Úmrtia slovenských osobností v roku 2002

Bratislava 21.decembra (TASR) - Počas roka 2002 zaznamenala TASR tieto úmrtia slovenských osobností JANUÁR 30. - zomrel pedagóg a vedec v odbore ...

Bratislava 21.decembra (TASR) - Počas roka 2002 zaznamenala TASR tieto úmrtia slovenských osobností JANUÁR 30. - zomrel pedagóg a vedec v odbore matematická analýza akademik MICHAL GREGUŠ, ktorý bol asistentom na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a Vojenskej technickej akadémii v Brne, pričom vyučoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, bol prodekanom na PF UK, dekanom na PF UK, dekanom Matematicko-fyzikálnej fakulty UK a prorektorom UK v Bratislave. V roku 1965 ho vymenovali za profesora a roku 1965 získal vedeckú hodnosť doktora vied. Námestníkom povereníctva Slovenskej národnej rady (SNR) pre školstvo bol v rokoch 1968-1969 a v rokoch 1969-1973 pôsobil ako námestník ministra školstva SR. Pôsobil vo vednom odbore matematika (matematická analýza), pričom zaviedol pojem zväzku riešení lineárnej diferenciálnej rovnice tretieho rádu a odvodil rad vlastností zväzku. Je autorom vyše 5O pôvodných vedeckých prác z oblasti lineárnych diferenciálnych rovníc tretích a vyšších rádov. Bol stálym zástupcom ČSSR v UNESCO v Paríži, členom korešpondentom Slovenskej akadémie vied (1980-1987), členom korešpondentom Československej akadémie vied a členom predsedníctva SAV, pričom akademikom SAV sa stal v roku 1987. V roku 1990 bol predsedom Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. Narodil sa 22.12.1926 FEBRUÁR 7. - zomrela známa slovenská herečka a manželka režiséra Paľa Bielika MARTA BIELIKOVÁ-ČERNICKÁ, ktorá v činohre SND pôsobila v období 1939-1946 a od roku 1946 do odchodu do dôchodku v 1979 bola členkou činohry Novej scény v Bratislave. Do jej bohatého repertoáru patrili mladé dievčatá, charakterové detské úlohy a postavy starších žien. Účinkovala aj vo filmoch Vlčie diery, Priehrada, Biela stužka v tvojich vlasoch, televíznych filmoch Medený gombík, Tereza, Jedenáste prikázanie a viacerých televíznych hrách. Marta Bieliková-Černická získala roku 1969 titul zaslúžilá umelkyňa. Narodila sa 19.5.1920 23. - zomrel popularizátor astronómie ZÁVIŠ BOCHNÍČEK, ktorý ako šestnásťročný objavil hviezdu Nova CP Lacertae a táto udalosť poznamenala jeho ďalšie kroky v živote. Bol riaditeľom Astronomického ústavu SAV a Observatória na Skalnatom plese. Od roku 1985 až do dôchodku pracoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Prednášal o pozorovaní a pohybe umelých družíc a kozmických sond. Vypracoval a publikoval metódy ako určiť najvýhodnejšiu polohu družice vo vzťahu k miestu pozorovania. V roku 2000 pri príležitosti jeho osemdesiatin pomenovali podľa hvezdára Záviša Bochníčka novoobjavený kozmický objekt - asteroid 15053. Verejnosti sa stal známym popularizačnými článkami MAREC 18. - zomrel v Brne známy slovenský dirigent známy a vysokoškolský pedagóg VIKTOR MÁLEK, ktorý po škole dirigoval orchester Štátneho divadla v Ostrave a neskôr aj v Ústí nad Labem, pričom v roku 1962 sa stal dirigentom a na sklonku 70. rokov šéfdirigentom Opery SND v Bratislave. Jeho umenie a schopnosti ocenili i mnohé zahraničné súbory. V rokoch 1977 až 1981 pôsobil ako stály hosť Ľudovej opery vo Viedni. Vrcholným obdobím jeho dirigentského umenia bolo účinkovanie na pódiu Národného divadla v Prahe a v Brne. Vyučovaniu operného dirigovania na Vysokej škole múzických umení v Bratislave sa venoval od roku 1982, pričom bol zakladateľom, umeleckým vedúcim, dirigentom a dramaturgom komorného súboru Camerata Slovaca. Narodil sa 20.12.1922 APRÍL 6. - zahynul tragicky v potoku v miestnej časti Podlavice v Banskej Bystrici výtvarník a učiteľ na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela STANISLAV TROPP. Na Pedagogickej fakulte UMB pôsobil ako učiteľ katedry výtvarnej výchovy. Bol špecialistom na grafickú tvorbu, ilustrácie a exlibris. V roku 1999 spolu s kolegami z katedry dostal Cenu primátora Banskej Bystrice za zorganizovanie medzinárodnej výstavy poštového umenia umeleckej komunikácie - mail artu. V roku 1994 bol spoluautorom návrhu poštovej známky Banská Bystrica. Svoju tvorbu prezentoval na viacerých výstavách doma i v zahraničí. Narodil sa v septembri 1950 21. - zomrel V Košiciach akademický maliar a scénický výtvarník MIKULÁŠ ROGOVSKÝ, ktorý sa od roku 1952 venoval výlučne výtvarnej tvorbe, s výnimkou rokov 1961-1966, keď pôsobil ako odborný asistent na Pedagogickom inštitúte v Košiciach a Pedagogickej fakulte v Prešove. Narodil