Úmrtia slovenských osobností v roku 2002

Bratislava 21.decembra (TASR) - Počas roka 2002 zaznamenala TASR tieto úmrtia slovenských osobností JANUÁR 30. - zomrel pedagóg a vedec v odbore ...

Bratislava 21.decembra (TASR) - Počas roka 2002 zaznamenala TASR tieto úmrtia slovenských osobností JANUÁR 30. - zomrel pedagóg a vedec v odbore matematická analýza akademik MICHAL GREGUŠ, ktorý bol asistentom na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a Vojenskej technickej akadémii v Brne, pričom vyučoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, bol prodekanom na PF UK, dekanom na PF UK, dekanom Matematicko-fyzikálnej fakulty UK a prorektorom UK v Bratislave. V roku 1965 ho vymenovali za profesora a roku 1965 získal vedeckú hodnosť doktora vied. Námestníkom povereníctva Slovenskej národnej rady (SNR) pre školstvo bol v rokoch 1968-1969 a v rokoch 1969-1973 pôsobil ako námestník ministra školstva SR. Pôsobil vo vednom odbore matematika (matematická analýza), pričom zaviedol pojem zväzku riešení lineárnej diferenciálnej rovnice tretieho rádu a odvodil rad vlastností zväzku. Je autorom vyše 5O pôvodných vedeckých prác z oblasti lineárnych diferenciálnych rovníc tretích a vyšších rádov. Bol stálym zástupcom ČSSR v UNESCO v Paríži, členom korešpondentom Slovenskej akadémie vied (1980-1987), členom korešpondentom Československej akadémie vied a členom predsedníctva SAV, pričom akademikom SAV sa stal v roku 1987. V roku 1990 bol predsedom Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. Narodil sa 22.12.1926 FEBRUÁR 7. - zomrela známa slovenská herečka a manželka režiséra Paľa Bielika MARTA BIELIKOVÁ-ČERNICKÁ, ktorá v činohre SND pôsobila v období 1939-1946 a od roku 1946 do odchodu do dôchodku v 1979 bola členkou činohry Novej scény v Bratislave. Do jej bohatého repertoáru patrili mladé dievčatá, charakterové detské úlohy a postavy starších žien. Účinkovala aj vo filmoch Vlčie diery, Priehrada, Biela stužka v tvojich vlasoch, televíznych filmoch Medený gombík, Tereza, Jedenáste prikázanie a viacerých televíznych hrách. Marta Bieliková-Černická získala roku 1969 titul zaslúžilá umelkyňa. Narodila sa 19.5.1920 23. - zomrel popularizátor astronómie ZÁVIŠ BOCHNÍČEK, ktorý ako šestnásťročný objavil hviezdu Nova CP Lacertae a táto udalosť poznamenala jeho ďalšie kroky v živote. Bol riaditeľom Astronomického ústavu SAV a Observatória na Skalnatom plese. Od roku 1985 až do dôchodku pracoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Prednášal o pozorovaní a pohybe umelých družíc a kozmických sond. Vypracoval a publikoval metódy ako určiť najvýhodnejšiu polohu družice vo vzťahu k miestu pozorovania. V roku 2000 pri príležitosti jeho osemdesiatin pomenovali podľa hvezdára Záviša Bochníčka novoobjavený kozmický objekt - asteroid 15053. Verejnosti sa stal známym popularizačnými článkami MAREC 18. - zomrel v Brne známy slovenský dirigent známy a vysokoškolský pedagóg VIKTOR MÁLEK, ktorý po škole dirigoval orchester Štátneho divadla v Ostrave a neskôr aj v Ústí nad Labem, pričom v roku 1962 sa stal dirigentom a na sklonku 70. rokov šéfdirigentom Opery SND v Bratislave. Jeho umenie a schopnosti ocenili i mnohé zahraničné súbory. V rokoch 1977 až 1981 pôsobil ako stály hosť Ľudovej opery vo Viedni. Vrcholným obdobím jeho dirigentského umenia bolo účinkovanie na pódiu Národného divadla v Prahe a v Brne. Vyučovaniu operného dirigovania na Vysokej škole múzických umení v Bratislave sa venoval od roku 1982, pričom bol zakladateľom, umeleckým vedúcim, dirigentom a dramaturgom komorného súboru Camerata Slovaca. Narodil sa 20.12.1922 APRÍL 6. - zahynul tragicky v potoku v miestnej časti Podlavice v Banskej Bystrici výtvarník a učiteľ na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela STANISLAV TROPP. Na Pedagogickej fakulte UMB pôsobil ako učiteľ katedry výtvarnej výchovy. Bol špecialistom na grafickú tvorbu, ilustrácie a exlibris. V roku 1999 spolu s kolegami z katedry dostal Cenu primátora Banskej Bystrice za zorganizovanie medzinárodnej výstavy poštového umenia umeleckej komunikácie - mail artu. V roku 1994 bol spoluautorom návrhu poštovej známky Banská Bystrica. Svoju tvorbu prezentoval na viacerých výstavách doma i v zahraničí. Narodil sa v septembri 1950 21. - zomrel V Košiciach akademický maliar a scénický výtvarník MIKULÁŠ ROGOVSKÝ, ktorý sa od roku 1952 venoval výlučne výtvarnej tvorbe, s výnimkou rokov 1961-1966, keď pôsobil