VLÁDA: Programové vyhlásenie (5)

BRATISLAVA 4. novembra (SITA) - 4. BEZPEČNÝ A EFEKTÍVNY ŠTÁT B. Vnútorná bezpečnosť a verejná správa V oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti bude vláda dôsledne presadzovať princíp slušnosti k občanom a nekompromisnosti voči zl

očinu. Úsilie o bezpečie občanov, posilnenie dôvery v spravodlivosť a orgány bezpečnosti bude trvalým úsilím vlády. Podnikne všetky potrebné kroky na zrýchlenie a zefektívnenie vyšetrovania trestných činov, najmä posilní personálne kapacity na realizáciu skráteného vyšetrovania, a zreformuje bezpečnostný systém štátu s osobitným dôrazom na zápas s finančnou kriminalitou. Zároveň bude vláda zdôrazňovať a vytvárať podmienky na zvyšovanie vedomia zodpovednosti občanov za vlastnú a všeobecnú bezpečnosť.
Vláda bude pokračovať v procesoch decentralizácie a dokončí reformu verejnej správy.

Vnútorná bezpečnosť

Vláda pripraví, respektíve realizuje viaceré zásadné opatrenia v systéme bezpečnosti občanov a štátu s dôrazom na boj s finančnou kriminalitou, najmä:
- posilní pripravenosť a akcieschopnosť policajných a ďalších bezpečnostných štruktúr na boj s terorizmom,
- vytvorí predpoklady na zriadenie koordinačného centra pre boj so zločinnosťou, ako centrálneho národného kontaktného bodu na výmenu informácií o vyšetrovaných prípadoch,
- pripraví postupné začlenenie justičnej polície do jednotnej štruktúry spoločne so službou kriminálnej polície,
- pripraví legislatívne a organizačné podmienky na ochranu sudcov, prokurátorov, pracovníkov bezpečnostných a justičných orgánov a spolupracujúcich osôb podieľajúcich sa na boji proti organizovanému zločinu,
- podporí zriadenie špecializovaného útvaru na zabezpečenie konfiškácie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti alebo nelegálnych zdrojov,
- vytvorí legislatívne predpoklady na zavedenie trestno-právnej zodpovednosti právnických osôb,
- zabezpečí potrebné legislatívne a organizačné predpoklady na zriadenie a činnosť špeciálneho útvaru zloženého z vyšetrovateľov a kriminalistov PZ, ktorý bude úzko spolupracovať so špeciálnym prokurátorom a špeciálnym súdom v boji proti organizovanému zločinu a korupcii,
- vytvorí podmienky na prepojenie relevantných registrov a na prístup do nich, ako aj na prístup k ďalším informáciám (napr. k finančným, majetkovým, daňovým a bankovým informáciám) pre všetky štátne orgány zapojené do boja proti organizovanému zločinu ako súčasť budovania nového bezpečnostného informačného manažmentu,
- pripraví návrh zákona o používaní informačno-technických prostriedkov a návrh novely zákona o obecnej polícii, ktorou sa zvýši dohľad štátu nad obecnou políciou.
Vláda považuje za jednu z dôležitých úloh vybudovanie Národného Schengenského informačného systému a národného úradu SIRENE ako nevyhnutných predpokladov vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, medzi štáty Schengenského dohovoru. Dôraz bude klásť na úroveň ochrany slovensko-ukrajinskej hranice, najmä na jej technické a personálne zabezpečenie tak, aby sa táto hranica stala dobre stráženou súčasťou nielen hranice Slovenskej republiky, ale aj Európskej únie. Vláda sa zasadí za zvýšenie trestných sadzieb za prevádzačstvo a vytvorí podmienky na ukončenie procesu profesionalizácie ochrany štátnej hranice.
Vláda vypracuje novú koncepciu migračnej politiky zohľadňujúcu budúce členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii, najmä zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo Ženevského dohovoru, Schengenského dohovoru a Dublinského dohovoru. Vytvorí potrebné podmienky pre realizáciu tejto koncepcie. Vláda zabezpečí v plnom rozsahu zosúladenie vízovej politiky a problematiky pohybu cudzincov s právnou úpravou Európskej únie. Pripraví novelu zákona o pobyte cudzincov.
