Komuniké z rokovania vlády SR 15. augusta

Bratislava 15. augusta (TASR) - Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 169. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu. Na zasadnutí nie je prítomný: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

x x x x x Z programu boli stiahnuté:

Návrh zákona o presune niektorých pôsobností z orgánov miestnej štátnej správy na obce a samosprávne kraje.

Aktualizácia koncepčného zamerania technickej politiky priemyselných odvetví do roku 2003, s výhľadom do roku 2005.

Návrh na zmenu termínu, textu úlohy a gestora úlohy B. 127 uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 17 z 10. januára 2001 k prioritným úlohám vlády Slovenskej republiky, vyplývajúcim z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii z 8. novembra 2000.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu nehnuteľných vecí.

Návrh zákona o organizácii ústrednej štátnej správy.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Postup a kritériá na uvoľňovanie prostriedkov MPSVR SR rodinám postihnutým povodňami v júli 2001

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 480/2000 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 v znení neskorších predpisov.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami. Návrh zveruje osvedčovanie listín a podpisov na listinách okresným úradom a všetkým obciam. Tým rozširuje okruh orgánov vykonávajúcich osvedčovanie, ktoré podľa platnej právnej úpravy vykonávajú dnes notári, okresné úrady a ich stále pracoviská na vybraných obciach. Realizáciou návrhu zákona sa priblíži táto činnosť občanom a zvýšia sa príjmy obcí, pretože výnos zo správneho poplatku za osvedčenie vykonané obcou bude príjmom rozpočtu obce.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o cenných papieroch a investičných službách, ktorý má za cieľ prispôsobenie legislatívneho prostredia v oblasti kapitálového trhu direktívam EÚ a vytvorenie priestoru pre zefektívnenie inštitucionálnej stránky kapitálového trhu a zlepšenie úrovne ochrany klientov obchodníkov s cennými papiermi a investorov na kapitálovom trhu. Návrh zákona stanovuje pravidlá pre poskytovanie investičných služieb a pravidlá kapitálovej primeranosti obchodníkov s cennými papiermi, upravuje podmienky vydávania cenných papierov na základe verejnej ponuky, sprísňuje požiadavky na úroveň poskytovania informácií zo strany emitentov cenných papierov a vytvára základný regulačný mechanizmus pre činnosť tzv. nebankových inštitúcii.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov súvisiacich so zákonom o cenných papieroch a investičných službách. Návrh tohto zákona obsahuje zmeny v právnych predpisoch súvisiace s návrhom zákona o cenných papieroch a investičných službách. Ide najmä o zmeny v súvislosti s novým členením cenných papierov z hľadiska ich obchodovateľnosti a v súvislosti so zmenou evidencie zaknihovaných cenných papierov.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach. Návrh zákona obsahuje úpravu predmetných problematických ustanovení v plnej kompatibilite so Smernicou 89/104 EÚ.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj. Po schválení Územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj - zmeny a doplnky roku 2000 uznesením vlády č.183 z 28. februára 2001, vláda SR vyhlásila záväznú časť tohto schváleného ÚPN VÚC nariadením vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu vyššieho územného celku Bratislavský kraj. Týmto nariadením vlády SR sa ustanovili záväzné regulatívy, záväzné pre orgány štátnej správy a územné samosprávy, ktoré podporujú rozvoj priemyselných parkov, hlavne rozvoj priemyselného parku pre automobilový priemysel medzi obcami Lozorno a Zohor.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý je vykonávacím predpisom k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky implementuje smernicu Rady č. 92/58/EHS o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci. Účelom navrhovanej právnej úpravy je určenie všeobecných minimálnych požiadaviek na bezpečnostné a zdravotné označenie, minimálnych všeobecných požiadaviek na značky, minimálnych požiadaviek na špecifické označenie a signály a informovanie zamestnancov o opatreniach týkajúcich sa bezpečnostného a zdravotného označenia používaného na pracovisku.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o ochrane pamiatkového fondu. Návrh zákona o ochrane pamiatkového fondu utvára legislatívne podmienky organizačného, odborného a realizačného zabezpečovania záchrany, obnovy, využívania a prezentácie kultúrnych pamiatok a pamiatkových území v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami a na základe platných medzinárodných zmlúv. Návrh zákona upravuje organizáciu, pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy a územnej samosprávy, práva a povinnosti vlastníkov pamiatok, ako aj práva a povinnosti iných právnických osôb a fyzických osôb v oblasti ochrany pamiatkového fondu.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom návrhu je úprava postavenia, pôsobnosti, organizácie Súdnej rady Slovenskej republiky, ako aj spôsobu ustanovenia jej členov. Návrhom dochádza k zmene zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov najmä v tých ustanoveniach, ktoré boli dotknuté novelou Ústavy SR č. 90/2001 Z. z.