sa 17.12.1923 27. - zomrel známy herec GUSTÁV VALACH, ktorý bol členom činohry Slovenského národného divadla v Bratislave od divadelnej sezóny 1946/1947. Výrazne sa uplatnil vo filmovej a rozhlasovej dramatickej tvorbe. Bol výraznou a neopakovateľnou individualitou v slovenskom herectve, aj ako človek. Nezameriaval sa len na oblasť herectva. Čítaval rôzne texty a výzvy na mítingoch a zhromaždeniach. Textom svetským i náboženským vdýchol dušu živého slova. Za svoje hlboké náboženské presvedčenie, ktoré neskrýval ani v období päťdesiatych rokov, neraz platil. Na doskách SND stvárnil Gustáv Valach desiatky postáv, mnohé z nich ostali navždy v pamäti. Napríklad Kreón zo Sofoklovej Antigony, Carson zo Saroyanovej hry Čas tvojho žitia, Nevšednú kreatívnu tvárnosť a majstrovstvo prieniku do zložitých hlbín ľudského vnútra uplatnil pri stvárňovaní Shakespearových postáv (Tybald, Polonius, Oberon, Kráľ Lear). Bol známy svojím odbojným individualizmom. V divadle, filme, televízii aj rozhlase stvárňoval na vysokej profesionálnej úrovni žánrovo rôzne úlohy, často rázovitých dedinčanov a húževnatých vrchárov so svojským humorom a pohľadom na svet. V roku 1948 debutoval epizódnou postavou vo filme F. Čápa Biela tma. Vo filmovom prepise Jilemnického románu Pole neorané sugestívne stvárnil postavu Marka Cundráka. Pôsobivá bola aj jeho postava Katúňa vo folklórnom hudobno-tanečnom filme Rodná zem. V prepise poviedky Aloisa Jiráska vytvoril jedného z trojice vojakov prusko-rakúskej vojny, ktorí obetujú svoje životy, aby zachránili iných. V prepise románu Dobroslava Chrobáka Drak sa vracia stvárnil baladicky ladenú postavu Šimona. Zdôrazňovaná ostrosť artikulácie, úsečné vety, svojrázna melódia vety s predlžovanými a zdôrazňovanými slabikami, to všetko tvorilo osobitosť rečového prejavu herca, vytvárajúceho svoje postavy ako prejav pevnej vôle a cieľavedomosti. V roku 1959 musel opustiť súbor SND. Pracoval ako robotník v Pozemných stavbách, aby sa v roku 1962 znova vrátil do činohry SND. Mal vždy vysoké nároky na ľudí, ale predovšetkým na seba. Nebral roly, ktoré sa priečili jeho presvedčeniu. Narodil sa 16.3.1921 MÁJ 16. - zomrel vo veku 79 rokov v Bratislave niekoľkonásobný kandidát na prezidenta JOZEF VOJTECH KASANICKÝ. Kurióznu postavu slovenského politického a kultúrneho života mnohí považovali za slovenského baróna Prášila alebo Dona Quijota. Kasanický, čestný prezident Strany demokratického centra Slovenska, bol známy svojimi podnikateľskými aktivitami, plastickými operáciami a veľkolepými plánmi na oživenie slovenskej ekonomiky. Niekoľkokrát sa uchádzal o funkciu prezidenta ČSFR i SR, naposledy v roku 1999. Známym sa stal v roku 1993, keď odovzdal na národný poklad SR šek v hodnote pol milióna dolárov. Správna rada Matice slovenskej ho však odmietla, pretože splatnosť šeku podmieňoval splnením určitých podmienok, najmä tým, že vláda SR musí prijať jeho ekonomickú doktrínu. Pri príležitosti svojich 70. narodenín sa v roku 1993 vo viedenskom Islamic centre oženil s takmer o 50 rokov mladšou Denisou Pyšnou. Ako jeden z prvých slovenských insitných umelcov reagoval na modernú dobu tým, že začal maľovať obrazy s kozmickými motívmi. Inšpiroval ho prvý let človeka do vesmíru a prvému kozmonautovi Jurijovi Gagarinovi venoval jeden zo svojich obrazov. "Kozmoart" neskôr predstavil v Paríži a snažil sa, avšak bez úspechu, presadiť ako výtvarný umelec aj v USA. Pozornosť v Spojených štátoch vzbudzoval niekoľkými tlačovými konferenciami v 70. rokoch, na ktorých obvinil americkú spravodajskú službu z rôznych afér. V USA sa uplatnil aj ako reštaurátor, kde sa podieľal na rekonštrukcii tureckého veľvyslanectva vo Washingtone so vzácnymi mozaikami 19. - zomrel dlhoročný riaditeľ Folklórneho súboru Gymnik a obdivovateľ slovenského ľudového umenia AHMED NASIR ZOBERI. Narodil sa roku 1932 v indickom meste Marehra, ktoré leží na spornom území medzi Pakistanom a Indiou. Pre pretrvávajúce konflikty a násilie v tejto oblasti sa rozhodol presťahovať do Európy. Ako domovskú krajinu si vybral Slovensko. V rokoch 1968 až 1980 pracoval v NOC a neskôr sa stal šéfom Gymniku. Okrem toho bol tajomníkom folklórneho festivalu vo Východnej a spolupracovníkom Matice slovenskej. Zoberi sa venoval aj prekladaniu pôvodnej slovenskej poézie do jazyka urdu 27. - zomrel vo veku nedožitých 96 rokov architekt LADISLAV FOLTÝN, posledný zo slovenských absolventov slávnej nemeckej umeleckej školy Bauhaus. Foltýn sa venoval rozsiahlemu výskumu slovenskej ľudovej i modernej architektúry. Jeho najznámejšou publikáciou sa stala Slovenská architektúra a česká avantgarda 1918-1939, ktorá vyšla v roku 1991 v Drážďanoch. Za toto dielo mu Spolok architektov Slovenska udelil v roku 1992 Cenu Dušana Jurkoviča. Foltýnovu prácu ocenila slovenská architektonická obec v roku 1996 udelením Ceny Emila Belluša 28. - zomrel v Bratislave významný vedec, vynikajúci pedagóg, osobnosť v oblasti stavby mostov, bývalý rektor Slovenskej technickej univerzity a dekan Stavebnej fakulty JOZEF TROKAN, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o výstavbu Strojníckej a Stavebnej fakulty, Študentského domova Juraja Hronca a viacerých športovísk školy. Celý jeho život bol spätý s budovaním STU - prvej polytechniky na Slovensku a so vzdelávaním technickej inteligencie. V 60. rokoch sa v spomínaných akademických funkciách. Počas svojho aktívneho života pôsobil vo viacerých funkciách aj mimo univerzity. V období Pražskej jari v roku 1968 sa ako minister stavebníctva vlády Československej socialistickej republiky zaslúžil najmä o prijatie zákona o diaľniciach. Spolu s vtedajším ministrom zahraničia Jiřím Hájkom vystúpil v Bezpečnostnej rade OSN v auguste 1968 proti invázii spojeneckých vojsk do ČSSR a stal sa politicky neprijateľným. Napriek tomu, že mu bolo zabránené ďalej pedagogicky pôsobiť, venoval sa odbornej a vedeckej činnosti. Narodil sa 3.6.1919 JÚN 12.- zomrel v Bratislave básnik, prekladateľ a kultúrny pracovník CTIBOR ŠTÍTNICKÝ (vlastným menom Tibor Dörner), ktorý bol tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov a neskôr sa stal riaditeľom Slovenského filmu, pričom z tejto funkcie ho roku 1970 odvolali a na takmer dvadsať rokov mal zákaz literárnej a novinárskej publicity. Ctibor Štítnický patril ku generácii, ktorá sa literárne sformovala v 50. rokoch. Narodil sa 6.9.1922 17. - zomrela v Bratislave známa slovenská herečka a speváčka ZORA KOLÍNSKA, ktorá bola členkou Krajského divadla v Trnave, účinkovala v Divadle poézie a potom v Divadle na Korze, bola členkou činohry Novej scény v Bratislave a jednou zo zakladajúcich členiek Divadla Astorka Korzo 90. Zaujala komediálnym herectvom, avšak najväčšie tvorivé príležitosti jej poskytla bratislavská Nová scéna, kde režiséri využili jej mnohostranné nadanie, zvláštne nosové zafarbenie hlasu a bohato variovanú intonáciu so spodným tónom naliehavosti a zaliečania. Zora Kolínska vytvorila menšie úlohy vo filmoch a televíznych inscenáciách. Nepatrila do kategórie tzv. spievajúcich herečiek, ale popri primárnej hereckej práci bola autonómnou speváčkou so svojsky zafarbeným hlasom a dobrým vkusom pri výbere rôznorodého repertoáru (Červené jabĺčko, Barokový anjel, Cesta do neba a Nočná ruža). Narodila sa 27. 7.1941 20. - zomrel historik umenia a dlhoročný pracovník Východoslovenskej galérie (VSG) v Košiciach IMRICH GROŠKO, ktorý od začiatku upriamil záujem na mapovanie výtvarného života na východnom Slovensku, pričom výsledky svojich dlhoročných výskumov zhrnul vo viacerých monografiách. Znalosť problematiky výtvarného života na Slovensku prejavil v koncipovaní stálych expozícií VSG Umenie 19. a 20. storočia a Košice vo výtvarnom umení. Narodil sa roku 1938 28. - zomrel vo Viedni (Rakúsko) bývalý minister a podnikateľ ALEXANDER REZEŠ, kde sa podrobil trojnásobnej operácii srdca.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 2. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 9. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 1. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 2. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 3. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
 4. Hitparáda štiav
 5. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
 6. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 7. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 8. Malé knedličky, veľké dojmy
 9. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 10. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 11 055
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 153
 3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 6 109
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 5 279
 5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 105
 6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 4 800
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 115
 8. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 3 043
 9. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 195
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 026

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

SME naživo: Ako sa zmenilo Slovensko rok po voľbách?

Diskusia začne o 18:00. Stala sa vláda dostatočnou hrádzou proti extrémizmu, ako sľubovala? Prečo fašisti stále rastú?

KOMENTÁRE

Najnebezpečnejší text na facebooku napísal jeho zakladateľ

Mark Zuckerberg by bol nebezpečným spasiteľom.

BLOG TRANSPARENCY

Ombudsmanka: Lajčák opakovane porušoval ústavu

V zdôvodnení vysvetľuje, čo ministerstvo nespravilo.

EKONOMIKA

Dodávateľ nemocníc dostal pokutu za biele kone z Cypru

Prvý postih za neprehľadnú vlastnícku štruktúru je právoplatný.

Neprehliadnite tiež

Drucker: Ozdravný plán štátnej poisťovne nejde proti pacientovi, také návrhy by neprešli

Návrhy o možnom odopretí liečby pre niektoré skupiny obyvateľov rezort dementoval.

Česká NOVA odchádza zo Slovenska a vyhráža sa žalobami

České stanice Novy by mali na Slovensku skončiť, Prima ešte rokuje.

Žitňanská nechce, aby sa protiextrémistická novela zneužívala v boji o voliča Kotlebu

Sulík chce dať pre hlasovanie poslancov SaS podanie na ústavný súd, ministerka hovorí o účelovosti.

Dubovcovej posledná správa. Chce lepšiu ochranu pred mučením, pitnú vodu všetkým

Opäť odporučila, aby politici zabezpečili nezávislosť úradu aj z hľadiska finančných, organizačných i personálnych otázok.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop