SME
Piatok, 18. október, 2019 | Meniny má Lukáš

Historický kalendár na stredu 1. januára

Rok 2003 je:

Medzinárodný rok pitnej vody - vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN
v roku 2000 a prizvalo krajiny sveta, systém organizácií OSN, ako aj
všetkých ostatných činiteľov, aby si ho pripomenuli akciami na
ochranu pitnej vody a tým zdôraznili jej dôležitosť

Európsky rok zdravotne postihnutých - v krajinách EÚ žije vyše
37 miliónov handicapovaných ľudí, a preto vyhlásila Európska komisia
a organizácie ľudí s postihnutím rok 2003 ako Európsky rok zdravotne
postihnutých: majú sa rôznymi propagačným akciami zdôrazniť problémy,
diskriminácia a bariéry, ktorým musia zdravotne postihnutí v súčasnej
spoločnosti čeliť a už začiatkom roka sa vydá v Aténach na cestu po
krajinách pätnástky autobus s heslom Poď na palubu a pocestujú ním
postihnuté deti, ich priatelia a kolegovia, v každej krajine EÚ sa
následne uskutočnia sprievodné akcie: festivaly, súťaže, protestné
akcie a sprievody


Nový rok
Svetový deň mieru - oslavuje sa od roku 1968 na základe iniciatívy pápeža Pavla VI., pričom pápežovo posolstvo sa zverejňuje začiatkom decembra predošlého roku

Štátny sviatok Haitskej republiky - Deň nezávislosti (1804)
Štátny sviatok Kubánskej republiky - Deň oslobodenia (víťazstvo revolúcie, 1959)
Štátny sviatok Slovenskej republiky - Deň vzniku (1993)
Štátny sviatok Sudánskej republiky - Deň nezávislosti (1956)
Deň palestínskej revolúcie - založenie Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP; 1965)

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, prikázaný sviatok

1438
- zvolili v Székesfehérváre (Maďarsko) za uhorského kráľa Albrechta
Habsburského, manžela Žigmundovej dcéry Alžbety

1703
- narodil sa v Skalici pedagóg, astronóm a matematik IGNÁC HERTL,
autor odborných prác. Zomrel roku 1775

1818
- narodil sa v Lešti katolícky kňaz, národný buditeľ a ľudový lekár
GABRIEL PAULÍK, priekopník praktického včelárenia v Uhorsku. Zomrel
26.5.1882

1823
- narodil sa v Kiskörosi (Maďarsko) významný maďarský básnik
a revolucionár slovenského pôvodu ALEXANDER PETÖFI, predstaviteľ
revolučného romantizmu. Zomrel 31.7.1849

1838
- nadobudol platnosť nový poštový zákon (vychádzal zo skutočnosti, že
vozová a listová pošta tvoria jeden celok), avšak Uhorský snem
odmietol jeho schválenie, hoci poriadok vozovej a listovej pošty (ako
vykonávacie predpisy zákona) platil aj v Uhorsku

1873
- vznikla pobočka Všeobecnej robotníckej nemocenskej a invalidnej
pokladnice v Bratislave z iniciatívy obuvníckeho tovariša Štefana
Heckmanna, ktorého aktívne podporoval tamojší socialistický spolok
Napred

1883
- narodil sa v Köszegu (Maďarsko) jazykovedec a vysokoškolský pedagóg
GABRIEL ORBÁN. Zomrel 28.1.1958

1913
- zverejnili v Uhorsku návrh nového volebného zákona, ktorý delil
voličov podľa vzdelanostného a majetkového cenzu do štyroch kategórií

1923
- vznikla oficiálne Protetika, keď Výrobné družstvo invalidov Praha
založilo v Bratislave na Vajnorskej ulici číslo 2 svoju filiálku,
avšak ešte roku 1915 vniklo Štátne ortopedické oddelenie pri
Alžbetínskej univerzite v Bratislave na podnet vysokoškolského
pedagóga Ľudovíta Bakaya
- narodil sa v Kútoch zememerač-inžinier a pedagóg JÁN ŠKODA
- nadobudol platnosť župný zákon, ktorý redukoval 16 historických žúp
na šesť veľžúp (Bratislavská, Nitrianska, Považská, Zvolenská,
Podtatranská a Košická)