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a schválených opatrení v orgánoch štátnej správy. Vláda konštatovala, že citovaný zákon a prijaté opatrenia vlády uznesením č. 694/2000 z 20. decembra 2000 boli významným krokom k zvýšeniu transparentnosti a demokratizácie našej spoločnosti. Pri aplikácii sa však prejavovali aj nesúlad a rozpory niektorých jeho ustanovení s ustanoveniami iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Preto vláda uložila ministrovi školstva SR, ministrovi vnútra SR a vedúcemu Úradu vlády SR predložiť na jej rokovanie novelu tohoto zákona do 31. marca 2002 po prerokovaní so zástupcami mimovládnych organizácií.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 480/2000 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 v znení neskorších predpisov. Zavádza sa ním jednotná colná sadzba na dovoz tovaru neobchodného charakteru obsiahnutého v zásielkach a prepravovaného cestujúcim v jeho batožine.

Vláda SR prerokovala a schválila Aktualizáciu koncepcie transformácie a privatizácie štátnych podnikov Slovenskej autobusovej dopravy. Koncepcia slúži na urýchlenie postupu privatizácie štátnych podnikov Slovenskej autobusovej dopravy. Predložený materiál obsahuje spôsob stanovenia kúpnej ceny vrátane postupu jej splácania a zmluvné podmienky určenia predkupného práva pre nadobúdateľa 49% akcií.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o skutočných dopadoch sucha v roku 2000 v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, vypracovanú na základe uznesenia vlády SR č. 490/2001.