Vláda bude naďalej dôsledne postupovať proti všetkým prejavom extrémizmu, rasovo motivovaného a iného násilia. Vytvorí mechanizmy na získavanie a vyhodnocovanie informácií a odhaľovanie týchto prípadov. Vytvorí osobitné mechanizmy proti propagácii násilia, súčasťou ktorých bude i pôsobenie masovokomunikačných prostriedkov, predovšetkým televízie. Osobitnú pozornosť bude vláda venovať ochrane detí pred týraním a sexuálnym zneužívaním. Pristúpi k medzinárodným dohovorom v boji proti počítačovej kriminalite a zefektívni boj proti environmentálnej kriminalite.
Vláda pokladá za potrebné zefektívniť štruktúru Policajného zboru v regiónoch s cieľom debyrokratizácie - zníženia riadiaceho a administratívneho aparátu a posilnenia priameho výkonu služby.
Vláda podporí budovanie spolupráce policajných síl v Európskej únii vyčlenením potrebných kapacít Policajného zboru a ich zapojením do spoločných akcií.
Vláda v kontinuite s uskutočňovaním národného programu a akčných plánov rezortov a prihliadajúc na odporúčania z predvstupového procesu vystupňuje svoje úsilie v boji s korupciou. Prijme potrebné legislatívne a ďalšie systémové opatrenia, vrátane opatrení v polícii, prokuratúre a súdnictve. Pôjde najmä o precíznejšiu personálnu prácu, efektívnejšie využitie ich vlastných kontrolných a inšpekčných mechanizmov, ale tiež o uplatňovanie nových špecifických protikorupčných postupov. V Policajnom zbore vláda zavedie povinnosť podávania majetkového priznania policajtov a ich rodinných príslušníkov. Vláda bude naďalej požadovať nekompromisný postup vo všetkých prípadoch porušenia zákona policajtmi.
Vláda pripraví aktualizáciu národnej stratégie prevencie kriminality a vytvorí legislatívne podmienky na jej realizáciu. Prijme systém finančnej podpory preventívnych projektov. Podporí projekty na zvyšovanie zodpovednosti občanov za ich vlastnú , ale aj všeobecnú bezpečnosť.
Vláda bude v záujme priblíženia polície občanom podporovať aktívnu komunikáciu príslušníkov PZ s občanmi s cieľom zvýšenia dôveryhodnosti polície. Na zlepšenie komunikácie s verejnosťou sa zavedú pravidelné stretnutia funkcionárov polície s občanmi. V Policajnom zbore sa zmení systém hodnotenia práce, ktorý bude akcentovať mieru spokojnosti občanov s činnosťou polície. Na kvalitu života a práce policajtov a ich vzťahu s verejnosťou bude pozitívne vplývať zavedenie duchovnej služby v ozbrojených zboroch.
Vláda bude dbať na zachovanie sociálnych a právnych istôt policajtov garantovaných príslušnými zákonmi s cieľom skvalitnenia a stabilizácie Policajného zboru. V rámci debyrokratizácie prijme opatrenia na postupnú redukciu policajného prvku v štruktúrach ministerstva vnútra (tzv. scivilnenie). Ich súčasťou bude vykonanie personálneho auditu. Vláda garantuje takú úroveň finančného a materiálno-technického zabezpečenia polície, ktorá vytvorí podmienky pre plnenie rozhodujúcich úloh, najmä úloh v boji s kriminalitou a v súvislosti s integračným procesom. Podporí investície do techniky na zabezpečovanie ochrany verejného poriadku a dopravnej disciplíny na cestách.
Vláda bude pokračovať v prebudovávaní systému civilnej ochrany na systém úloh a opatrení zameraných na ochranu obyvateľstva s dôrazom na koordináciu prijímaných opatrení v medzinárodnom meradle a na vytváranie kapacít podpory v prípade hrozby a vzniku nebezpečenstiev, najmä mimoriadnych udalostí a hrozby teroristických útokov. Budovaním integrovaného záchranného systému zvýši akčnú schopnosť jeho jednotlivých zložiek na vykonávanie záchranárskych činností. Osobitnú pozornosť bude vláda venovať vytváraniu podmienok pre činnosť Hasičského a záchranného zboru ako základnej zložky integrovaného záchranného systému.

