Komuniké z rokovania 168. schôdze vlády SR

Bratislava 18. júla (TASR) - Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom programov financovaných zo štátneho rozpočtu na rok 2002 za Ministerstvo ...

Bratislava 18. júla (TASR) - Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom programov financovaných zo štátneho rozpočtu na rok 2002 za Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom programov rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR na rok 2002. Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh programov kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2002. Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh programového rozpočtovania vypracovaného kapitolou Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Uvedený program vyjadruje záujem Slovenskej republiky stať sa súčasťou kolektívnej obrany členských štátov Severoatlantickej aliancie a dokumentuje pripravenosť Slovenskej republiky participovať na všetkých základných funkciách NATO. Návrh predložil minister obrany SR Jozef Stank.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom programov kapitoly Ministerstva hospodárstva SR na rok 2002. Materiál obsahuje 6 programov, ktoré boli spracované v súlade so schválenými východiskami zostavenia štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva hospodárstva SR: 1. Program podpory budovania priemyselných parkov, 2. Program priamych zahraničných investícií, 3. Program podpory podnikania, 4. Program rozvoja cestovného ruchu, 5. Program ochrany spotrebiteľa, 6. Program podpory priemyselného výskumu a vývoja. Vláda SR zároveň uložila ministerke financií SR zapracovať schválené programy do návrhu rozpočtu rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva SR na rok 2002. Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom programov rozpočtovej kapitoly Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na rok 2002. Návrh predložil predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami. Prijatím predmetného zákona sa zabezpečí sprehľadňovanie prostriedkov štátu pre podnikateľov v poľnohospodárstve a vytvoria sa možnosti na čerpanie a vyžitie zdrojov EÚ na podporu poľnohospodárstva. Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zámerom predkladaného návrhu zákona je dosiahnutie ďalšieho pokroku v prispôsobovaní právnej úpravy dane z pridanej hodnoty v Slovenskej republike sekundárnej legislatíve Európskej únie. Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom návrhu zákona je v zmysle prioritných úloh vlády SR vyplývajúcich z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii z 8. 11. 2000 a v zmysle Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2001 upraviť pre Policajný zbor najmä oblasť medzinárodnej spolupráce, spolupráce s fyzickými osobami a združeniami, inštitút predvedenia a zaistenia osoby a používanie osobných údajov v informačných systémoch Policajného zboru. Návrh predložil minister vnútra SR Ivan Šimko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z. Cieľom predmetného návrhu zákona je zosúladenie doterajšieho zákona o ochrane vkladov s požiadavkami Európskej únie v oblasti ochrany bankových vkladov. V záujme toho sa navrhuje, aby sa zákonná ochrana bankových vkladov postupne rozšírila aj na právnické osoby. V prvej etape sa zákonná ochrana vkladov rozšíri na bankové vklady vybraných druhov nepodnikateľských právnických osôb neziskového charakteru, a to na nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, združenia občanov a na spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Návrh predložili ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a guvernér Národnej banky Slovenska Marián Jusko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom programov v rozpočte na rok 2002 za kapitolu Úradu vlády SR. Úrad vlády navrhol rozpočtovať 14 programov. Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády SR o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka. V návrhu nariadenia vlády sú rozpracované rozvojové programy, ktoré boli vypracované v spolupráci s Európskou komisiou. V návrhu sa ďalej ustanovuje rozsah financovania jednotlivých rozvojových programov štátom. Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.132/ 1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom pripravovaného zákona je najmä implementovať príslušné smernice Európskych spoločenstiev o práve slobodne poskytovať právne služby na území druhého členského štátu a tiež zlúčiť Komoru komerčných právnikov Slovenskej republiky so Slovenskou advokátskou komorou. Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o postupe prác pri plnení uznesenia vlády SR č. 694/2000 k Auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti. Správa hodnotí systémové opatrenia, za ktoré je zodpovedný podpredseda vlády pre ekonomiku. Správa tiež navrhuje ďalší postup z obsahového a procesného hľadiska, ktorý by mal zabezpečiť naplnenie priorít Auditu do konca volebného obdobia. Správu predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 9. výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky: 1/ Rad Ľ. Štúra I. triedy: Jurajovi Hraškovi, Miroslavovi Kusému, Miroslavovi Cipárovi, Františkovi Zvaríkovi, Štefanovi Šmelkovi, Martinovi Hollému. 2/ Rad Ľ. Štúra II. triedy: Martine Moravcovej, Jozefovi Balážovi, Jozefovi Košnárovi. 3/ Rad Ľ. Štúra III. triedy: Judite Mayerovej, Elene Lackovej. Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh Manuálu pre poskytovanie podpory na zriaďovanie priemyselných parkov na základe uznesenia vlády č. 363 zo dňa 25.4.2001. Predložený Manuál pre poskytovanie podpory na zriaďovanie priemyselných parkov spresňuje a vysvetľuje postup pri predkladaní žiadosti, ako aj hlavné kritériá, ktoré musí žiadateľ o poskytnutie podpory splniť, a stanovuje mechanizmus jej schvaľovania. Podklady pre schválený manuál vypracovala agentúra SARIO. Návrh predložili podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš, minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Spoločné hodnotenie priorít zamestnanosti v Slovenskej republike. Navrhovaný materiál sa predkladá na základe uznesenia vlády SR č. 171/2000 a č. 492/2001 k Národnému programu pre prijatie acquis communautaire. V kapitole 13 / Sociálna politika a zamestnanosť / je v časti Zamestnanosť, Európsky sociálny fond určená krátkodobá priorita č. 1 pripraviť dokument Spoločné hodnotenie politiky zamestnanosti s EK a zabezpečiť jeho podpis s komisárkou EK. Materiál predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu z 18. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky, uskutočneného 11. mája 2001 v Prahe, vrátane výročnej správy o plnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie za rok 2000. Zároveň schválila rozhodnutie Rady colnej únie SR a ČR č.22 z 11. mája 2001. Správu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o stave implementácie projektov ISPA v sektore životného prostredia, schválila presun termínu na splnenie úlohy B.4 uznesenia vlády SR č. 275 z 28. marca 2001 na zabezpečenie záväzného potvrdenia o národnom spolufinancovaní projektu programu ISPA "Banská Bystrica sústava na likvidáciu odpadových vôd" z 31. mája 2001 na 31. júla 2001 a uložila ministrovi životného prostredia zabezpečiť záväzné potvrdenie o národnom spolufinancovaní tohto projektu do 31. júla 2001 a splnomocnencovi pre Národný fond zabezpečiť príslušné spolufinancovanie projektu. Správu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a zmenila bod C.3. uznesenia vlády SR č. 1100 z 20. decembra 2000 k návrhu na privatizáciu majetkových účastí štátu v strojárskych podnikoch a na reštrukturalizáciu DMD holding, a.s. Trenčín. Zmena časti bodu C.3 sa týka spoločnosti Konštrukta Industry, a.s. Trenčín. Spôsob privatizácie formou prevodu akcií z Ministerstva hospodárstva SR na Fond národného majetku SR sa mení na priamy predaj akcií na základe výberového konania. Materiál predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda prerokovala a vyslovila súhlas s Dekádou kostí a kĺbov a zároveň sa prihlásila k projektu dekády kostí a kĺbov a poverila ministra zdravotníctva podpísaním deklarácie. Materiál predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Rozhodnutia Asociačnej rady SR/EÚ o účasti Slovenskej republiky v programe Európskej únie Kultúra 2000. Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na rok 2001 na rozpracovanie politiky informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike v roku 2001 v celkovej výške 4 000 tisíc Sk, ktoré budú presunuté do kapitoly Ministerstva školstva SR spolu so zvýšením počtu zamestnancov ústredného orgánu o 6 osôb od 1.7.2001. Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Doplnok Štatútu Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Zmena štatútu súvisí so zriadením štátnej školskej inšpekcie ako orgánu štátnej správy v školstve. Materiál predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Koncepciu zabezpečenia výkonnostných auditov Úradom vlády SR v podobe kontroly efektívnosti v súlade s dokumentom Audit. V rámci týchto aktivít pôjde najmä o skúmanie efektívnosti použitia finančných, ľudských a materiálnych zdrojov v príslušných organizáciách a o určenie, do akej miery sa využívaním daných zdrojov plnili stanovené ciele organizácií. Materiál predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii štátneho podniku Stredoslovenské energetické závody, štátny podnik, skrátene: SSE š.p. Žilina na založenie akciových spoločností Stredoslovenská energetika, a.s., skrátene SSE a.s., Martinská teplárenská, a.s., Zvolenská teplárenská, a.s., Žilinská teplárenská, a.s. podľa ő 10 ods. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Sobrance časť Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia Sobrance, Hollého č. 11. Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Ružinov časť Lekáreň v Obvodnom zdravotnom stredisku Bebravská 1. Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Ružinov časť Obvodné zdravotné stredisko Bulharská 3. Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Ružinov časť Obvodné zdravotné stredisko Babuškova 2. Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Ružinov časť Lekáreň v Obvodnom zdravotnom stredisku Bajzova 2. Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vnútrozemskej plavbe. Vláda Slovenskej republiky odporúča prezidentovi SR splnomocniť ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií a ako alternátov štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a veľvyslanca Slovenskej republiky v Českej republike na podpis dohody. Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave. Vláda SR splnomocnila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a veľvyslanca Slovenskej republiky v Bulharsku na podpis dohody. Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave. Vláda SR splnomocnila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a veľvyslanca Slovenskej republiky v Španielsku na podpis dohody. Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom účasti delegácie Slovenskej republiky na 56. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, ktoré sa začne 11. septembra 2001 v New Yorku. Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vymenovanie predsedu, podpredsedov a vedeckého sekretára Slovenskej akadémie vied. Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na určenie odmeny predsedu, podpredsedov a vedeckého sekretára Slovenskej akadémie vied. Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle ő 9 zákona č. 211/2000 o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov).

