Historický kalendár na stredu 1. januára

Rok 2003 je:

Medzinárodný rok pitnej vody - vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN
v roku 2000 a prizvalo krajiny sveta, systém organizácií OSN, ako aj
všetkých ostatných činiteľov, aby si ho pripomenuli akciami na
ochranu pitnej vody a tým zdôraznili jej dôležitosť

Európsky rok zdravotne postihnutých - v krajinách EÚ žije vyše
37 miliónov handicapovaných ľudí, a preto vyhlásila Európska komisia
a organizácie ľudí s postihnutím rok 2003 ako Európsky rok zdravotne
postihnutých: majú sa rôznymi propagačným akciami zdôrazniť problémy,
diskriminácia a bariéry, ktorým musia zdravotne postihnutí v súčasnej
spoločnosti čeliť a už začiatkom roka sa vydá v Aténach na cestu po
krajinách pätnástky autobus s heslom Poď na palubu a pocestujú ním
postihnuté deti, ich priatelia a kolegovia, v každej krajine EÚ sa
následne uskutočnia sprievodné akcie: festivaly, súťaže, protestné
akcie a sprievody


Nový rok
Svetový deň mieru - oslavuje sa od roku 1968 na základe iniciatívy pápeža Pavla VI., pričom pápežovo posolstvo sa zverejňuje začiatkom decembra predošlého roku

Štátny sviatok Haitskej republiky - Deň nezávislosti (1804)
Štátny sviatok Kubánskej republiky - Deň oslobodenia (víťazstvo revolúcie, 1959)
Štátny sviatok Slovenskej republiky - Deň vzniku (1993)
Štátny sviatok Sudánskej republiky - Deň nezávislosti (1956)
Deň palestínskej revolúcie - založenie Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP; 1965)

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, prikázaný sviatok

1438
- zvolili v Székesfehérváre (Maďarsko) za uhorského kráľa Albrechta
Habsburského, manžela Žigmundovej dcéry Alžbety

1703
- narodil sa v Skalici pedagóg, astronóm a matematik IGNÁC HERTL,
autor odborných prác. Zomrel roku 1775

1818
- narodil sa v Lešti katolícky kňaz, národný buditeľ a ľudový lekár
GABRIEL PAULÍK, priekopník praktického včelárenia v Uhorsku. Zomrel
26.5.1882

1823
- narodil sa v Kiskörosi (Maďarsko) významný maďarský básnik
a revolucionár slovenského pôvodu ALEXANDER PETÖFI, predstaviteľ
revolučného romantizmu. Zomrel 31.7.1849

1838
- nadobudol platnosť nový poštový zákon (vychádzal zo skutočnosti, že
vozová a listová pošta tvoria jeden celok), avšak Uhorský snem
odmietol jeho schválenie, hoci poriadok vozovej a listovej pošty (ako
vykonávacie predpisy zákona) platil aj v Uhorsku

1873
- vznikla pobočka Všeobecnej robotníckej nemocenskej a invalidnej
pokladnice v Bratislave z iniciatívy obuvníckeho tovariša Štefana
Heckmanna, ktorého aktívne podporoval tamojší socialistický spolok
Napred

1883
- narodil sa v Köszegu (Maďarsko) jazykovedec a vysokoškolský pedagóg
GABRIEL ORBÁN. Zomrel 28.1.1958

1913
- zverejnili v Uhorsku návrh nového volebného zákona, ktorý delil
voličov podľa vzdelanostného a majetkového cenzu do štyroch kategórií

1923
- vznikla oficiálne Protetika, keď Výrobné družstvo invalidov Praha
založilo v Bratislave na Vajnorskej ulici číslo 2 svoju filiálku,
avšak ešte roku 1915 vniklo Štátne ortopedické oddelenie pri
Alžbetínskej univerzite v Bratislave na podnet vysokoškolského
pedagóga Ľudovíta Bakaya
- narodil sa v Kútoch zememerač-inžinier a pedagóg JÁN ŠKODA
- nadobudol platnosť župný zákon, ktorý redukoval 16 historických žúp
na šesť veľžúp (Bratislavská, Nitrianska, Považská, Zvolenská,
Podtatranská a Košická)


1928
- uverejnil Vojtech Tuka v ústrednom denníku HSĽS Slovák úvahu k 10.
výročiu Martinskej deklarácie, v ktorej tvrdil, že na základe jej
tzv. tajnej klauzuly nastane 31.10.1928 na Slovensku vacuum iuris
(umožňujúce rozhodnúť o novej štátoprávnej podobe Slovenska)

1933
- zomrela v Pomáze (Maďarsko) operná speváčka ELENA BÁRDOSSYOVÁ.
Narodila sa 28.12.1870

1938
- navrhol predseda agrárnej strany Rudolf Beran vstup SdP a HSĽS do
vlády a hľadanie dohody s Nemeckom, avšak jeho výzva vyvolala široké
antifašistické protestné hnutie
- vznikol v Žiline agrárny denník Slovenský hlas

1943
- narodil sa JÁN SÝKORA, člen Spolku architektov Slovenska
- narodil sa hospodársky pracovník JOZEF BURCL, generálny riaditeľ
Drôtovne Hlohovec

1948
- premenoval sa sociálnodemokratický denník Hlas práce na Nový hlas

1953
- založili Helmintologické laboratórium (neskôr Helmintologický ústav
SAV) v Košiciach
- začal pracovať Rozhlasový herecký súbor v Bratislave
- narodila sa v Bratislave grafička a maliarka VLASTA HLÔŠKOVÁ
- založili Virologický ústav SAV v Bratislave
- začala sa činnosť Štátnej sporiteľne, ktorá vznikla z družstevného
peňažníctva
- narodil sa architekt, projektant a urbanista JURAJ HERMANN
- založili Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie v Novom Meste
nad Váhom
- vznikol samostatný závod Slovenské bryndziarne, n. p., Zvolen
- založili Ústav pre výskum výživy ľudu (neskôr Výskumný ústav výživy
ľudu) v Bratislave
- založili n. p. Konštrukta v Trenčíne
- narodil sa v Banskej Bystrici výtvarný fotograf JÁN STRIEŠ
- založili továreň na antibiotiká Biotika v Slovenskej Ľupči

1958
- stala sa Čs. televízia samostatnou organizáciou v rámci Čs. výboru
pre rozhlas a televíziu, pričom televízia na Slovensku bola
podriadená Slovenskému výboru pre rozhlas a televíziu
- vysielali sa Televízne noviny (predtým Televízne aktuality
a zaujímavosti) ako televízny denník, pričom pre divákov na Slovensku
namiesto druhého vydania TN sa vysielali Ozveny dňa až do roku 1962

1963
- vznikol Botanický ústav SAV vyčlenením oddelenia geobotaniky
a systematiky rastlín a oddelenia fyziológie rastlín z Biologického
ústavu SAV
- premenilo sa Laboratórium fyziky SAV na Fyzikálny ústav SAV, ktorý
bol z hospodárskej stránky začlenený do hospodárskej správy Ústavov
fyzikálno-matematických a prírodných vied, pričom od roku 1965 mal
Fyzikálny ústav SAV svoju vlastnú hospodársku správu, avšak boli do
nej začlenené aj iné menšie ústavy fyzikálno-matematických vied
a prírodných vied
- založili Ústredný archív SAV v Bratislave

1968
- zriadili Výskumný ústav kultúry v Bratislave (vtedy Ústav pre
výskum kultúry a verejnej mienky)
- odčlenil sa Novinársky študijný ústav od zväzu novinárov

1983
- uskutočnili sa v Matici slovenskej štrukturálne zmeny v súvislosti
s prechodom na trojstupňový systém riadenia