1928
- uverejnil Vojtech Tuka v ústrednom denníku HSĽS Slovák úvahu k 10.
výročiu Martinskej deklarácie, v ktorej tvrdil, že na základe jej
tzv. tajnej klauzuly nastane 31.10.1928 na Slovensku vacuum iuris
(umožňujúce rozhodnúť o novej štátoprávnej podobe Slovenska)

1933
- zomrela v Pomáze (Maďarsko) operná speváčka ELENA BÁRDOSSYOVÁ.
Narodila sa 28.12.1870

1938
- navrhol predseda agrárnej strany Rudolf Beran vstup SdP a HSĽS do
vlády a hľadanie dohody s Nemeckom, avšak jeho výzva vyvolala široké
antifašistické protestné hnutie
- vznikol v Žiline agrárny denník Slovenský hlas

1943
- narodil sa JÁN SÝKORA, člen Spolku architektov Slovenska
- narodil sa hospodársky pracovník JOZEF BURCL, generálny riaditeľ
Drôtovne Hlohovec

1948
- premenoval sa sociálnodemokratický denník Hlas práce na Nový hlas

1953
- založili Helmintologické laboratórium (neskôr Helmintologický ústav
SAV) v Košiciach
- začal pracovať Rozhlasový herecký súbor v Bratislave
- narodila sa v Bratislave grafička a maliarka VLASTA HLÔŠKOVÁ
- založili Virologický ústav SAV v Bratislave
- začala sa činnosť Štátnej sporiteľne, ktorá vznikla z družstevného
peňažníctva
- narodil sa architekt, projektant a urbanista JURAJ HERMANN
- založili Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie v Novom Meste
nad Váhom
- vznikol samostatný závod Slovenské bryndziarne, n. p., Zvolen
- založili Ústav pre výskum výživy ľudu (neskôr Výskumný ústav výživy
ľudu) v Bratislave
- založili n. p. Konštrukta v Trenčíne
- narodil sa v Banskej Bystrici výtvarný fotograf JÁN STRIEŠ
- založili továreň na antibiotiká Biotika v Slovenskej Ľupči

1958
- stala sa Čs. televízia samostatnou organizáciou v rámci Čs. výboru
pre rozhlas a televíziu, pričom televízia na Slovensku bola
podriadená Slovenskému výboru pre rozhlas a televíziu
- vysielali sa Televízne noviny (predtým Televízne aktuality
a zaujímavosti) ako televízny denník, pričom pre divákov na Slovensku
namiesto druhého vydania TN sa vysielali Ozveny dňa až do roku 1962

1963
- vznikol Botanický ústav SAV vyčlenením oddelenia geobotaniky
a systematiky rastlín a oddelenia fyziológie rastlín z Biologického
ústavu SAV
- premenilo sa Laboratórium fyziky SAV na Fyzikálny ústav SAV, ktorý
bol z hospodárskej stránky začlenený do hospodárskej správy Ústavov
fyzikálno-matematických a prírodných vied, pričom od roku 1965 mal
Fyzikálny ústav SAV svoju vlastnú hospodársku správu, avšak boli do
nej začlenené aj iné menšie ústavy fyzikálno-matematických vied
a prírodných vied
- založili Ústredný archív SAV v Bratislave

1968
- zriadili Výskumný ústav kultúry v Bratislave (vtedy Ústav pre
výskum kultúry a verejnej mienky)
- odčlenil sa Novinársky študijný ústav od zväzu novinárov

1983
- uskutočnili sa v Matici slovenskej štrukturálne zmeny v súvislosti
s prechodom na trojstupňový systém riadenia

