Chronológia rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (2. časť)

26. júna 1990 Začala sa ustanovujúca schôdza novozvolenej SNR. Jej predsedom sa stal František Mikloško.

27. júna 1990 - Predsedníctvo SNR vymenovalo novú, povolebnú vládu (koalícia VPN - KDH)) na čele s Vladimírom Mečiarom.

27. júna 1990 - Federálne zhromaždenie za svojho predsedu opätovne zvolilo Alexandra Dubčeka. Prezident Václav Havel vymenoval novú vládu ČSFR na čele s Mariánom Čalfom (VPN).

29. júna 1990 - Premiér Vladimír Mečiar predstavil v SNR Programové vyhlásenie vlády.

5. júla 1990 - Za prezidenta ČSFR bol znovu zvolený Václav Havel.

9. júla 1990 Premiéri oboch republík Peter Pithart a Vladimír Mečiar sa stretli v Luhačoviciach, kde rokovali o budúcnosti ČSFR. Slovenský predseda vlády vyjadril názor, že občania Slovenska sú za spoločný štát.

8. - 9. augusta 1990 - V Trenčianskych Tepliciach predstavitelia vlád ČR a SR za účasti zástupcov vlády ČSFR rokovali o vymedzení kompetencií medzi federáciou a republikami. Predstavitelia oboch častí federácie sa okrem iného dohodli o jej sformovaní zdola. Najprv mali byť vytvorené ústavy republík, na ktoré by nadviazala ústava federácie.

14. augusta 1990 - Deväť slovenských politických strán vrátane SNS, sformovaných do tzv. Národného bloku prijalo vyhlásenie, obsahujúce okrem odmietnutia viacerých záverov z rokovania v Trenčianskych Tepliciach aj výzvu za úplne nezávislé Slovensko.

10. - 11. októbra 1990 - Premiéri vlád - Vladimír Mečiar (SR), Peter Pithart (ČR) a Marián Čalfa (ČSFR) sa spolu s podpredsedami vlád na stretnutí Piešťanoch dohodli, že po prerozdelení funkcií medzi jednotlivé republiky sa musí naďalej zachovať existencie schopná federácia.

23. októbra 1990 - V kaviarni Krym v Bratislave (dnešný Pub Trafená hus) sa zišiel prípravný výbor Memoranda iniciatívy za zvrchované Slovensko. Tá písomne zostavila výzvu "61 krokov k slovenskej samostatnosti", ktorú 27. októbra zverejnil denník Smena.

28. októbra 1990 - V Slavkove pri Brne sa uskutočnilo stretnutie prezidenta ČSFR - Václava Havla, predsedov vlád ČSFR - Mariána Čalfu, ČR - Petra Pitharta a SR - Vladimíra Mečiara a ďalších popredných činiteľov politického života z oboch častí štátu. Napriek sporom pokiaľ ide o kompetencie a štátoprávne usporiadanie federácie bola medzi českými a slovenskými predstaviteľmi prijatá Deklarácia k 72. výročiu vzniku republiky. Účastníci stretnutia sa tiež dohodli pripraviť nový kompetenčný zákon, ale na prepracovanejšom štátoprávnom usporiadaní ČSFR sa nezhodli.

5. novembra 1990 V Hrzánskom paláci v Prahe sa uskutočnilo rokovanie predsedov vlád ČR, SR a federácie o prerozdelení kompetencií na republikovej a federálnej úrovni.

6. novembra 1990 - Vláda SR odsúhlasila návrh nového kompetenčného zákona.

7. novembra 1990 - Vláda ČR schválila návrh nového kompetenčného zákona.

8. - 9. novembra 1990 - Vláda ČSFR v zásade súhlasila s pripraveným návrhom nového kompetenčného zákona, ale pred jeho prijatím chcela do neho presadiť určité zmeny.

10. - 11. novembra 1990 - Rokovanie troch predsedov vlád (SR, ČR a ČSFR) spolu s predstaviteľmi a poslancami z posledných volieb víťazných hnutí (VPN a OF) sa konalo v Modre - Harmónii. Slovenský premiér Vladimír Mečiar vyjadril stanovisko vlády SR, ktorá zmeny už dohodnutého kompetenčného zákona požadované federálnou vládou, považovala za neprijateľné.

12. - 13. novembra 1990 - Na stretnutí predstaviteľov všetkých troch vlád, parlamentov a prezidenta v Prahe na Úrade predsedníctva vlády ČSFR a neskôr v Hrzánskom paláci sa dosiahol kompromis v súvislosti s návrhom nového kompetenčného zákona.