Verejná správa

V záujme dokončenia reformy verejnej správy bude vláda pokračovať v procese decentralizácie a dekoncentrácie štátnej správy. Cieľom je vytvoriť také právne prostredie pre rozvoj územnej samosprávy, ktoré zverenými kompetenciami a verejnými financiami dokáže utvárať podmienky pre harmonický rozvoj regiónov v podmienkach obdobných krajinám Európskej únie a podporovať iniciatívy územnej samosprávy smerujúce k medziobecnej a interregionálnej spolupráci.
Vláda prehodnotí pôsobnosť, efektívnosť a štruktúru okresných úradov a krajských úradov a vypracuje analýzu ich kompetencií. Na základe toho pripraví novú organizáciu miestnej štátnej správy, v rámci ktorej bude presadzovať zoštíhlenie administratívy spojené so zrušením okresných úradov.
Dôslednou realizáciou koncepcie vzdelávania vo verejnej správe vláda vytvorí podmienky pre to, aby zamestnanci orgánov územnej samosprávy i štátnych orgánov zabezpečovali výkon služieb pre fyzické osoby a právnické osoby na požadovanej kvalitatívnej úrovni.
Vláda zabezpečí uvedenie nového registra obyvateľov do prevádzky. Nový register vytvorí informačnú databázu zabezpečujúcu ochranu osobných údajov a obyvateľov v súlade s požadovanými štandardami ich ochrany a racionálnejším spôsobom zabezpečí poskytovanie informácií orgánom štátu a územnej samospráve. Vláda prikročí k postupnému prenosu ďalších agend z Policajného zboru na orgány verejnej správy.

C. Obrana štátu

Bezpečnostné prostredie súčasnosti charakterizuje predovšetkým globalizácia a zvyšujúci sa dynamizmus zmien. Globalizácia prináša prepojenie procesov bez ohľadu na ich geografickú lokalitu. Žiadna vážna udalosť bezpečnostného charakteru kdekoľvek na svete nie je bez vplyvu i na bezpečnostnú situáciu Slovenskej republiky.
Jedným z charakteristických znakov bezpečnostného prostredia súčasného sveta - po skončení konfrontácie blokov začiatkom 90. rokov – naďalej zostáva zníženie pravdepodobnosti rozsiahleho ozbrojeného konfliktu. Hrozbami sú však pretrvávajúce regionálne konflikty a nemožno vylúčiť vznik nových.
K najväčšej zmene bezpečnostného prostredia však dochádza v oblasti tzv. nevojenských ohrození, predovšetkým ide o terorizmus. Je motivovaný fanatickým extrémizmom a jeho cieľom je globálna ideologická konfrontácia so súčasným svetom. S teroristickými organizáciami takéhoto typu, v menšej či väčšej miere, spolupracujú i niektoré rozvojové štáty. Ohrozenie ľudí kdekoľvek vo svete je širšie, bezprostrednejšie a rozvíja sa čoraz rýchlejšie. Novou skúsenosťou je, že štáty, v ktorých došlo k teroristickým útokom, nezískali takmer žiadne konkrétne varovanie pred operačným nasadením.
Novým ohrozeniam prispôsobujú svoju bezpečnostnú politiku a charakter ozbrojených síl štáty NATO, pričom úloha ozbrojených síl sa v boji proti terorizmu zásadným spôsobom zvyšuje. Na boj s novým druhom terorizmu, podporovaným i niektorými štátmi, a na ochranu pred možným použitím zbraní hromadného ničenia, pripravujú štáty aliancie zmeny v oblasti politicko-vojenskej, ako aj v oblasti čisto vojenskej. Ide o hľadanie účinnej odpovede na situáciu, v ktorej nepriateľ a miesto operácie nie sú vopred známe, a môžu sa nachádzať i mimo územia členských štátov aliancie. Zvyšuje sa dôraz na lepšiu ochranu voči účinkom zbraní hromadného ničenia a na podstatne štíhlejšie, ale údernejšie a rýchlejšie ozbrojené sily, schopné nasadenia vo väčších vzdialenostiach a to aj na dlhšiu dobu.
Slovenská republika sa nachádza v tomto globálnom bezpečnostnom prostredí. Úroveň ohrozenia novými hrozbami nie je vyššia, ale ani nižšia, než je ohrozenie väčšiny členských štátov NATO. Zapojenie sa do spoločnej obrany proti týmto hrozbám podstatne zvýši obranyschopnosť našej vlasti, a je preto životným záujmom Slovenskej republiky.