1993
- vznikla o 00.00 hod samostatná Slovenská republika
- vyšla oficiálne prvá trojkorunová známka SR s vyobrazeným štátnym
znakom nového nezávislého štátu
- začala vysielať Slovenská televízia na dvoch kanáloch pre celé
územie krajiny
- vznikla na základe zákona 566 z 18.11.1992 Národná banka Slovenska
ako centrálna banka nového štátu
- zišla sa v Bratislave spoločná schôdza NR SR a vlády SR, na ktorej
poslanci prijali Vyhlásenie NR SR k vzniku nezávislej SR
- prijali SR za člena Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe
a Severoatlantickej rady pre spoluprácu (NACC)
- vznikol Úrad jadrového dozoru, ktorý plní úlohy zamerané na
bezpečnosť jadrovoenergetických zariadení, dozor nad zaobchádzaním
s rádioaktívnym odpadom, vyhoreným palivom a ďalšími fázami
palivového cyklu, pričom zabezpečuje aj kontrolu a evidenciu
jadrových materiálov, posudzovanie kvality vybraných zariadení,
hodnotenie havarijných plánov a plnenie záväzkov vyplývajúcich
z medzinárodných zmlúv v oblasti jadrovej bezpečnosti a zaobchádzania
s jadrovými materiálmi
- uznali sa navzájom ČR a SR vládnou dohodou o nadviazaní
diplomatických stykov na úrovni veľvyslanectva

--------------------------------------------------------------

1583
- zaviedli v Belgicku, nemeckých a švajčiarskych štátoch gregoriánsky
kalendár

1618
- narodil sa významný španielsky barokový maliar BARTOLOMÉ ESTÉBAN
MURILLO, predstaviteľ sevillskej školy. Zomrel roku 1682

1673
- zaviedli prvé pravidelné poštové spojenie medzi New Yorkom
a Bostonom (USA)


1748
- zomrel švajčiarsky matematik a fyzik JOHANN BERNOULLI, ktorý
prispel k rozvoju diferenciálnej geometrie. Narodil sa roku 1667

1788
- narodil sa francúzsky utopický socialista ETIENNE CABET. Zomrel
roku 1856

1818
- vyhlásilo Čile formálne nezávislosť aj napriek tomu, že
národnooslobodzovacie vojská ešte neporazili španielsku armádu na
juhu krajiny, na čelo vlády sa postavil Bernardo O'Higgins
- zrušili v nemeckom Württemberskom kráľovstve poddanstvo
- založil Antonín Jaroslav Puchmajer prvú českú verejnú knižnicu

1853
- skúšali v USA prvý zápalný motor
- vyšlo prvé číslo časopisu Živa, ktorý bol najstarším českým
prírodovedeckým časopisom, pričom ho založil Jan Evangelista Purkyně

1863
- nadobudla platnosť proklamácia amerického prezidenta Abrahama
Lincolna o zrovnoprávnení všetkých otrokov, ktorú podpísal 22.9.1862:
otroci žjúci vo vzbúrených južanských štátoch Únie boli vyhlásení za
slobodných
- narodil sa francúzsky filozof, historik a sociológ PIERRE DE
COUBERTIN, zakladateľ novodobých olympijských hier. Zomrel roku 1937
- začala sa bitka o texaské prístavné mesto Galveston v americkej
občianskej vojne, pričom otrokárske Konfederované štáty americké sa
ho opäť zmocnili
- narodil sa lotyšský realistický prozaik a dramatik RUDOLFS
BLAUMANIS. Zomrel roku 1908

1878
- vyšlo prvé číslo časopisu Rumunská žena

1883

- narodil sa rumunský hudobník ANTONIN CIOLAN

1888
- narodil sa český prozaik, novinár a kabaretný herec EDUARD BASS
(vlastným menom Eduard Schmidt). Zomrel roku 1946