ako odborný asistent na Pedagogickom inštitúte v Košiciach a Pedagogickej fakulte v Prešove. Narodil sa 17.12.1923 27. - zomrel známy herec GUSTÁV VALACH, ktorý bol členom činohry Slovenského národného divadla v Bratislave od divadelnej sezóny 1946/1947. Výrazne sa uplatnil vo filmovej a rozhlasovej dramatickej tvorbe. Bol výraznou a neopakovateľnou individualitou v slovenskom herectve, aj ako človek. Nezameriaval sa len na oblasť herectva. Čítaval rôzne texty a výzvy na mítingoch a zhromaždeniach. Textom svetským i náboženským vdýchol dušu živého slova. Za svoje hlboké náboženské presvedčenie, ktoré neskrýval ani v období päťdesiatych rokov, neraz platil. Na doskách SND stvárnil Gustáv Valach desiatky postáv, mnohé z nich ostali navždy v pamäti. Napríklad Kreón zo Sofoklovej Antigony, Carson zo Saroyanovej hry Čas tvojho žitia, Nevšednú kreatívnu tvárnosť a majstrovstvo prieniku do zložitých hlbín ľudského vnútra uplatnil pri stvárňovaní Shakespearových postáv (Tybald, Polonius, Oberon, Kráľ Lear). Bol známy svojím odbojným individualizmom. V divadle, filme, televízii aj rozhlase stvárňoval na vysokej profesionálnej úrovni žánrovo rôzne úlohy, často rázovitých dedinčanov a húževnatých vrchárov so svojským humorom a pohľadom na svet. V roku 1948 debutoval epizódnou postavou vo filme F. Čápa Biela tma. Vo filmovom prepise Jilemnického románu Pole neorané sugestívne stvárnil postavu Marka Cundráka. Pôsobivá bola aj jeho postava Katúňa vo folklórnom hudobno-tanečnom filme Rodná zem. V prepise poviedky Aloisa Jiráska vytvoril jedného z trojice vojakov prusko-rakúskej vojny, ktorí obetujú svoje životy, aby zachránili iných. V prepise románu Dobroslava Chrobáka Drak sa vracia stvárnil baladicky ladenú postavu Šimona. Zdôrazňovaná ostrosť artikulácie, úsečné vety, svojrázna melódia vety s predlžovanými a zdôrazňovanými slabikami, to všetko tvorilo osobitosť rečového prejavu herca, vytvárajúceho svoje postavy ako prejav pevnej vôle a cieľavedomosti. V roku 1959 musel opustiť súbor SND. Pracoval ako robotník v Pozemných stavbách, aby sa v roku 1962 znova vrátil do činohry SND. Mal vždy vysoké nároky na ľudí, ale predovšetkým na seba. Nebral roly, ktoré sa priečili jeho presvedčeniu. Narodil sa 16.3.1921 MÁJ 16. - zomrel vo veku 79 rokov v Bratislave niekoľkonásobný kandidát na prezidenta JOZEF VOJTECH KASANICKÝ. Kurióznu postavu slovenského politického a kultúrneho života mnohí považovali za slovenského baróna Prášila alebo Dona Quijota. Kasanický, čestný prezident Strany demokratického centra Slovenska, bol známy svojimi podnikateľskými aktivitami, plastickými operáciami a veľkolepými plánmi na oživenie slovenskej ekonomiky. Niekoľkokrát sa uchádzal o funkciu prezidenta ČSFR i SR, naposledy v roku 1999. Známym sa stal v roku 1993, keď odovzdal na národný poklad SR šek v hodnote pol milióna dolárov. Správna rada Matice slovenskej ho však odmietla, pretože splatnosť šeku podmieňoval splnením určitých podmienok, najmä tým, že vláda SR musí prijať jeho ekonomickú doktrínu. Pri príležitosti svojich 70. narodenín sa v roku 1993 vo viedenskom Islamic centre oženil s takmer o 50 rokov mladšou Denisou Pyšnou. Ako jeden z prvých slovenských insitných umelcov reagoval na modernú dobu tým, že začal maľovať obrazy s kozmickými motívmi. Inšpiroval ho prvý let človeka do vesmíru a prvému kozmonautovi Jurijovi Gagarinovi venoval jeden zo svojich obrazov. "Kozmoart" neskôr predstavil v Paríži a snažil sa, avšak bez úspechu, presadiť ako výtvarný umelec aj v USA. Pozornosť v Spojených štátoch vzbudzoval niekoľkými tlačovými konferenciami v 70. rokoch, na ktorých obvinil americkú spravodajskú službu z rôznych afér. V USA sa uplatnil aj ako reštaurátor, kde sa podieľal na rekonštrukcii tureckého veľvyslanectva vo Washingtone so vzácnymi mozaikami 19. - zomrel dlhoročný riaditeľ Folklórneho súboru Gymnik a obdivovateľ slovenského ľudového umenia AHMED NASIR ZOBERI. Narodil sa roku 1932 v indickom meste Marehra, ktoré leží na spornom území medzi Pakistanom a Indiou. Pre pretrvávajúce konflikty a násilie v tejto oblasti sa rozhodol presťahovať do Európy. Ako domovskú krajinu si vybral Slovensko. V rokoch 1968 až 1980 pracoval v NOC a neskôr sa stal šéfom Gymniku. Okrem toho bol tajomníkom folklórneho festivalu vo Východnej a spolupracovníkom Matice slovenskej. Zoberi sa venoval aj prekladaniu pôvodnej slovenskej poézie do jazyka urdu 27. - zomrel vo veku nedožitých 96 