Kolektívna obrana

Vláda pokladá Severoatlantickú alianciu za jedinú efektívnu kolektívnu organizáciu schopnú garantovať bezpečnosť Slovenskej republiky. Získanie plnohodnotného členstva v tejto organizácii chápe ako uskutočnenie zásadného bezpečnostného záujmu Slovenska a je pripravená plne prevziať svoju zodpovednosť a záväzky, ktoré pre náš štát vyplynú z členstva v NATO. Po prizvaní za člena v Severoatlantickej aliancii je vláda pripravená vyhodnotiť nový rámec obrany štátu tak, aby doteraz platné strategické koncepčné dokumenty a právne predpisy, ako i charakter a výcvik Ozbrojených síl Slovenskej republiky zodpovedali požiadavkám kolektívnej obrany, a to aj v nových bezpečnostných podmienkach súčasnosti a najbližšej budúcnosti.
Vláda bude naďalej podporovať účasť Ozbrojených síl SR v mierových misiách a operáciách na podporu mieru a na boji proti terorizmu, s dôrazom na operácie pod vedením NATO.
Vláda podporí širšie zapojenie Slovenska do budovania európskeho bezpečnostného piliera – Európskej politiky bezpečnosti a obrany Európskej únie. Vláda však v tejto súvislosti zastáva názor, že NATO i naďalej zostane hlavnou inštitúciou, prostredníctvom ktorej budú európski a severoamerickí spojenci i naďalej riešiť bezpečnostné otázky transatlantického rozmeru. Európsku politiku bezpečnosti a obrany chápe vláda ako zvyšovanie miery zodpovednosti členských štátov Európskej únie v bezpečnostných otázkach v rámci strategického spojenectva s USA a Kanadou v Severoatlantickej aliancii.