15. novembra 1990 - Vláda ČSFR bez ďalších požadovaných zmien odsúhlasila návrh nového kompetenčného zákona.

16. novembra 1990 - Viacerí predstavitelia verejného života z radov VPN vystúpili s manifestom Iniciatíva na obranu demokracie, v ktorom okrem iného odmietli manifest 61 krokov k slovenskej národnej samostatnosti.

19. novembra 1990 - Slovenská vláda schválila kompromisný návrh kompetenčného zákona.

20. novembra 1990 - SNR schválila kompromisný návrh kompetenčného zákona a podala ho ako iniciatívny návrh na prerokúvanie do FZ.

29. novembra 1990 - ČNR jednala o návrhu kompetenčného zákona, ktorý aj prijala, ale v inej podobe a inak ako ho odsúhlasila SNR. V tejto forme ho ČNR podala ako pozmenený iniciatívny návrh do FZ. ČNR vo svojom pozmenenom návrhu ponechávala federálnym orgánom väčšie právomoci. Z týchto dôvodov FZ rokovalo až o dvoch návrhoch kompetenčného zákona.

1. decembra 1990 - KSS sa začala transformovať na novú ľavicovú stranu sociálnodemokratického charakteru. Prijala názov KSS-SDĽ, pričom časom mohlo predsedníctvo strany názov KSS kedykoľvek zrušiť a ponechať iba SDĽ.

5. decembra 1990 Česká vláda musela rokovať o probléme, ktorý nastal v súvislosti s prijímaním rozdielnych návrhov kompetenčného zákona v národných radách. Česká vláda prijala uznesenie, že o konečnom návrhu kompetenčného zákona rozhodne FZ.

6. decembra 1990 - Rozšírené predsedníctvo vlády SR vedené Vladimírom Mečiarom prišlo do Prahy. Vladimír Mečiar vraj v mene celej slovenskej vlády podľa oficiálneho vyhlásenia Úradu českej vlády na neformálnom rokovaní vyhlásil, že zmeny kompetenčného zákona, ktoré vznikli na pôde ČNR sú porušením dohôd z Trenčianskych Teplíc. Ak by vraj takýto pozmenený návrh kompetenčného zákona na rozdiel od toho dohodnutého z 12. - 13. novembra v Prahe prijalo FZ, tak SNR podľa neho vyhlási nadradenosť svojich zákonov nad federálnymi. Nakoniec všetci zúčastnení dospeli k novému, prijateľnejšiemu kompromisu.

7. decembra 1990 Český premiér Peter Pithart informoval svoju vládu a ČNR o výsledkoch rokovaní z predchádzajúceho dňa. ČNR poverila premiéra Pitharta ďalšími rokovaniami s predstaviteľmi Slovenska, avšak odmietla, aby sa realizovali pod nátlakom.

12. decembra 1990 - FZ po dlhých rokovaniach schválilo novelu Ústavného zákona o čs. federácii č. 143/1968 Zb. v 16 článkoch - tzv. kompetenčný zákon. Išlo o kompromis z návrhov ČNR a SNR, pričom sa posilnili kompetencie oboch republík.

12. - 13. januára 1991 - Na sneme OF v Prahe sa prijalo vyhlásenie, v ktorom sa OF menilo na pravicovú stranu s individuálnym členstvom.

26. januára 1991 - ÚV KSS-SDĽ sa rozhodol vymazať v názve strany avizované KSS.

4. februára 1991 - V známej pražskej reštaurácii Vikárka na hrade rokovali predstavitelia republikových vlád a federácie z prezidentom Václavom Havlom o príprave nových ústav. Počas tohto rokovania nedošlo k zásadnému dohovoru. Podpredseda vlády SR Ján Čarnogurský prezentoval svoj názor, aby bola vytvorená zmluva medzi oboma republikami. Tento návrh bol odmietnutý.

17. februára 1991 - Ďalšie rokovanie v reštaurácii Vikárka o príprave ústav neprinieslo žiadny konečný dohovor a Čarnogurského návrh zmluvy medzi oboma republikami federácie bol opäť odmietnutý.

23. februára 1991 OF sa rozdelilo na pravicový subjekt a na pokračovanie pôvodného OF následne nazvaného Občianske hnutie. Predsedom pravicovej strany sa stal Václav Klaus a Občianskeho hnutia Jiří Dienstbier.

3. marca 1991 - Televízne vystúpenie ministra medzinárodných vzťahov SR Milana Kňažka namiesto plánovaného príhovoru premiéra Vladimíra Mečiara znamenalo rozkol vo vedení VPN a predznamenalo jeho rozpad.