1893
- začal v Japonsku platiť gregoriánsky kalendár
- narodil sa český sochár KAREL DVOŘÁK, spolutvorca sociálneho
realizmu. Zomrel roku 1950
- narodil sa sovietsky vojenský predstaviteľ a generál IVAN
VASILIEVIČ PANFILOV. Padol v roku 1941

1898
- nahradili svetelný maják v zálive San Franciska signálne bóje
- narodil sa český prozaik a vlastivedný publicista KAREL MICHL.
Zomrel roku 1982
- konal sa 1. zjazd Sociálnodemokratickej strany Ruska v Minsku
- pripojili k New Yorku Brooklyn, State Island, Queens a Bronx, čím
jeho rozloha bola desaťkrát väčšia a počet obyvateľov stúpol z dvoch
na 3,4 milióna, pričom sa stal po Londýne druhým najväčším mestom na
svete

1903
- korunovali v Dillí kráľa Veľkej Británie a Írska Eduarda VII. za
indického cisára, pričom hold mu vzdali panovníci jednotlivých častí
indického subkontinentu
- vstúpil v nemeckej jazykovej oblasti (v Nemecku, Rakúsku
a Švajčiarsku) úradne do platnosti nový nemecký pravopis

1908
- nadobudol vo Francúzsku platnosť zákon, podľa ktorého museli byť
bicykle označené tabuľkou a číslom
- narodil sa český herec ZDENĚK HODR. Zomrel roku 1984

1913
- súhlasili Turci na londýnskych mierových rokovaniach medzi
Osmanskou ríšou a balkánskymi štátmi s odstúpením svojich území
západne od Drinopolu
- sprevádzkovali v USA poštovú balíkovú službu
- narodil sa slovinský prozaik a dramatik IVAN POTRČ

1918
- otvoril si americký komik Charlie Chaplin vlastné filmové štúdio
- ostreľovala švajčiarska pohraničná stráž na Bodamskom jazere
nemecký parník Kaiser Wilhelm

1923
- začala svoju činnosť Rakúska národná banka ako ceduľová banka
krajiny
- narodil sa džezový hudobník (vibrafón) a skladateľ MILT (vlastným
menom Milton) JACKSON. Zomrel roku 1998

1938
- odovzdal Čankajšek funkciu predsedu čínskej ústrednej vlády
dovtedajšiemu ministrovi financií Siang-si Kungovi, ale ponechal si
post najvyššieho veliteľa armády
- museli podľa nariadenia britskej vlády všetky školopovinné deti so
sebou nosiť plynové masky
- odobrali zákonom v Nemecku židovským kultúrnym spolkom štatút byť
súčasťou verejného práva
- narodil sa český hudobný dramaturg a dirigent PETR MANDEL
- zomrel český chemik, pedagóg a historik chémie JAN STANISLAV
ŠTĚRBA-BÖHM. Narodil sa roku 1874
- narodila sa česká herečka LIBUŠE VANĚČKOVÁ

1943
- zriadili Sovieti Južný front Červenej armády
- začala sa v americkom Hanforde realizácia projektu zostrojenia
jadrovej pumy

1948
- nadobudla účinnosť Generálna dohoda o clách a obchode (GATT)
- nadobudla účinnosť colná únia medzi Belgickom, Holandskom
a Luxemburskom (Benelux) z októbra roka 1947
- poštátnili vo Veľkej Británii štyri veľké súkromné železničné
spoločnosti (London, Midland and Scottish Railways, Great Western
Railways, London and North Eastern Railways a Southern Railways) a 58
menších spoločností, ktorým patrilo spolu 83.000 kilometrov
železničných koľajníc, 20.500 lokomotív a vyše 1,6 milióna nákladných
a osobných vagónov, do vlastníctva štátu prešla aj Londýnska dopravná
spoločnosť s vyše 9000 autobusmi a električkami a kanálová doprava
s 2000 kilometrami kanálov, stovkou parníkov a vyše 2400 nákladnými
člnmi

1953
- premenovali automobilku v Českých Rýnoviciach na Liberecké
automobilové závody (LIAZ)
- zomrel poľský dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg LUBOMIR
ROZYCKI. Narodil sa roku 1884

