizmus, ktorý je zdrojom korupcie a klientelizmu, a bude pôsobiť v legitímnom rámci presadzovania štátnych záujmov, dôrazne presadzovať slovenský export, získavať zahraničných investorov.
Vláda bude venovať pozornosť ďalšej profesionalizácii a stabilizácii zahraničnej služby, ako aj systémovému dobudovaniu Ministerstva zahraničných vecí SR a siete zastupiteľských úradov s prihliadnutím na dlhodobé zahranično-politické priority. V tomto kontexte sa vláda zaväzuje optimalizovať počet a štruktúru zastupiteľských úradov s ohľadom na naše budúce členstvo v EÚ a NATO, čo bude ďalším príspevkom k celkovému záväzku zefektívniť a racionalizovať štátnu správu.
Vláda pripraví legislatívny rámec pre zabezpečenie efektívnej činnosti zahraničnej služby, čo predpokladá aj zohľadnenie jej špecifík. Jednou z podmienok vysoko profesionálneho výkonu zahraničnej služby je pritom realizácia kvalitnej personálnej politiky v rezorte zahraničných vecí.
Nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia funkčného výkonu zahraničnej politiky štátu ako celku je koordinácia a súlad zahranično-politických aktivít Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky a ústredných orgánov štátnej správy pri rešpektovaní zásady zodpovednosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky za jej realizáciu. Vláda bude naďalej využívať osvedčené mechanizmy zapájania mimovládnych, vedeckých a akademických inštitúcií do tvorby zahraničnej politiky.

III. POZVANIE

Vláda Slovenskej republiky prizýva spoluobčanov k spolupráci. Bez ohľadu na to, ktorú politickú stranu v septembrových voľbách volili, budeme vládou všetkých občanov a celého Slovenska.
Prizývame k spolupráci každého, kto si váži demokratické princípy, kto chce efektívnejší štát, kto si želá, aby sa vyplácala zodpovednosť a iniciatíva, kto si ctí občiansku solidaritu, ale tiež každého, kto oprávnene volá po spravodlivosti a morálke v občianskom a verejnom živote.
Máme spoločnú príležitosť napísať vynikajúcu kapitolu slovenských dejín. Dostali sme historickú možnosť spojiť našu vlasť a osudy všetkých občanov Slovenska so spoločenstvom demokratických národov a štátov Európskej únie a NATO. Všetci spoločne máme historickú zodpovednosť založiť pevné a rešpektované postavenie našej vlasti v Európe a transatlantickom priestore.
Vláda si želá partnerskú konštruktívnu spoluprácu aj s opozíciou. Náš program si kladie ciele, ktoré sú najlepšími záujmami celého Slovenska, chceme a budeme na ich realizácii spolupracovať s každým, kto priloží ruku k tomuto dielu.
Slovensko má dôvod na sebavedomie. V uplynulých rokoch ukázalo silný vzťah k demokratickým hodnotám a silu riešiť mnohé problémy. Naša vlasť si získala uznanie demokratickej verejnosti v zahraničí. Vláda nadviaže na mravný potenciál a odhodlanie všetkých občanov, ktorým záleží na bezpečnej a prosperujúcej budúcnosti Slovenska.

pa;zp

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 4. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 8. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 12 454
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 687
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 7 981
 4. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 5 906
 5. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 691
 6. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 474
 7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 369
 8. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 5 018
 9. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 3 915
 10. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 3 698

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Lipšicova advokátka: S takým postupom prokuratúry som sa ešte nestretla

Exposlanec zrazil 72-ročného chodca v septembri. Hrozí mu za to trest na dva až päť rokov väzenia.

KOMENTÁRE

Milosťou pre Kajínka Zeman spochybnil právny štát

Český prezident má stále dosť sily škodiť českej demokracii.

Neprehliadnite tiež

Do Súdnej rady sa nedostali zástupcovia združenia Za otvorenú justíciu

Združeniu sudcov Slovenska prešlo všetkých šesť kandidátov.

Autá tajnej služby videla celá ulica. Ako sledovali Kováča mladšieho

Ústavný súd má necelé dva týždne na to, aby rozhodol o osude Mečiarových amnestií. Ak ich zruší, pred súd sa postaví aj bývalý šéf SIS Ivan Lexa.

EU Observer: ruskí špióni verbujú aj Slovákov

Spôsob, akým sa kluby ruských bojových umení rozrastajú po Európe, nie je podľa analytikov prirodzený.

Najskôr partneri, potom nepriatelia na život a na smrť. Príbeh Sýkorovej vraždy

Zlikvidovať mafiána Miroslava Sýkoru mala podľa kľúčového svedka záujem aj Slovenská informačná služba.