rokov architekt LADISLAV FOLTÝN, posledný zo slovenských absolventov slávnej nemeckej umeleckej školy Bauhaus. Foltýn sa venoval rozsiahlemu výskumu slovenskej ľudovej i modernej architektúry. Jeho najznámejšou publikáciou sa stala Slovenská architektúra a česká avantgarda 1918-1939, ktorá vyšla v roku 1991 v Drážďanoch. Za toto dielo mu Spolok architektov Slovenska udelil v roku 1992 Cenu Dušana Jurkoviča. Foltýnovu prácu ocenila slovenská architektonická obec v roku 1996 udelením Ceny Emila Belluša 28. - zomrel v Bratislave významný vedec, vynikajúci pedagóg, osobnosť v oblasti stavby mostov, bývalý rektor Slovenskej technickej univerzity a dekan Stavebnej fakulty JOZEF TROKAN, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o výstavbu Strojníckej a Stavebnej fakulty, Študentského domova Juraja Hronca a viacerých športovísk školy. Celý jeho život bol spätý s budovaním STU - prvej polytechniky na Slovensku a so vzdelávaním technickej inteligencie. V 60. rokoch sa v spomínaných akademických funkciách. Počas svojho aktívneho života pôsobil vo viacerých funkciách aj mimo univerzity. V období Pražskej jari v roku 1968 sa ako minister stavebníctva vlády Československej socialistickej republiky zaslúžil najmä o prijatie zákona o diaľniciach. Spolu s vtedajším ministrom zahraničia Jiřím Hájkom vystúpil v Bezpečnostnej rade OSN v auguste 1968 proti invázii spojeneckých vojsk do ČSSR a stal sa politicky neprijateľným. Napriek tomu, že mu bolo zabránené ďalej pedagogicky pôsobiť, venoval sa odbornej a vedeckej činnosti. Narodil sa 3.6.1919 JÚN 12.- zomrel v Bratislave básnik, prekladateľ a kultúrny pracovník CTIBOR ŠTÍTNICKÝ (vlastným menom Tibor Dörner), ktorý bol tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov a neskôr sa stal riaditeľom Slovenského filmu, pričom z tejto funkcie ho roku 1970 odvolali a na takmer dvadsať rokov mal zákaz literárnej a novinárskej publicity. Ctibor Štítnický patril ku generácii, ktorá sa literárne sformovala v 50. rokoch. Narodil sa 6.9.1922 17. - zomrela v Bratislave známa slovenská herečka a speváčka ZORA KOLÍNSKA, ktorá bola členkou Krajského divadla v Trnave, účinkovala v Divadle poézie a potom v Divadle na Korze, bola členkou činohry Novej scény v Bratislave a jednou zo zakladajúcich členiek Divadla Astorka Korzo 90. Zaujala komediálnym herectvom, avšak najväčšie tvorivé príležitosti jej poskytla bratislavská Nová scéna, kde režiséri využili jej mnohostranné nadanie, zvláštne nosové zafarbenie hlasu a bohato variovanú intonáciu so spodným tónom naliehavosti a zaliečania. Zora Kolínska vytvorila menšie úlohy vo filmoch a televíznych inscenáciách. Nepatrila do kategórie tzv. spievajúcich herečiek, ale popri primárnej hereckej práci bola autonómnou speváčkou so svojsky zafarbeným hlasom a dobrým vkusom pri výbere rôznorodého repertoáru (Červené jabĺčko, Barokový anjel, Cesta do neba a Nočná ruža). Narodila sa 27. 7.1941 20. - zomrel historik umenia a dlhoročný pracovník Východoslovenskej galérie (VSG) v Košiciach IMRICH GROŠKO, ktorý od začiatku upriamil záujem na mapovanie výtvarného života na východnom Slovensku, pričom výsledky svojich dlhoročných výskumov zhrnul vo viacerých monografiách. Znalosť problematiky výtvarného života na Slovensku prejavil v koncipovaní stálych expozícií VSG Umenie 19. a 20. storočia a Košice vo výtvarnom umení. Narodil sa roku 1938 28. - zomrel vo Viedni (Rakúsko) bývalý minister a podnikateľ ALEXANDER REZEŠ, kde sa podrobil trojnásobnej operácii srdca.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 5. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 4. Už aj seniori presadajú do SUV
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 6. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 7. Bratislava gets a new public space and park
 8. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 10. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 926
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 2 804
 3. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 2 621
 4. Ako sme jazdili v socializme 2 604
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 930
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 714
 7. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 307
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 286
 9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 174
 10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 838