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu na privatizáciu majetkového podielu štátu v spoločnosti Slovenské aerolínie, a.s.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Program na podporu rozvoja spracovania a využívania drevnej suroviny, ktorý je zameraný na zvýšenie tuzemského spracovania a efektívneho využívanie drevnej suroviny. Realizáciou programu sa predpokladá dosiahnuť zníženie vývozu surového dreva, vytvorenie nových pracovných miest, zvýšenie pridanej hodnoty a exportu finálnych výrobkov na báze dreva. Uvedený program je súčasťou napĺňania akčného programu Drevo surovina 21. storočia, schváleného uznesením vlády SR č. 830/1999.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o plnení opatrení a postupe prác pri zavádzaní jednotného automatizovaného systému právnych informácií (JASPI). Účelom vytvorenia JASPI ako súčasti Štátneho informačného systému Slovenskej republiky je vytvoriť základný zdroj právnych informácií v štáte a tým kvalitatívne podporiť a zrýchliť výkon štátnej správy v oblasti riadenia, rozhodovania, kontroly a legislatívy a zároveň znížiť finančné výdaje zo štátneho rozpočtu a rozšíriť právne povedomie občanov.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh k zmene úverových zmlúv súvisiacich so zrušením Štátneho fondu cestného hospodárstva Slovenskej republiky a prevzatiu jeho záväzkov Slovenskou republikou.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s materiálom Správa o ukončení rokovaní o liberalizácii obchodu s rybami a rybími produktmi medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou a návrh na úpravu koncesných listín medzi SR a EÚ. Vyslovením súhlasu vládou SR k úprave koncesných listín za oblasť vzájomného obchodu s rybami a rybími produktmi medzi SR a EÚ sa prehlbuje miera integrácie slovenského poľnohospodárstva za oblasť obchodu s rybami a rybími produktmi do EÚ. Po prechodnom období sa u všetkých komodít, ktoré sú zaradené do skupiny rýb a produktov z rýb vzájomne zruší clo. Tým sa ukončí aj integračný proces za sektor vzájomného obchodu SR EÚ s rybami a rybími produktmi.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch a Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o obchodovaní s deťmi, detskej prostitúcii a detskej pornografii. Ustanovenia opčných protokolov sú v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dokumentov, ktorými je Slovenská republika viazaná. Opčné protokoly budú po schválení vládou Slovenskej republiky podpísané splnomocneným zástupcom Slovenskej republiky počas osobitného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v septembri 2001 a následne predložené Národnej rade Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu s ratifikáciou.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s návrhom na ratifikáciu Dohody o nezákonnom obchodovaní po mori, ktorou sa vykonáva článok 17 Dohovoru OSN proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami. Cieľom dohody je potlačiť nezákonné obchodovanie po mori a upraviť podmienky vzájomnej spolupráce medzi signatárskymi krajinami v súlade s medzinárodným morským právom. Dohoda zaväzuje krajiny, aby vytvárali efektívne podmienky a opatrenia na zamedzenie nezákonného obchodovania po mori s cieľom chrániť spoločnosť. Dohoda taktiež umožňuje vytvorenie účinných kontrolných opatrení v spolupráci s ostatnými signatárskymi krajinami. Rozširuje sa oblasť medzinárodnej spolupráce pri výmene informácií týkajúcich sa plavidiel plaviacich sa pod vlajkou alebo s registračnými znakmi členského štátu, ako aj plavidiel bez registračných znakov.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o železničnej privilegovanej peážnej doprave v mimoriadnych situáciách. Vláda SR zároveň odporučila prezidentovi Slovenskej republiky splnomocniť na podpis zmluvy ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a ako alternátov štátneho tajomníka MDPT SR a veľvyslanca Slovenskej republiky v Českej republike a ratifikovať zmluvu po vyslovení súhlasu NR SR.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o vzájomnej pomoci v colných otázkach. Predmetná dohoda umožňuje užšiu spoluprácu colných správ obidvoch štátov, obzvlášť v oblasti pomoci pri predchádzaní, preverovaní a postihovaní colných podvodov v súvislosti s nedovoleným obchodom s omamnými a psychotropnými látkami.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií. Táto dohoda je jednou z významných ekonomických dohôd uzatvorených medzi oboma štátmi a predstavuje ďalší krok v rozvoji investičných aktivít a ekonomickej spolupráce oboch krajín.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu z 9.zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, ktoré sa konalo v dňoch 18. 19. júna 2001 v Bratislave.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh vzorovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou iného štátu o readmisii osôb. Schválením vzorovej dohody prezentuje vláda Slovenskej republiky svoje aktivity pri zosúlaďovaní právneho poriadku Slovenskej republiky s odporúčaniami Rady Európskej únie v oblasti uzatvárania readmisných dohôd.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2001 z kapitoly VPS pre projekt trilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Rakúskej republiky Európska stredná škola vo Viedni. Realizácia projektu umožní pokračovanie štúdia slovenských žiakov na Európskej strednej školy vo Viedni a tak prispeje k zvyšovaniu multikulturálneho vedomia a multilingválneho vzdelania slovenských žiakov.

Vláda SR prerokovala a schválila Koncepciu externej integračnej komunikačnej stratégie SR v členských krajinách Európskej únie. Cieľom koncepcie je osloviť široké vrstvy obyvateľstva v členských štátoch EÚ ako aj v kandidátskych krajinách a pripraviť ich na rozširovanie EÚ. Tento materiál prezentuje základný rámec postupu SR zameraného na prezentáciu politickej, ekonomickej a spoločenskej pripravenosti a zároveň zrelosti SR na členstvo v EÚ, so snahou efektívne reagovať na obavy a pochybnosti súvisiace so vstupom SR do EÚ.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom v Juhoslovanskej zväzovej republike v dňoch 30.- 31. augusta 2001. Počas návštevy predsedu vlády SR v JZR sa uskutočnia rokovania a prijatia u najvyšších predstaviteľov JZR, ako aj rokovania a prijatia na republikovej úrovni so srbskými a čiernohorskými predstaviteľmi. Predmetné rokovania vychádzajú zo záujmu SR o vyváženosť vzťahov voči obom subjektom federácie a zachovanie funkčnej federácie medzi Srbskom a Čiernou Horou.

Vláda SR prerokovala Návrh na zmenu vo funkcii hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky. Vláda SR odvolala z tejto funkcie gen. JUDr Jána Piptu. Do funkcie hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky vláda SR vymenovala plk. JUDr. Pavla Zajaca, prezidenta Policajného zboru.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na určenie platových náležitostí splnomocnenkyni vlády Slovenskej republiky na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny. Splnomocnenkyňa vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny je v pracovno-právnom vzťahu k Úradu vlády SR a jej platové náležitosti sa určujú podľa zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na zmenu znenia úlohy B.2. uznesenia vlády SR č. 855 z 25. októbra 2000 k návrhu na riešenie havarijnej situácie na skládke popolovín v okrese Myjava. Vzhľadom na závažnosť vzniknutého stavu, odstránenia starých environmentálnych záťaží sa vláda rozhodla zostatok z pridelených finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie na skládke popolovín v okrese Myjava v objeme cca 4 140 000 Sk použiť ako dotáciu na sanáciu skládok komunálneho odpadu a galvanických kalov v miestnej lokalite Myjava Holičov vrch.

Vláda SR prerokovala a zrušila Úlohu vyplývajúcu z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2001 v mesiaci júl pod poradovým číslom 5.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie úloh B. 35 a B. 37 uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 315 zo dňa 3. mája 1996 k návrhu projektu rozvoja infraštruktúry priestoru Stredoslovenského regiónu centra Banská Bystrica - Zvolen z dôvodu ich neaktuálnosti a obmedzených zdrojových možností štátneho rozpočtu.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na riešenie úlohy B.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 483 z 30. mája 2001.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu Ministerstva pôdohospodárstva SR Legislatívny zámer návrhu zákona o vodohospodárskych dokumentoch uvedenej pod poradovým číslom 10 na mesiac apríl 2001 v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na zrušenie úlohy uloženej ministrovi obrany Slovenskej republiky v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 54 z 24. januára 2001 - aktivovať a viesť posilnený rezortný krízový štáb Ministerstva obrany Slovenskej republiky, koordinovať riešenie problematiky munície s ochudobneným uránom v Slovenskej republike vrátane mediálnej politiky a pravidelne informovať o činnosti vládu Slovenskej republiky na jej zasadaniach.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky č.19/1995 zo dňa 10. januára 1995 (bod B.2.a/) a č. 129/2000 zo dňa 8. marca 2000 (bod B.4.). Navrhované zrušenie úlohy B.2.a/ z uznesenia č.19/1995 zo dňa 10.1.1995 sa týka predkladania materiálov na rokovanie vlády, na základe ktorých sa požadujú štátne záruky za bankové úvery a je nahradené uznesením č. 131 z 10.2.1999. Ďalšie navrhované zrušenie úlohy B.4. z uznesenia č.129/2000 zo dňa 8.3.2000 sa týka termínu predloženia návrhu zákona o štátnom dlhu a štátnych zárukách na rokovanie vlády, nakoľko táto úloha sa stala duplicitnou s uznesením vlády SR č. 45 zo 17.1.2001.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh národnej tabuľky frekvenčného spektra. Návrh zahŕňa rozdelenie frekvenčných pásiem, frekvenčné pridelenia jednotlivým telekomunikačným službám a rádiovým zariadeniam. Zabezpečenie účelového využívania frekvenčného spektra je podmienené priebežnou aktualizáciou národnej tabuľky frekvenčného svetla.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh národnej tabuľky frekvenčného spektra. Poznámka: Materiál je tajný

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. VZN o hazarde sa dá zachrániť
 2. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
 3. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
 4. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
 5. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
 6. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 7. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 8. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
 9. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 10. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 9 122
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 846
 3. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 8 182
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 412
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 703
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 504
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 184
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 731
 9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 3 433
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 679

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Veľký objav astronómov, ďaleké planéty môžu mať vodu aj život

V systéme Trappist-1 je sedem Zemi podobných planét. Tri z nich môžu mať oceány z tekutej vody.

KOMENTÁRE

Každý astronóm a tvorca nových liekov im pripomína, aké sú nuly

Namiesto cesty ľudstva na Mars, rozprávajú blázni o malom človeku.

KULTÚRA

Rozdali Brit Awards: Najlepší britský album nahral Bowie

Pozrite si zoznam všetkých víťazov cien najlepšej britskej hudby.

Neprehliadnite tiež

Poliaci vyšetrujú Štrougala. Na Slovensku sú zločiny premlčané

Poľsko rieši štyri prípady usmrtenia ľudí elektrinou na hranici s ČSSR. Na slovenskej časti hranice s Rakúskom ich zomrelo vyše štyridsať.

Poliaci a Švédi čistia Európu od slovenských zbraní

Poliaci rozbili gang pašujúci slovenské zbrane, Švédi na prípade stále pracujú.

Amerických vrtuľníkov privezú na Slovensko viac

Do trenčianskych opravovní zatiaľ dorazili štyri stroje. Podnik najnovšie vyhral aj zákazku pre armádu v Litve.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop