Historický kalendár na 27. apríla

Svetový deň grafického dizajnu - vyhlásila Medzinárodná rada organizácií grafického dizajnu (INCOGRADA): výročie založenia organizácie (1963), pričom grafici-dizajnéri spolupôsobia na životný štýl, formujú denný život zásadným podielom na vzhľade oznamovacích prostriedkov, novín, časopisov, televízie, kníh a všetkých tlačovín informačného a reklamného charakteru, podieľajú sa na tvári mestských ulíc a priestranstiev, pôsobia na vizuálne prostredie verejných a súkromných interiérov, na nové grafické poňatie oblečenia, a preto ma pripomenúť odborníkom z odboru a širokej verejnosti, akú významnú úlohu hrajú grafické formy vyjadrovania v živote jednotlivca i celej spoločnosti

Svetový deň spriatelených miest - vyhlásila Svetová federácia združených miest (FMVJ) v Paríži na poslednú aprílovú nedeľu: výročie založenia SFZM (28.4.1957), ktorej cieľom je podporovať porozumenie a spoluprácu medzi národmi bez ohľadu na rasové, politické či náboženské rozdiely, a to prehlbovaním a rozvíjaním stykov medzi mestami, organizovaním výmeny delegácií a skúseností o riadení miest, utváraní životných podmienok obyvateľstva, výmenou skúseností o mestskom hospodárstve, ako aj usporadúvaním rôznych konferencií a priateľských stretnutí, pričom priateľské družobné styky sa datujú z obdobia vojny proti hitlerovskému Nemecku (Volgograd, Coventry, Lidice, Oradourom)

Štátny sviatok Juhoafrickej republiky - Deň ústavy (1994)

Štátny sviatok Sierraleonskej republiky - Deň nezávislosti (1961)

Štátny sviatok Togskej republiky - Deň nezávislosti (1960)

Nedeľa božieho milosrdenstva - Faustina (vlastným menom Helena Kowalská) sa narodila 25.8.1905 v poľskom Glogowci a pochádzala z viacdetnej roľníckej rodiny (zomrela 5.10.1938), pričom ako 20- ročná vstúpila do Kongregácie sestier Matky božieho milosrdenstva a Boh si ju vyvolil za apoštolku svojho milosrdenstva - roku 1931 povedal Faustine: Túžim, aby bol ustanovený Sviatok milosrdenstva, pričom pápež Ján Pavol II. ustanovil tento sviatok 30.4.2000 v deň, keď vyhlásil blahoslavenú sestru Faustinu za svätú - sviatok Božieho milosrdenstva sa bude sláviť vždy prvú nedeľu po veľkej noci a je dňom všetkých milostí pre všetkých ľudí (najmä pre hriešnikov)

Pascha Christova-Svetlé Christovo vzkriesenie: pohyblivý sviatok Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

1758
- zomrel v Banskej Bystrici hudobný skladateľ, regenschori
a organista JÁN FRANCISCI. Narodil sa 14.6.1691

1778
- narodil sa v Nitre piarista, veršovník a učiteľ LADISLAV HAŠKO,
ktorý pôsobil ako zástupca rektora v Krupine, pričom písal latinské
príležitostné básne. Zomrel 16.11.1844

1848
- zomrel v Nadliciach katolícky kňaz, prekladateľ a cirkevný
spisovateľ JOZEF MATEJ HULJAK. Narodil sa 22.2.1790

1858
- vydal rakúsky cisár František Jozef I. patent o novej mene, ktorou
sa zaviedol zlatý (gulden) pozostávajúci zo šesťdesiatich grajciarov,
pričom táto mena zostala v platnosti do roku 1892, keď sa zaviedla
koruna

1873
- zomrel (niekde 17.4.) v Košiciach zlatník a cechmajster KAROL
FRÖHLICH. Narodil sa 7.1.1804

1898
- konalo sa ustanovujúce valné zhromaždenie v Liptovskom Mikuláši
vydavateľského a kníhkupeckého účastinárskeho spolku Tranoscius,
pričom za správcu zvolili Jura Janošku

1913
- narodil sa v Záriečí pedagóg a hudobný skladateľ JURAJ BOŠKO,
organizátor kultúrneho života v Brezne, ktorý pôsobil ako učiteľ na
evanjelických cirkevných školách, pričom vyučoval hru na klavír
a akordeón. Zomrel 18.9.1996

1918
- zaviedli v ČSR všeobecnú cenzúru na všetky verejné kinematografické
predstavenia

1923
- narodil sa v Borčanoch baletný umelec a pedagóg JOZEF ZAJKO, bývalý
choreograf baletu a opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej
Bystrici a baletu SND. Zomrel 13.3.1991
- narodil sa v Liptovskom Mikuláši divadelný režisér IVAN ŠENŠEL