1993
- vznikla o 00.00 hod samostatná Slovenská republika
- vyšla oficiálne prvá trojkorunová známka SR s vyobrazeným štátnym
znakom nového nezávislého štátu
- začala vysielať Slovenská televízia na dvoch kanáloch pre celé
územie krajiny
- vznikla na základe zákona 566 z 18.11.1992 Národná banka Slovenska
ako centrálna banka nového štátu
- zišla sa v Bratislave spoločná schôdza NR SR a vlády SR, na ktorej
poslanci prijali Vyhlásenie NR SR k vzniku nezávislej SR
- prijali SR za člena Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe
a Severoatlantickej rady pre spoluprácu (NACC)
- vznikol Úrad jadrového dozoru, ktorý plní úlohy zamerané na
bezpečnosť jadrovoenergetických zariadení, dozor nad zaobchádzaním
s rádioaktívnym odpadom, vyhoreným palivom a ďalšími fázami
palivového cyklu, pričom zabezpečuje aj kontrolu a evidenciu
jadrových materiálov, posudzovanie kvality vybraných zariadení,
hodnotenie havarijných plánov a plnenie záväzkov vyplývajúcich
z medzinárodných zmlúv v oblasti jadrovej bezpečnosti a zaobchádzania
s jadrovými materiálmi
- uznali sa navzájom ČR a SR vládnou dohodou o nadviazaní
diplomatických stykov na úrovni veľvyslanectva

--------------------------------------------------------------

1583
- zaviedli v Belgicku, nemeckých a švajčiarskych štátoch gregoriánsky
kalendár

1618
- narodil sa významný španielsky barokový maliar BARTOLOMÉ ESTÉBAN
MURILLO, predstaviteľ sevillskej školy. Zomrel roku 1682

1673
- zaviedli prvé pravidelné poštové spojenie medzi New Yorkom
a Bostonom (USA)


1748
- zomrel švajčiarsky matematik a fyzik JOHANN BERNOULLI, ktorý
prispel k rozvoju diferenciálnej geometrie. Narodil sa roku 1667

1788
- narodil sa francúzsky utopický socialista ETIENNE CABET. Zomrel
roku 1856

1818
- vyhlásilo Čile formálne nezávislosť aj napriek tomu, že
národnooslobodzovacie vojská ešte neporazili španielsku armádu na
juhu krajiny, na čelo vlády sa postavil Bernardo O'Higgins
- zrušili v nemeckom Württemberskom kráľovstve poddanstvo
- založil Antonín Jaroslav Puchmajer prvú českú verejnú knižnicu

1853
- skúšali v USA prvý zápalný motor
- vyšlo prvé číslo časopisu Živa, ktorý bol najstarším českým
prírodovedeckým časopisom, pričom ho založil Jan Evangelista Purkyně

1863
- nadobudla platnosť proklamácia amerického prezidenta Abrahama
Lincolna o zrovnoprávnení všetkých otrokov, ktorú podpísal 22.9.1862:
otroci žjúci vo vzbúrených južanských štátoch Únie boli vyhlásení za
slobodných
- narodil sa francúzsky filozof, historik a sociológ PIERRE DE
COUBERTIN, zakladateľ novodobých olympijských hier. Zomrel roku 1937
- začala sa bitka o texaské prístavné mesto Galveston v americkej
občianskej vojne, pričom otrokárske Konfederované štáty americké sa
ho opäť zmocnili
- narodil sa lotyšský realistický prozaik a dramatik RUDOLFS
BLAUMANIS. Zomrel roku 1908

1878
- vyšlo prvé číslo časopisu Rumunská žena

1883

- narodil sa rumunský hudobník ANTONIN CIOLAN

1888
- narodil sa český prozaik, novinár a kabaretný herec EDUARD BASS
(vlastným menom Eduard Schmidt). Zomrel roku 1946

1893
- začal v Japonsku platiť gregoriánsky kalendár
- narodil sa český sochár KAREL DVOŘÁK, spolutvorca sociálneho
realizmu. Zomrel roku 1950
- narodil sa sovietsky vojenský predstaviteľ a generál IVAN
VASILIEVIČ PANFILOV. Padol v roku 1941

1898
- nahradili svetelný maják v zálive San Franciska signálne bóje
- narodil sa český prozaik a vlastivedný publicista KAREL MICHL.
Zomrel roku 1982
- konal sa 1. zjazd Sociálnodemokratickej strany Ruska v Minsku
- pripojili k New Yorku Brooklyn, State Island, Queens a Bronx, čím
jeho rozloha bola desaťkrát väčšia a počet obyvateľov stúpol z dvoch
na 3,4 milióna, pričom sa stal po Londýne druhým najväčším mestom na
svete

1903
- korunovali v Dillí kráľa Veľkej Británie a Írska Eduarda VII. za
indického cisára, pričom hold mu vzdali panovníci jednotlivých častí
indického subkontinentu
- vstúpil v nemeckej jazykovej oblasti (v Nemecku, Rakúsku
a Švajčiarsku) úradne do platnosti nový nemecký pravopis

1908
- nadobudol vo Francúzsku platnosť zákon, podľa ktorého museli byť
bicykle označené tabuľkou a číslom
- narodil sa český herec ZDENĚK HODR. Zomrel roku 1984

1913
- súhlasili Turci na londýnskych mierových rokovaniach medzi
Osmanskou ríšou a balkánskymi štátmi s odstúpením svojich území
západne od Drinopolu
- sprevádzkovali v USA poštovú balíkovú službu
- narodil sa slovinský prozaik a dramatik IVAN POTRČ

1918
- otvoril si americký komik Charlie Chaplin vlastné filmové štúdio
- ostreľovala švajčiarska pohraničná stráž na Bodamskom jazere
nemecký parník Kaiser Wilhelm

1923
- začala svoju činnosť Rakúska národná banka ako ceduľová banka
krajiny
- narodil sa džezový hudobník (vibrafón) a skladateľ MILT (vlastným
menom Milton) JACKSON. Zomrel roku 1998

1938
- odovzdal Čankajšek funkciu predsedu čínskej ústrednej vlády
dovtedajšiemu ministrovi financií Siang-si Kungovi, ale ponechal si
post najvyššieho veliteľa armády
- museli podľa nariadenia britskej vlády všetky školopovinné deti so
sebou nosiť plynové masky
- odobrali zákonom v Nemecku židovským kultúrnym spolkom štatút byť
súčasťou verejného práva
- narodil sa český hudobný dramaturg a dirigent PETR MANDEL
- zomrel český chemik, pedagóg a historik chémie JAN STANISLAV
ŠTĚRBA-BÖHM. Narodil sa roku 1874
- narodila sa česká herečka LIBUŠE VANĚČKOVÁ

1943
- zriadili Sovieti Južný front Červenej armády
- začala sa v americkom Hanforde realizácia projektu zostrojenia
jadrovej pumy

1948
- nadobudla účinnosť Generálna dohoda o clách a obchode (GATT)
- nadobudla účinnosť colná únia medzi Belgickom, Holandskom
a Luxemburskom (Benelux) z októbra roka 1947
- poštátnili vo Veľkej Británii štyri veľké súkromné železničné
spoločnosti (London, Midland and Scottish Railways, Great Western
Railways, London and North Eastern Railways a Southern Railways) a 58
menších spoločností, ktorým patrilo spolu 83.000 kilometrov
železničných koľajníc, 20.500 lokomotív a vyše 1,6 milióna nákladných
a osobných vagónov, do vlastníctva štátu prešla aj Londýnska dopravná
spoločnosť s vyše 9000 autobusmi a električkami a kanálová doprava
s 2000 kilometrami kanálov, stovkou parníkov a vyše 2400 nákladnými
člnmi

1953
- premenovali automobilku v Českých Rýnoviciach na Liberecké
automobilové závody (LIAZ)
- zomrel poľský dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg LUBOMIR
ROZYCKI. Narodil sa roku 1884

1958
- nadobudli platnosť rímske zmluvy o založení Európskeho
hospodárskeho spoločenstva (EHS, členmi sa stalo Belgicko,
Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko) a Európskeho
spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom)
- vznikla Pražská informačná služba

1968
- zvolili znovu Ahmeda Sekou Tourého za prezidenta Guinejskej
republiky
- zomrelo podľa oznámenia v Indii v roku 1967 na čierne kiahne vyše
12.000 osôb
- uviedli šiesty raz Williama Tubmana do úradu prezidenta Libérijskej
republiky

1973
- zahynulo pri novoročných oslavách v Riu de Janeiro a Sao Paule vyše
70 osôb
- pristúpili Veľká Británia, Írsko a Dánsko k Európskemu
hospodárskemu spoločenstvu (EHS), ktoré dostalo konečne celkovú
kompetenciu pre spoločnú obchodnú politiku členských krajín
- zomrel český akademik, profesor, fyzik, spisovateľ a rádiológ
FRANTIŠEK BĚHOUNEK, autor nových metód merania rádioaktivity
a účastník Nobileho výpravy vzducholoďou k severnému pólu. Narodil sa
roku 1898
- udelilo Portugalsko svojím zámorským provinciám Angola, Mozambik,
Kapverdy, Macao, Ostrov svätého Tomáša a Princov ostrov vnútornú
autonómiu
- vstúpili v Rakúsku do platnosti zákon o dani pridanej hodnoty
a dohoda o voľnom obchode s EHS
- zahynulo počas novoročných sviatkov na cestách v USA 380 osôb, NSR
104 a Francúzsku 86 osôb
- nadobudla platnosť v Poľsku správna reforma, pričom vzniklo vyše
2000 zlúčených obcí
- zostrelili podľa oznámenia v roku 1972 nad Vietnamskou
demokratickou republikou 732 amerických lietadiel, zabili a zajali
vyše 1000 letcov

1978
- vybuchlo niekoľko minút po štarte vo vzduchu blízko indického
Bombaj lietadlo Air India Boeing 747-Jumbo a zrútilo sa do mora,
pričom zahynulo 213 osôb
- stali sa po ukončení prechodnej fázy Dánsko, Írsko a Veľká Británia
plnými členmi EHS

1983
- vyprovokovali v severolibanonskom Tripolise pravicové skupiny
prestrelky, pričom za dva dni zomrelo 17 osôb, pričom za rok 1982
zahynulo v Libanone pri ozbrojených zrážkach takmer 1400 osôb (bez
obetí izraelskej agresie), 377 bombových atentátoch zabili 137 osôb,
prestrelkách v pohoriach Šúf a Alaj 217 a nepokojoch v Tripolise vyše
180 osôb
- začal sa Svetový rok komunikácií pod heslom Rozvoj komunikačných
infraštruktúr, pričom ho vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN
- vstúpili členské štáty RVHP do tretieho roku koordinovaných
päťročných plánov rozvoja národného hospodárstva na roky 1981-1985

1988
- nadobudol v ZSSR platnosť zákon o štátnom podniku

1993
- zaviedla ČR daň z pridanej hodnoty, ktorá sa odrazila vo zvýšení
cien
- nadobudol platnosť voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu
medzi 12 členskými krajinami Európskeho spoločenstva (jednotný
vnútorný trh)
- zomrela nemecká spisovateľka ANNA WIMSCHNEIDEROVÁ. Narodila sa
v roku 1919
- vznikla Česká republika

1998
- zomrela americká tenisová legenda a osemnásobná víťazka tenisového
Wimbledonu HELEN WILLSOVÁ-MOODYOVÁ, ktorá triumfovala po prvý raz vo
Wimbledone v roku 1927 a s aktívnym tenisom skončila v roku 1938,
pričom vyhrala vtedy aj štyrikrát medzinárodné majstrovstvá Roland
Garros v Paríži a ako 19-ročná sa stala v Paríži olympijskou
víťazkou, pričom s devätnástimi grandslamovými titulmi v dvojhre je
tretia v historickom rebríčku. Narodila sa roku 1905
- prevzala Veľká Británia od Luxemburska rotujúce predsedníctvo EÚ
v dôležitej etape jej histórie
- nadobudla platnosť dohoda o spolupráci medzi EÚ a Macedónskom
- zavraždili v noci na tento deň islamskí fundamentalisti vyše 400
dedinčanov neďaleko západoalžírskeho mesta Rélizane, medzi ktorými
boli ženy a deti.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť
 2. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
 3. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
 4. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
 5. Investment Advisory Guide for Slovakia
 6. Jazdili sme na novom Volkswagene T-Cross!
 7. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka
 8. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019
 9. Máte pri čítaní „krátke ruky“? Vitajte vo svete štyridsiatnikov
 10. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali
 1. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
 2. Recenze youtubera JeezyJ: jak dopadla autokamera Mio MiVue 785 ?
 3. Burza pracovných príležitostí opäť na Stavebnej fakulte STU
 4. Počet ochorení na rakovinu stále stúpa. Nepodceňujte prevenciu
 5. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
 6. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
 7. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou
 8. Slávnostná inaugurácia rektora a dekanov fakúlt EU v Bratislave
 9. Investment Advisory Guide for Slovakia
 10. Ako naučiť vaše deti správne zaobchádzať s peniazmi?
 1. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka 27 285
 2. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 22 129
 3. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov 20 436
 4. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov 13 863
 5. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019 13 364
 6. Prievidzská firma je malý zázrak. Uznáva ju americké letectvo 11 929
 7. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky 9 498
 8. Netradičná dovolenka? Plavba Stredomorím aj s letenkami v cene 9 046
 9. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali 7 219
 10. Máte pri čítaní „krátke ruky“? Vitajte vo svete štyridsiatnikov 7 036

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Mistrík odstúpil z prezidentského súboja, podporil Čaputovú

Mistríkovo rozhodnutie ocenil aj prezident Kiska a tiež podporil Čaputovú.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto by Čaputová nemala zahodiť

Po dvadsiatich rokoch môže prvé kolo vyhrať blok mimo Smeru a HZDS.

AUTO

Prichádza malé SUV Škoda Kamiq. Aké sú naše prvé dojmy?

Zaboduje priestorom aj bohatou výbavou.

Neprehliadnite tiež

O spolupráci so Spojenými štátmi bude Pellegrini hovoriť s Lajčákom a Gajdošom

Lajčák aj jeho rezort si myslia, že podpis dohody je pre Slovensko dobrý.

Premiér Peter Pellegrini.

Staviteľ stanu na Pohode na pojednávanie neprišiel, súd odročili

Hlavné pojednávanie so staviteľom stanu, ktorý sa zrútil na Pohode v roku 2009, súd odročil. Nemec Jakob Bossert má podľa jeho právneho zástupcu zdravotné problémy.

Nový zákon o pedagogických zamestnancoch sa nestihne vytvoriť, tvrdí Lubyová

Gröhling vyzval Lubyovú na stiahnutie zákona z rokovania parlamentu.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová.

Majského advokát: Nemôžem hodnotiť, čo sa stalo

Hovorí Majského advokát Peter Filip.

Jozef Majský

Výbor odobril skrátené konanie v súvislosti s opatreniami v prípade brexitu

Cieľom je minimalizovať dopady na Slovákov v Británii.

Minister zahraničia Miroslav Lajčák.