4. marca 1991 - Prebehlo tretie rokovanie medzi najvyššími predstaviteľmi oboch republík a federácie. Ku konkrétnym, rozhodujúcim záverom ani na tomto stretnutí nedošlo.

3. - 5. marca 1991 - Rozklad VPN pokračoval. Časť jeho predstaviteľov založila v rámci neho platformu VPN - Za demokratické Slovensko na čele s Vladimírom Mečiarom.

14. marca 1991 Na námestí SNP v Bratislave došlo k fyzickému napadnutiu prezidenta ČSFR Václava Havla. Prezident sa priblížili ku skupine manifestujúcich radikálov oslavujúcich 52. výročie vzniku tzv. Slovenského štátu.

28. marca 1991 - Premiéri oboch republík - Vladimír Mečiar (SR) a Petr Pithart (ČR) - sa stretli v Prahe. Obaja predsedovia vlád sa rozhodli najskôr zrealizovať inventarizáciu vzájomných rozporov a až potom hľadať riešenie štátoprávneho usporiadania republiky.

3. apríla 1991 - Zverejnili výsledok prieskumu Metodicko výskumného kabinetu (MVK) Slovenského rozhlasu a Ústavu pre sociálnu analýzu Univerzity Komenského v Bratislave, podľa ktorých bolo 77 % obyvateľov SR za spoločný štát Čechov a Slovákov.

17. apríla 1991 - Najvyšší predstavitelia SR vrátane premiéra Vladimíra Mečiara a predsedu SNR Františka Mikloška sa stretli s prezidentom ČSFR Václavom Havlom v Lánoch, kde jednali o príprave nových ústav.

20. - 21. apríla 1991 - V Olomouci na ustanovujúcom zjazde sa od OF oficiálne odštiepila jeho pravicová časť a vznikla Občianska demokratická strana (ODS) na čele s Václavom Klausom.

23. - 24. apríla 1991 - SNR odvolala z postu premiéra SR Vladimíra Mečiara. Zároveň bol odvolaný z postu podpredsedu vlády Vladimír Ondruš a ďalší šiesti ministri. Do funkcie predsedu vlády slovenský parlament vymenoval jej dovtedajšieho podpredsedu Jána Čarnogurského (KDH).

26. - 27. apríla 1991 - Mimoriadny snem VPN v Košiciach potvrdil rozštiepenie hnutia.

2. mája 1991 - Predseda ústavnej komisie slovenského parlamentu Karol Plank zverejnil informáciu, že sa slovenským a českým odborníkom podarilo nájsť najvýhodnejšie znenie česko-slovenskej zmluvy.

10. mája 1991 - Predstavitelia oboch republík federácie sa stretli u prezidenta Václava Havla v Lánoch. Delegácia českého parlamentu predložila návrh zmluvy oboch národných rád o štátoprávnom usporiadaní celej federácie. Predstavitelia slovenskej delegácie tento návrh na tomto stretnutí neprijali a žiadali, aby bol nahradený záväznou zmluvou s platnosťou ústavného zákona.

22. mája 1991 Český parlament prerokoval na tajnom zasadnutí správu o plánovaných opatreniach českej vládnej reprezentácie pre prípad nekontrolovateľného rozpadu ČSFR.

31. mája 1991 - Z iniciatívy prezidenta Václava Havla sa v Budmericiach pri Modre zorganizovalo stretnutie predstaviteľov parlamentných strán z oboch republík, kde sa rokovalo o konečnom usporiadaní ČSFR.

17. júna 1991 - Na rokovanie v Budmericiach nadviazalo stretnutie toho istého charakteru v Kroměříži. Okrem SNS všetky strany prezentovali záujem zachovať spoločný štát, ale s rozličnými predstavami jeho usporiadania. Nakoniec sa všetci prítomní dohodli, že k rozdeleniu ČSFR môže dôjsť iba referendom.

19. júna 1991 - Poslanci SNS prezentovali v SNR návrh deklarácie zvrchovanosti Slovenska. Za návrh sa postavili aj viacerí poslanci odštiepenej platformy z VPN - Za demokratické Slovensko. Deklarácia nebola prijatá.

22. júna 1991 - Z platformy Za demokratické Slovensko, vzniklo na sneme v Banskej Bystrici Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) na čele s Vladimírom Mečiarom.

18. júla 1991 - FZ odsúhlasilo ústavný zákon o referende, ktorý mal vo svojom znení ustanovené, že vystúpenie niektorej republiky z federácie sa nesmie uskutočniť inak ako plebiscitom.

31. augusta 1991 Na Slovensku sa zrodila iniciatíva Za spoločný štát, ktorá bola protipólom iniciatívy Za zvrchované Slovensko.

5. - 6. septembra 1991 - V Bratislave sa stretli predsedníctva Slovenskej národnej rady (SNR) a Českej národnej rady (ČNR), ktoré sa prihlásili ku kontinuite ČSFR a dohodli, že SNR a ČNR uzavrú zmluvu o zásadách štátoprávneho usporiadania a že republikové ústavy a federálna ústava musia byť vo vzájomnom súlade.

19. septembra 1991 - ČNR diskutovala o situácii v prípade, ak SNR na svojom rokovaní 23. septembra prijme deklaráciu o zvrchovanosti Slovenska. Poslanci českého parlamentu prišli k záveru, že jej prijatie, by znamenalo nefunkčnosť a zánik federácie. S týmto názorom sa viacerí predstavitelia Slovenska aj zo strany poslancov nestotožňovali. Ak by došlo k odhlasovaniu deklarácie zvrchovanosti Slovenska, česká strana by pristúpila ku krízovému variantu pre prípad spontánneho rozpadu federácie. Poslanci ČNR tiež vyzvali na vypísanie referenda o ďalšej existencii ČSFR.

22. septembra 1991 - Míting občianskej iniciatívy Za spoločný štát, ktorý sa konal v Bratislave za účasti čelných predstaviteľov federácie a oboch národných republík, rušila skupina demonštrantov opačného názoru.

23. septembra 1991 - SNR na svojom zasadnutí (17. schôdza) odmietla deklaráciu o zvrchovanosti Slovenska.

24. septembra 1991 - Prezident ČSFR Václav Havel vo FZ neúspešne navrhol, aby sa štátoprávna kríza riešila zákonom o referende a uzavretím zmluvy medzi obidvoma národnými radami.

22. 23. októbra 1991 Na stretnutí predstaviteľov ČNR a SNR v Štiříne znova prepukli rozpory v súvislosti s prerozdelením kompetencií.

28. októbra 1991 Prezident ČSFR V. Havel sa zúčastnil pri príležitosti výročia vzniku Československa mítingu v Bratislave, počas ktorého bol skupinou radikálnych separatistov zasiahnutý vajíčkami.

3. - 4. novembra 1991 - Nočné rokovanie medzi predstaviteľmi republikových vlád a vlády federácie sa konalo vo vidieckom sídle prezidenta ČSFR Václava Havla na Hrádečku pri Trutnove. Hlava štátu navrhla uzavretie zmluvy medzi oboma národnými radami zastupujúcimi obe republiky. Zmluva mala zahrnovať vôľu oboch republík o spoločný celok a zároveň záväzok oboch parlamentov vypracovať ústavy oboch časti federácie tak, aby boli v súlade s kompetenciami ústavy spoločného štátu. Počas rokovania sa vyskytli rôzne aj závažnejšie rozpory, ale nakoniec prezidentov návrh prijali a oba republikové parlamenty mali pripraviť návrh danej zmluvy.

4. novembra 1991 - Poslanci za SNS a niekoľko poslancov z národne orientovanej frakcie KDH opäť predložilo návrh deklarácie zvrchovanosti Slovenska. Vládnuca koaličná väčšina v SNR sa odmietla týmto návrhom zaoberať.

5. novembra 1991 - Vláda ČSFR vydala vyhlásenie, podľa ktorého jednou z jej základných úloh je udržanie spoločného štátu.

6. novembra 1991 Federálna vláda prijala uznesenie, že ČSFR môže byť funkčná iba vtedy, keď federálna ústava bude platiť na celom území spoločného štátu a keď federálne orgány budú mať rozhodujúce kompetencie.

11. - 12. novembra 1991 - V Častej-Papierničke rokovali predstavitelia oboch republikových parlamentov za účasti prezidenta ČSFR V. Havla o naplnení obsahu zmluvy podľa prezidentových návrhov z 3. - 4. novembra 1991. Najväčší problém sa vyskytol v chápaní významu zmluvy a v tom, kto má byť jej subjektom a či má byť zdrojom práva. Slovenskí predstavitelia chceli, aby bola trvalým zdrojom práva a zároveň nadradená federálnej ústave.

15. novembra 1991 SNR schválila uznesenie, že zmluva medzi SNR a ČNR bude trvalým zdrojom práva.

3. decembra 1991 - Prezident ČSFR Václav Havel inicioval vo FZ návrhy nových zákonov v súvislosti s prijímaním federálnej ústavy, možností vypísať referendum, rozpustiť FZ a nakoniec zaviesť namiesto snemovne národov federálnu radu, ktorá by bola rovnakým podielom delegovaná národnými radami oboch republík. Všetky návrhy federálny parlament odmietol, alebo ich prezident stiahol späť.

10. januára 1992 - Na stretnutí predsedníctiev národných rád bol dosiahnutý dohovor, že pri uzatváraní zmluvy o spoločnom štátnom celku budú obe republiky reprezentované parlamentmi.

21. januára 1992 - FZ neprijalo návrhy prezidenta V. Havla - novelu ústavného zákona o referende a ústavný zákon o prijatí novej ústavy ČSFR.

23. januára 1992 - V metropole slovenskej časti federácie v Bratislave bola zostavená komisia, ktorá mala za úlohu zrealizovať paragrafované znenia zmluvy.

3. - 8. februára 1992 V Milovách pri Ždáre nad Sázavou (ČR) prebehli rokovania spoločnej expertnej komisie oboch národných rád a vlád, FZ a vlády ČSFR o paragrafovaní zmluvy o zásadách spoločného, federatívneho štátneho celku - o štátoprávnom usporiadaní. Dohodnutá zmluva posilňovala kompetencie oboch republík.

12. februára 1992 - Predsedníctvo SNR neprijalo znenie dohodnutej zmluvy medzi oboma republikami, keď sa proti nej z dvadsiatich členov vyslovili desiati. Z týchto dôvodov nemohli návrh predložiť na schválenie SNR.

5. marca 1992 - Predsedníctvo ČNR prehlásilo ďalšie rokovania so SNR o štátoprávnom usporiadaní ČSFR za bezpredmetné, lebo už "nebolo o čom rokovať".

7. marca 1992 - Občianskodemokratická aliancia vyzvala najvyššie orgány ČR pripraviť sa na možnosť pokojného rozdelenia ČSFR.

11. marca 1992 - Rokovania medzi SNR a ČNR o štátoprávnom usporiadaní do volieb v júni 1992 prerušili. Dohodli sa na tom predsedovia oboch parlamentov František Mikloško (SNR) a Dagmar Burešová (ČNR).

15. marca 1992 Predseda FZ Alexander Dubček prestúpil z ODÚ-VPN do Sociálnodemokratickej strany Slovenska (SDSS) a následne ho zvolili za jej predsedu.

7. mája 1992 - SNR odmietla návrh deklarácie zvrchovanosti slovenského národa, ktorú predniesli niektoré opozičné strany - SNS, HZDS a Slovenské kresťanskodemokratické hnutie (odštiepená niekdajšia národná frakcia KDH, ktorá vznikla 7. marca 1992 z dôvodu nesúhlasu s návrhom zmluvy z Milov).

5. - 6. júna 1992 - Parlamentné voľby sa skončili v ČR zdrvujúcim víťazstvom koalície Občianska demokratická strana (ODS) a Kresťansko-demokratická strana a v SR ešte prenikavejším víťazstvom Hnutia za demokratické Slovensko (37,26%). Druhá skončila SDĽ (14,70%), KDH (8,88%), SNS (7,93%), MKDH - Spolužitie (7,42%).

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 7. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 8. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 10. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 1. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 4. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 5. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 6. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 7. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 8. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 9. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 10. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 14 275
 2. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 4 427
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 315
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 098
 5. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 320
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 037
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 950
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 943
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 358
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 159

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Politika, biznis, vplyv. O čo ide oligarchom v médiách

Odborník na komunikáciu a mediálne štúdiá Václav Štetka hovorí, že oligarchovia médiá skupujú výhradne kvôli svojim záujmom.

BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici otvorili najmodernejšiu autobusovú stanicu na Slovensku

Dopravná časť je v testovacej prevádzke.

ŠPORT

Bora upokojuje fanúšikov: Sagan je v poriadku a má veľkú motiváciu

Môže získať tretí titul majstra sveta.

Neprehliadnite tiež

Domov

Novela infozákona by mala znamenať vyvrcholenie transparentnosti

Návrh ministerstva spravodlivosti má vyše 70 novelizačných bodov.

Domov

Dvoch poslancov ĽSNS naďalej stíhajú, rozhodnutie ešte nepadlo

Stanislava Mizíka obvinili z výroby extrémistických materiálov, Milana Mazureka za výroky o imigrantoch či Rómoch.

Domov

Jeden z obžalovaných v kauze výbuchu v Novákoch zomrel

Termín hlavného pojednávania s obžalovanými ešte neurčili.

Domov

Most-Híd navrhuje zlúčenie rôznych škôl do vzdelávacích centier

Zabezpečil by sa tak jednotný manažment vzdelávania či efektívnejšie nakladanie s financiami.