Reforma ozbrojených síl

Vláda bude presadzovať takú reformu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorá bude najefektívnejšie zabezpečovať ochranu pred možným ohrozením nášho štátu a jeho občanov. Bude ich zabezpečovať tak, aby sme po prizvaní za člena NATO prispievali ku spoločnej obrane slobody a demokracie Slovenska a ostatných členských štátov aliancie.
Koncepcia Ozbrojené sily SR – Model 2010 vytvára zásadný rámec reformy, v ktorej vláda bude pokračovať. Strategickým cieľom je vybudovanie malých, ale vysoko kvalitných, primerane vyzbrojených a veľmi dobre vycvičených síl, schopných zaručiť obranu štátu a efektívne prispievať ku kolektívnej obrane v rámci NATO. V súlade s tým vláda bude pokračovať v napĺňaní priorít v oblasti komunikačných a informačných systémov, vzdušnej suverenity, síl vysokej pripravenosti, síl nižšej pripravenosti a v oblasti podporných síl. Dôraz pri prestavbe ozbrojených síl bude vláda klásť tam, kde potenciálne nebezpečenstvo hrozieb bude najvýznamnejšie z hľadiska rozsahu a pravdepodobnosti. Vláda bude preto v tomto volebnom období osobitne dbať na schopnosť komunikácie, výcvik, vyzbrojenie, zabezpečenie strategickej prepravy a udržateľnosť špeciálnych jednotiek rýchlej reakcie.
Vláda bude pokračovať v zdokonaľovaní systému obranného plánovania. Cieľom je efektívne využitie všetkých zdrojov tak, aby sa zásadne zvýšila spôsobilosť a interoperabilita ozbrojených síl. Systém obranného plánovania chápe vláda ako základný nástroj plánovania výdajov štátu na bezpečnosť a obranu Slovenskej republiky. Pre potreby obrany bude vláda vyčleňovať finančné prostriedky vo výške aspoň 2% HDP. Vláda zabezpečí prepojenie národného obranného plánovania s obranným plánovaním NATO.
Do roku 2006 vláda dokončí plnú profesionalizáciu Ozbrojených síl SR. Pre potreby obrany štátu sa zachová len zdokonaľovacia a mimoriadna služba. Vláda zabezpečí dobudovanie systému personálneho manažmentu v ozbrojených silách a zavedie systém kariérneho postupu profesionálnych vojakov. Na dosiahnutie tohto cieľa bude vláda dbať na vytváranie podmienok v ozbrojených silách pre rozvoj motivujúceho a pre mladých ľudí atraktívneho prostredia. Základnými prvkami tohto prostredia bude kvalitný výcvik a vzdelávanie, komplexné sociálne zabezpečenie a kariérny rast na základe objektívneho hodnotenia v konkurenčnom prostredí. Na zmiernenie sociálneho dopadu na uvoľnený personál vláda udrží sociálne zabezpečenie pre tých, pre ktorých v ozbrojených silách už nie je ďalšie uplatnenie.
V oblasti vzdelávania a výcviku profesionálnych vojakov vláda dokončí transformáciu vojenského školstva rozvinutím jeho trojstupňového systému. Jeho základnými zložkami budú školy odborného výcviku, poddôstojnícka akadémia a akadémia obrany.
Vláda sa bude usilovať o postupné zapájanie kapacít nášho obranného priemyslu do štruktúr európskeho obranného priemyslu. Pri modernizácii Ozbrojených síl SR bude vláda prioritne realizovať schválené dlhodobé modernizačné projekty so zameraním na harmonizáciu výzbroje, techniky, systému plánovania vyzbrojovania a obranného výskumu s členskými štátmi NATO.
Osobitnú pozornosť bude vláda venovať zužovaniu priestoru pre korupčné správanie sa a represii tam, kde sa korupcia preukáže. Predovšetkým pri predaji nadbytočného vojenského materiálu bude postupovať tak, aby sa dodržala zásada transparentnosti a neboli ohrozené zahraničnopolitické záujmy Slovenskej republiky. V procese obstarávania bude vláda dbať na transparentný systém nakladania s majetkom štátu.
Vláda bude presadzovať zásady efektívneho a civilného riadenia ozbrojených síl. Proces optimalizácie a scivilňovania štruktúr rezortu ministerstva bude pokračovať. Vláda má tiež záujem o prehlbovanie spolupráce rezortu s príslušnými výbormi Národnej rady Slovenskej republiky a s mimovládnymi organizáciami.

pa;zp

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 3. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 4. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 5. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 6. Rastie nám pokrivená generácia?
 7. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 8. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 1. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 2. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 3. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 4. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 5. Detské zúbky sú veda
 6. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 7. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 8. Rastie nám pokrivená generácia?
 9. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 10. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 15 289
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 10 174
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 3 265
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 822
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 935
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 306
 7. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 305
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 073
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 025
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 609

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Alternatíva pre Nemecko skutočnú alternatívu neponúka

Merkelová voľby vyhrala a ostáva mocná. Európa je naozaj vďačná.

DOMOV

Aké stíhačky môžeme a ktoré ponuky sú nereálne?

Rozhodovať sa bude len medzi gripenmi a stíhačkami F-16.

Neprehliadnite tiež

Domov

Po študentoch sa na Kaliňáka zas chystá opozícia

Na pondelkový protikorupčný protest chcú prísť tisíce ľudí. Organizátori pozvali aj premiéra Roberta Fica

Domov

V posledný septembrový týždeň by malo prísť babie leto

Nedá sa povedať, či počasie vydrží dlhšie alebo bude iba otázkou pár dní.

Domov

Remišová: Ak bude treba, Kiska by sa mal za kauzu ospravedlniť

Obyčajní navrhujú sprísnenie majetkových priznaní.

Domov

Nukleárna vojna svetu nehrozí, myslí si František Šebej

Richard Sulík si myslí, že aj keby Severokórejčania Guam napadli, vojna nebude.