1928
- zomrel v Zürichu (Švajčiarsko) staviteľ a jeden z predstaviteľov
neskorého eklekticizmu v architektúre IGNÁC ALPÁR, ktorý
rekonštruoval zámok v Smoleniciach. Narodil sa 17.1.1855

1933
- narodil sa v Diviakoch herec a organizačný pracovník Štátneho
bábkového divadla JAROSLAV ŠTÍPALA. Zomrel 28.11.1995

1938
- narodil sa v Bratislave filmový režisér, scenárista a pedagóg DUŠAN
HANÁK

1948
- narodil sa publicista TOMÁŠ CIRAN, člen Slovenského syndikátu
novinárov

1973
- zomrel v Košiciach dirigent, zbormajster, hudobný skladateľ
a pedagóg VOJTECH ADAMEC, ktorý sa intenzívne venoval slovenskému
zborovému spevu, pričom ho povzniesol na vysokú úroveň. Narodil sa
12.7.1926
- vymenovali Vladimira Mackeviča za veľvyslanca ZSSR v ČSSR

1978
- začala sa návšteva účastníkov prvého spoločného kozmického letu
v rámci programu Interkozmos letcov-kozmoautov Vladimíra Remeka,
Jurija Romanenka, Georgija Grečka a Alexeja Gubareva a veliteľa
prípravy kozmonautov Strediska Jurija Gagarina pre výcvik kozmonautov
Vladimíra Šatalova

1983
- začala sa návšteva delegácie Kongresu Spojených štátov mexických na
čele s predsedom Poslaneckej snemovne Humbertom Lugom Gilom

1993
- schválila vláda skrátenie vojenskej služby z 18 na 12 mesiacov,
návrh na poskytnutie záruky štátnemu rozpočtu na preklenovací úver50
miliónov dolárov od Európskej banky pre obnovu a rozvoj Závodom SNP
v Žiari nad Hronom, návrh zákona o lesoch a ich obhospodarovaní,
návrh novely zákona o pozemkovom vlastníctve, fondu a úradoch
a schválila návrh novely zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde

1998
- začalo sa navážanie palivových kaziet do 1. bloku Attómovej
elektrárne v Mochovciach
- zomrel v Leáňfalu (Maďarsko) spisovateľ a publicista LEHEL
SZEBERÉNYI. Narodil sa 19.6.1921
- začala sa dvojdňová návšteva premiéra Vladimíra Mečiara v Rakúsku,
pričom rokoval s rakúskym spolkovým kancelárom Viktorom Klimom a mal
aj príhovor na konferencii Európa bez hraníc - za účasti
predstaviteľov ôsmich krajín

---------------------------------------------------------------

1673
- narodil sa francúzsky maliar a grafik CLAUDE GILLOT. Zomrel roku
1722

1813
- dobyla americká armáda kanadské mesto Toronto, pričom v bojoch
padol jej veliteľ generál ZEBULON MONTGOMERY PIKE, cestovateľ
a prieskumník. Narodil sa roku 1779


1828
- otvorili londýnsku zoologickú záhradu


1848
- zrušilo Francúzsko dekrétom otroctvo vo všetkých svojich kolóniách
a zámorských oblastiach zrušené (už v roku 1794, päť rokov po Veľkej
francúzskej buržoáznej revolúcii, priznalo Francúzsko otrokom slobodu
po prvý raz - nie však nadlho, Napoleon Bonaparte sa totiž vrátil
k pôvodnému stavu)

1878
- narodil sa český literárny historik FERDINAND STREJČEK. Zomrel roku
1963
- narodil sa básnik, prozaik, literárny historik a filológ SADRIDDÍN
AJNÍ, prezident Tadžickej akadémie vied. Zomrel roku 1954

1888
- založili v Londýne ropnú spoločnosť Esso


1898
- narodil sa americký spisovateľ a ilustrátor LUDWIG BEMELMANS.
Zomrel roku 1962


1908
- začali sa v Londýne štvrté moderné olympijské hry, ktoré trvali až
do 31. októbra
- konal sa v Salzburgu prvý súkromný kongres psychoanalytikov
a neoficiálne stretnutie otvoril samotný zakladateľ psychoanalýzy
Sigmund Freud, pričom išlo o prvé verejné uznanie jeho práce

1913
- narodila sa česká divadelná a filmová herečka ZITA KABÁTOVÁ
- narodil sa americký fyzik, chemik a spoluobjaviteľ prvého
transuránu (neptúnia) PHILIP HAUGE ABELSON

1918
- zrušila sovietska vláda dekrétom dedenie majetku, pričom nehnuteľný
majetok pozostalých prechádzal na štát
- zomrel český maliar, ilustrátor a grafik JAN PREISLER. Narodil sa
roku 1872

1923
- narodil sa taiwanský prezident LI TENG-CHUEJ

1928
- vyšla v Medzinárodnom psychoanalytickom vydavateľstve práca
viedenského neurológa Sigmunda Freuda Ja a ono, ktorá ovplyvnila celý
psychoanalytický výskum v 20. storočí
- stroskotal pri juhoafrickom pobreží portugalský parník Mossamedes,
pričom nešťastie neprežilo 237 osôb

1938
- oženil sa v Tirane albánsky kráľ Ahmed Zogu I. s grófkou
maďarsko-slovenského pôvodu Geraldine Apponyiovou, pričom svadba
moslimského monarchu s rímskokatolíckou šľachtičnou sa stala
spoločenskou udalosťou roka
- inicioval nemecký nacistický režim v Rakúsku súdny proces proti
Ottovi Habsburskému, najstaršiemu synovi posledného rakúsko-uhorského
cisára Karola I.
- uzavreli Grécko a Turecko dohodu o priateľstve

1943
- zišiel sa nemecký nacistický diktátor v Berchtesgadene
s chorvátskym fašistom Antem Paveličom
- vyjadril portugalský premiér António de Oliveira Salazar svoju
lojalitu voči Veľkej Británii

1953
- aktivovala sa opäť po dvadsiatich rokoch japonská sopka Aso, jedna
z najväčších na svete

1958
- skončila sa v Ženeve konferencia OSN O morskom práve podpísaním
štyroch dokumentov (o práve slobodnej plavby v medzinárodných vodách,
rybolove, udržiavaní morskej fauny a využívaní nerastného bohatstva
morského dna)


1963
- prekonal vo Filadelfii Američan Brian Sternberg ako prvý latku
v skoku o žrdi vo výške päť metrov

1968
- protestovalo v New Yorku vyše 100.000 ľudí proti politike
amerického prezidenta Lyndona Johnsona vo Vietname
- legalizovali vo Veľkej Británii interrupcie
- začal sa za účasti 5900 firiem z 32 krajín 22. hannoverský veľtrh

1973
- schválil protikolonialistický výbor OSN rezolúciu vyzývajúcu Veľkú
Britániu vytvoriť podmienky pre nezávislosť Zimbabwe
- vzdal sa po menej ako roku funkcie dočasný riaditeľ amerického
Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Louis Patrick Gray, pretože
bol podozrivý z toho, že dal zničiť usvedčujúce dokumenty proti
prezidentovi Richardovi Nixonovi z aféry Watergate


1978
- zvrhli počas puču v Afganistane a zastrelili prezidenta generála
MUHAMMADA DÁÚDA CHÁNA (narodil sa roku 1908), pričom zahynuli aj
príslušníci jeho rodiny a viacerí ministri; Národná revolučná garda
vymenovala do funkcie prezidenta Nora Mohammeda Tarakího a skladala
sa najmä z členov predtým zakázanej prokomunistickej Ľudovej
demokratickej strany
- zrútilo sa v americkom Saint Marys (Západná Virginia) z 60-metrovej
výšky lešenie na stavbe chladiacej veže elektrárne, pričom zahynulo
51 osôb a 60 bolo zranených

1983
- začalo sa dvojdňové mimoriadne zasadnutie Európskeho parlamentu,
pričom rokovali o nezamestnanosti v krajinách EHS
- zrazil sa v blízkosti talianskej Florencie autobus s protiidúcim
vozidlom, pričom zahynulo 13 osôb a 35 bolo zranených

1988
- zostrelila batéria kubánskej protivzdušnej obrany v južnej Angole
kubánske lietadlo AN 26, pričom zahynulo 26 príslušníkov kubánskej
armády vrátane námestníka ministra revolučných ozbrojených síl CRUZEA
BOURSAKA
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 1941
- vybuchla na námestí v Kábule výbušnina v nákladnom automobile,
pričom zahynulo šesť osôb a 49 bolo zranených
- začalo sa v Bruseli dvojdňové jarné zasadnutie skupiny pre jadrové
plánovanie NATO, pričom ministri obrany 15 členských štátov rokovali
najmä o modernizácii taktických jadrových zbraní aliancie
- zomrel vo veku 76 rokov viceprezident KĽDR RIM ČCHUN-ČCHU
- zomrel vo veku 52 rokov sovietsky akademik a anorganik VALERIJ
LEGASOV

1993
- nadobudli platnosť sprísnené sankcie OSN proti Juhoslávii na
základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN číslo 820
- začali polooficiálne organizácie z ČĽR a Taiwanu v Singapure prvé
kontaktné rozhovory
- vypustilo Rusko úspešne kozmické teleso 2243
- začalo sa trojdňové rokovanie v Singapure medzi polooficiálnymi
organizáciami z Číny (generálny tajomník Združenia pre vzťahy cez
Taiwanskú úžinu) a Taiwanu (generálny tajomník Nadácie pre výmenu cez
úžinu) na najvyššej úrovni od občianskej vojny (1949) o možnostiach
rozšírenia obchodu, investícií, spolupráci v boji so zločinom
a zriadení pravidelného komunikačného spojenia
- získala Eritrea na základe ľudového referenda nezávislosť od Etiópie
- velil britský princ Andrew prvýkrát na lodi ako kapitán mínolovky
Cottesmore
- začalo sa vo Washingtone deviate kolo izraelsko-arabských rokovaní
o mieri na Blízkom východe
- uskutočnili sa jemenské parlamentné voľby, pričom víťazný Všeobecný
ľudový kongres (GPC) získal 120 kresiel
- zomrel americký spisovateľ a prekladateľ nemeckého pôvodu HANS
SAHL. Narodil sa roku 1902

1998
- zahynuli pri prestrelke neďaleko západokosovského mestečka Dečani
traja albánski separatisti a ďalší štyria utrpeli zranenia, išlo už
tretiu prestrelku za necelý týždeň, ktorú etnickí Albánci
vyprovokovali neďaleko pravoslávneho kláštora Visoki Dečani,
informovalo poloficiálne srbské tlačové stredisko v Prištine

- zomrel bývalý generálny tajomník Komunistickej strany Vietnamu
a bojovník proti korupcii (tzv. pán s čistými rukami) NGUYEN VAN
LINH, ktorého považovali za otca vietnamských ekonomických reforiem,
pričom bol zástancom tvrdej konzervatívnej línie a za vládu jednej
strany vo Vietname; zaslúžil sa predovšetkým o oživenie vietnamského
hospodárstva zavedením trhovej ekonomiky a prilákaním zahraničných
investícií po desiatkach rokov s prísnou štátnou kontrolou, ktorá
priniesla len hlad a stagnáciu, pričom zrušil kolektívne farmy,
uvoľnil kontrolu nad štátnymi továrňami a povolil rozvoj súkromného
sektora a zároveň sa zaslúžil o uvoľnenie medzinárodnej izolácie
krajiny a zlepšenie vzťahov so susednými krajinami. Narodil sa roku
1915
- zomrel vo veku 115 rokov Američan dánskeho pôvodu CHRISTIAN
MORTENSEN, ktorého považovali za najstaršieho muža na Zemi. Narodil
sa roku 1882
- zomrel americký spisovateľ a antropológ CARLOS CASTANEDA, jeden zo
zakladateľov hnutia New Age, ktorý v 60. a 70. rokoch fascinoval
čitateľov svojimi výpoveďami o drogami navodenými mentálnymi
dobrodružstvami so šamanom indiánskeho kmeňa Jakiov, pričom ako vodca
hnutia americkej duchovnej obnovy sa objavil aj na obálke časopisu
Time. Narodil sa roku 1925 alebo 1931

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 3. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 5. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 6. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 7. Rastie nám pokrivená generácia?
 8. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 1. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 2. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 3. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 4. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 5. Detské zúbky sú veda
 6. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 7. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 8. Rastie nám pokrivená generácia?
 9. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 10. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 15 644
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 10 638
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 3 315
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 869
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 985
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 347
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 306
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 099
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 038
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 622

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Alternatíva pre Nemecko skutočnú alternatívu neponúka

Merkelová voľby vyhrala a ostáva mocná. Európa je naozaj vďačná.

DOMOV

Aké stíhačky môžeme a ktoré ponuky sú nereálne?

Rozhodovať sa bude len medzi gripenmi a stíhačkami F-16.

Neprehliadnite tiež

Domov

Po študentoch sa na Kaliňáka zas chystá opozícia

Na pondelkový protikorupčný protest chcú prísť tisíce ľudí. Organizátori pozvali aj premiéra Roberta Fica

Domov

V posledný septembrový týždeň by malo prísť babie leto

Nedá sa povedať, či počasie vydrží dlhšie alebo bude iba otázkou pár dní.

Domov

Remišová: Ak bude treba, Kiska by sa mal za kauzu ospravedlniť

Obyčajní navrhujú sprísnenie majetkových priznaní.

Domov

Nukleárna vojna svetu nehrozí, myslí si František Šebej

Richard Sulík si myslí, že aj keby Severokórejčania Guam napadli, vojna nebude.