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Podnikajú na hranici prežitia. V kráľovstve polievok sa držková nevarí

Do niekoľkých hrncov naložili dvaja Bratislavčania svojho tvorivého ducha i značnú časť finančných úspor.

KOMENTÁRE

Pravda a láska stoja na našej strane

Môj manžel a ja, na túto frázu si aj po vyše dvoch rokoch manželstva stále zvykám.

ŠPORT

Ramsay uzemnil aj Cháru. Nie som demokrat, tvrdí Kanaďan

Som fajn chlapík, keď hráči robia to, čo im poviem, hovorí nový tréner reprezentácie.

PLUS

Prečo je dobré nájsť si architekta

Len rozumný architekt vymyslí dom, v ktorom budete naozaj šťastní.

Neprehliadnite tiež

Domov

Pochody boli bez protiprávnych konaní, doprava je v centre obnovená

Štátna aj mestská polícia dohliadali na priebeh pochodov Dúhový Pride a Hrdí na rodinu.

Domov

V Bratislave bol Dúhový pochod. Pozrite si, ako vyzeral

V približne rovnakom čase sa konal v hlavnom meste aj pochod Hrdí na rodinu.

Domov

Na Dúhový Pride prišla aj ombudsmanka Patakyová

V Bratislave bol aj pochod Hrdí na rodinu. Je za ním Anton Chromík, ktorý inicioval neúspešné referendum o rodine.

Domov

V Jasnej pod Chopkom odštartovala bežecká štafeta k Dunaju

Rekordných 205 tímov absolvuje trasu z Jasnej v Demänovskej doline do Bratislavy.