1958
- nadobudli platnosť rímske zmluvy o založení Európskeho
hospodárskeho spoločenstva (EHS, členmi sa stalo Belgicko,
Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko) a Európskeho
spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom)
- vznikla Pražská informačná služba

1968
- zvolili znovu Ahmeda Sekou Tourého za prezidenta Guinejskej
republiky
- zomrelo podľa oznámenia v Indii v roku 1967 na čierne kiahne vyše
12.000 osôb
- uviedli šiesty raz Williama Tubmana do úradu prezidenta Libérijskej
republiky

1973
- zahynulo pri novoročných oslavách v Riu de Janeiro a Sao Paule vyše
70 osôb
- pristúpili Veľká Británia, Írsko a Dánsko k Európskemu
hospodárskemu spoločenstvu (EHS), ktoré dostalo konečne celkovú
kompetenciu pre spoločnú obchodnú politiku členských krajín
- zomrel český akademik, profesor, fyzik, spisovateľ a rádiológ
FRANTIŠEK BĚHOUNEK, autor nových metód merania rádioaktivity
a účastník Nobileho výpravy vzducholoďou k severnému pólu. Narodil sa
roku 1898
- udelilo Portugalsko svojím zámorským provinciám Angola, Mozambik,
Kapverdy, Macao, Ostrov svätého Tomáša a Princov ostrov vnútornú
autonómiu
- vstúpili v Rakúsku do platnosti zákon o dani pridanej hodnoty
a dohoda o voľnom obchode s EHS
- zahynulo počas novoročných sviatkov na cestách v USA 380 osôb, NSR
104 a Francúzsku 86 osôb
- nadobudla platnosť v Poľsku správna reforma, pričom vzniklo vyše
2000 zlúčených obcí
- zostrelili podľa oznámenia v roku 1972 nad Vietnamskou
demokratickou republikou 732 amerických lietadiel, zabili a zajali
vyše 1000 letcov

1978
- vybuchlo niekoľko minút po štarte vo vzduchu blízko indického
Bombaj lietadlo Air India Boeing 747-Jumbo a zrútilo sa do mora,
pričom zahynulo 213 osôb
- stali sa po ukončení prechodnej fázy Dánsko, Írsko a Veľká Británia
plnými členmi EHS

1983
- vyprovokovali v severolibanonskom Tripolise pravicové skupiny
prestrelky, pričom za dva dni zomrelo 17 osôb, pričom za rok 1982
zahynulo v Libanone pri ozbrojených zrážkach takmer 1400 osôb (bez
obetí izraelskej agresie), 377 bombových atentátoch zabili 137 osôb,
prestrelkách v pohoriach Šúf a Alaj 217 a nepokojoch v Tripolise vyše
180 osôb
- začal sa Svetový rok komunikácií pod heslom Rozvoj komunikačných
infraštruktúr, pričom ho vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN
- vstúpili členské štáty RVHP do tretieho roku koordinovaných
päťročných plánov rozvoja národného hospodárstva na roky 1981-1985

1988
- nadobudol v ZSSR platnosť zákon o štátnom podniku

1993
- zaviedla ČR daň z pridanej hodnoty, ktorá sa odrazila vo zvýšení
cien
- nadobudol platnosť voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu
medzi 12 členskými krajinami Európskeho spoločenstva (jednotný
vnútorný trh)
- zomrela nemecká spisovateľka ANNA WIMSCHNEIDEROVÁ. Narodila sa
v roku 1919
- vznikla Česká republika

1998
- zomrela americká tenisová legenda a osemnásobná víťazka tenisového
Wimbledonu HELEN WILLSOVÁ-MOODYOVÁ, ktorá triumfovala po prvý raz vo
Wimbledone v roku 1927 a s aktívnym tenisom skončila v roku 1938,
pričom vyhrala vtedy aj štyrikrát medzinárodné majstrovstvá Roland
Garros v Paríži a ako 19-ročná sa stala v Paríži olympijskou
víťazkou, pričom s devätnástimi grandslamovými titulmi v dvojhre je
tretia v historickom rebríčku. Narodila sa roku 1905
- prevzala Veľká Británia od Luxemburska rotujúce predsedníctvo EÚ
v dôležitej etape jej histórie
- nadobudla platnosť dohoda o spolupráci medzi EÚ a Macedónskom
- zavraždili v noci na tento deň islamskí fundamentalisti vyše 400
dedinčanov neďaleko západoalžírskeho mesta Rélizane, medzi ktorými
boli ženy a deti.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prečo Lukáš chodí po tridsiatke ešte stále na strednú školu
 2. Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)
 3. Karibik: Dokonalý oddych v špičkových hoteloch
 4. IBA DNES: Získajte plný prístup na SME.sk na 30 dní zadarmo
 5. Ojazdené pneumatiky odovzdajte, šetríte tak životné prostredie
 6. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope
 7. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie
 8. Limitovaná ponuka: balík SME.sk + DIGI GO so zľavou až 52 %
 9. Nestarnú, ale dozrievajú
 10. Rýchlejšie doma. Už čoskoro.
 1. Firma BONATO oddlžila svojich klientov v sume 100 000 000 Eur
 2. Ako manažovať 16 miliónov dielov denne?
 3. Karibik: Dokonalý oddych v špičkových hoteloch
 4. Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)
 5. IBA DNES: Získajte plný prístup na SME.sk na 30 dní zadarmo
 6. Slávnostné otvorenie VIVO! Bratislava už o tri týždne
 7. Prečo Lukáš chodí po tridsiatke ešte stále na strednú školu
 8. Udržateľné úspešné podnikanie na Slovensku a v Bulharsku
 9. Slováci sú chlebovým národom
 10. Ojazdené pneumatiky odovzdajte, šetríte tak životné prostredie
 1. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope 12 861
 2. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie 12 457
 3. IBA DNES: Získajte plný prístup na SME.sk na 30 dní zadarmo 10 704
 4. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 10 476
 5. 5 rád Ľudmily Kolesárovej, ako napísať projekt a získať grant 9 579
 6. Čo na aute vymyslela žena a čo výrobca telefónov? 8 464
 7. Čo všetko dnes majú deti v mobiloch? Boli by ste prekvapení 8 267
 8. Vysokoškoláci zarobia už o 587 eur viac ako stredoškoláci 7 484
 9. Týmto trikom sa dajú v aute umiestniť tri autosedačky 6 980
 10. Vyrába koláče pre celiatikov. Najobľúbenejšie zákusky prekvapia 6 973

Hlavné správy zo Sme.sk

Dav smeruje cez Palisády na budove parlamentu.
Autorská strana Michala Havrana

Kočner pochopil, čo je štát (píše Michal Havran)

A potom sa pokúsil ním stať.

Marian Kočner na súde.

Threema potvrdzuje Kočnerov vplyv na novinárku

Pri Kočnerovi sa opäť ukázala Ruttkayová.

Marian Kočner a aplikácia Threema.

Čo dnes robí Bubeníková z Gorily? Stala sa developerkou

Šéfka FNM rozbehla kariéru v realitnom biznise.

Anna Bubeníková, bývalá šéfka Fondu národného majetku.

Neprehliadnite tiež

Minister spravodlivosti SR Gábor Gál.

Od Bratislavy po Košice. Ľudí vyhnala do ulíc Gorila (fotogaléria)

Ulice a námestia slovenských miest znovu zaplnili nespokojní ľudia.

Protestujúci v Bratislave na Hodžovom námestí.

Čaputová sa zúčastní intronizácie nového japonského cisára

Hlava štátu odcestuje na štvordňovú návštevu Japonska.

Prezidentka Zuzana Čaputová.
Dav smeruje cez Palisády na budove parlamentu.