Vláda SR prerokovala a schválila dokument Vojenská stratégia Slovenskej republiky. Predmetný materiál predstavuje zásadný dokument pre kvalitatívne nové riešenie otázok zabezpečenia obrany a ochrany obyvateľstva a majetku Slovenskej republiky. Vytvára systémový základ na prípravu dlhodobých, strednodobých a krátkodobých realizačných plánov, týkajúcich sa rozvoja ozbrojených síl. Svojím obsahom, charakterom a metodológiou zodpovedá obdobným dokumentom vyspelých demokratických štátov a zároveň plní významnú prointegračnú úlohu. Návrh predložil minister obrany SR Jozef Stank.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zníženia počtu bojových obrnených vozidiel na dosiahnutie stanovených limitov pre Slovenskú republiku v zmysle Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe. Návrh predložil minister obrany SR Jozef Stank. Poznámka: Materiál je tajný.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o dohodnutom dovoze špeciálnej techniky a materiálu. Návrh predložil minister obrany SR Jozef Stank. Poznámka: Materiál je tajný.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2001. Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR rokovala a prerušila rokovanie o Návrhu východísk štátneho rozpočtu v oblasti vedy a techniky na rok 2002 za Slovenskú republiku. Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

(pokr.) db na

NNNN

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 2. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 3. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 6. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 8. Jarné prázdniny pri mori?
 9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
 10. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 2. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 3. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
 4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 5. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Mesto Medzev v Charte európskych vidieckych obcí
 8. Valentínska nálada v Poluse pokračuje
 9. M.Borguľa vyzýva veľvyslanca USA k urýchlenému odstráneniu plota
 10. Ušetrite s hypotékou viac ako 1 200 eur
 1. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 17 648
 2. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 10 440
 3. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 6 967
 4. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 6 231
 5. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 5 724
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 4 991
 7. Jarné prázdniny pri mori? 4 272
 8. Jeden z najkrajších interiérov má Meridiana v Prievidzi 3 998
 9. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 3 635
 10. Fakulta manažmentu prepája štúdium a prax cez ďalšie strediská 3 416

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Trpeli vojaci i rodičia. O šikane na vojenčine vedel aj Husák

Bitie opaskom, fackovanie, šliapanie na chrbát, ponižovanie. To bola realita Československej ľudovej armády.

ŠPORT

Drastický šport. Prečo Slovenky nezískali medailu

Velez-Zuzulová aj Vlhová jazdia výborne.

DOMOV

Danko: Ak nedáme energetiku do poriadku, v koalícii radšej nebudem

Šéf SNS hovoril o trestnoprávnom dopade.

KOMENTÁRE

A zasa sa musíme báť plotov, čo v nás vyrastú

Na obrazovkách denne vídame tupírovaný preparát pseudospasiteľa.

Neprehliadnite tiež

Švédi chytili muža, ktorý na Slovensku kupoval zbrane pre gangy

V rokoch 2009 až 2014 sa zo Slovenska dostalo von až 10-tisíc zbraní, tvrdí Europol.

Mihál má neospravedlnenú absenciu z rokovania, nepredložil vysvetľujúci doklad

Predseda parlamentu uložil neospravedlnenú absenciu poslancom ĽSNS.

Ruské noviny píšu, že SaS je za odchod z Únie. Strana sa ohradila

Noviny sa odvolávajú na petíciu Kotlebovej strany.

Ženu, ktorá močila na korán, vzal sudca do väzby

Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor i obvinená voči nemu podali sťažnosť.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop